autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Indexare
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înființează Comisia Națională pentru Indexare, organ consultativ, care va supune aprobării Guvernului propuneri cu privire la indexarea salariilor, ajutorului de șomaj, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R., inclusiv de urmaș, și a altor venituri ale populației.

Art. 2. - Comisia Națională pentru Indexare funcționează pe lângă Guvern, în componența prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, și are următoarele atribuții:

a) analizează evoluția efectivă și prognozată a prețurilor de consum pe baza informațiilor furnizate de Ministerul Economiei și Finanțelor și Comisia Națională pentru Statistică;
b) propune, spre aprobare, coeficienții de indexare a veniturilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, având în vedere evoluția prețurilor de consum și a producției la nivelul economiei naționale, precum și asigurarea menținerii veniturilor reale ale populației, în limitele convenite și în condiții de echilibru;
c) face propuneri pentru perfecționarea metodologiilor care stau la baza calculului efectiv și prognozat al evoluției prețurilor de consum, indexării veniturilor și elaborării bugetelor de familie;
d) prezintă Guvernului, patronatului și sindicatelor informări periodice referitoare la principalele efecte ale măsurilor de indexare a veniturilor.

Art. 3. - În realizarea atribuțiilor sale, Comisia Națională pentru Indexare colaborează cu Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Banca Națională a României, Comisia Națională pentru Statistică, alte ministere și organe centrale, institute de cercetare, organizații patronale, precum și cu organizații sindicale la nivel de confederație.

Art. 4. - Comisia Națională pentru Indexare se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie.

Lucrările comisiei sunt conduse de un președinte, desemnat, prin rotație, de către fiecare parte.

Comisia poate funcționa în condițiile prezenței a cel puțin jumătate din membrii părții guvernamentale, a reprezentanților patronatului și a confederațiilor sindicale și ia hotărâri prin votul a două treimi din numărul membrilor ce o compun. Hotărârile comisiei se dau publicității.

Membrii Comisiei Naționale pentru Indexare nu sunt salarizați pentru activitatea desfășurată în această calitate. Cheltuielile de deplasare - diurnă, cazare și transport - se suportă pentru fiecare parte de unitățile la care sunt salarizați.

Art. 5. - Lucrările curente ale comisiei se asigură de un secretariat tehnic, format din 3 persoane, desemnate de secretarul general al Guvernului.

Art. 6. - Comisia Națională pentru Indexare își aprobă propriul regulament de organizare și funcționare, elaborat de Cabinetul împuternicitului special al Guvernului în relațiile cu sindicatele și patronatul, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.


[modificare] Anexă

Componența Comisiei Naționale pentru Indexare

I. Partea guvernamentală participă cu câte un reprezentant la nivel de demnitar:

  • împuternicitul special al Guvernului în relațiile cu sindicatele și patronatul;
  • Departamentul pentru prețuri și protecția concurenței din Ministerul Economiei și Finanțelor;
  • Departamentul bugetului statului din Ministerul Economiei și Finanțelor;
  • Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
  • Ministerul Industriei;
  • Comisia Națională pentru Statistică.

II. Patronatul participă cu un reprezentant al organizației patronale din sectorul privat.

III. Confederațiile sindicale participă cu 6 reprezentanți, desemnați potrivit regulamentului de organizare și funcționare al comisiei.