autentificare cu OpenID
Hotărâre privind impozitul pe spectacole
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Agenții economici, persoane fizice și juridice, care organizează, cu plată, spectacole, manifestări artistice sau sportive, activități artistice și distractive organizate de videoteci și discoteci, denumite în continuare spectacole, datorează impozit pe spectacole, calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare, după cum urmează:

a) Spectacole
  • de teatru, operă, operetă, filarmonice și circ
2%
  • cinematografice
5%
  • festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice care au un caracter ocazional
5%
b) Competiții sportive:
  • interne
2%
  • internaționale
5%
c) Activități cu caracter distractiv sau artistic organizate de videoteci și discoteci 10%

Art. 2. - Plătitorii de impozit pe spectacole au obligația de a înregistra biletele de intrare la organele fiscale pe raza cărora au loc spectacolele și să afișeze tarifele la casele de vânzare a biletelor și la locul de desfășurare a acestora.

Art. 3. - Impozitul pe spectacole se plătește chenzinal, în termen de 3 zile de la data expirării chenzinei, în cazul spectacolelor organizate la sediu.

Pentru spectacolele organizate în deplasare sau turneu, precum și pentru cele ocazionale, plata impozitului se face în ziua următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Plătitorii de impozit pe spectacole răspund de exactitatea calculului și vărsării la timp a impozitului.

Art. 4. - Neplata în termen a impozitului pe spectacole atrage majorarea sumei de plată cu 0,05% pentru fiecare zi de întârziere. În cazuri justificate, Ministerul Economiei și Finanțelor poate aproba reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întârziere.

Art. 5. - Pentru sumele cedate din încasările de la spectacole organizate în scopuri umanitare nu se datorează impozit pe spectacole.

Art. 6. - Tipărirea, înregistrarea, evidența și gestionarea biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor, împreună cu Ministerul Culturii și Centrul Național al Cinematografiei.

Art. 7. - Constituie contravenții următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni:

a) încălcarea reglementărilor în vigoare cu privire la tipărirea, înregistrarea, evidența și gestionarea biletelor de intrare la spectacole sau permiterea intrării fără bilet;

b) nedeclararea spectacolelor sau prezentarea de declarații incomplete sau nesincere;

c) folosirea de bilete nevizate de organele fiscale, precum și neeliberarea de bilete pentru toate sumele încasate de la spectatori, practicarea de tarife majorate față de cele vizate;

d) împiedicarea exercitării controlului sau nepunerea la dispoziția organelor de control a documentelor care atestă dreptul de a organiza spectacole, a documentelor de plată a impozitului, a biletelor sau registrelor impuse de lege.

Contravenția de la lit. a) se sancționează cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei, iar contravențiile de la lit. b), c) și d), cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

Sancțiunea se aplică agentului economic plătitor de impozit pe spectacole.

Art. 8. - În măsura în care prezenta hotărâre nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 7 li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 9. - Constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 7 și 8 se fac de către organele de specialitate din Ministerul Economiei și Finanțelor și din unitățile sale teritoriale.

Art. 10. - Contestațiile privind stabilirea și încasarea impozitului pe spectacole, a majorărilor de întârziere, precum și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se depun în termen de 30 de zile de la data înștiințării plătitorului și se rezolvă de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrare.

Împotriva deciziei date se poate face contestație la Ministerul Economiei și Finanțelor care, în cel mult 40 de zile de la înregistrare, este obligat să o soluționeze. Soluție dată este definitivă.

Depunerea contestației nu suspendă obligația plătitorilor cu privire la virarea la bugetul administrației centrale de stat a sumelor datorate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 11. - Contestațiile cu privire la stabilirea impozitului pe spectacole, a majorărilor de întârziere, precum și a sancțiunilor aplicate potrivit prezentei hotărâri, sunt supuse unei taxe de timbru de 2%, calculată la suma contestată. Taxa nu poate fi mai mică de 100 lei.

În vederea calculării taxei de timbru, plătitorii de impozit pe spectacole sunt obligați să specifice în scris cuantumul sumei contestate.

În situația admiterii integrale sau parțiale a contestației, taxa de timbru se restituie integral sau proporțional cu reducerea sumei contestate.

Art. 12. - După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Economiei și Finanțelor va emite norme de aplicare a prevederilor acesteia și formularistica corespunzătoare, care se vor publica în Monitorul Oficial al României.

Art. 13. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică de la data de 1 octombrie 1991.

Pe aceeași dată se abrogă: