autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor care revin Guvernului din Legea privind alegerile locale
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea îndeplinirii tuturor sarcinilor care revin Guvernului, precum și organelor centrale și locale ale administrației de stat din Legea nr. 70 din 26 noiembrie 1991 privind alegerile locale, se constituie un colectiv tehnic, în componența prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Colectivul tehnic va asigura aplicarea prevederilor legii și a măsurilor cuprinse în programul calendaristic, în vederea realizării acțiunilor prevăzute.

Art. 3. - Ministerul Economiei și Finanțelor va prezenta, în termen de 5 zile, propuneri privind plata salariilor membrilor birourilor electorale și ai comisiilor electorale, statisticienilor și personalului tehnic auxiliar, pe perioada în care aceștia sunt detașați la executarea acțiunilor legate de organizarea și desfășurarea alegerilor.

Art. 4. - Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Industriei și Ministerul Culturii vor prezenta, până la data de 12 decembrie 1991, propuneri privind asigurarea materialelor și a tipăriturilor necesare pregătirii și desfășurării alegerilor locale, precum și pentru finanțarea acestora.

Art. 5. - Ministerul Justiției va asigura lista magistraților care pot fi desemnați, potrivit legii, ca membri ai comisiilor electorale de circumscripție.

Art. 6. - Ministerul Comunicațiilor va asigura buna funcționare a legăturilor telefonice între comisiile electorale de circumscripții și birourile electorale ale secțiilor de votare, precum și cu Comisia Electorală Centrală.

Art. 7. - Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale vor acționa pentru asigurarea ordinii și liniștii publice în toate localitățile țării, pe întreaga perioadă a campaniei electorale și, în mod deosebit, în ziua votării, precum și în cele care premerg și succed acestei zile.

Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne vor lua măsuri în vederea întocmirii, în condițiile legii, a listelor electorale pentru militarii în termen.

Art. 8. - Comisia Națională pentru Statistică va asigura numărul de statisticieni necesar pentru efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor și va organiza instruirea cadrelor din conducerea direcțiilor județene de statistică privind participarea specialiștilor și personalului auxiliar la efectuarea acestor operațiuni.

Comisia Națională pentru Statistică, împreună cu Ministerul Culturii, vor asigura tipărirea formularelor necesare (procese-verbale) pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.

Art. 9. - Ministerul Învățământului și Științei va luă măsuri pentru asigurarea organizării de secții de votare în unități de învățământ și pentru sprijinirea cu cadre didactice în efectuarea de operațiuni tehnice la secțiile de votare și la circumscripțiile electorale.

Art. 10. - Ministerul Sănătății va lua măsuri pentru asigurarea asistenței medicale la secțiile de votare.

Art. 11. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura personalul necesar acțiunilor de protocol de la Comisia Electorală Centrală și pentru acreditarea, în condițiile legii, a observatorilor străini și delegaților mass-mediei.

Art. 12. - Departamentul pentru Administrația Publică Locală va organiza, în termen de 3 zile de la data prezentei hotărâri, instruirea prefecților, respectiv a primarului general al municipiului București și a secretarilor, cu sarcinile ce le revin în vederea pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale și va sprijini Comisia Electorală Centrală cu personal de specialitate.

În perioada campaniei electorale, Departamentul pentru Administrația Publică Locală va desfășura în județe acțiuni de control și sprijin de specialitate la prefecturi și primării cu privire la modul în care se realizează acțiunile cuprinse în Programul calendaristic privind aplicarea prevederilor Legii nr. 70/1991.

Art. 13. - Secretariatul General al Guvernului va asigura condițiile materiale corespunzătoare (sediu, dotare tehnică și materială, personal auxiliar) necesare Comisiei Electorale Centrale.

Art. 14. - Colectivul constituit potrivit art. 1 va informa periodic Guvernul în legătură cu stadiul înfăptuirii acțiunilor cuprinse în Programul calendaristic de pregătire și desfășurare a alegerilor locale.


[modificare] Anexă

Componența colectivului
Paul Jerbas - secretar general al Guvernului
Ioan Leș - secretar de stat la Departamentul pentru Administrația Publică Locală
Mircea Vaida - secretar de stat la Departamentul pentru Administrația Publică Locală
Radu Giroveanu - subsecretar de stat la Ministerul Justiției
Aurel Berea - secretar de stat la Ministerul Economiei și Finanțelor
General-locotenent Gheorghe Voinea - secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale
General-maior Gheorghe Carp - secretar de stat la Ministerul de Interne
Gheorghe Tinca - subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
Lucian Moțiu - secretar de stat la Ministerul Industriei
Sorin Cristea - secretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei
Andor Horvath - secretar de stat la Ministerul Culturii
Virgil Popescu - subsecretar de stat la Ministerul Comunicațiilor
Alexandru Bunea - secretar de stat la Ministerul Transporturilor
Victor Babusceac - secretar de stat la Ministerul Sănătății
Cornel Grigoruț - secretar de stat la Ministerul Comerțului și Turismului
Petru Pepelea - președintele Comisiei Naționale pentru Statistică
Alexandru Radocea - vicepreședinte al Comisiei Naționale pentru Statistică
Damian Popescu - președintele Comisiei Naționale de Informatică
Dorel Sandor - secretar de stat la Departamentul pentru Structuri Socio-Politice
Dragomir Caius - secretar de stat la Departamentul Informațiilor din cadrul Guvernului
Romeo Nădășan - secretar general al Agenției Naționale de Presă „ROMPRES”
Florin Brătescu - redactor șef la Radioteleviziunea Română

Secretariatul colectivului tehnic va fi asigurat de către Departamentul pentru Administrația Publică Locală.


Program calendaristic
pentru realizarea acțiunilor prevăzute în Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale
Termenul potrivit legii Acțiunea Cine răspunde Modalitatea realizării
8 decembrie 1991 (art. 7) Stabilirea datei alegerilor locale. Departamentul pentru Administrația Publică Locală Hotărâre a Guvernului.
8 decembrie 1991 (art. 45) Începe campania electorală. - -
Începând cu data de 9 decembrie 1991 (art. 14) Întocmirea listelor electorale, în cel puțin 6 exemplare, din care: originalul se va depune la judecătorie; o copie pentru circumscripția electorală; o copie la secția de votare pentru afișare; una pentru afișare în locuri publice, iar una se va păstra la primărie; dacă afișarea se face în mai multe locuri publice, se va asigura numărul de exemplare corespunzător. Un exemplar se păstrează pentru a fi comunicat secției de votare cu 2 zile înainte de data alegerilor. Pentru militarii în termen originalul se păstrează la unitate. Primăriile Primăriile vor lua măsurile de identificare a persoanelor cu drept de vot din localitățile unde domiciliază, folosindu-se ca punct de plecare listele electorale utilizate pentru referendumul din 8 decembrie 1991, registrele agricole și evidența organelor locale de poliție. Măsuri de identificare se vor lua și de unitățile militare.
Între 9 decembrie 1991 - 8 ianuarie 1992, unitățile militare vor întocmi listele speciale.
În 3 zile de la înregistrarea întâmpinărilor (art. 17 alin. 2) Soluționarea întâmpinărilor la omisiunile din listele electorale. Primăriile Prin decizie.
În 3 zile de la înregistrare (art. 17 alin. 3) Soluționarea contestațiilor la deciziile de rezolvare a întâmpinărilor. Judecătoriile Hotărâre judecătorească, care este definitivă și se comunică în 24 de ore de la pronunțare.
Până la data de 12 decembrie 1991 (art. 106) Stabilirea modelului listelor electorale. Departamentul pentru Administrația Publică Locală Prin hotărâre a Guvernului.
Până în ziua de 12 decembrie 1991 (art. 21 alin. 6) Întocmirea listei cu alți juriști sau alte persoane cu reputație neștirbită care nu fac parte din vreun partid sau formațiune politică din care vor putea fi desemnați președintele comisiei electorale de circumscripție și locțiitorul acestuia. Prefectul, respectiv primarul general al municipiului București.
Cel mai târziu la 14 decembrie 1991 (art. 9) Numerotarea circumscripțiilor electorale din fiecare județ și din municipiul București. Prefecturile și Primăria municipiului București. Prin decizie.
Până la 14 decembrie 1991 (art. 21 alin. 5) Desemnarea magistraților în comisiile electorale de circumscripție. Președintele tribunalului județean și al municipiului București. Prin tragere la sorți.
Până la 14 decembrie 1991 (art. 47 alin. 1) Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral. Primăriile Prin decizie.
Până la data de 14 decembrie 1991 (art. 100 alin. 1 și 2) Constituirea Comisiei Electorale Centrale. Președintele Curții Supreme de Justiție. Prin tragere la sorți.
Cel mai târziu în ziua de 18 decembrie 1991 (art. 10) Aducerea la cunoștință publică a numerotării circumscripțiilor electorale pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor. Primăriile comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București. Prin afișarea dispoziției emise de prefect, respectiv de primarul general al municipiului București.
Până la data de 19 decembrie 1991 (art. 40 alin. 1 și 5) Stabilirea semnelor electorale și transmiterea acestora la comisiile electorale de circumscripție. Partidele și formațiunile politice. -
Până la data de 20 decembrie 1991 (art. 23) Formularea de contestații asupra modului de constituire a comisiilor electorale de circumscripție. Partidele și persoanele interesate. Se soluționează de tribunale. -
Până la data de 24 decembrie 1991 (art. 23) Soluționarea contestațiilor asupra modului de constituire a comisiilor electorale de circumscripție. Tribunalele. Prin hotărâre.
Până în ziua de 24 decembrie 1991 (art. 40 alin. 6) Soluționarea divergențelor dintre partidele care prezintă același semn electoral. Comisia Electorală Centrală. Prin tragere la sorți.
Până în ziua de 25 decembrie 1991 (art. 40 alin. 6) Comunicarea rezultatului tragerii la sorți. Comisia Electorală Centrală. -
Până la 29 decembrie 1991 (art. 13 alin. 1) Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare. Primăriile Prin decizie.
Până la 29 decembrie 1991 (art. 13 alin. 2) Aducerea la cunoștința alegătorilor a delimitării și numerotării secțiilor de votare și a sediului acestora. Primăriile Prin afișarea deciziei.
Până în ziua de 30 decembrie 1991 (art. 40 alin. 6) Comunicarea la comisia electorală de circumscripție a noului semn electoral, în situația în care mai multe partide au prezentat, inițial, același semn și acesta s-a atribuit, prin tragere la sorți, unuia din partidele care au propus același semn. Partidele și formațiunile politice care, în urma tragerii la sorți, își vor stabili alt semn. -
Până la data de 3 ianuarie 1992 (art. 40 alin. 7) Comunicarea la prefecturi a semnelor electorale, în vederea imprimării pe buletinele de vot. Comisiile electorale de circumscripție. -
Cel mai târziu la 8 ianuarie 1992 (art. 16 alin. 1) Afișarea listelor electorale în locuri publice și în mod vizibil. Primăriile. -
Până în ziua de 9 ianuarie 1992 (art. 30) Prezentarea propunerilor de candidați pentru consilieri și pentru primari. Partidele și formațiunile politice, respectiv candidații independenți. -
9 ianuarie 1992 (art. 37 alin. 1) Încheierea procesului-verbal de expirare a termenului de depunere a candidaturilor. Comisia electorală de circumscripție. -
Până cel mai târziu la 19 ianuarie 1992 (art. 19 alin. 1) Comunicarea numărului de alegători la comisia electorală de circumscripție. Primăriile. -
Până cel mai târziu în ziua de 19 ianuarie 1992 (art. 24 alin. 6) Depunerea listei nominale cu reprezentanții partidelor și formațiunilor politice care vor fi desemnați în birourile electorale ale secțiilor de votare. Partidele și formațiunile politice. -
Până cel mai târziu la 19 ianuarie 1992 (art. 106) Stabilirea modelului ștampilei de control a secției de votare, al ștampilelor cu mențiunea „Votat”, al ștampilelor comisiilor electorale de circumscripție și al Comisiei Electorale Centrale, precum și al proceselor-verbale și al certificatului doveditor al alegerii consilierilor și primarului. Departamentul pentru Administrația Publică Locală. Prin hotărâre a Guvernului.
Până la 20 ianuarie 1992 (art. 36 alin. 1) Formularea de contestații referitoare la candidaturi. Persoanele interesate. -
Până cel mai târziu în ziua de 22 ianuarie 1992 {art. 21 alin. 6) Întocmirea și transmiterea la tribunale a listei cu juriști sau alte persoane cu reputație neștirbită, care nu fac parte din nici un partid sau formațiune politică, din care vor fi desemnați, prin tragere la sorți efectuată de președintele tribunalului județean sau al municipiului București, președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia. Prefecturile și primăriile. -
Până în ziua de 23 ianuarie 1992 (art. 22 lit. e) Transmiterea semnelor electorale la prefecturi, respectiv la Primăria municipiului București, pentru a fi imprimate pe buletinele de vot. Comisia electorală de circumscripție. -
Până cel mai târziu în ziua de 23 ianuarie 1992 (art. 36 alin. 2) Soluționarea contestațiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilor. Judecătoriile, respectiv Tribunalul municipiului București. -
Până la data de 23 ianuarie 1992 (art. 21 alin. 11) Întocmirea și comunicarea la președinții birourilor electorale de circumscripție a listelor cu persoanele care nu fac parte din nici un partid sau formațiune politică, din care se vor completa membrii comisiilor electorale de circumscripție și ai birourilor secțiilor de votare, în cazul în care partidele nu își nominalizează reprezentanții. Primăriile. -
Cel mai târziu în ziua de 24 ianuarie 1992 (art. 24 alin. 4) Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora. Președinții tribunalelor județene și al municipiului București, în ce privește președinții și locțiitorii acestora și președintele comisiei electorale de circumscripție, în ce privește ceilalți membri. -
Până în ziua de 24 ianuarie 1992 (art. 36 alin. 2) Comunicarea hotărârii privind soluționarea contestațiilor referitoare la candidaturi. Judecătoria, respectiv Tribunalul municipiului București. -
24 ianuarie 1992 (art. 37 alin. 3) Rămânerea definitivă a candidaturilor. - -
În ziua de 25 ianuarie 1992 (art. 21 alin. 10) Comunicarea de către partide a numărului candidaturilor depuse și rămase definitive și nominalizarea reprezentanților acestora pentru comisiile electorale de circumscripție. Partidele și formațiunile politice. Comunicarea se face la tribunalele județene și al municipiului București, care o transmit la birourile electorale de circumscripție. -
În ziua de 25 ianuarie 1992 (art. 24) Completarea birourilor electorale ale secției de votare cu reprezentanții partidelor și formațiunilor politice. Președintele biroului electoral al secției de votare. -
Până la 27 ianuarie 1992 (art. 21 alin. 8) Completarea comisiilor electorale de circumscripție cu reprezentanții nominalizați de partidele și formațiunile politice, în ordinea descrescătoare a numărului de candidați propuși. Președinții comisiilor electorale de circumscripție, pe baza listelor nominale comunicate de partide și formațiunile politice. -
Până în ziua de 29 ianuarie 1992 (art. 41 alin. 3) Tipărirea buletinelor de vot. Comisiile electorale de circumscripție, prin grija prefecturilor. -
Până la data de 30 ianuarie 1992 (art. 26) Formularea de contestații asupra modului de constituire a birourilor electorale ale secțiilor de votare. Persoanele interesate. -
Cel mai târziu în ziua de 1 februarie 1992 (art. 26) Soluționarea contestațiilor asupra modului de constituire a birourilor electorale ale secțiilor de votare. Comisia electorală de circumscripție. -
Începând cu ziua de 30 ianuarie 1992 (art. 42) Preluarea de la primării, pe bază de proces-verbal, a buletinelor de vot de către președintele comisiei electorale de circumscripție, împreună cu alți doi membri ai comisiei. Președintele biroului electoral de circumscripție. -
Până la data de 1 februarie 1992 (art. 23) Formularea de contestații asupra modului de completare a comisiilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor. Partidele și persoanele interesate. Soluționează tribunalele. -
Cel târziu până la data de 4 februarie 1992 (art. 43) Afișarea la sediul primăriilor, centrelor de afișare a listelor electorale și la secțiile de votare a câte unui buletin de vot, vizat și anulat de președintele comisiei electorale de circumscripție. Președintele comisiei electorale de circumscripție. -
Până la data de 5 februarie 1992 (art. 23) Soluționarea contestațiilor asupra modului de completare a comisiilor electorale de circumscripție. Tribunalele. Prin hotărâre.
6 februarie 1992, ora 24,00 (art. 45) Se încheie campania electorală. - -
7 februarie 1992 (art. 19 alin. 2) Predarea listelor electorale la birourile electorale ale secțiilor de votare. Primăriile. -
Până în ziua de 7 februarie 1992 (art. 42) Predarea buletinelor de vot birourilor electorale ale secțiilor de votare, pe bază de proces-verbal. Comisia electorală de circumscripție. -
8 februarie 1992, ora 18,00 (art. 49 alin. 3) Prezentarea președintelui biroului electoral al secției de votare la sediul acesteia. - -
9 februarie 1992, ora 5,00 (art. 50) Verificarea de către președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri, a existenței celor necesare votării (urne, liste, buletine, ștampile etc.), precum și sigilarea urnelor. Președintele biroului electoral, în prezența celorlalți membri ai biroului. -
9 februarie 1992, între orele 6,00 - 21,00 sau, după caz, 24,00 (art. 52) Desfășurarea votării. - -
10 februarie 1992, ora 24,00 (art. 63) Înaintarea dosarelor cu rezultatul votării, de către birourile electorale ale secțiilor de votare, la comisia electorală de circumscripție. Președintele biroului electoral al secției de votare. -
Până la data de 11 februarie 1992 (art. 69 alin. 7) Transmiterea unui exemplar al proceselor-verbale la tribunalul județean sau al municipiului București, în vederea transmiterii Comisiei Electorale Centrale. Comisia electorală de circumscripție. -
Până la data de 12 februarie 1992 (art. 69 alin. 5) Înaintarea dosarului pentru alegerea primarului, la judecătorie, pentru validare. Președintele comisiei electorale de circumscripție. -