autentificare cu OpenID
Norme metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 680/1991 privind unele măsuri de finanțare a activității de control al statului asupra calității construcțiilor, lucrărilor publice, urbanismului și amenajării teritoriului
  • semnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
  • semnat: Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului, Dan Nicolae

Ministerul Economiei și Finanțelor

Nr. 7351/12.XII.1991

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului

Nr. 2382/11.XII.1991


1. Finanțarea activității inspecțiilor județene și a municipiului București pentru calitatea construcțiilor se realizează dintr-un fond special constituit din sursele menționate în Hotărârea Guvernului nr. 680/1991.

2. a) Obligația de a achita cota procentuală prevăzută la art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 680/1991 revine tuturor persoanelor fizice sau juridice investitoare, indiferent de forma de organizare sau de proprietate a acestora sau a executanților lucrărilor respective.

b) Veniturile provenite din sursele menționate la art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 680/1991 se realizează prin aplicarea cotei de 0,5% asupra valorii lucrărilor de construcții și instalații, reparații capitale, consolidări, modificări structurale, realizate trimestrial, la prețurile în vigoare și se virează de către investitori în contul inspecțiilor județene și a municipiului București pentru calitatea construcțiilor, deschis la sucursalele județene și a municipiului București ale Băncii Comerciale Române sau la alte bănci, pe seama unităților teritoriale.

Sumele se virează cu dispoziție de plată în contul respectiv, trimestrial, în termen de 20 de zile de la expirarea acestuia, iar la lucrările cu durata de execuție sub un trimestru, la 20 de zile de la terminarea acestora.

Investitorii suportă aceste sume din valoarea investițiilor.

c) Pentru luarea în evidență a acestor lucrări, prefecturile și primăriile au obligația ca la eliberarea autorizațiilor de construcții să solicite investitorilor avizul de luare în evidență, eliberat de inspecțiile teritoriale pentru calitatea construcțiilor.

d) Investitorii, cu acordul inspecțiilor teritoriale pentru calitatea construcțiilor, pot vira sumele respective și prin intermediul executanților, o dată cu decontarea lucrărilor executate de aceștia.

3. Veniturile prevăzute în conformitate cu art. 1 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 680/1991 rezultă din aplicarea cotei de 0,005% asupra valorii de inventar sau de asigurare de către proprietarii construcțiilor pentru care sunt elaborate proiecte sau instrucțiuni de urmărire specială a comportării în timp. Prevederile acestui articol se aplică și construcțiilor la care urmare unor sesizări sau din proprie inițiativă, inspecțiile teritoriale pentru calitatea construcțiilor exercită controlul, depistează deficiențe și urmăresc înlăturarea lor.

În aceste cazuri, sumele datorate se virează în două rate, până la 31 martie pentru semestrul I, respectiv 30 septembrie pentru semestrul II al anului în curs, în același cont prevăzut la pct. 2 b) din prezentele norme metodologice.

4. În cazul în care sumele datorate nu se varsă la termenele stabilite conform prevederilor pct. 2 b) și 3 din prezentele norme, în baza art. 73 din Legea nr. 10/1991 privind finanțele publice, se aplică penalizări de întârziere de 0,05% pe zi întârziere, ca și în cazul veniturilor bugetare.

5. Veniturile rezultate din activitatea ce se desfășoară la nivelul inspecțiilor județene și a municipiului București pentru calitatea construcțiilor, conform art. 1 lit. c), d) și e) din Hotărârea Guvernului nr. 680/1991, precum și pentru avizul asupra modificărilor în construcții se determină, în condițiile legii, pe baza tarifelor ce se referă la activitățile menționate.

Aceste tarife se elaborează de inspecțiile teritoriale pentru calitatea construcțiilor prin negociere cu beneficiarii acestor activități și se însușesc de Inspecția de stat pentru calitatea construcțiilor.

6. Finanțarea activității inspecțiilor județene și a municipiului București pentru calitatea construcțiilor se asigură prin bugetul de venituri și cheltuieli, întocmit de către acestea pe baza normelor Ministerului Economiei și Finanțelor, aprobat de Inspecția de stat pentru calitatea construcțiilor.

Veniturile și cheltuielile determinate în condițiile prevăzute de aceste norme metodologice se vor cuprinde în bugetele de venituri și cheltuieli, în structura clasificației indicatorilor financiari aprobați prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 691/1991, cu modificările ulterioare.

7. Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se preiau ca venituri în anul următor, potrivit prevederii art. 69 alin. 2 al Legii nr. 10/1991 privind finanțele publice.

8. Inspecțiile teritoriale pentru calitatea construcțiilor asigură contabilitatea asupra executării bugetului de venituri și cheltuieli, în conformitate cu normele Ministerului Economiei și Finanțelor privind contabilitatea la instituțiile publice, întocmesc dări de seamă contabile trimestriale care se transmit inspecției de stat pentru calitatea construcțiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului la termenele stabilite de acesta.

9. Prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice investitoare sau proprietare.

Fac excepție lucrările cu caracter special privind apărarea țării, ordinea publică și securitatea statului, precum și obiectivele nucleare care sunt sub incidența Legii nr. 6/1982.

10. Prezentele norme metodologice se publică în Monitorul Oficial al României.