autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri în vederea adoptării Constituției României
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Adunarea Constituantă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Votul nominal pentru adoptarea Constituției României va putea fi exprimat și prin corespondență de către deputații și senatorii care, din motive excepționale, se află în imposibilitate de a-l exercita nemijlocit în Adunarea Constituantă.

Votul trimis prin corespondență se exprimă prin consemnarea opiniei „pentru” sau „contra” adoptării Constituției într-un înscris, semnat și datat personal de către deputat sau senator și trimis Comitetului Adunării Constituante până în ziua stabilită pentru votul final asupra Constituției.

Președintele care prezidează lucrările Adunării Constituante, la apelul nominal al deputatului sau senatorului absent, va da citire comunicării scrise primite din partea acestuia.

Comunicările care cuprind votul prin corespondență, vizate de președintele Adunării Constituante, se atașează la registrul în care se consemnează votul nominal.

Art. 2. - Deputații și senatorii care lipsesc la votul nominal pentru adoptarea Constituției și nu au votat prin corespondență potrivit art. 1 sunt, de drept, decăzuți din calitatea de deputat sau senator.

În cazul în care din cauza absenței deputaților și senatorilor, prevăzuți la alin. 1, Constituția nu va putea fi adoptată, în termen de cel mult 3 zile va avea loc un al doilea vot nominal.

Art. 3. - Comisia de redactare a proiectului Constituției României va elabora, în termen de 2 zile de la data prezentei hotărâri, proiectul Legii privind organizarea și desfășurarea referendumului național asupra Constituției României, pentru a fi supus adoptării de către Adunarea Constituantă.