autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice privind vânzarea de active ale societăților comerciale cu capital de stat
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Normele metodologice privind vânzarea de active ale societăților comerciale cu capital de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 634/16 septembrie 1991, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 se completează cu două alineate, care devin alineatele 3 și 4, cu următorul cuprins:

„Consiliul împuterniciților statului sau adunarea generală a acționarilor, după caz, are obligația ca, în situația în care respinge o propunere referitoare la înscrierea pe listele de vânzare a unor active, să transmită această decizie ministerului de resort.
Ministerul de resort va analiza, în termen de 10 zile, decizia primită, iar în situația în care nu este de acord cu aceasta, va mandata, în mod corespunzător, consiliul împuterniciților statului sau adunarea generală a acționarilor, după caz.”

Art. II. - Anexa nr. 4 la Normele metodologice, cuprinzând Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor pentru vânzarea de active aparținând societăților comerciale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 58/1991, se modifică și se completează astfel:

1. Punctul 2 se completează cu o nouă literă, care devine litera j), cu următorul cuprins:

„j) criterii specifice pentru selecționarea participanților la licitație.”

2. După punctul 2 se introduce un nou punct, care devine punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. Criteriile prevăzute la art. 2 lit. j) pot fi stabilite de ministerele de resort, cu acordul Agenției Naționale pentru Privatizare, ținând seama de specificul activului, de caracteristicile tehnice și funcționale ale acestuia și de modalitatea de utilizare și valorificare în viitor a activului, asigurându-se menținerea profilului de bază pentru activele care interesează nemijlocit populația."

3. Punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„4. Licitațiile pentru vânzarea activelor se vor desfășura, în toate cazurile, în două etape.
La prima etapă a licitației participă numai persoane fizice și persoane juridice române, care au fost preselecționate de societatea comercială vânzătoare.
În situația în care activul nu se adjudecă în prima etapă a licitației se organizează, în termen de 45 de zile, cea de-a doua etapă a licitației. La această etapă pot participa și persoane fizice sau juridice străine, preselecționate de societatea comercială vânzătoare.
Pentru organizarea etapei a doua a licitației se cer îndeplinite condițiile de publicitate prevăzute de lege pentru organizarea primei etape a licitației."

4. Punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„5. Pentru selecția participanților la licitație, ofertanții vor depune la sediul organizatorului, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea licitației, următoarele documente:
a) dovada existenței legale, în cazul persoanelor juridice;
b) modalitatea de îndeplinire a criteriilor specifice incluse în dosarul de prezentare a activului;
c) dovada bonității pe bază de recomandări bancare, precum și dovada achitării obligațiilor fiscale; pentru participanții străini, dovada bonității se efectuează pe bază de recomandări bancare, acordate de bănci de prim rang sau alte bănci comerciale din străinătate agreate de o bancă comercială română.

În baza documentelor prezentate, societatea comercială deținătoare întocmește lista cu ofertanții acceptați, pe care o supune aprobării consiliului împuterniciților statului sau adunării generale a acționarilor, după caz.

Lista va fi afișată la sediul societății comerciale deținătoare și la locul activului, cu 3 zile înainte de ținerea licitației.”

5. Punctul 9 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„În ziua și la ora stabilite pentru începerea licitației, licitatorul anunță deschiderea ședinței, obiectul acesteia, face prezența licitanților înscriși și constată dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate și cele referitoare la plata taxei de participare și a garanției de 10% din prețul de pornire al licitației."

6. După punctul 11 se introduce un nou punct, care devine punctul 111, cu următorul cuprins:

„111. Dispozițiile pct. 11 privind posibilitatea reducerii succesive a prețului de vânzare al activului nu sunt aplicabile în cazul primei etape de desfășurare a licitației."