autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de active ale societăților comerciale cu capital de stat
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind vânzarea de active ale societăților comerciale cu capital de stat, anexă la prezenta hotărâre.


[modificare] Norme metodologice privind vânzarea de active ale societăților comerciale cu capital de stat

Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Vânzarea de active ale societăților comerciale cu capital de stat prevăzute la art. 2 din Legea nr. 58/1991 a privatizării societăților comerciale, către persoane fizice sau juridice, române ori străine, se face în condițiile legii și cu respectarea dispozițiilor prezentelor norme, elaborate în baza prevederilor art. 55 din Legea nr. 58/1991.

Art. 2. - În sensul Legii nr. 58/1991, prin „active” se înțeleg unități din structura unei societăți comerciale cu capital de stat (denumită în continuare „societate comercială deținătoare”), ca magazine, restaurante, hoteluri, cabane, depozite, ateliere, secții, fabrici și alte asemenea care pot fi organizate și pot funcționa în mod independent și care își desfășoară activitatea în industrie, agricultură, comerț, turism, prestări de servicii și în alte ramuri.

Art. 3. - Vânzarea activelor se face potrivit legii, pe bază de licitație, sub îndrumarea Agenției Naționale pentru Privatizare (denumită în continuare A.N.P.).

Până la constituirea Fondului Proprietății de Stat și Fondurilor Proprietății Private, se pot vinde active a căror valoare totală reprezintă până la 75% din valoarea înregistrată a activelor unei societăți comerciale, cu condiția ca activele rămase nevândute să asigure funcționalitatea societății comerciale, potrivit obiectului său de activitate.

Art. 4. - Persoanele fizice care nu au cetățenia română și domiciliul în România, precum și persoanele juridice care nu au naționalitatea română și sediul în România nu pot dobândi active în condițiile legii, când acestea ar consta în terenuri.

Societatea comercială deținătoare, în cazul în care este și proprietară a terenului pe care este amplasat activul ce se vinde unei persoane fizice sau juridice străine, va transmite acesteia numai dreptul de folosință asupra terenului respectiv.

O persoană fizică sau o persoană juridică poate cumpăra, în aceeași localitate, respectiv sector al municipiului București, maximum trei active de același profil.

Capitolul II
Alegerea activelor pentru vânzare

Art. 5. - Lista de active care vor fi scoase la vânzare, în primele 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 58/1991, se publică de către A.N.P. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Propunerile ulterioare de vânzare a altor active în cadrul perioadei de 12 luni, necuprinse în lista inițială, vor urma procedura de publicitate prevăzută la alin. 1.

Art. 6. - Inițiativa de înscriere pe listă a unor active o poate avea societatea comercială deținătoare, prin consiliul de administrație, și orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, interesată.

Propunerile de înscriere pe listă a activelor se depun la societatea comercială deținătoare, care are obligația să le înregistreze.

Art. 7. - Consiliul împuterniciților statului sau adunarea generală a acționarilor, după caz, sunt obligate să analizeze propunerile primite privind înscrierea pe listă a activelor și să decidă în termen de 15 zile de la data înregistrării propunerii.

Când propunerea este respinsă, consiliul împuterniciților statului sau adunarea generală a acționarilor, după caz, sunt obligate să răspundă în scris inițiatorului, arătând motivele care au stat la baza acestui refuz.

Consiliul împuterniciților statului sau adunarea generală a acționarilor, după caz, are obligația ca, în situația în care respinge o propunere referitoare la înscrierea pe listele de vânzare a unor active, să transmită această decizie ministerului de resort.

Ministerul de resort va analiza, în termen de 10 zile, decizia primită, iar în situația în care nu este de acord cu aceasta, va mandata, în mod corespunzător, consiliul împuterniciților statului sau adunarea generală a acționarilor, după caz.

Art. 8. - Propunerile de înscriere pe listă a activelor se fundamentează de către consiliul de administrație al societății comerciale deținătoare pe baza criteriilor orientative minime din anexa nr. 1 la prezentele norme și a criteriilor specifice elaborate, după caz, de ministerele de resort, prefecturi sau Primăria municipiului București.

Art. 9. - Propunerile de înscriere pe listă a activelor, aprobate de consiliul împuterniciților statului sau de adunarea generală a acționarilor, după caz, se înaintează la ministerele de resort, prefecturi sau Primăria municipiului București în vederea analizării și transmiterii de către acestea la A.N.P., în forma prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele norme, până la data de 21 octombrie 1991.

A.N.P. analizează propunerile primite și selectează activele pentru a fi înscrise pe lista pe care o publică.

Art. 10. - După expirarea perioadei de 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 58/1991, activele rămase nevândute din lista inițială, precum și alte active vor putea fi vândute de societățile comerciale deținătoare în conformitate cu Legea nr. 58/1991 și cu prezentele norme.

Societățile comerciale deținătoare sunt obligate să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, activele ce urmează a fi vândute.

Aprobările pentru aceste vânzări vor fi date de consiliile împuterniciților statului sau de adunările generale ale acționarilor, după caz.

Capitolul III
Evaluarea activelor

Art. 11. - Societatea comercială deținătoare de active, care urmează să fie vândute, întocmește raportul de evaluare a activului cu cel mult 60 zile înainte de data ținerii licitației.

Art. 12. - Raportul de evaluare a activului va conține o examinare completă a situației economice și financiare a activului și va stabili prețul inițial de vânzare al acestuia.

Raportul de evaluare a activului se va întocmi conform anexei nr. 3 la prezentele norme. Ministerele de resort pot preciza, după caz, tehnici de evaluare specifice pentru unele active din sectorul respectiv.

Art. 13. - Raportul de evaluare a activului, aprobat de consiliul împuterniciților statului sau de adunarea generală a acționarilor, după caz, se înaintează la filiala județeană a A.N.P. în termen de 5 zile de la aprobare, numai în situația când prețul de pornire al licitației este sub valoarea contabilă actualizată în funcție de influența prețurilor și a uzurii.

Filiala județeană a A.N.P., în colaborare cu Direcția județeană a finanțelor publice, verifică raportul de evaluare a activului și solicită, dacă este cazul, modificarea, completarea sau refacerea acestuia cu consultarea unei instituții specializate, în termen de 15 zile.

Art. 14. - A.N.P. poate controla, înainte de publicarea anunțului de vânzare a activului, realitatea datelor din raportul de evaluare a activului și poate solicita refacerea acestuia, când se constată abateri de la prezentele norme. În aceste cazuri, societatea comercială deținătoare este obligată să refacă raportul de evaluare a activului.

Capitolul IV
Obligații ale societăților comerciale deținătoare

Art. 15. - Societățile comerciale deținătoare publică anunțul de vânzare într-un ziar de mare tiraj, precum și într-un ziar local, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită pentru licitație. În același termen, societatea comercială deținătoare afișează anunțul de vânzare la sediul acesteia și la locul activului respectiv.

Proiectul de contract de vânzare-cumpărare se întocmește de către societatea comercială deținătoare și constituie ofertă fermă de vânzare, care se afișează, cu 5 zile înainte de ținerea licitației, în aceleași locuri cu anunțul de vânzare.

Art. 16. - Anunțul de vânzare va cuprinde informațiile de la pct. 2 din regulamentul de licitație, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 17. - Dacă activul este format din bunuri imobile, societatea comercială deținătoare va trimite o copie a contractului de vânzare-cumpărare la Notariatul de stat în raza căruia sunt situate bunurile imobile pentru a fi transcrise în registrul de publicitate imobiliară, în termen de 5 zile de la încheierea contractului.

Art. 18. - Dacă societatea comercială deținătoare este proprietara terenului pe care se află activul, prețul terenului va fi inclus în prețul general de vânzare, în cazul transmiterii dreptului de proprietate. În situația transmiterii numai a dreptului de folosință, în prețul general de vânzare va fi inclus și prețul de folosință al terenului.

Dacă activul care formează obiectul vânzării este situat pe un teren care nu este proprietatea societății comerciale deținătoare, cumpărătorul se substituie societății comerciale deținătoare, în contractul de închiriere a terenului, în condițiile legii.

Art. 19. - Societatea comercială deținătoare are obligația de a afișa, la sediul său, precum și la locul activului scos la vânzare, zilele și orele la care acesta poate fi vizitat de către cei interesați să participe la licitație.

Societatea comercială deținătoare este obligată să pună la dispoziția celor care solicită, cu cel puțin 30 de zile înainte de ținerea licitației, dosarul de prezentare a activului care va cuprinde datele din anunțul de vânzare, principalele informații tehnico-financiare, lista mijloacelor fixe, gradul de uzură și alte informații considerate necesare.

Capitolul V
Obligații ale cumpărătorului

Art. 20. - În situația în care societatea comercială deținătoare are în derulare contracte pentru livrarea unor produse ce se execută - total sau parțial - prin utilizarea activului vândut, cumpărătorul activului are obligația preluării acestora. În vederea transferului relațiilor contractuale este necesar acordul beneficiarului contractual.

Art. 21. - Dacă la data vânzării, activul este închiriat sau predat în locație de gestiune în baza unui contract legal încheiat, iar cumpărătorul nu este locatarul, atunci cumpărătorul activului este obligat să preia acest contract.

Art. 22. - În cazul în care activul era utilizat de societatea comercială deținătoare pentru producerea sau vânzarea alimentelor de bază - pâine, lapte și produse lactate, carne și preparate din carne, zahăr, ulei - cumpărătorul este obligat să continue această activitate pentru o perioadă de 1 an, în afara cazurilor când perioada respectivă este scurtată cu acordul, după caz, al ministerului de resort sau al Direcției de programe și urbanism comercial a prefecturii sau a Primăriei municipiului București.

Art. 23. - Cumpărătorul asigură, pentru o perioadă de 3 luni, diferența dinte ultimul salariu avut și ajutorul de șomaj acordat salariaților deveniți disponibili, ca urmare a cumpărării activului sau disponibilizați ulterior, din motive de restrângere de personal, într-un interval de 6 luni de la data contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 24. - Pentru activele care se află în situațiile prevăzute la art. 20-23, obligațiile cumpărătorului vor fi cuprinse în dosarul de prezentare a acestora la vânzare. Aceste obligații vor fi incluse și în capitolul de clauze speciale al contractului de vânzare-cumpărare.

Capitolul VI
Vânzarea activelor

Art. 25. - Societatea comercială deținătoare organizează vânzarea activelor prin licitație publică sau licitație în plic, cu adjudecarea la prețul cel mai mare, potrivit prevederilor art. 54 din Legea nr. 58/1991.

Dacă la licitație participă și persoane fizice sau persoane juridice străine, în caz de egalitate, vânzarea se efectuează în favoarea cetățenilor români sau a persoanelor juridice române.

Licitația se desfășoară potrivit regulamentului de licitație prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 26. - Contactul de vânzare-cumpărare se încheie, în termen de 15 zile de la data adjudecării, de către societatea comercială deținătoare, cu câștigătorul licitației.

Conținutul cadru al contractului de vânzare-cumpărare a activului este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 27. - Stocurile de materii prime, materiale, producție neterminată, produse finite și alte mijloace circulante aferente activului ce se vinde, actualizate cu influența modificărilor de prețuri existente la data negocierii, pot fi preluate, la cererea vânzătorului, de cumpărător, pe baza unor negocieri de vânzare separate, fără a fi incluse în prețul de pornire al licitației.

Capitolul VII
Facilități ce pot fi acordate unor categorii de cumpărători de active

Art. 28. - La încheierea licitației, în situația în care două sau mai multe categorii de persoane participante la licitație, se află la egalitate din punct de vedere al prețului oferit și fac parte din categoria celor care beneficiază de un drept de preferință prevăzut la art. 59 alin. 2 din Legea nr. 58/1991, adjudecarea activului licitat se va face de către comisia de licitație, ținând cont de următoarea ordine de preferință:

a) locatar al activului, cetățean român;
b) salariat al societății comerciale deținătoare;
c) pensionar care a avut ultimul loc de muncă la respectiva societate comercială.

Art. 29. - Societățile comerciale care doresc să asigure facilitățile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 58/1991, privind acordarea de credite, plata la termen sau plata în rate, solicită, motivat, aprobarea A.N.P., numai în condițiile în care aceste facilități nu se încadrează în următoarele limite: avans minim 10%; dobândă cel puțin egală cu cea practicată de unitățile C.E.C. pentru depunerile la vedere; durata eșalonării la plată - maximum 5 ani. Aprobarea se solicită și în cazul în care societățile comerciale doresc să acorde și alte facilități.

În cazul acordării de credite, mărimea acestora se negociază de societățile comerciale în funcție de posibilitățile lor financiare.

Art. 30. - Facilitățile negociate între societățile comerciale și salariații acestora sau pensionari se vor finaliza prin eliberarea de înscrisuri de confirmare a acordării lor. Aceste înscrisuri devin obligatorii pentru societatea comercială care le emite.

Art. 31. - Facilitățile acordate salariaților sau pensionarilor se înscriu în contractul de vânzare-cumpărare.

Capitolul VIII
Sancțiuni

Art. 32. - Constituie contravenție la normele privind vânzarea de active ale societăților comerciale cu capital de stat următoarele fapte, dacă nu constituie infracțiune:

a) acordarea de facilități, în alte condiții decât acelea prevăzute la art. 29;
b) anunțarea și organizarea licitației cu nerespectarea prevederilor art. 13;
c) nepublicarea de către societățile comerciale deținătoare în Monitorul Oficial al României a listei cu activele propuse la vânzare, conform art. 10 alin. 2, precum și nerespectarea termenului minim de 30 de zile, între data publicării anunțurilor de vânzare și data ținerii licitației, prevăzut la art. 15;
d) nerespectarea de către societățile comerciale deținătoare, din motive imputabile acestora, a termenului de 15 zile prevăzut pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
e) neraportarea informațiilor la termenul prevăzut de art. 39.

Art. 33. - Contravențiile prevăzute la art. 32 din prezentele norme se sancționează, după cum urmează:

 • cele de la lit. a), cu amendă de la 50 mii lei la 100 mii lei;
 • cele de la lit. b), c) și d), cu amendă de la 100 mii lei la 200 mii lei;
 • cele de la lit. e), cu amendă de la 5 mii lei la 10 mii lei.

Art. 34. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către personalul împuternicit al A.N.P. și al organelor de control financiar.

Art. 35. - Contravențiilor prevăzute de prezentele norme li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 36. - Încălcarea prevederilor de la art. 10 alin. 2, art. 13 alin. 2 și art. 15 are drept consecință anularea licitației, la cererea persoanelor interesate.

Art. 37. - Nesemnarea contractului de vânzare-cumpărare a activului de către câștigătorul licitației în termen de 15 zile de la data adjudecării licitației conduce la pierderea garanției de participare a acestuia și la plata daunelor cauzate societății deținătoare.

Capitolul IX
Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 38. - Sumele rezultate din vânzarea activelor rămân la dispoziția societății comerciale deținătoare, într-un cont distinct, urmând a fi folosite conform prevederilor art. 62 din Legea nr. 58/1991.

Sumele rezultate din vânzarea stocurilor de materii prime, materiale, producție neterminată, produse finite și alte mijloace circulante aferente activului se introduc în contul curent al societății comerciale deținătoare.

Art. 39. - Societățile comerciale deținătoare sunt obligate să raporteze la filiala județeană a A.N.P. datele privind activul vândut, prevăzute în anexa nr. 6, în termen de 10 zile de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 40. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.


[modificare] Anexa Nr. 1
Criterii orientative minime pentru înscrierea activelor în lista A.N.P.
 1. Active aflate în conservare.
 2. Active care au fost deja închiriate și/sau date în locație de gestiune, conform prevederilor legale.
 3. Active care prin vânzarea lor nu afectează nivelul general de rentabilitate a societății comerciale deținătoare.
 4. Active care prin retehnologizări, modernizări, au ca efect creșterea randamentului, scăderea consumului de energie și reducerea noxelor.
 5. Alte active pentru care oportunitatea vânzării lor rezultă din studiile de restructurare.


[modificare] Anexa Nr. 2

Ministerul (Prefectura, Primăria municipiului București)

Departamentul

Lista activelor
din cadrul societăților comerciale cu capital de stat propuse pentru vânzare până la data de 14 august 1992 (art. 56 din Legea nr. 58/1991)
 • Denumirea societății comerciale deținătoare
 • Sediul societății comerciale deținătoare[1]
 • Numărul de înregistrare în registrul comerțului
Denumirea activului
Sediul activului
Obiectul de activitate a activului
Volumul anual de activitate a activului[2]
Numărul de salariați ai activului
Ponderea activului în valoarea totală de înregistrare a activelor
- % -
Criterii avute în vedere la efectuarea propunerii pentru vânzare[modificare] Anexa Nr. 3
Raport de evaluare a activului
 1. Valoarea contabilă a activului, determinată pe baza reevaluării, conform H.G. nr. 945/1990, luată în calcul la stabilirea patrimoniului net al societății comerciale deținătoare.
 2. Valoarea contabilă, actualizată cu influențele modificărilor de prețuri între reevaluarea efectuată potrivit H.G. nr. 945/1990 și data scoaterii la vânzare.
 3. Principalii indicatori economico-financiari ai activului.
 4. Forța de muncă utilizată în cadrul activului și calificarea acesteia.
 5. Implicații asupra societății comerciale deținătoare în cazul vânzării activului propus.
 6. Sursele de aprovizionare cu materii prime, materiale și posibilitățile de desfacere a produselor finite.
 7. Contracte comerciale pe rol ale societății comerciale deținătoare vizând activul în cauză.
 8. Datorii ale societății comerciale deținătoare vizând activul în cauză.
 9. Sarcini de care este grevat activul în cauză.
 10. Dotarea tehnică și nivelul tehnologic al activului; uzura fizică și morală.
 11. Valoarea investițiilor făcute de locatar (dacă este cazul).
 12. Prețul minim propus pentru începerea licitației și tipul de licitație care se dorește a fi utilizat.
 13. Justificarea prețului inițial de începere a licitației și metoda de evaluare folosită (la stabilirea prețului, vor fi avute în vedere și elemente caracteristice ale fondului de comerț cum sunt: marca, vadul comercial, clientela, licențe, patente etc.).


[modificare] Anexa Nr. 4
Regulament
de organizare și desfășurare a licitațiilor pentru vânzarea de active aparținând societăților comerciale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 58/1991

1. Vânzările de active se pot efectua prin următoarele tipuri de licitație publică:

a) deschisă, cu strigare;
b) deschisă, cu oferte închise în plicuri sigilate.

Participarea publicului la desfășurarea licitației este liberă. Taxa de intrare este de 50 lei.

Sunt exceptați de la plata taxei de intrare reprezentanții mijloacelor de informare în masă.

2. Anunțul de vânzare pentru ținerea licitației va conține următoarele informații:

a) denumirea și adresa societății comerciale deținătoare;
b) denumirea activului scos la vânzare, obiectul principal de activitate și adresa unde poate fi vizitat;
c) locul unde pot fi consultate datele economico-financiare sau se poate procura dosarul de prezentare a activului propus spre vânzare;
d) tipul de licitație utilizat;
e) numărul de telefon al persoanei desemnate să dea relații despre activul respectiv și condițiile de participare la licitație;
f) taxa de participare, garanția de 10% din prețul de pornire al licitației activului și contul în care se achită;
g) adresa, ziua și ora de ținere a licitației;
h) prețul de pornire al licitației;
i) specificarea terenurilor ocupate de activ, care nu fac obiectul licitației, nefiind proprietatea societății comerciale deținătoare, cu precizarea situației juridice a terenului.
j) criterii specifice pentru selecționarea participanților la licitație.

21. Criteriile prevăzute la art. 2 lit. j) pot fi stabilite de ministerele de resort, cu acordul Agenției Naționale pentru Privatizare, ținând seama de specificul activului, de caracteristicile tehnice și funcționale ale acestuia și de modalitatea de utilizare și valorificare în viitor a activului, asigurându-se menținerea profilului de bază pentru activele care interesează nemijlocit populația.

3. Licitațiile se vor ține în fața unei comisii aprobate de consiliul împuterniciților statului sau de adunarea generală a acționarilor, după caz, ale societăților comerciale deținătoare, o dată cu aprobarea raportului de evaluare a activului.

Comisia va fi formată din cel puțin trei persoane: președintele și secretarul comisiei din partea societății comerciale licitatoare; un reprezentant de la una din următoarele instituții județene: filiala Agenției Naționale pentru Privatizare, Direcția finanțelor publice sau Direcția controlului financiar de stat.

În comisia de licitație, poate fi numit ca membru și un reprezentant, după caz, al ministerului de resort, prefecturii sau Primăriei municipiului București.

Persoanele din comisia de licitație, cât și membrii lor de familie nu vor avea dreptul să participe la licitație în calitate de ofertanți.

Societatea comercială deținătoare poate angaja pentru organizarea și conducerea licitației o firmă, legal autorizată, specializată în licitații.

Persoanele din cadrul firmei autorizate, care conduc licitația, trebuie să fie atestate metodologic de către A.N.P., contra unei taxe stabilite de aceasta, din care se vor suporta cheltuielile ocazionate de atestarea și informarea periodică a persoanelor atestate.

4. Licitațiile pentru vânzarea activelor se vor desfășura, în toate cazurile, în două etape.

La prima etapă a licitației participă numai persoane fizice și persoane juridice române, care au fost preselecționate de societatea comercială vânzătoare.

În situația în care activul nu se adjudecă în prima etapă a licitației se organizează, în termen de 45 de zile, cea de-a doua etapă a licitației. La această etapă pot participa și persoane fizice sau juridice străine, preselecționate de societatea comercială vânzătoare.

Pentru organizarea etapei a doua a licitației se cer îndeplinite condițiile de publicitate prevăzute de lege pentru organizarea primei etape a licitației.

5. Pentru selecția participanților la licitație, ofertanții vor depune la sediul organizatorului, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea licitației, următoarele documente:

a) dovada existenței legale, în cazul persoanelor juridice;
b) modalitatea de îndeplinire a criteriilor specifice incluse în dosarul de prezentare a activului;
c) dovada bonității pe bază de recomandări bancare, precum și dovada achitării obligațiilor fiscale; pentru participanții străini, dovada bonității se efectuează pe bază de recomandări bancare, acordate de bănci de prim rang sau alte bănci comerciale din străinătate agreate de o bancă comercială română.

În baza documentelor prezentate, societatea comercială deținătoare întocmește lista cu ofertanții acceptați, pe care o supune aprobării consiliului împuterniciților statului sau adunării generale a acționarilor, după caz.

Lista va fi afișată la sediul societății comerciale deținătoare și la locul activului, cu 3 zile înainte de ținerea licitației.

6. Consiliul împuterniciților statului sau adunarea generală a acționarilor, după caz, ale societăților comerciale deținătoare, stabilește mărimea indemnizației pentru membrii comisiei de licitație, precum și cuantumul taxei de participare la licitație.

Taxa de participare se va determina astfel încât să acopere cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea licitației. Aceeași destinație o are și taxa de intrare.

7. Licitația publică se ține la cel puțin 30 de zile de la publicarea în presă și are loc în ziua și la ora indicate în anunțul de vânzare, dacă sunt cel puțin doi ofertanți. În caz contrar, se așteaptă o oră pentru a avea cel puțin doi concurenți. Dacă nici după acest termen nu se îndeplinește condiția respectivă, licitația nu va mai avea loc, încheindu-se un proces-verbal de constatare.

Reluarea licitației activului respectiv se va face după publicarea într-un ziar de mare tiraj și într-un ziar local, a ținerii unei noi licitații, la cel puțin 15 zile de la apariția anunțului.

În cazul când nici de aceasta dată nu se prezintă cel puțin doi concurenți, licitația se va reface după un termen de 5 zile.

Dacă și de această dată se prezintă un singur ofertant, acesta este examinat și, dacă îndeplinește condițiile de participare la licitație și acceptă prețul și obligațiile prevăzute în dosarul de prezentare a activului, va fi declarat câștigător.

8. Licitația este condusă efectiv de președintele comisiei de licitație, denumit în continuare licitator, iar participanții admiși la licitație licitanți.

9. În ziua și la ora stabilite pentru începerea licitației, licitatorul anunță deschiderea ședinței, obiectul acesteia, face prezența licitanților înscriși și constată dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate și cele referitoare la plata taxei de participare și a garanției de 10% din prețul de pornire al licitației.

Dacă toate condițiile legale sunt îndeplinite, licitatorul anunță modul de desfășurare a licitației, prețul inițial de la care pleacă strigarea cu precizarea salturilor de supralicitare permisă, respectiv salt minim de 5% și salt maxim permis de 20% din prețul inițial.

10. După începerea ședinței, se primesc de la licitanți, prin strigări, ofertele de preț care trebuie să respecte condițiile de salt precizate la deschiderea licitației. Licitatorul este obligat să anunțe tare și clar suma oferită de licitant.

Dacă la a treia repetare a ultimei oferte, nu se strigă o sumă mai mare, licitatorul anunță adjudecarea activului licitantului care a oferit ultima sumă. În caz de oferte egale, activul revine licitantului care se bucură de prevederile art. 25 alin. 2 și art. 28 din Normele metodologice privind vânzarea de active ale societăților comerciale cu capital de stat.

Dacă egalitatea se menține în continuare, se va proceda potrivit prevederilor de la pct. 17 alin. 2-4.

11. În cazul când, după deschiderea ședinței de licitație, nici un licitant nu oferă o sumă egală sau superioară prețului inițial anunțat, licitatorul are posibilitatea de a coborî succesiv, în trepte de 5% din prețul inițial, dar nu mai mult de 30%.

Dacă nici după aceasta nu se primesc oferte, licitatorul anunță închiderea ședinței de licitație și retragerea activului de la vânzare.

111. Dispozițiile pct. 11 privind posibilitatea reducerii succesive a prețului de vânzare al activului nu sunt aplicabile în cazul primei etape de desfășurare a licitației.

12. Activele care sunt în situația de la pct. 11 pot fi ulterior scoase la vânzare numai după reevaluarea acestora de către o comisie de experți.

13. După anunțarea adjudecătorului de către licitator, se declară închisă ședința de licitație. Se întocmește procesul-verbal al ședinței de licitație care se semnează de comisia de licitație și de adjudecător.

Procesul-verbal, împreună cu documentele privind organizarea și desfășurarea licitației, se arhivează, cu caracter permanent, la sediul societății comerciale vânzătoare.

Președintele comisiei de licitație vizează declarațiile de consemnare pentru returnarea garanției de participare pentru ceilalți licitanți, reținându-se doar garanția adjudecătorului, care face parte din prețul adjudecat.

14. Câștigătorul licitației este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare în termen de 15 zile de la data ședinței de licitație în condițiile prevăzute de art. 57 alin. 2 din Legea nr. 58/1991 și a celor din dosarul de prezentare a activului.

În caz contrar, cu excepția unor situații de forță majoră temeinic dovedite, câștigătorului licitației i se aplica prevederile art. 37 din Normele metodologice pentru vânzarea de active ale societăților comerciale cu capital de stat.

15. În cazul licitațiilor cu oferte în plicuri închise și sigilate, înscrierea la licitație are loc în aceleași condiții ca și pentru licitațiile prin strigări, dar depunerea plicurilor cu ofertele se va face în fața comisiei de licitație, în ziua și la ora stabilite pentru începerea acesteia.

Pe plic, se va menționa clar denumirea persoanei juridice, numele, prenumele și calitatea împuternicitului legal (sau numele și prenumele persoanei fizice) și denumirea completă a activului pentru care licitează.

În ofertă, se va înscrie clar denumirea activului pentru care licitează și prețul oferit, numele, prenumele și calitatea împuternicitului legal al persoanei juridice (sau numele și prenumele) și semnătura olografă.

Orice plic nesigilat, fără înscrierea datelor obligatorii, sau oferte nesemnate și/sau cuprinzând alte date, fără legătură cu oferta, duc la excluderea de la licitație a licitantului în cauză.

16. După deschiderea plicurilor de către comisie, ofertele sunt contrasemnate de toți membrii comisiei de licitație și de fiecare licitant în parte.

17. Licitația este adjudecată licitantului care a oferit suma cea mai mare. În caz de egalitate, câștigătorul licitației este declarat cel care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 25 și art. 28 din Normele metodologice privind vânzarea de active ale societăților comerciale cu capital de stat. Dacă și în acest caz există egalitate, se va proceda pe loc la o nouă licitație închisă între cei aflați la egalitate, pornindu-se de la suma cea mai mare obținută până în acel moment.

Dacă egalitatea se menține sau cei aflați la egalitate nu vor să-și mai modifice ofertele se procedează la negociere directă între societatea comercială deținătoare și licitanții aflați la egalitate.

Negocierea va avea ca obiect alte clauze sau condiții avantajoase oferite în plus peste prețul de adjudecare.

În cazul când negocierile eșuează, din vina părților, desemnarea câștigătorului licitației se va face prin tragere la sorți.

18. Prevederile pct. 13-14 din prezentul regulament se aplică și licitațiilor cu oferte în plicuri închise și sigilate.

19. Participanții la licitație pot formula contestații cu privire la respectarea dispozițiilor legale referitoare la organizarea și desfășurarea licitației.

Contestațiile se depun la sediul societății comerciale deținătoare în termen de 24 de ore de la încheierea ședinței de licitație.

Consiliul de administrație al societății comerciale deținătoare este obligat să soluționeze contestația în termen de 5 zile de la depunerea acesteia.


[modificare] Anexa Nr. 5

Conținut cadru

Contract de vânzare-cumpărare


Între subsemnații:

Societatea comercială ....................... forma juridică ................................................................ actul de înființare ................ înmatriculată în registrul comerțului sub nr. ............... cu sediul în ............................................................ reprezentată prin ..............................., în calitate de vânzător și,


Societatea comercială ........................ forma juridică ................................................................înmatriculată în registrul comerțului sub nr. ................. cu sediul în .................................. reprezentată prin ...........................................

Dl (D-na) ....................................... fiul lui ...................... și al ......................... născut la ....................... în ........................ cu domiciliul în .............................. legitimat cu ...................., în calitate de cumpărător,


În baza procesului-verbal de adjudecare a licitației nr. ........ din ..................., s-a încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

1. ............................................. vinde și .............................................. cumpără activul .......................................... (unitate de producție, comercială, prestatoare de servicii) ...................................... situat în ..........................

Obiectul vânzării este detaliat în inventarul - anexa nr. 1 la contract.

2. Predarea-primirea obiectului vânzării este consemnată în procesul-verbal - anexa nr. 2 la contract.

3. Prețul este ..................... (.............................................................).

Plata prețului se face, după caz, astfel[3]

A) Vânzarea cu plata integrală.

Plata integrală a prețului se face în cel mult 5 zile de la data încheierii contractului sau în termenele uzuale pentru decontare bancară.

B) Vânzarea cu plata în rate.

Plata prețului se face în rate.

La încheierea contractului, cumpărătorul a achitat vânzătorului ....% avans din preț, adică ..................... (................................................) conform chitanței nr. ............... din ................

Restul datorat de .................... plus dobânda de ............... total .................., cumpărătorul se obligă a-l plăti vânzătorului în ........ rate lunare, eșalonate după cum urmează: ................................................................................................................................

C) Vânzarea cu plata la termen.

Plata prețului se face la data de .............. (alta decât cea a încheierii contractului).

D) Vânzarea cu acordare de credite.

La încheierea contractului, vânzătorul acordă cumpărătorului un credit de ................... (...................................) pe termen de ....... ani, cu o dobândă de .......% pe an. Dobânda totală este de ....................

4. Neplata prețului la scadență a 3 rate succesive și/sau nerestituirea la termen a creditului acordat de vânzător, inclusiv a dobânzii, atrag rezoluțiunea contractului și executarea silită.

5. La rezoluțiunea contractului, vânzătorul poate pretinde daune-interese.

6. Stocurile de materii prime și materiale existente la data încheierii contractului, care se preiau de cumpărător, sunt: ................................................................................................................................

7. Producția neterminată și produsele finite existente la data încheierii contractului, care se preiau de cumpărător, sunt: ................................................................................................................................

8. Alte mijloace circulante aferente activului, existente la data încheierii contractului, care se preiau de cumpărător, sunt: ................................................................................................................................

9. Stocurile, precum și produsele care nu se preiau de cumpărător vor fi ridicate de vânzător în termen de ........... de la data încheierii contractului.

10. Cumpărătorul asigură, pentru o perioadă de 3 luni, diferența dintre ultimul salariu avut și ajutorul de șomaj acordat salariaților deveniți disponibili ca urmare a cumpărării activului, sau disponibilizați ulterior din motive de restrângere de personal într-un interval de 6 luni de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

11. Clauze speciale[4]:

a) cumpărătorul este obligat să respecte, timp de un an de la data încheierii contractului, destinația activului, dacă, la acea dată, activul era utilizat pentru producerea sau vânzarea alimentelor de bază;
b) cumpărătorul este obligat să preia contractele în derulare, pentru livrarea unor produse, existente la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare;
c) cumpărătorul este obligat să preia contractul de închiriere sau de locație de gestiune a activului, încheiat anterior licitației.

12. Anexele fac parte integrantă din contract.

Subsemnatul ....................... declar că am cumpărat și primit activul descris la art. 1, în condițiile specificate mai sus.

Încheiat la ........................... la data de ......................

Vânzător,
Cumpărător,


[modificare] Anexa Nr. 6

Ministerul/Prefectura .........................................

Subramura economică ...........................................

Societatea comercială vânzătoare

(denumire) ....................................................

Cod societate comercială |__|__|__|__|__|__|__|
Județul (sectorul) ......................... |__|__|
Localitatea ........................................
Strada .............................................
Telefon .................... Fax .................. Telex .....................

Activul vândut (denumire) ......................................

Locul activului: Localitatea ................................
str. .......................... nr. ...... județul ................
Obiectul de activitate: ................................................................
Date privind activul vândut
Nr. crt.
Date
mii lei
1. Valoarea de înregistrare în contabilitate a activului vândut
2. Procent față de valoarea totală a activelor înregistrată în contabilitate înainte de vânzarea activului
3. Valoarea contabilă actualizată cu influența modificărilor de prețuri
4. Valoarea de începere a licitației
5. Valoarea de adjudecare a licitației
6. Număr de participanți la licitație
7. Facilități acordate
a) avans plătit (mii lei %)
b) plata în rate (mii lei/ani)
c) plata la termen (mii lei/ani)
d) credite (mii lei/ani)
e) dobândă (procent pe an)
f) alte facilități
8. Dimensiunea fizică a activului (capacitate de producție, suprafață comercială, nr. camere etc.)
9. Cumpărător
 • persoană fizică ...................................
 • persoană juridică .................................
 • țara de origine ...................................
L.S.
Semnătura,
Data ..................
 1. Pentru sediul societății comerciale deținătoare se vor trece: adresa, numărul de telefon, telex, telefax.
 2. În funcție de specificul activului se înscriu date caracteristice pentru dimensiunea activității acestuia (datele valorice se exprimă în mii lei).
 3. Modalitățile de plată a prețului prevăzute la lit. B), C) și D) se utilizează în situațiile când cumpărătorul are calitatea se salariat al vânzătorului sau de pensionar.
 4. Clauzele speciale se utilizează în raport de situația de fapt existentă la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.