autentificare cu OpenID
Lege pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 9 decembrie 1991.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 decembrie 1991.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Legea sanitară veterinară nr. 60/1974 se modifică după cum urmează:

1. Denumirea capitolului VI „Organele de stat prin care se realizează activitatea sanitară veterinară, îndrumarea și controlul acesteia” se înlocuiește cu „Organizarea și funcționarea serviciilor sanitare veterinare”.

2. Articolul 31 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

„Ministerul Agriculturii și Alimentației, prin Direcția generală sanitară veterinară, stabilește normele sanitare veterinare unice și obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice deținătoare de animale, pentru cele care prelucrează, depozitează, transportă și valorifică produse de origine animală, participă la elaborarea proiectelor sau avizează, în condițiile legii, convențiile și acordurile sanitare veterinare internaționale.”

3. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Rețeaua sanitară veterinară de stat se organizează ca sector distinct și autonom în cadrul Ministerului Agriculturii și Alimentației, este coordonată de către ministru și are în structura sa:

a) Direcția generală sanitară veterinară;

b) instituții centrale de specialitate;

c) direcții sanitare veterinare județene și a municipiului București;

d) unități și circumscripții teritoriale.”

4. După articolul 34 se introduc articolele 341-343, cu următorul cuprins:

„Art. 341. - Direcția generală sanitară veterinară coordonează și controlează întreaga activitate din domeniul sanitar veterinar și are în componența sa:

a) Direcția antiepizootică și de asistență sanitară veterinară;

b) Direcția de igienă și sănătate publică;

c) Poliția sanitară veterinară.

În subordinea sa tehnică și administrativă funcționează instituțiile centrale de profil și direcțiile sanitare veterinare județene și a municipiului București.

Direcția generală sanitară veterinară coordonează și controlează producția de biopreparate strategice, activitatea de cercetare finanțată de la bugetul administrației centrale, aprovizionarea cu produse și materiale de uz veterinar, avizează și controlează producția de medicamente de uz veterinar.

Art. 342. - Poliția sanitară veterinară controlează aplicarea și respectarea prevederilor Legii sanitare veterinare și a normelor unitare emise, în toate domeniile de activitate.

Art. 343. - Formațiile de asistență sanitară veterinară din cadrul regiilor autonome, societăților comerciale, asociațiilor și societăților agricole, precum și serviciile medicale veterinare particulare, realizate prin cabinete, clinici, spitale, farmacii și altele, își desfășoară activitatea cu avizul și sub îndrumarea tehnică a rețelei sanitare veterinare de stat.

Formațiile sanitare veterinare și serviciile prevăzute la alin. 1 se organizează și funcționează în baza unui regulament elaborat de către Direcția generală sanitară veterinară.”

Art. II. - Următoarele denumiri și expresii din cuprinsul Legii nr. 60/1974 se înlocuiesc după cum urmează:

a) „obștesc” cu „public”;
b) „Republica Socialistă România” cu „România”;
c) „Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor” cu „Ministerul Agriculturii și Alimentației”;
d) „comitetul executiv al consiliului popular” sau „consiliul popular” cu „consilii locale sau județene, respectiv al municipiului București”, după caz;
e) „Consiliul de Miniștri” cu „Guvernul”;
f) „Ministerul Industriei Chimice” cu „Ministerul Industriei”;
g) „Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții” cu „Ministerul Mediului”;
h) „medic veterinar inspector de stat” cu „medic veterinar de stat”;
i) „organizații socialiste”, „organe” sau „organizații” cu „unități”;
j) „organe sanitare veterinare” cu „autorități sanitare veterinare”.

Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, art. 31 alin. 1, art. 33, art. 37 lit. a) și art. 38 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, cu modificările aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României.