autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan

Acte care menționează acest act:

În aplicarea prevederilor art. 19 și art. 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Terenurile aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat la data înființării acestora, necesare desfășurării activității conform obiectului lor de activitate, se determină, pentru societățile comerciale înființate prin hotărâre a Guvernului, de către organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuțiile ministerului de resort, iar pentru societățile comerciale înființate prin decizia organului administrației locale de stat, de către autoritatea administrativă publică județeană.

Art. 2. - Criteriile de stabilire și de evaluare a terenurilor care fac parte din patrimoniul societăților comerciale se aprobă de Ministerul Economiei și Finanțelor împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cu consultarea ministerelor interesate.

Art. 3. - Prevederile art. 1 nu se aplică terenurilor care, în condițiile legii, fac parte din domeniul public, precum și terenurilor cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 746/1991.

Art. 4. - Terenurile disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 aparțin domeniului privat al statului sau, după caz, al autorităților administrative publice locale și se constituie într-un fond special destinat acțiunilor de privatizare, care se utilizează pe baza acordului Agenției Naționale pentru Privatizare.

Art. 5. - Organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuțiile ministerului de resort, precum și autoritățile administrative publice județene vor elibera societăților comerciale certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, potrivit modelului stabilit de organele prevăzute la art. 2. Aceste certificate sunt supuse regimului de publicitate imobiliară.

Art. 6. - Terenurile stabilite potrivit art. 1 se evaluează de consiliile de administrație ale societăților comerciale, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 2, iar valoarea acestora se include în patrimoniul societăților comerciale, fără modificarea capitalului social al acestora.

Art. 7. - În vederea vânzării de active sau acțiuni conform Legii nr. 58/1991 a privatizării societăților comerciale, patrimoniul societăților comerciale se reevaluează în condițiile prevăzute de lege.

Art. 8. - Pentru terenurile stabilite în condițiile prezentei hotărâri, societățile comerciale vor achita, în continuare, taxele legale, până la eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate. După această dată, obligațiile fiscale vor fi cele stabilite în condițiile legii.