autentificare cu OpenID
Hotărâre privind categoriile de cetățeni români cărora li se eliberează pașapoarte diplomatice și oficiale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 949 / 1990.

Acte care menționează acest act:

În baza și în vederea aplicării prevederilor Decretului privind regimul pașapoartelor și al călătoriilor în străinătate potrivit atribuțiilor legale care îi revin,

Guvernul României hotărăște:

1. Pașaportul diplomatic se eliberează următoarelor categorii de persoane:

a) președintelui Consiliului Frontului Salvării Naționale;

b) prim-vicepreședinților și vicepreședinților Consiliului Frontului Salvării Naționale;

c) membrilor Biroului Executiv al Consiliului Frontului Salvării Naționale;

d) primului-ministru și membrilor guvernului, precum și persoanelor asimilate acestora;

e) ministrului apărării naționale și ministrului de interne;

f) adjuncților de miniștri;

g) soțiilor (soților) celor prevăzuți la lit. a)-f) când însoțesc pe titular;

h) procurorului general al României și președintelui Curții Supreme de Justiție;

i) președintelui și vicepreședinților Academiei Române și ai celorlalte academii de științe;

j) șefilor cultelor religioase din România;

k) conducătorilor delegațiilor guvernamentale care au depline puteri pentru a participa la reuniuni internaționale sau tratative pentru încheierea de acorduri internaționale;

l) funcționarilor cu grad diplomatic sau consular care se deplasează temporar în străinătate în interes de serviciu;

m) personalului cu grad diplomatic sau consular, precum și reprezentanților comerciali cu grad diplomatic încadrați la misiunile diplomatice, oficiile consulare și reprezentanțele comerciale ale României;

n) reprezentanților permanenți ai Guvernului României la organizațiile internaționale;

o) membrilor de familie ai celor prevăzuți la lit. l)-n) pentru perioada în care titularul se află în misiune;

p) curierilor diplomatici;

r) altor persoane, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe.

2. Pașaportul oficial se eliberează următoarelor categorii de persoane:

a) membrilor Consiliului Frontului Salvării Naționale;

b) președinților consiliilor județene ale Frontului Salvării Naționale;

c) delegaților ministerelor, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor - politice, economice, sociale, culturale etc. - trimiși în misiuni oficiale;

d) personalului tehnico-administrativ trimis în misiune permanentă la misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele comerciale, organizații și instituții internaționale, precum și membrilor lor de familie când îi însoțesc;

e) corespondenților permanenți ai presei române în străinătate, precum și membrilor lor de familie când îi însoțesc;

f) altor persoane, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe.

În sensul prevederilor prezentei hotărâri, prin termenul membri de familie se înțeleg: soțul, soția și copiii.