autentificare cu OpenID
Hotărâre privind verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice de către autovehiculele și remorcile acestora care circulă pe drumurile publice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Autovehiculele și remorcile acestora pot circula pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică corespunde numelor și standardelor naționale de siguranță rutieră și protecție a mediului înconjurător.

Art. 2. - Pentru a putea fi menținute în circulație, autovehiculele și remorcile înmatriculate vor fi supuse, periodic, de către proprietari, unei inspecții tehnice, astfel:

a) autoturismele folosite ca taximetre, microbuzele și autobuzele, precum și autovehiculele destinate învățării conducerii, la cel mult 5 luni;
b) automobilele utilitare, mixte, specializate și speciale, autoremorcherele și remorcile acestora, având masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t, precum și tractoarele rutiere și remorcile acestora, la cel mult un an;
c) autoturismele, autorulotele, motocicletele, motoretele și remorcile acestora, precum și automobilele și remorcile acestora prevăzute la lit. b), având masa totală maximă autorizată ce nu depășește 3,5 t, la cel mult doi ani.

Autovehiculele prevăzute la alin. 1 lit. a) se supun primei inspecții tehnice după un an, dacă la data primei înmatriculări sunt noi.

Termenul pentru efectuarea primei inspecții tehnice se socotește de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspecție de la data celei precedente.

Art. 3. - (1) Inspecția tehnică se efectuează în stații de inspecție tehnică autorizate și constă în verificarea stării tehnice a vehiculului, fără demontare, utilizându-se aparatura adecvată.

(2) Dacă vehiculul corespunde normelor prescrise, stația de inspecție tehnică consemnează în anexa certificatului de înmatriculare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecție tehnică și aplică ecusonul de inspecție tehnică pe placa de înmatriculare.

(3) Dacă starea tehnică nu corespunde în totalitate normelor prescrise, stația de inspecție tehnică poate permite circulația pe o perioadă care nu poate depăși 30 de zile.

Art. 4. - Stațiile de inspecție tehnică vor executa inspecții tehnice la un tarif unic, corespunzător categoriei de vehicul.

Art. 5. - (1) Autovehiculele și remorcile care urmează să fie înmatriculate pentru prima dată în România nu pot avea o vechime mai mare de opt ani și trebuie să fie omologate pentru circulația pe drumurile publice prin Registrul Auto Român.

(2) Omologarea vehiculelor pentru circulația pe drumurile publice este individuală sau de tip.

(3) Omologarea pentru circulația pe drumurile publice va fi solicitată de către producători sau reprezentanții autorizați ai acestora ori, după caz, de persoanele care le importă sau le construiesc din piese detașate.

Art. 6. - (1) Omologarea individuală se acordă pentru autovehiculele și remorcile care au fost anterior înmatriculate în alte țări, celor noi, construite în țară sau importate în serie mai mică de 10 bucăți de același tip, pe an, precum și celor construite din piese detașate.

(2) Omologarea individuală se acordă de către reprezentantul Registrului Auto Român din cadrul stației de inspecție tehnică, autorizată în acest sens, din județul sau municipiul București unde își are domiciliul (sediul) persoana care solicită omologarea.

(3) Dacă vehiculul corespunde normelor tehnice de siguranță a circulației și de protecție a mediului înconjurător, precum și folosinței căreia îi este destinat, reprezentantul Registrului Auto Român eliberează cartea de identitate a vehiculului.

Art. 7. - (1) Omologarea de tip se acordă pentru autovehiculele și remorcile noi, construite în țară sau importate în serie mai mare de 10 bucăți de același tip, pe an.

(2) Dacă tipul de vehicul corespunde normelor tehnice de siguranță a circulației și de protecție a mediului înconjurător, precum și folosinței căreia îi este destinat, Registrul Auto Român eliberează un certificat de omologare pentru circulație, conținând descrierea sumară a elementelor care caracterizează acest tip de vehicul.

(3) Producătorii sau reprezentanții autorizați ai acestora trebuie să menționeze în cartea de identitate, pe care o eliberează pentru fiecare vehicul pe care îl livrează, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse în certificatul de omologare pentru circulație.

Art. 8. - Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice de către autovehiculele și remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, Ministerului Transporturilor îi revin următoarele atribuții:

a) elaborarea, împreună cu Ministerul de Interne, a condițiilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele, precum și a metodologiei de inspecție tehnică și omologare pentru circulație autovehiculelor și remorcilor acestora;
b) autorizarea, împreună cu Ministerul de Interne, a înființării și funcționării stațiilor de inspecție tehnică, ținând seama de dotarea materială și nivelul de calificare profesională a personalului acestora;
c) stabilirea tarifului pentru inspecția tehnică în funcție de categoria vehiculelor;
d) controlul modului cum se desfășoară activitatea stațiilor de inspecție tehnică și dispunerea măsurilor corespunzătoare;
e) asigurarea specializării profesionale a personalului stațiilor de inspecție tehnică;
f) controlul la producător sau vânzător în ce privește conformitatea caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor cu tipul omologat pentru circulație și dispunerea retragerii omologării pentru circulație, în caz de neconcordanță;
g) să solicite producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia să remedieze, pe cheltuiala sa, defecțiunile de fabricație constatate în mod repetat la mai multe vehicule de același tip, care pun sau pot pune în pericol siguranța circulației sau protecția mediului înconjurător. Dacă defecțiunile sunt grave, poate dispune, împreună cu Ministerul de Interne, interdicția de folosire până la remediere, sau retragerea din circulație a tuturor vehiculelor de tipul respectiv. Aceste prevederi nu scutesc producătorul sau, reprezentantul autorizat al acestuia de răspunderea ce-i revine, potrivit legii, pentru pagubele produse proprietarilor prin interdicția de folosire ori retragerea din circulație a vehiculelor respective.

Art. 9. - (1) Nerespectarea dispozițiilor din prezenta hotărâre constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru comercializarea de vehicule care nu au fost supuse omologării pentru circulație;
b) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru comercializarea de vehicule ale căror caracteristici tehnice nu mai corespund datelor menționate în cartea de identitate a vehiculului;
c) cu amendă de la 200 lei la 400 lei pentru depășirea până la o lună a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii acestuia la inspecția tehnică;
d) cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru depășirea între o lună și două luni a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii acestuia la inspecția tehnică;
e) cu amendă de la 800 lei la 1.500 lei pentru depășirea între două luni și patru luni a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii acestuia la inspecția tehnică;
f) cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru depășirea peste patru luni a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii acestuia la inspecția tehnică;
g) cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru atestarea drept corespunzătoare a stării tehnice a unui vehicul care nu îndeplinește condițiile tehnice pentru circulația pe drumurile publice.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la lit. a) și b) se fac de funcționarii desemnați de Ministerul Transporturilor, iar a celor prevăzute la lit. c), d), e), f), g) și de către ofițerii și subofițerii de poliție.

Art. 10. - În măsura în care prezenta hotărâre nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 11. - Articolele 81 și 126 lit. b) (privind amenda prevăzută pentru nerespectarea dispozițiilor art. 44 pct. 2) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966, precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.