autentificare cu OpenID
Norme metodologice pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole
  • semnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea

Ministerul Economiei și Finanțelor

În baza prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 679 din 1.X.1991 privind impozitul pe spectacole, se emit următoarele norme metodologice pentru aplicarea dispozițiilor cuprinse în hotărârea mai sus menționată:

1. Impozitul pe spectacole se stabilește în cotele procentuale prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 679/1991 și se calculează prin aplicarea cotelor respective asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare și din abonamente, exclusiv valoarea timbrelor instituite potrivit legii (timbrul cinematografic, muzical, folcloric etc.).

2. Plătitori de impozit pe spectacole sunt persoanele juridice și fizice autorizate care organizează, permanent sau întâmplător, spectacole cu plată, și anume:

a) instituțiile artistice de spectacole, cum sunt: teatrele dramatice, teatrele de operă și balet, teatrele de operetă, teatrele muzicale, teatrele de estradă, teatrele satirico-muzicale, teatrele de varietăți, teatrele de păpuși, filarmonicile, orchestrele simfonice, orchestrele de estradă, orchestrele și tarafurile populare, fanfarele, ansamblurile de cântece și dansuri, circurile;

b) agenții economici care au în obiectul de activitate exploatarea și difuzarea de filme cinematografice pentru public;

c) organizațiile sportive (asociații și cluburi);

d) instituțiile, organizațiile obștești, societățile comerciale, asociațiile, fundațiile, cluburile, care organizează, în mod ocazional, spectacole cu plată;

e) persoanele fizice autorizate să organizeze, cu plată, spectacole de natura celor prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 679/1991, indiferent dacă activitatea este permanentă sau întâmplătoare;

f) agenții de impresariat artistic și sportiv (persoane fizice și juridice);

g) alți plătitori, neprevăzuți expres la lit. a)-f).

3. Plătitorii de impozit pe spectacole au obligația de a înregistra biletele de intrare la organele fiscale pe raza cărora au loc spectacolele, să afișeze tarifele la casele de vânzare a biletelor și la locul de desfășurare a spectacolelor.

4. Pentru sumele cedate din încasările de la spectacolele organizate în scopuri umanitare nu se datorează impozit pe spectacole.

5. Plătitorii de impozit pe spectacole sunt răspunzători pentru calcularea justă și plata la termen a impozitului.

Impozitul pe spectacole, datorat bugetului local, se plătește la termenele prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 679/1991.

Dacă termenele de plată cad în zilele nelucrătoare, impozitul se plătește în prima zi lucrătoare imediat următoare.

Pentru spectacolele organizate la sediu, plata impozitului se face prin virament în contul bugetului local 63.01........., în baza dispoziției de plată emisă de plătitor și depusă la unitatea bancară sau C.E.C. la care acesta își are deschis contul, iar pentru cele organizate în deplasare sau turneu în afara județului sau a municipiului București, în numerar, la organele fiscale pe teritoriul cărora au avut loc spectacolele și care eliberează chitanță ce constituie document justificativ pentru plata impozitului.

6. Plătitorii de impozit pe spectacole au obligația de a ține distinct evidența acestuia și de a depune lunar, la organele fiscale pe teritoriul cărora își au sediul, decontul de impozit conform modelului din anexa nr. 1 la prezentele norme. Decontul de impozit se depune cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care au avut loc spectacolele.

Pe baza decontului de impozit lunar, plătitorii recalculează impozitul pe spectacole datorat pentru luna respectivă, regularizând diferențele rezultate între impozitul datorat statului prin decont și impozitul calculat și virat la termenele de plată.

Decontul se întocmește în două exemplare și se înregistrează la organul fiscal. Un exemplar rămâne la organul fiscal, iar celălalt la plătitorul de impozit.

Decontul de impozit trebuie completat cu toate datele cerute de formular, după evidența contabilă și documentele primare ale organizatorului de spectacole și va fi semnat de către acesta și, după caz, de conducătorul compartimentului financiar-contabil.

Decontul care nu se întocmește conform formularului stabilit și nu poartă semnăturile obligatorii se consideră nedepus în termen și se restituie de organele fiscale pentru completare sau rectificare, făcând mențiune de aceasta pe formular.

7. Neplata în termen a impozitului pe spectacole atrage majorarea sumei de plată cu 0,05% pentru fiecare zi de întârziere.

Majorările se calculează începând cu prima zi lucrătoare după expirarea termenului de plată a impozitului și până în ziua plății.

Contravențiile și sancțiunile ce se aplică la impozitul pe spectacole sunt cele prevăzute la art. 7 și 8 din Hotărârea Guvernului nr. 679/1991.

Constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Economiei și Finanțelor și din unitățile sale teritoriale.

Depunerea și rezolvarea contestațiilor privind stabilirea și încasarea impozitului pe spectacole, a majorărilor de întârziere și sancțiunilor aplicate se fac în conformitate cu prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 679/1991.

8. Controlul aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole se exercită de organele fiscale în raza cărora au avut loc spectacolele, precum și de cele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.

9. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București sunt obligate să controleze, prin organele de resort, activitățile supuse impozitului pe spectacole din raza lor teritorială, urmărind:

  • dacă s-au vândut bilete din carnetele vizate de organele fiscale;
  • dacă este afișat tariful de intrare, la casă sau la locul de vânzare a biletelor;
  • dacă numărul mărcilor de control al biletelor corespunde cu numărul spectatorilor din sală;
  • dacă mărcile de control al biletelor concordă cu cotoarele din carnetele de bilete înregistrate.

Asupra constatărilor, inspectorii sunt obligați să întocmească procese-verbale, pe care le vor depune la șeful serviciului de impozite, pentru a lua măsurile corespunzătoare.

10. Verificarea deconturilor de impozit de către organele fiscale teritoriale se face trimestrial, până la finele primei luni din trimestrul următor.

Verificarea se efectuează pe baza documentelor primare și după înregistrările în contabilitate, urmărindu-se concordanța dintre datele trecute în decont cu cele din evidența contabilă, legalitatea cotelor de impozit aplicate, corecta grupare a încasărilor pe cote de impozit, exactitatea calculului impozitului pe spectacole datorat pentru perioada respectivă, organele fiscale având dreptul să ceară de la plătitori date și explicații suplimentare necesare verificării.

Asupra constatărilor făcute, organele de control au obligația de a întocmi proces-verbal, în care se consemnează deficiențele constatate, măsurile luate ca urmare a controlului, precum și acțiunile ce trebuie întreprinse în vederea înlăturării deficiențelor care nu au putut fi remediate în timpul verificării și termenele de rezolvare a acestora.

Procesul-verbal de verificare se întocmește conform formularului model din anexa nr. 2 la prezentele norme și este semnat de inspector și conducătorii unităților de spectacole care, atunci când este cazul, pot face obiecțiuni asupra constatărilor și concluziilor organelor de control.

Un exemplar din procesul-verbal se lasă agentului economic verificat, iar al doilea exemplar se depune, pentru valorificare, la unitatea fiscală în evidența căreia se află agentul economic respectiv.

Sumele calculate suplimentar de organul fiscal în urma verificării decontului de impozit trebuie achitate de plătitori în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal de verificare la agentul economic verificat.

O dată cu verificarea deconturilor trebuie verificată și situația biletelor de intrare la spectacole din punct de vedere al respectării normelor cu privire la tipărirea, înregistrarea, evidența și gestiunea acestora.

De asemenea, se va verifica dacă sumele cedate din încasările de la spectacolele organizate în scopuri umanitare au fost virate în contul beneficiarilor acestora. În caz contrar, impozitul se stabilește la valoarea totală a încasărilor rezultate din vânzarea biletelor.


[modificare] Anexa Nr. 1

Denumirea plătitorului .........................

Adresa .........................................

Telefon .......................

Numele și prenumele persoanei responsabile (director, președinte, organizator, după caz)

...............................................................

Decont
privind impozitul pe spectacole pe luna (anul) 199....
I. Situația impozitului de plată (-lei-)
Nr. crt. Felul spectacolului (teatru, cinematografic, circ, sport etc.) Încasări din vânzarea biletelor de intrare și din abonamente Încasări reprezentând contravaloarea timbrelor (cinematografic, muzical, folcloric) Încasări supuse impozitului pe spectacole Cota de impozit % Impozit pe spectacole
Sediu Deplasare sau turneu Total Datorat Plătit Diferență
de primit de plătit
0
1
2
3
4 (2+3)
5
6 (4-5)
7
8 (7×6)
9
10 (9-8)
11 (8-9)
1
2
3
4
Total
Impozitul, în sumă de ............ lei s-a virat cu dispoziția de plată nr. ............ din ............ 199....
II. Situația biletelor vândute
Seria biletelor
de la ..........
până la ...........
Numărul biletelor vândute Valoarea
Unitar Total
10.001-10.100 100 30 3.000
20.400-20.450 50 50 2.500
11.701-12.000 300 20 6.000
Total 450 X 11.500
Director, Conducător compartiment
financiar-contabil,
Agent economic,
III. Mențiuni și observații ale organului fiscal.

În urma verificării prezentului decont s-au introdus următoarele rectificări:

Inspector, Agent economic,
Conducător compartiment
financiar-contabil,
Data verificării......................


[modificare] Anexa Nr. 2

Direcția generală a finanțelor publice a județului ..............

Administrația financiară .......................................

Circumscripția fiscală .........................................

  • Oraș ...............................
  • Municipiu ..........................
Proces-verbal
din .............. 199....

(Numele și prenumele), inspector la Direcția generală (Administrația financiară, Circumscripția fiscală) a județului (municipiului, sectorului, orașului).............................. în prezența domnului (doamnei) .............................. funcția ................. la (instituția, societatea comercială etc.) am procedat la verificarea decontului de impozit pe spectacole pe lunile ...................................... constatând următoarele:

I. Impozitul pe spectacole
Nr. crt. Denumirea spectacolelor Încasări totale din vânzarea biletelor și din abonamente Încasări supuse impozitului pe spectacole Cotele de impozit % Impozitul
Declarat Constatat Declarat Constatat Declarat Constatat Declarat Constatat
0
1
2
3
4
5
6
7
8 (4×6)
9 (5×7)
1
2
3
4
II. Gestiunea biletelor
Sold precedent Înregistrate la organele fiscale Vândute Distruse Constatate în plus sau în minus
Nr. valoare Nr. valoare Nr. valoare Nr. valoare Nr. valoare


Cauzele plusului sau minusului.

Constatări efectuate, măsuri luate și sarcini trasate agentului economic pentru intrarea în legalitate.

Director, Inspector,
(agent economic)
Conducător compartiment financiar-contabil,