autentificare cu OpenID
Criterii privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat
  notă: Ministerul Economiei și finanțelor, Nr. 2665/28.II.1992
  Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Nr. 1 C/311/28.II.1992
 • semnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
 • semnat: Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului, Dan Nicolae
Societățile comerciale cu capital de stat, înființate potrivit Legii nr. 15/1990, vor proceda la stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul acestora la data înființării, conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, în vederea dobândirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, potrivit prezentelor criterii.
Capitolul I
Stabilirea cadrului organizatoric

Art. 1. - Răspunderea organizării acțiunii de stabilire și evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat o au ministerele de resort, consiliile județene și al municipiului București, precum și consiliile de administrație ale societăților comerciale cu capital de stat.

Art. 2. - La nivelul fiecărei societăți comerciale cu capital de stat se constituie o comisie formată din 5-7 membri, care va participa la stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, numită prin:

 • ordin al ministrului de resort pentru societățile comerciale cu capital de stat înființate prin hotărâre a Guvernului;
 • decizie a delegațiilor permanente ale consiliilor județene sau prin dispoziția primarului general al municipiului București pentru societățile comerciale cu capital de stat înființate prin decizii ale prefecturilor sau a Primăriei municipiului București.

Art. 3. - Comisiile constituite conform art. 2 vor avea următoarea componență:

 • președintele consiliului de administrație al societății comerciale cu capital de stat;
 • specialiști în probleme de investiții, privatizare, prognoză-dezvoltare, cadre tehnice, economiști, consilieri juridici.

Președintele comisiei va fi președintele consiliului de administrație al societății comerciale cu capital de stat, iar secretar va fi numit un consilier juridic din partea societății comerciale cu capital de stat.

Capitolul II
Atribuțiile comisiilor

Art. 4. - Comisiile constituite conform prevederilor art. 2 au următoarele atribuții:

a) verifică regimul juridic al terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat:

 • titlul asupra terenurilor - legi, decrete, ordine, decizii, contracte, acorduri etc.;
 • planurile și schițele anexe la titlu;

b) participă la delimitarea prin bornare a suprafeței de teren aferente fiecărei societăți comerciale cu capital de stat;

c) coordonează efectuarea măsurătorilor topografice pentru stabilirea terenurilor din patrimoniul societății comerciale cu capital de stat;

d) supune spre aprobare consiliului împuterniciților statului sau, după caz, adunării generale a acționarilor documentația pe baza căreia urmează să se elaboreze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Capitolul III
Stabilirea suprafețelor

Art. 5. - Metodele de elaborare, conținutul și precizia de întocmire a planurilor topografice vor avea la bază prevederile anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentele criterii.

Art. 6. - Măsurătorile topografice se execută la comanda societăților comerciale cu capital de stat de către unități specializate sau, după caz, de agenți economici care execută lucrări geo-topografice și vor determina, conform STAS nr. 7468-80, următoarele:

 • suprafața incintei (ST);
 • suprafața construită (Sc);
 • suprafața aferentă rețelelor (Sr);
 • suprafața aferentă căilor de transport (St);
 • suprafața liberă (Sl).

Art. 7. - Suprafața incintei (ST) reprezintă suma suprafețelor terenurilor ce se află în patrimoniul unei societăți comerciale cu capital de stat. Se vor lua în calcul și alte suprafețe de terenuri ale societății comerciale cu capital de stat (care dețin obiective construite sau prevăzute pentru eventuale dezvoltări în exteriorul incintei).

Art. 8. - Suprafața construită (Sc) reprezintă suma suprafețelor ocupate definitiv de clădiri, construcții inginerești și speciale, utilaje și construcții tehnologice de depozitare, de instalații și de transport realizate suprateran cu unu sau mai multe niveluri închise, total sau parțial, sau complet deschise.

Art. 9. - Suprafața aferentă rețelelor (Sr), din incinta societăților comerciale cu capital de stat, reprezintă suma suprafețelor ocupate de rețele exterioare având funcțiuni tehnologice și de instalații, amplasate în subteran (liber sau în canale), suprateran (pe suporți), ca de exemplu: conducte de apă industrială, menajeră (potabilă); conducte de canalizare (ape industriale, menajere, pluviale); conducte pentru diferiți agenți termici (apă, abur), agenți tehnologici sau de încălzire a construcțiilor; conducte de gaze; conducte pentru transportul pneumatic sau mecanic al materialelor pulverulente; cabluri și conductoare electrice etc.

Art. 10. - Suprafața aferentă căilor de transport (St), din incinta societăților comerciale cu capital de stat, reprezintă suma căilor de transport - drumuri, căi ferate, navale, aeriene și pietonale (supraterane și subterane), inclusiv lucrările inginerești specifice, aferente acestora (lucrări de artă, taluzuri, ramblee, deblee, diguri, îndiguiri, tunele, peroane etc.), precum și suprafețele ocupate de amenajările funcționale specifice (traversări, parcări, transbordări, acces la rampe, spații de manevră), conductele ce deservesc rampele de descărcare-încărcare de vagoane-cisternă în liniile de garaj etc.

Art. 11. - Suprafața liberă (Sl), din incinta societăților comerciale cu capital de stat, reprezintă suma suprafețelor de teren, altele decât cele menționate mai sus, sau determinate de distanțele obligatorii între clădiri, rețele, instalații etc. ca urmare a soluțiilor de plan general și a prescripțiilor legale în vigoare, destinate unor eventuale dezvoltări.

Art. 12. - Comisiile constituite conform prevederilor de la art. 2, pe baza datelor cuprinse în planul topografic al societății comerciale cu capital de stat, vor determina următoarele:

a) procentul de ocupare a terenului (POT)[1] exprimă raportul dintre suma suprafeței construite (Sc), a rețelelor (Sr), a căilor de transport (St) și a suprafeței incintei (ST):

POT=Sc+Sr+StST×100;
 • coeficientul de utilizare a terenului (CUT)[2] exprimă raportul dintre suma suprafețelor desfășurate ale tuturor clădirilor (SD) și suprafața incintei (ST):
CUT=SDST

Valorile indicilor POT și CUT reprezintă indicatori cantitativi și calitativi de ocupare și, respectiv, de utilizare a terenului pe baza cărora se stabilește necesarul de teren pentru realizarea obiectului de activitate prevăzut în statutul aprobat prin actul de înființare al societății comerciale cu capital de stat;

b) diferența dintre suprafața incintei existente și cea prevăzută în titlul pe baza căruia posedă terenul;

c) categoria de folosință a terenului liber, clasa de calitate și producție, precum și modul de utilizare a acestuia;

d) cota-parte indiviză din teren funcție de cota-parte indiviză din proprietatea asupra mijlocului fix, stabilită pe bază de proces-verbal încheiat între părțile interesate;

e) delimitarea, pe planul topografic întocmit, a suprafețelor ce se disponibilizează potrivit indicilor cantitativi, calitativi și diferențelor dintre suprafața existentă și cea prevăzută în titlu.

Art. 13. - Datele rezultate în urma analizei de la art. 12 se vor înscrie în anexele nr. 2 și 3, care fac parte integrantă din prezentele criterii.

Capitolul IV
Întocmirea și verificarea documentațiilor

Art. 14. - Documentațiile pe baza cărora urmează să se elibereze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat trebuie să cuprindă următoarele:

a) planul de încadrare în zonă a societății comerciale cu capital de stat, scara 1:10.000 până la 1:100.000 (anexa nr. 4), întocmit de societatea comercială solicitatoare, pe care se vor evidenția:

 • căile principale de comunicații;
 • principalele rețele edilitare;
 • societățile comerciale sau regiile autonome importante în zonă, vecinii etc.;

b) foile de plan întocmite de societatea comercială solicitatoare (anexa nr. 5), cuprinzând suprafața incintei existente rezultată din însumarea suprafețelor pe bază de măsurători topografice;

c) situația privind stabilirea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat (anexa nr. 2);

d) situația privind evaluarea calitativă a terenurilor disponibilizate (anexa nr. 3).

Art. 15. - Documentația întocmită se înaintează la Compartimentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor județene sau al municipiului București, unde reprezentantul acestuia, împreună cu reprezentantul Oficiului de Cadastru și Organizarea Teritoriului, în prezența comisiilor prevăzute la art. 2, vor verifica și aviza datele înscrise în anexe și planuri.

Art. 16. - În urma analizării documentației privind suprafețele de teren aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, care sunt determinate ca necesare obiectului de activitate prevăzut în actul de înființare, documentațiile respective se vor înainta pentru eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, după cum urmează: a) pentru societățile comerciale cu capital de stat înființate prin hotărâre a Guvernului, la ministerul de resort;

b) pentru societățile comerciale cu capital de stat înființate prin decizii ale organelor administrației publice locale, la consiliile județene sau al Primăriei municipiului București.

Capitolul V
Evaluarea terenurilor

Art. 17. - Terenurile aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, la data înființării acestora, necesare desfășurării activității, conform obiectului lor de activitate, stabilite potrivit cap. III din prezentele criterii, se evaluează în lei, conform art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991, de către consiliile de administrație ale societăților comerciale, pe baza următoarei formule:

Vt = Vb × (1 + N)
în care:
Vt = valoarea terenului;
Vb =valoarea de bază a terenului determinată ca limită minimă la un nivel de 495 lei/mp.

Această valoare s-a determinat pe baza prețului de 5 lei pe metru pătrat, corectat cu numărul de 99 ani al perioadei de concesionare;

(1 + N) reprezintă coeficientul de corecție a valorii de bază a terenului, în care N reflectă suma notelor acordate pe bază de criterii, iar nivelul său va fi mai mic sau cel mult egal cu 9.

Art. 18. - Criteriile în baza cărora se acordă notele necesare departajării terenurilor, în operațiunea de evaluare, sunt următoarele:

a) Categoria localității / Nota acordată:

 • sat: 0,1
 • sat reședință de comună: 0,2
 • oraș: 0,4
 • municipiu: 0,6
 • municipiu reședință de județ: 1,0
 • municipiul București: 1,5[3]

b) Amplasarea terenului / Nota acordată:

 • teren în afara localității: 0,0
 • teren în zonă periferică a localității: 0,5
 • teren în zonă mediană a localității: 0,8
 • teren în zonă centrală a localității: 1,0

c) Funcțiile economice și caracteristicile sociale ale localității / Nota acordată:

 • localități cu activitate preponderent agricolă: 0,5
 • localități cu funcție economică limitată în industrie și prestări servicii: 0,8
 • localități cu funcții economice complexe (industriale, prestări servicii, agricultură): 1,0

d) Poziția terenului față de accesul la rețele de transport / Nota acordată:

 • transport rutier: 0,2
 • transport feroviar: 0,3
 • transport fluvial: 0,5
 • transport maritim: 0,5
 • transport aerian: 0,5

e) Echiparea tehnico-edilitară a zonei în care se află terenul / Nota acordată:

 • rețele de apă-canal: 0,5
 • rețele de energie electrică: 0,5
 • ratele de energie termică: 0,5
 • rețele de gaze naturale: 0,5
 • rețele de telefonie: 0,5
 • rețele de transport urban: 0,5

f) Caracteristicile geotehnice ale terenului / Nota acordată:

 • terenuri normale: 1,0
 • terenuri dificile de fundare care necesită îmbunătățiri: compactări, perne de pământ sau balast, coloane de balast etc.: -0,2
 • terenuri care necesită desecări și măsuri contra inundațiilor: -0,4
 • terenuri situate în zone instabile - alunecări de versanți, alunecări de taluzuri, ruperi de maluri: -0,7

g) Restricțiile de folosire a terenului conform planului urbanistic general și regulamentelor aferente / Nota acordată:

 • funcțiune incompatibilă cu planul urbanistic: -1,5
 • funcțiune compatibilă cu planul urbanistic, cu restricții: -1,0
 • funcțiune compatibilă cu planul urbanistic: 0,5

h) Terenuri poluate cu reziduuri / Nota acordată:

 • gazoase: -0,3
 • solide: -0,5
 • lichide: -0,7

Art. 19. - Valoarea terenului se va înregistra în patrimoniul societăților comerciale în contul activ 101 „Terenuri”, iar în pasiv, în contul 719 „Alte fonduri” (analitic distinct „Terenuri necuprinse în capitalul social”).

Art. 20. - Capitalul social preluat, conform legii, de către Fondurile Proprietății Private și Fondul Proprietății de Stat include și valoarea de înregistrare a terenului.

Capitolul VI
Eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Art. 21. - Certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, conform modelelor anexate, se eliberează de către ministerele de resort și vor fi semnate de miniștri, pentru societățile comerciale cu capital de stat înființate prin hotărâre a Guvernului, și de către consiliile județene sau al municipiului București, semnate de președinți, respectiv primarul general și secretarii acestora, pentru cele înființate prin decizii ale prefecturilor și Primăriei municipiului București.

Art. 22. - Documentațiile privind stabilirea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, împreună cu certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în copie, vor fi trimise pentru înregistrare, după cum urmează:

a) pentru societățile comerciale cu capital de stat înființate prin hotărâre a Guvernului:

 • un exemplar la Oficiul de Cadastru și Organizarea Teritoriului, județean sau al municipiului București;
 • un exemplar la Compartimentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul consiliului județean sau al municipiului București;
 • un exemplar la ministerul sub autoritatea căruia se află societatea comercială;
 • un exemplar la societatea comercială deținătoare a terenurilor;
 • un exemplar la Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului - Direcția generală pentru cadastru imobiliar-edilitar;

b) pentru societățile comerciale cu capital de stat înființate prin decizia prefecturilor și Primăriei municipiului București:

 • un exemplar la Oficiul de Cadastru și Organizarea Teritoriului, județean sau al municipiului București;
 • un exemplar la Compartimentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul consiliului județean sau al municipiului București;
 • un exemplar la societatea comercială deținătoare a terenurilor;
 • un exemplar la Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului - Direcția generală pentru cadastru imobiliar-edilitar.

Art. 23. - Documentațiile depuse la Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului - Direcția generală pentru cadastru imobiliar-edilitar vor fi înscrise în Registrul unic al terenurilor societăților comerciale cu capital de stat.

Evidența terenurilor disponibilizate se va comunica Agenției Naționale pentru Privatizare.

Art. 24. - Societățile comerciale cu capital de stat, în termen de 15 zile de la obținerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, au obligația înregistrării acestuia în documentele de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Capitolul VII
Editarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Art. 25. - Certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se editează unitar, conform modelelor anexate, astfel:

 • Model 1 (anexa nr. 6) - Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, emis de ministerele de resort;
 • Model 2 (anexa nr. 6) - Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, emis de consiliile județene și al sectorului agricol Ilfov;
 • Model 3 (anexa nr. 6) - Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, emis de consiliul municipiului București.

Art. 26. - Formularele certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se tipăresc prin grija Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și se vor elibera în funcție de necesități, pe bază de comandă, ministerelor de resort, administrațiilor consiliilor județene și consiliului municipiului București.

Art. 27. - Formularele certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor au regim special, se înseriază unitar și se numerotează în carnete de 100 exemplare.

Formularele se completează cu tuș negru.

Capitolul VIII
Dispoziții finale

Art. 28. - Terenurile disponibilizate se constituie în „Fondul special destinat acțiunilor de privatizare”, se înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului - Direcția generală pentru cadastru imobiliar-edilitar și se vor utiliza pe baza acordului Agenției Naționale pentru Privatizare, dat pentru fiecare caz în parte.

Terenurile disponibilizate rămân în administrare după cum urmează:

 • cele care fac parte din domeniul privat al statului rămân în administrarea ministerelor de resort;
 • cele care fac parte din domeniul privat al administrației publice locale rămân în administrarea consiliilor comunelor, orașelor sau județelor.

Art. 29. - Cheltuielile privind întocmirea și verificarea documentațiilor privind stabilirea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, precum și tipărirea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se suportă de societățile comerciale cu capital de stat.

Art. 30. - Terenurile pe care se găsesc monumentele și rezervațiile istorice, de arhitectură și ale naturii, precum și zonele de protecție aferente acestora sunt sub ocrotirea legii.

Art. 31. - Prezentele criterii de stabilire și evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat se publică în Monitorul Oficial al României.


[modificare] Anexa Nr. 1

Întocmirea documentației topografice
Generalități

1. Documentația geo-topografică se va întocmi sau actualiza, după caz, respectându-se condițiile tehnice de execuție și recepție a lucrărilor geodezice, topografice și fotogrammetrice pentru întocmirea planurilor topografice ale localităților, prevăzute în Normativul C-110-69.

2. La cererea societăților comerciale cu capital de stat, măsurătorile topografice vor fi executate cu avizul organelor de coordonare a activității geo-topografice județene, respectiv al municipiului București.

Conținutul planului topografic

3. Planurile topografice vor conține situația planimetrică a incintei societății comerciale cu capital de stat. În zonele amplasate pe terenuri cu pantă peste 10% se vor asigura și elementele necesare pentru reprezentarea reliefului prin curbe de nivel cu echidistanțele 2,5 m sau 5 m.

4. Planurile topografice se vor realiza la scara 1:500 până la 1:2.000 în funcție de mărimea și complexitatea activității societății comerciale cu capital de stat și vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

 • împrejmuirile incintei și natura acestora;
 • construcțiile, instalațiile etc.;
 • rețelele edilitare;
 • căile de transport;
 • terenurile libere;
 • elementele hidrografice.

5. În scopul obținerii unor date tehnico-economice privind fondul construit, pe planurile topografice se vor reprezenta:

 • caracteristicile constructive ale clădirilor cu indici de cartare:
A. clădirile cu zidărie durabilă și planșee din beton armat;
B. clădirile cu zidărie din cărămidă și planșee din lemn;
C. clădirile din lemn cu fundații;
D. clădirile din paiantă, pământ, chirpici;
 • clădirile cu mai multe niveluri vor avea înscrise cifre corespunzătoare numărului de etaje (sub formă exponențială);
 • pe fiecare clădire se vor înscrie folosința actuală (exemplu: hală de fabricație, atelier de reparații, atelier de producție, grup sanitar, birouri, magazie etc.), suprafața la sol (mp) și suprafața desfășurată (mp).

6. Suprafețele de teren delimitate pe utilități se vor individualiza prin numere de ordine (numerotare cadastrală). Numerotarea va începe din partea de nord-vest a planului și va continua în sensul orar.

7. Planul topografic, în partea dreaptă, va conține recapitulația suprafețelor existente în ordinea consecutivă a numerelor, cu următoarele elemente:

 • suprafața construită;
 • suprafața aferentă rețelelor edilitare;
 • suprafața aferentă cailor de transport;
 • suprafața liberă;
 • suprafața totală a incintei.

8. Întocmirea documentației topografice se face în ordinea următoare:

 • măsurători topografice;
 • calcule topografice;
 • redactarea planului topografic;
 • calculul suprafețelor.
Măsurători topografice

9. Operațiunile topografice, în faza pregătitoare, sunt următoarele:

 • documentarea în ceea ce privește existența bazei geo-topografice în zona incintei care face obiectul măsurătorilor (hărți și planuri existente privind lucrări geodezice executate anterior, inventare ale coordonatelor punctelor geodezice și reperelor de nivelment etc.);
 • recunoașterea limitei suprafeței incintei de către comisia constituită conform art. 2, în prezența vecinilor societății comerciale cu capital de stat, și consemnarea acesteia într-un proces-verbal care va conține schița cu conturul incintei și numărul punctelor de frângere;
 • materializarea prin bornare a limitelor incintei societăților comerciale.

10. Rețeaua punctelor de sprijin și îndesire va îndeplini următoarele condiții:

 • să fie materializată pe teren prin sisteme de marcare stabile cu conservare pe timp îndelungat;
 • să fie determinată ca sistem unitar la precizia de ± 5 cm și legată de rețeaua geodezică a localității cu măsuri de integrare în sistemul de proiecție stereo 1970. Pentru incintele cu suprafața de peste 25 ha, măsurătorile pentru determinarea rețelei punctelor de sprijin se prelucrează riguros.

11. Coordonatele punctelor de detaliu situate pe conturul ce delimitează incinta societății comerciale cu capital de stat, precum și ale celor situate în interiorul incintei se vor determina cu o precizie de ± 10 cm.

12. Punctele de schimbare a direcției limitelor de contur și colțurile construcțiilor definitive vor fi determinate prin metoda radierii, măsurându-se unghiurile în ambele poziții ale lunetei și distanțele cu ruleta metalică.

13. Pentru determinarea cât mai corectă a ariilor clădirilor civile, industriale etc., punctele de detaliu se vor alege pe conturul exterior al pereților, la cota de ± 0,000 a parterului.

14. Pentru instalații în aer liber, punctele de detaliu se vor alege pe limita platformelor de amplasare a instalației, inclusiv spațiile tehnologice necesare exploatării.

15. Pentru estacade, rezervoare, bazine etc., se măsoară secțiunea proiecției orizontale a limitelor exterioare ale conturului construcției respective.

16. Pentru depozitele în aer liber se vor alege puncte pe conturul suprafeței efective de depozitare.

17. Pentru rețelele de drumuri aferente, se va măsura suprafața efectivă a drumurilor, determinată pe planul de intersecție cu terenul natural, a trotuarelor aferente drumurilor sau clădirilor și aleilor.

18. Pentru căile ferate aferente, se consideră suprafața a cărei lățime este determinată de gabaritul de construcție conform STAS nr. 4392-68, STAS nr. 4531-57 și STAS nr. 4067-67, iar pentru căile ferate în debleu și rambleu se măsoară suprafața determinată de intersecția taluzurilor cu terenul.

19. Pentru fascicolul de rețele îngropate, amplasate unele față de altele la distanțele precizate, conform prevederilor legale în vigoare, se va măsura suprafața determinată de intersecția taluzurilor cu terenul.

20. Pentru fascicolul de rețele aeriene, amplasate unele față de altele la distanțele prevăzute, conform prevederilor legale în vigoare, se va măsura suprafața determinată de proiecția normală în plan orizontal a rețelelor externe.

21. Pentru fascicolul de rețele la sol, se va măsura proiecția normală în plan orizontal a rețelelor externe.

La rețelele îngropate și la rețelele la sol, se va considera ca lățime limita exterioară a acestora, dacă ele au fundații sau elemente de susținere.

22. Pentru cazul când există o suprapunere a suprafețelor ocupate, se va considera o singură suprafață și anume aceea determinată de limitele maxime.

Calcule topografice

23. În cadrul operațiunilor topografice la birou se efectuează următoarele calcule:

 • prelucrarea măsurătorilor unghiulare și liniare înregistrate în carnetele de teren (compensarea în stație, reducerea la orizont a distanțelor);
 • calculul coordonatelor punctelor rețelei de sprijin;
 • calculul coordonatelor punctelor radiate.
Redactarea planului topografic

24. Redactarea originalului de teren al planului topografic se face pe hârtie cartografică.

25. Foile de plan ale incintelor societăților comerciale, scara 1:500 până la 1:2.000, vor avea o formă dreptunghiulară sau pătrată, cu condiția să nu depășească dimensiunile de 80/65 cm.

26. Fiecare foaie de plan va purta în colțul din stânga jos schema de dispunere a tuturor foilor de plan ale localității respective și scara planului, iar în colțul din dreapta sus o săgeată care va indica direcția Nord.

27. Foile de plan care constituie planul cadastral al terenului unei societăți comerciale cu capital de stat vor fi numerotate cu cifre arabe, care vor fi scoase în extracadru în colțul din dreapta sus. Numerotarea se face începând cu cifra 1 (unu) din colțul de N-E și continuând până la ultima foaie de plan, cu dublarea numerotării conform nomenclaturii planurilor în proiecție stereografică 1970.

28. Pe fiecare latură a foilor de plan, în extracadru și paralel cu liniile de cadru, se vor înscrie numerele foilor de plan vecine sub forma: „Foaie de plan nr. ....”.

29. Elementele topografice, detaliile planimetrice, hidrografice și toponimice vor fi redactate în tuș negru.

Reprezentarea pe plan a rețelelor și căilor de comunicație se va face în conformitate cu atlasele de semne convenționale corespunzătoare scărilor 1:500 până la 1:2.000.

30. Grosimea liniilor ce delimitează incinta societății comerciale va fi de 0,2 mm, a parcelelor din interior de 0,1 mm, a conturului construcțiilor permanente de 0,3 mm.

Calculul suprafețelor

31. Calculul suprafețelor se va efectua respectându-se prevederile și toleranțele cuprinse în Normativul C 110-69.

32. Compensarea suprafețelor parcelelor, aflate în interior, se va efectua prin constrângere pe suprafața totală determinată din coordonatele punctelor limitei incintei.

33. Suprafețele de teren cuprinse în planurile generale, ce intervin în ocuparea cu construcții și instalații a terenurilor societăților comerciale, se vor calcula în conformitate cu prevederile STAS nr. 7468-68 și se vor însuma după următoarea clasificare: suprafața incintei, suprafața construită, suprafața aferentă rețelelor, suprafața aferentă căilor de transport, suprafața liberă.

Documentația topografică

34. Documentația topografică va cuprinde:

a) Documentația de teren:

 • tema lucrării;
 • nota tehnică;
 • inventarul de coordonate ale punctelor sistemului de sprijin grupate pe puncte vechi, puncte noi, puncte radiate;
 • schița rețelei de sprijin;
 • schițele de reperaj ale punctelor noi;
 • carnetele de teren cu observațiile efectuate;
 • carnetele cu calculele efectuate;
 • schema de calcul și controlul suprafețelor;
 • schițe de teren;
 • schema de dispunere a planșelor înscrise în suprafața totală a societății comerciale.

b) Documentația necesară stabilirii și evaluării terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat.

Recepția lucrărilor

35. Recepția documentației topografice se va executa de o comisie formată din: un delegat al Oficiului de Cadastru și Organizarea Teritoriului, un delegat al Compartimentului pentru urbanism și amenajarea teritoriului, un delegat al societății comerciale cu capital de stat la comanda căreia a fost executată lucrarea, un delegat din partea executantului.

Comisia de recepție își va formula concluziile în cadrul unui proces-verbal de recepție.

36. Lucrările geo-topografice vor fi controlate atât pe teren, cât și la birou, astfel:

a) La teren se verifică următoarele operațiuni:

 • alegerea punctelor de sprijin;
 • alegerea punctelor de detaliu (pe contur și în interior);
 • măsurătorile liniare și unghiulare;
 • confruntarea planului topografic cu terenul.

b) La birou se execută:

 • verificarea respectării temei date de beneficiar;
 • respectarea prevederilor din avizele tehnice;
 • calculele pentru determinarea coordonatelor punctelor din rețeaua de sprijin;
 • delimitarea corectă a parcelelor și înscrierea categoriilor de folosință;
 • identificarea corectă a posesorilor;
 • calculul suprafețelor;
 • verificarea în vederea redactării planului topografic.


[modificare] Anexa Nr. 2

Județul ...........................
Municipiul ................................
Orașul ...........................
Comuna ...........................
Localitatea ...........................
.....................................
.....................................
.....................................
(denumirea societății comerciale, telefon, fax)
Situația
privind stabilirea terenurilor aflate în patrimoniul societății comerciale cu capital de stat
- mp -

A. Titlul asupra terenurilor

Nr. crt. Titlul asupra terenurilor[4] (legi, decrete, ordine, decizii, contracte, acorduri etc.) Suprafața înscrisăTotal:

B. Suprafața rezultată din măsurători topografice

Nr. crt. Specificare Suprafața
Exclusivă Cota indiviză Totală
1. Suprafața construită (Sc)
2. Suprafața aferentă rețelelor (Sr)
3. Suprafața aferentă căilor de transport (St)
4. Suprafața liberă (Sl)
5. Suprafața incintei (ST) (Sc + Sr + St + Sl)

C. Calculul suprafeței de teren necesare activității societății comerciale cu capital de stat

Specificare Deținută pe bază de titlu Rezultată prin măsurători topografice Determinată în plus față de titlu (2-1) Disponibilizată prin „POT” Total „Fond special destinat acțiunilor de privatizare” Necesară obiectului de activitate, din care:
Exclusivă (2-5) Cota-parte indiviză (pct. B col. 3 din prezenta)
0 1 2 3 4 5 6 7
Suprafața incintei
Societatea comercială, Comisia,
Director, Contabil șef, Președinte, Secretar,

Avizat
Compartimentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului, Oficiul de Cadastru și Organizarea Teritoriului,
Director, Director,

[modificare] Anexa Nr. 3

Județul ...........................
Municipiul ................................
Orașul ...........................
Comuna ...........................
Localitatea ...........................
.....................................
.....................................
.....................................
(denumirea societății comerciale, telefon, fax)
Situația
privind evaluarea calitativă a terenurilor disponibilizate care se constituie în „Fondul special destinat acțiunilor de privatizare”
Nr. crt. Parcela Simbolul categoriei de folosință
Formula de bonitare
Suprafața (mp)
Valoarea totală (lei) calculată conform criteriilor din cap. V
pentru parcelă pentru subparceleTotal:
Notă:
Se înscriu numai suprafețele din anexa nr. 2 lit. C, coloana 6.
Societatea comercială, Comisia,
Director, Contabil șef, Președinte, Secretar,

Vizat
Oficiul de studii pedologice și agrochimice,
Director,

[modificare] Anexa Nr. 4

Planul de încadrare în zonă
a societății comerciale

(conform cap. IV, art. 14 lit. a)


[modificare] Anexa Nr. 5

Foaie de plan
cuprinzând suprafața incintei existente

(conform cap. IV, art. 14 lit. b)


[modificare] Anexa Nr. 6

Model 1

România

Ministerul ...............................................

În baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat,
văzând propunerile comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor, constituită prin Ordinul ministrului nr. .......... din ........................,
în temeiul .................................. de organizare și funcționare a ministerului,
ministrul ................................ emite următorul
Certificat
de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Seria ................... nr. ...........................

pentru societatea comercială cu capital de stat, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. .............. din .................... sub denumirea .................................................. cu sediul în ......................................., satul ......................, comuna, orașul, municipiul ....................... str. ................................. nr. ...., județul ..........................

Suprafața de teren în proprietatea exclusivă a societății comerciale ................................................ este de .............. m2, iar suprafața, în cotă-parte indiviză, este de .................... m2, identificate prin anexa nr. 2 din documentația de stabilire și evaluare a terenurilor înregistrată sub nr. .......................... din .............................. la Oficiul de Cadastru și Organizarea Teritoriului al județului ......................... și însoțită de planurile topografice cuprinse în anexele nr. 4 și 5 la prezentele criterii.

Ministru,


Model 2

România

Consiliul[5] ...............................................

În baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat,
văzând propunerile comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor, constituită prin decizia delegației permanente a consiliului ................................................ nr. ............ din .....................................,
în temeiul Legii nr. 69/1991 a administrației publice locale,
delegația permanentă a consiliului[5] ................................ emite următorul
Certificat
de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Seria ................... nr. ...........................

pentru societatea comercială cu capital de stat, înființată prin Decizia[6] nr. .............. din .................... sub denumirea .................................................., cu sediul în satul ......................, comuna, orașul, municipiul ....................... str. ................................. nr. ...., județul ..........................

Suprafața de teren în proprietatea exclusivă a societății comerciale ................................................ este de .............. m2, iar suprafața, în cotă-parte indiviză, este de .................... m2, identificate prin anexa nr. 2 din documentația de stabilire și evaluare a terenurilor înregistrată sub nr. .......................... din .............................. la Oficiul de Cadastru și Organizarea Teritoriului al județului ......................... și însoțită de planurile topografice cuprinse în anexele nr. 4 și 5 la prezentele criterii.

Președinte,                                             Secretar,


Model 3

România
Consiliul Municipiului București
În baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat,
văzând propunerile comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor, constituită prin dispoziția primarului general al municipiului București nr. ............ din .....................................,
în temeiul Legii nr. 69/1991 a administrației publice locale,
Consiliul municipiului București emite următorul
Certificat
de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Seria ................... nr. ...........................

pentru societatea comercială cu capital de stat, înființată prin Decizia Primăriei municipiului București nr. .............. din ...................., sub denumirea .................................................., cu sediul în municipiul București, str. ................................. nr. ...., sector .......

Suprafața de teren în proprietatea exclusivă a societății comerciale ................................................ este de .............. m2, iar suprafața, în cotă-parte indiviză, este de .................... m2, identificate prin anexa nr. 2 din documentația de stabilire și evaluare a terenurilor înregistrată sub nr. .......................... din .............................. la Oficiul de Cadastru și Organizarea Teritoriului al sectorului agricol Ilfov și însoțită de planurile topografice cuprinse în anexele nr. 4 și 5 la prezentele criterii.

Primar general,                                           Secretar,
 1. Se are în vedere orientativ realizarea unui procent de ocupare a terenului conform STAS nr. 7468-80, îmbunătățit față de valorile minime aprobate.
 2. Încadrarea în prescripțiile STAS nr. 4908-85.
 3. Se încadrează stațiunile și zonele cu potențial balnear, climateric și turistic.
 4. Se înscrie denumirea fiecărui act și data emiterii acestuia în ordinea dobândirii.
 5. 5,0 5,1 Se completează, după caz, „sectorului agricol Ilfov” sau „județean”.
 6. Se completează, după caz, „prefecturii județului” sau „Primăriei municipiului București”.