autentificare cu OpenID
Hotărâre privind desemnarea și utilizarea contului principal al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat și al regiilor autonome
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat și regiile autonome sunt autorizate să deschidă conturi la una sau mai multe societăți bancare, potrivit deciziei adoptate în acest sens de consiliul de administrație.

Art. 2. - Unitățile prevăzute la art. 1 vor desemna doar unul din aceste conturi drept cont principal și vor înștiința asupra acestei decizii societatea bancară la care contul este deschis.

Înștiințarea va fi făcută în termen de 5 zile de la data publicării prezentei hotărâri și va purta semnătura persoanelor autorizate să angajeze unitatea.

Unitățile prevăzute la art. 1 pot înlocui contul desemnat drept cont principal, înștiințând asupra deciziei ambele societăți bancare implicate, cu un preaviz de 30 de zile.

Art. 3. - Unitățile prevăzute la art. 1 vor transmite lunar societății bancare la care au deschis contul principal situația creanțelor și angajamentelor din toate celelalte conturi bancare ale unității.

Aceeași situație va fi transmisă, la cerere, și celorlalte societăți bancare față de care unitatea înregistrează angajamente.

Art. 4. - Unitățile prevăzute la art. 1 vor transfera în contul principal depozitele în lei constituite în urma aplicării Hotărârii Guvernului nr. 763/9.11.1991, dacă acestea nu au fost utilizate până la data prezentei hotărâri.

Art. 5. - Unitățile prevăzute la art. 1 vor efectua decontările, prin compensarea plăților restante, prin conturi deschise la societatea bancară la care au contul principal.

Art. 6. - Unitățile prevăzute la art. 1 care nu înregistrează angajamente restante față de terți vor înștiința asupra acestui fapt societățile bancare la care a fost deschis contul principal, sub semnătura persoanelor autorizate să angajeze unitatea.

Art. 7. - Directorii și membrii consiliului de administrație ai unităților prevăzute la art. 1, precum și cenzorii răspund solidar pentru îndeplinirea întocmai și la timp a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8. - Acțiunea în răspundere contra directorilor, administratorilor și cenzorilor aparține consiliului împuterniciților statului.

Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage după sine răspunderea administrativă sau contravențională, după caz:

a) fapta de a nu respecta prevederile art. 2, 3 și 6 ale prezentei hotărâri se pedepsește cu suspendarea sau, după caz, revocarea temporară sau definitivă din funcție a celor vinovați;
b) fapta de a nu respecta prevederile art. 4 și 5 din prezenta hotărâre se consideră contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 la 30.000 lei.

Art. 10. - Consiliul împuterniciților statului are obligația să înștiințeze, în termen de cel mult 3 zile, despre acțiunea în răspundere contravențională împotriva directorilor, administratorilor și cenzorilor, organele de specialitate ale Ministerului Economiei și Finanțelor și aparatului teritorial din subordine.

Aplicarea amenzii se face de organele de specialitate ale Ministerului Economiei și Finanțelor și aparatul din subordine conform Legii nr. 32/1968, cu excepția art. 25 și 26.