autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și funcționarea Regiei autonome „Registrul auto român”
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă „Registrul auto român”, cu sediul în municipiul București, Calea Griviței nr. 393, sectorul 1, ca persoană juridică ce funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, prin reorganizarea Registrului auto român din cadrul Institutului de cercetări și proiectări tehnologice în transporturi.

„Registrul auto român” - R.A. se organizează și funcționează conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Ministerul Transporturilor reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al Regiei autonome „Registrul auto român”.

Art. 2. - „Registrul auto român” - R.A., pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor, ca autoritate în transporturi, certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele de siguranța circulației, protecția mediului înconjurător și folosinței căreia îi sunt destinate, acordarea numărului de registru și verificarea stațiilor de inspecție tehnică, la cererea Ministerului Transporturilor.

Art. 3. - Pe lângă atribuțiile menționate la art. 2, „Registrul auto român” - R.A. are ca obiect de activitate:

 • omologarea de tip și individuală pentru circulația pe drumurile publice a tuturor tipurilor de vehicule rutiere, fabricate în țară sau importate, pe baza încercărilor în laboratoarele proprii;
 • încadrarea vehiculelor rutiere în categoriile de folosință prevăzute de lege;
 • organizarea și ținerea evidenței tuturor tipurilor de vehicule rutiere în circulație și acordarea numărului de registru;
 • efectuarea inspecțiilor tehnice pe un anumit eșantion de vehicule rutiere în vederea verificării unor noi tehnologii și aparate pentru inspecția tehnică;
 • elaborarea tehnologiei și prescripțiilor tehnice privind verificările tehnice și inspecțiile periodice;
 • efectuarea de încercări în vederea omologării echipamentelor și pieselor care afectează siguranța circulației rutiere sau protecția mediului înconjurător;
 • efectuarea de încercări, la cererea Ministerului Transporturilor, Ministerului de Interne și a Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, cu vehicule rutiere prelevate din fabricația de serie, în scopul verificării stabilității procesului de fabricație;
 • efectuarea de cercetări și proiectări legate de siguranța circulației rutiere și poluarea mediului înconjurător de către vehiculele rutiere;
 • elaborarea și propunerea de standarde referitoare la vehiculele rutiere și echipamentele lor;
 • analizarea aplicării regulamentelor anexă la „Acordul privind adoptarea de condiții uniforme de omologare și recunoaștere reciprocă a omologării echipamentelor și pieselor vehiculelor cu motor”, adoptat la Geneva în 1958, și a amendamentelor la aceste regulamente;
 • efectuarea de expertize tehnice pentru unele accidente de circulație, în scopul găsirii unor soluții pentru prevenirea acestora;
 • stabilirea consumurilor de combustibil în condiții de exploatare a autovehiculelor;
 • omologarea vehiculelor care funcționează cu motoare cu combustibili neconvenționali;
 • stabilirea gradului de confort pentru autovehiculele de transport pasageri;
 • proiectarea de utilaje, aparate și dispozitive pentru verificările tehnice și inspecțiile periodice;
 • consulting în probleme privind achiziționarea de vehicule rutiere, stabilirea performanțelor unor vehicule rutiere de serie mică sau individuale, achiziționarea de utilaje și aparate de garaj, stabilirea tehnologiilor funcționale pentru stațiile de inspecție tehnică;
 • participarea la elaborarea de regulamente de securitate rutieră și poluare care se elaborează în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a O.N.U. sau în cadrul altor organisme similare.

Art. 4. - Patrimoniul Regiei autonome „Registrul auto român” este de 5.331.000 lei.

Art. 5. - Producătorii de vehicule rutiere sau reprezentanții autorizați ai acestora ori, după caz, persoanele care le importă sau le construiesc din piese detașate, au obligația să solicite omologarea pentru circulație de la Registrul auto român, în virtutea art. 5 (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 594/2 septembrie 1991.

Art. 6. - În scopul punerii de acord a regulilor și prescripțiilor tehnice specifice cu cele ale instituțiilor similare și pentru îmbunătățirea colaborării cu acestea, „Registrul auto român” - R.A. poate participa, conform legii, la asociații, convenții și acorduri cu organisme similare din alte țări pentru colaborare și cooperare în domeniul său de activitate.

Art. 7. - „Registrul auto român” - R.A. are în structura sa filiale de specialitate pe teritoriul României, necesare îndeplinirii obiectului său de activitate.

Art. 8. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație, constituit potrivit legii, președintele acestuia fiind directorul general al regiei.

Art. 9. - Structura organizatorică și funcțională a „Registrului auto român” - R.A. se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 10. - „Registrul auto român” - R.A. își acoperă cheltuielile din venituri provenite din lucrări proprii, efectuate pe baza tarifelor stabilite de consiliul de administrație.

Art. 11. - „Registrul auto român” - R.A. are dreptul de a dispune de veniturile nete în valută, în condițiile legii.

Art. 12. - „Registrul auto român” - R.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul propriu de organizare și funcționare, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 13. - Pentru contribuția deosebită la buna desfășurare a activității, consiliul de administrație poate hotărî, în limita disponibilităților, acordarea de premii, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 14. - Personalul Registrului auto român din cadrul Institutului de cercetări și proiectări tehnologice în transporturi, care se preia de „Registrul auto român” - R.A., se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de 3 luni, de diferențele până la salariul avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.


[modificare] Anexă

Regulamentul
de organizare și funcționare a Regiei autonome „Registrul auto român”
Capitolul I
Prevederi generale

Art. 1. - Regia autonomă „Registrul auto român” este organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Art. 2. - „Registrul auto român” - R.A. este persoană juridică, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament.

Art. 3. - „Registrul auto român” - R.A. are sediul în municipiul București, calea Griviței nr. 393, sector 1.

„Registrul auto român” - R.A. are în structura sa filiale de specialitate pe teritoriul României.

Capitolul II
Scopul și obiectul de activitate

Art. 4. - „Registrul auto român” - R.A. are ca obiect de activitate:

4.1. omologarea de tip și individuală pentru circulația pe drumurile publice a tuturor tipurilor de vehicule rutiere fabricate în țară sau importate, pe baza încercărilor efectuate în laboratoarele proprii;

4.2. încadrarea vehiculelor rutiere în categoriile de folosință prevăzute de lege;

4.3. organizarea și ținerea evidenței tuturor tipurilor de vehicule rutiere admise în circulație și acordarea numărului de registru;

4.4. verificarea, la cererea Ministerului Transporturilor, a atelierelor de inspecție tehnică;

4.5. efectuarea inspecțiilor tehnice pe un anumit eșantion de vehicule rutiere, în vederea verificării unor noi tehnologii și aparate pentru inspecția tehnică;

4.6. elaborarea tehnologiei și prescripțiilor tehnice privind verificările tehnice și inspecțiile periodice;

4.7. efectuarea de încercări în vederea omologării echipamentelor și pieselor care afectează siguranța circulației rutiere sau protecția mediului înconjurător;

4.8. efectuarea de încercări, la cererea Ministerului Transporturilor, Ministerului de Interne și a Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, cu vehicule rutiere prelevate din fabricația de serie, în scopul verificării stabilității procesului de fabricație;

4.9. efectuarea de cercetări și proiectări legate de siguranța circulației rutiere și poluarea mediului înconjurător de către vehiculele rutiere;

4.10. analizarea aplicării regulamentelor anexă la „Acordul privind adoptarea de condiții uniforme de omologare și recunoaștere reciprocă a echipamentelor și pieselor vehiculelor cu motor”, adoptat la Geneva în 1958, sau a amendamentelor la aceste regulamente;

4.11. elaborarea și propunerea standardelor referitoare la vehiculele rutiere și echipamentele lor;

4.12. efectuarea de expertize tehnice pentru accidentele grave de circulație, în scopul găsirii unor soluții pentru prevenirea acestora;

4.13. stabilirea consumurilor de combustibil în condiții de exploatare a vehiculelor;

4.14. omologarea vehiculelor cu motoare care funcționează cu combustibili neconvenționali;

4.15. stabilirea gradului de confort pentru autovehiculele de transport pasageri;

4.16. proiectarea de utilaje, aparate și dispozitive pentru verificările tehnice și inspecțiile periodice;

4.17. consulting în probleme privind achiziționarea de vehicule rutiere, stabilirea performanțelor unor autovehicule rutiere de serie mică sau individuale, achiziționarea de utilaje și aparate de garaj, stabilirea tehnologiilor funcționale pentru stațiile de inspecție tehnică;

4.18. participarea la lucrările organizațiilor și organismelor internaționale și naționale pe linia vehiculelor rutiere, cu posibilitatea aderării la acestea și asigurarea transpunerii în practică a hotărârilor adoptate pentru aplicarea convențiilor internaționale.

Capitolul III
Patrimoniul

Art. 5. - Patrimoniul Regiei autonome „Registrul auto român” este în valoare de 5.331.000 lei. În exercitarea dreptului de proprietate asupra patrimoniului său, „Registrul auto român” - R.A. folosește și dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, potrivit legii.

Capitolul IV
Structura regiei

Art. 6. - „Registrul auto român” - R.A. are în subordinea sa filiale de specialitate pe teritoriul României, necesare îndeplinirii obiectului său de activitate.

Consiliul de administrație stabilește constituirea filialelor, structura organizatorică și relațiile lor în cadrul regiei și cu terții.

Art. 7. - În cadrul regiei se constituie direcții, servicii, laboratoare, oficii și birouri, în funcție de necesitățile și volumul activităților.

Capitolul V
Organele de conducere ale regiei

Art. 8. - Conducerea „Registrului auto român” - R.A. se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general.

Art. 9. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului transporturilor și este compus din 11 persoane, din care una este directorul general al regiei, care este și președintele consiliului de administrație.

Din consiliul de administrație fac parte câte un reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor și al Ministerului Transporturilor, ceilalți membri fiind numiți dintre inginerii, economiștii, inspectorii, juriștii specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 10. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.

Art. 11. - Atribuțiile principale, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

11.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;

11.2. aprobă programele de dezvoltare și funcționare a rețelei de filiale de specialitate din teritoriu;

11.3. examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi;

11.4. aprobă utilizarea fondului valutar, potrivit legii;

11.5. stabilește, potrivit legii, nivelul de salarizare a personalului, în funcție de studii și munca efectiv prestată;

11.6. stabilește funcțiile și meseriile specifice;

11.7. stabilește taxe și tarife proprii pentru serviciile și prestațiile efectuate;

11.8. aprobă statutul personalului regiei;

11.9. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

11.10. exercită orice alte atribuții ce-i revin din prevederile legale și regulamentul său de funcționare și organizare și aprobă orice alte măsuri privind activitatea regiei, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 12. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună și, la cererea președintelui sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 13. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie recompensată material, conform înțelegerii, pe bază de convenție civilă.

Art. 14. - Consiliul de administrație prezintă anual ministerului de resort un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 15. - Directorul general al regiei este numit de consiliul de administrație, cu avizul Ministerului Transporturilor.

Art. 16. - Directorul general al regiei conduce activitatea curentă a acesteia și o reprezintă în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul și numește, prin decizie, conducătorii compartimentelor de muncă din structura regiei, cu respectarea prevederilor legale.

Capitolul VI
Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 17. - „Registrul auto român” - R.A. întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor și aprobate anual de către acesta, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 18. - Veniturile și cheltuielile regiei se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la venituri sumele încasate din tarifele aplicate la prestațiile efectuate, iar la cheltuieli valorile consumate pentru funcționarea regiei.

Art. 19. - Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, regia constituie fondul de rezervă și de dezvoltare, asigură sumele necesare desfășurării activității și satisfacerii nevoilor de funcționare, precum și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Art. 20. - „Registrul auto român” - R.A. hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, în limitele competențelor acordate și stabilește sursele proprii de finanțare.

Art. 21. - Operațiunile de încasări și plăți ale regiei se efectuează prin conturi deschise la bănci.

Capitolul VII
Relațiile regiei

Art. 22. - Pentru realizarea atribuțiilor ce le revin, compartimentele de muncă ale regiei stabilesc relații funcționale, de cooperare și colaborare.

Art. 23. - Relațiile comerciale dintre „Registrul auto român” - R.A. și alte regii, societăți comerciale sau alți parteneri, se desfășoară pe baze contractuale, guvernate de principiul libertății contractuale.

Art. 24. - Regia autonomă „Registrul auto român” poate încheia contracte de prestări de servicii cu întreprinzători străini, în condițiile legii.

Capitolul VIII
Controlul activității

Art. 25. - Gestiunea Regiei autonome „Registrul auto român” este controlată de organe proprii, conform reglementărilor elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Capitolul IX
Dispoziții referitoare la personal

Art. 26. - Personalul regiei este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administrație, și celorlalte reglementări în vigoare.

Capitolul X
Dispoziții finale

Art. 27. - „Registrul auto român” - R.A. respectă și răspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legislația internă, precum și din convențiile și celelalte reglementări emise de organisme internaționale din domeniul său de activitate.