autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit părții române
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 noiembrie 1991.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit părții române, semnat la Beijing la 8 iulie 1991.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data prezentei legi, Ministerul Comerțului și Turismului, împreună cu Ministerul Industriei, Ministerul Economiei și Finanțelor și Banca Națională a României vor prezenta spre aprobare Guvernului un proiect de hotărâre privind mecanismul de urmărire a obligațiilor asumate de partea română și de stimulare a agenților economici, pentru rambursarea creditului comercial acordat de către Guvernul Republicii Populare Chineze.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit părții române

Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze, în scopul dezvoltării în continuare a relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări, pe baza principiilor egalității în drepturi și avantajului reciproc, în calitate de părți contractante, au convenit următoarele:
Articolul 1

Partea chineză acordă părții române un credit guvernamental, în mărfuri, în valoare de 20 milioane dolari S.U.A., cu dobândă de 4% pe an.

În cadrul acestui credit, partea chineză va livra părții române, în decurs de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, mărfurile prevăzute în anexa nr. 1.

Anexa nr. 1 face parte integrantă din acord.

Articolul 2

Creditul prevăzut la art. 1 va fi rambursat de partea română în 2 ani, socotiți după scurgerea unui an de la ultima livrare efectuată de partea chineză.

În fiecare an, partea română va rambursa, prin livrări de mărfuri prevăzute în anexa nr. 2, câte 50% din valoarea creditului utilizat și va plăti, prin aceleași mărfuri, dobânda aferentă.

Anexa nr. 2 face parte integrantă din acord.

Ultima plată a dobânzii se va face în aceiași timp cu ultima livrare a părții române pentru rambursarea creditului.

Partea română își rezervă dreptul de a rambursa în avans creditul acordat de partea chineză.

Articolul 3

Livrările reciproce de mărfuri efectuate în baza acestui acord urmează a fi evidențiate în conturi de credit, scutite de speze sau cheltuieli, deschise la Banca Națională a României și, respectiv, la Banca Chinei.

Articolul 4

În scopul reglementării problemelor concrete de plăți în cadrul prezentului acord, Banca Națională a României și Banca Chinei vor încheia un aranjament tehnic bancar în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a acestui acord.

Articolul 5

Contractele de livrare a mărfurilor care se vor executa în baza acestui acord vor fi încheiate de către agenții economici legal abilitați să efectueze operațiuni de comerț exterior, care vor fi stabiliți, în acest scop, în condițiile legii, de către organele de resort din cele două țări.

La încheierea contractelor, agenții economici sus-menționați vor respecta prevederile Condițiilor generale de livrare a mărfurilor din România în China și din China în România, la care se face referire în Schimbul de scrisori din 28 noiembrie 1990 dintre Ministerul Comerțului și Turismului din România și Ministerul Relațiilor Economice și Comerțului Exterior din Republica Populară Chineză.

Articolul 6

Prețurile mărfurilor care se vor livra în baza acestui acord vor fi exprimate în dolari S.U.A. și vor fi convenite prin negocieri între agenții economici menționați la art. 5, pe baza prețurilor practicate pe piața mondială pentru mărfuri similare la data încheierii contractelor.

Articolul 7

Ministerul Comerțului și Turismului din România și Ministerul Relațiilor Economice și Comerțului Exterior din Republica Populară Chineză sunt ministere coordonatoare pentru îndeplinirea prezentului acord.

Articolul 8

În cazul în care între cele două părți contractante vor apărea divergențe în legătură cu interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord, acestea se vor soluționa pe cale amiabilă.

Articolul 9

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părțile contractante își vor comunica îndeplinirea prevederilor legislației fiecărei țări privind intrarea în vigoare a înțelegerilor internaționale.

Acordul va rămâne în vigoare până la completa îndeplinire a prevederilor sale.

Prezentul acord a fost semnat la Beijing, la data de 8 iulie 1991, în două exemplare originale în limba română și în limba chineză, ambele texte având aceeași valabilitate.

Din împuternicirea Guvernului României,
Dan Mircea Popescu
Din împuternicirea Guvernului Republicii Populare Chineze,
Zou Jiahua


[modificare] Anexa Nr. 1
Lista
mărfurilor care se vor livra pe credit din Republica Populară Chineză în România
1. Porumb 5,8 milioane dolari
2. Orez 2,2 milioane dolari
3. Tricotaje din bumbac 8,0 milioane dolari
4. Țesături din bumbac 2,0 milioane dolari
5. Medicamente 2,0 milioane dolari


[modificare] Anexa Nr. 2
Lista
mărfurilor care se vor livra din România în Republica Populară Chineză pentru rambursarea creditului
1. Uree 5 milioane dolari
2. Autocamionete 11 milioane dolari
3. Autoturisme de teren 1 milion dolari
4. Piese de schimb auto 3 milioane dolari