autentificare cu OpenID
Norme de control valutar asupra încasărilor din activitatea de export
 • semnat: Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Vladimir Soare
Versiunea:

Banca Națională a României

Nr. V/32/1


1. Agenții economici, indiferent de forma de organizare, care efectuează operațiuni de export, sunt obligați să le încaseze prin bănci comerciale autorizate să funcționeze în România, pe bază de documente întocmite și aprobate de organele competente, conform legii.

2. Băncile comerciale din România prin care se derulează operațiuni de export vor verifica întocmirea corectă a documentelor de către agenții economici, în conformitate cu clauzele din contractele externe, normele și uzanțele bancare externe, precum și cu prevederile din prezentele norme.

3. Începând cu data aplicării prezentelor norme, pentru mărfurile livrate la export, agenții economici exportatori, indiferent de forma de organizare, vor întocmi „Declarația de încasare valutară”, document care este destinat urmăririi încasărilor valutare din exporturile de mărfuri.

Modelul, precum și modul de completare și utilizare a acestui document sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.

4. Organele vamale românești nu vor efectua vămuirea și nu vor permite trecerea frontierei de stat a mărfurilor pentru care nu sunt prezentate exemplarele 2, 3 și 4 ale formularului de declarație de încasare valutară vizate de banca comercială, precum și în cazurile în care se constată neconcordanțe între datele din această declarație și celelalte documente ce se prezintă la controlul vamal, potrivit reglementărilor în vigoare.

5. Băncile comerciale prin care se derulează exporturi de mărfuri vor urmări completarea de către exportatori, în mod corespunzător, a datelor în declarațiile de încasare valutară și vor asigura transmiterea acestui document Oficiului de Control al Devizelor din Banca Națională a României în momentul remiterii documentelor de încasare la extern pentru exportul respectiv.

De asemenea, băncile comerciale vor urmări sistematic realizarea încasărilor din exporturi la termenele și în cuantumul înscris în declarațiile de încasare valutară, conform celor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme.

6. Deținerea și utilizarea de către agenții economici, indiferent de forma de organizare, de disponibilități valutare în conturi bancare în străinătate se pot face numai în cazuri excepționale, cu autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a României - Oficiul de Control al Devizelor.

7. Prezentele norme se aplică începând cu data de 10 februarie 1992.


[modificare] Anexa Nr. 1

Model
de formular de declarație de încasare valutară

Exportator ................................................

Adresa ....................................................

Telefon ............................

Declarație de încasare valutară
Seria ..................... Nr. ..........................
 1. Numărul și data contractului de export ............................................................
 2. Numărul și data licenței de export ............................................................
 3. Felul mărfii ce urmează a fi livrată la export conform contractului de export ............................................................
  ............................................................
  • Cantitate în U.M. ........................................
  • Preț per U.M. ............................................
  • Valoare în valută ........................................
 4. Numărul și data declarației vamale de export ...................................
 5. Specificația mărfurilor vămuite
  • Felul mărfii ..............................................
  • Cantitate în U.M. .........................................
  • Preț per U.M. ...............................................
 6. Numărul și data facturii interne ......................... valoare ........................... (lei)
 7. Numărul și data facturii externe ......................... valoare ..................................
 8. Clientul extern ............................... țara ...................... orașul ................................
 9. Modalitatea de încasare conform contractului extern .............................................................
 10. Termen de încasare de la extern ............................
 11. Banca comercială din România prin contul căreia se încasează exportul ......................................................
 12. Banca străină la care se încasează exportul ...........................................................

Declarăm pe proprie răspundere că datele de mai sus corespund realității.

Director (Președinte),
..................................
(nume, ștampilă, semnătură)
Contabil șef (Șef serviciu),
................................
(nume, semnătură)
Localitatea ...............................................
Data .........................................
Vizat:
Banca ...........................
(denumire, semnătură, ștampilă)
Data ............................
Vama ...........................
(denumire, semnătură, ștampilă)
Data ............................


(Verso)
Instrucțiuni
de completare și utilizare a formularului
 • Toate cele patru exemplare ale prezentului formular, completate de exportator cu datele prevăzute, din care minimum cele de la pct. 1, 2, 3, 8, 9 și 11, se prezintă de către exportator băncii comerciale prin intermediul căreia se va derula exportul, anterior vămuirii mărfii.
  Banca comercială vizează cele patru exemplare în spațiul destinat acestui scop, reține exemplarul 1 și restituie exportatorului exemplarele 2, 3 și 4.
 • Exemplarele 2, 3 și 4, vizate de banca comercială și completate de exportator cu datele de la pct. 5 din formular cu ocazia vămuirii, se prezintă organelor vamale care, după efectuarea controlului vamal, completează datele de la pct. 4 din formular și le vizează în spațiul destinat vămii.
  Exemplarul 2 se reține de vamă, iar exemplarele 3 și 4 se restituie exportatorului.
 • O dată cu întocmirea documentelor de export ce se introduc la bancă, exportatorul va completa restul de date în exemplarele 3 și 4 ale declarației de încasare valutară. Exemplarul 3 al acestei declarații se va transmite de banca comercială Oficiului de Control al Devizelor din Banca Națională a României în momentul remiterii documentelor de încasare la extern, iar exemplarul 4 rămâne la exportator.
 • În cazul unor poziții numeroase de mărfuri, se va atașa un exemplar din specificația mărfurilor, făcându-se mențiunea: „conform specificației anexate” la pct. 3 și, respectiv, 5 din declarația de încasare valutară.
 • Pentru modalitățile de încasare: cliring, barter sau orice altă formă de compensație fără încasare valutară efectivă, la pct. 9 din declarație se vor menționa numărul și data acordului comercial, organul care l-a încheiat din partea română și, după caz, aranjamentul bancar, în cadrul căruia s-a efectuat livrarea la export.
 • Pct. 12 se completează pentru situațiile în care exportatorul are deschis cont în străinătate conform pct. 6 din norme.
  În aceste cazuri, exportatorul va anexa în fotocopie la exemplarul 3 al declarației de încasare valutară autorizația Băncii Naționale a României pentru contul din străinătate.
 • În cazul în care exportul nu se mai efectuează, exportatorul este obligat să depună la banca comercială exemplarele 2, 3 și 4 ale declarației de încasare valutară în vederea anulării. Banca comercială va remite toate cele patru exemplare Oficiului de Control al Devizelor din Banca Națională a României.


[modificare] Anexa Nr. 2

Modul
de urmărire de către băncile comerciale a încasărilor din exporturi prevăzute în declarațiile de încasare valutară

1. Băncile comerciale vor ține pentru fiecare agent economic exportator evidența declarațiilor de încasare valutară vizate, prin intermediul căreia se va urmări depunerea la bancă a documentelor de încasare la extern de către exportatori.

Pozițiile pentru care exportatorii nu au depus la bancă, potrivit normelor și uzanțelor bancare, documentele de încasare de la extern a exportului declarat prin exemplarul 1 al declarației de încasare valutară vor fi analizate de băncile comerciale și soluționate operativ de exportatorii în cauză.

Cazurile rămase nesoluționate vor fi raportate de băncile comerciale Băncii Naționale a României - Oficiul de Control al Devizelor, după următorul model:

Situația
exporturilor declarate pentru care nu s-au depus la bancă documentele de încasare de la extern
Nr. crt. Exportator Nr. declarației de încasare valutară Suma exportului conform exemplarului 1 al declarației de încasare valutară Observații


Director,

La această situație se anexează, în fotocopie, exemplarul 1 al declarațiilor de încasare valutară precum și o notă conținând informațiile rezultate în urma analizei efectuate de banca comercială asupra cauzelor neprezentării la bancă a documentelor de încasare de la extern a exporturilor în cauză.

2. La primirea avizării din partea băncii corespondente asupra încasării sumei în contul său, banca comercială va transmite Oficiului de Control al Devizelor din Banca Națională a României, prin telex în termen de 24 de ore:

 • denumirea exportatorului;
 • seria și numărul declarației de încasare valutară;
 • suma în valută încasată;
 • data când a avut loc încasarea valutei.

3. Băncile comerciale vor organiza sistemul propriu de lucru cu unitățile lor teritoriale (sucursale, filiale, agenții) privind:

 • dotarea cu formulare de declarații de încasare valutară;
 • depunerea și viza declarațiilor de încasare valutară la aceste unități în cazul exporturilor din raza lor teritorială;
 • transmiterea declarațiilor de încasare valutară la centrala băncii comerciale.