autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Casa Republicii"
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Casa Republicii”, cu caracteristicile principale, indicatorii tehnico-economici și condițiile de realizare din anexă.

Art. 2. - Continuarea lucrărilor se va face în paralel cu avizarea și aprobarea proiectului de execuție, iar finanțarea, executarea și decontarea lucrărilor de investiții, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 246/1991, se vor efectua pe baza devizelor pe categorii de lucrări sau părți de categorii de lucrări, a listelor de utilaje, dotări și devizelor financiare, aprobate de ordonatorul de fonduri al Adunării Deputaților.


[modificare] Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Casa Republicii”

(Faza: Studiu tehnico-economic)
I. Titularul

Parlamentul României - Adunarea Deputaților

II. Beneficiarul

Parlamentul României - Adunarea Deputaților

III. Amplasamentul

Municipiul București, delimitat de str. Izvor, b-dul G. Coșbuc, str. Mihai Vodă și b-dul 13 Septembrie.

IV. Necesitatea și oportunitatea investiției

Continuarea execuției lucrărilor a fost aprobată de Guvernul României în condițiile precizate în Hotărârea nr. 246 din 5 aprilie 1991, pentru funcționarea Adunării Deputaților.

V. Indicatorii tehnico-economici
1. Valoarea totală al investiției[1]
din care:
mil. lei 23.366,2
  • construcții-montaj
mil. lei 20.484,1
2. Valoarea de finanțare după 31 martie 1991[2]
din care:
mil. lei 3.984,5
  • construcții-montaj
mil. lei 3.334,3
3. Aria desfășurată (A.d.) m2 315.510
4. Investiție specifică lei/m2 A.d. 74.058
VI. Condiții de realizare a obiectivului

1. Valoarea lucrărilor rămase de executat este stabilită în prețuri valabile la 1 octombrie 1990. Pentru stabilirea influențelor rezultate din liberalizarea prețurilor, se vor aplica prevederile hotărârilor luate de Guvern în acest domeniu.

2. Din valoarea lucrărilor rămase de executat la 31 martie 1991 se blochează suma de 1.100 mil. lei, din care 900 mil. lei construcții-montaj, reprezentând costul lucrărilor aferente spațiilor neocupate în prezent, aflate în conservare.

Deblocarea acestei valori se va face cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor, pe baza unei documentații ce se va prezenta de titular.

3. În valoarea obiectivului s-au cuprins numai cheltuielile privind racordurile la rețelele edilitare de utilități (apă, canal, energie electrică, energie termică, telefonie și altele). Pentru celelalte cheltuieli necesare asigurării utilităților urmează a se întocmi, de către ordonatorii principali de credite (Ministerul Industriei, Ministerul Comunicațiilor, Primăria municipiului București) și a se aproba, potrivit legii, documentații corespunzătoare.

4. În valoarea obiectivului nu s-au cuprins cheltuielile legate de întreținerea spațiilor aflate în conservare. Pentru aceste cheltuieli urmează a se întocmi și aproba, potrivit legii, documentația necesară.

5. Pentru lucrările rămase de executat, în documentațiile economice nu se includ cheltuielile pentru constituirea fondului de tehnică nouă.

6. Finanțarea lucrărilor se va asigura din bugetul administrației centrale de stat, în limita fondurilor alocate anual ordonatorilor principali de credite.

  1. Inclusiv valoarea lucrărilor executate și decontate până la 31 martie 1991, stabilită conform precizărilor de la pct. 9 din Raportul de expertiză nr. 310049/1991 al Ministerului Economiei și Finanțelor.
  2. Exclusiv valoarea lucrărilor de asigurare a utilităților, care se finanțează potrivit pct. VI/3 din prezenta anexă.