autentificare cu OpenID
Norme privind tipărirea, înregistrarea, evidența și gestionarea biletelor de intrare la spectacole
  • semnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • semnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
  • semnat: Ministrul culturii, Ludovic Spiess
  • semnat: Președintele Centrului Național al Cinematografiei, Dan Pița

Ministerul Economiei și Finanțelor

Ministerul Culturii

Centrul Național al Cinematografiei

În baza prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole, Misterul Economiei și Finanțelor, Ministerul Culturii și Centrul Național al Cinematografiei elaborează următoarele norme:

1. Agenții economici, persoane fizice și juridice, care organizează, cu plată, spectacole, manifestări artistice sau sportive, activități artistice și distractive organizate de videoteci și discoteci sunt obligați ca pentru sumele încasate de la spectatori să emită bilete de intrare care, în prealabil, să fie înregistrate la organele fiscale pe raza cărora au loc spectacolele.

2. Biletele pentru intrarea la spectacole vor fi formate din două părți, și anume: marca de control și biletul de intrare.

Atât pe marca de control, cât și pe biletul de intrare, vor fi tipărite următoarele date:

  • denumirea organizatorului;
  • seria;
  • data spectacolului;
  • categoria locurilor (lojă, stal, balcon, tribună, peluză etc.);
  • tariful de intrare.

Pe fiecare parte din bilet se va imprima denumirea corespunzătoare: „marcă de control” și „bilet de intrare”.

Partea denumită „bilet de intrare” va purta mențiunea „Biletul se va păstra pentru control”.

3. Biletele se vor broșa în carnete. Carnetele de bilete se numerotează în ordine simplă anuală, începând cu nr. 1, indiferent de categoria locurilor și tarifului de intrare.

Pe coperțile fiecărui carnet de bilete se vor tipări următoarele:

a) pe coperta din față:
Organul fiscal (circumscripția, administrația financiară, direcția generală a finanțelor publice, după caz)
înregistrat sub nr. ........ din ............ conține ....... bilete a ......... lei de la seria ....... la seria .........
Inspector (semnătura)
Ștampila
b) pe coperta din spate:
Acest carnet cu nr. de înregistrare ........ conține ....... bilete a câte ........ lei, în valoarea totală de lei ..........
Inspector,
Data ...................

Copertele carnetelor de bilete vândute constituie acte justificative pentru gestiunea biletelor de intrare și vor fi păstrate în arhiva organizatorului de spectacole până la prescrierea termenului de plată a impozitului pe spectacole.

4. Tipărirea și procurarea biletelor de intrare la spectacole și manifestări artistice, precum și la activitățile organizate de videoteci și discoteci și competițiile sportive, se vor face după cum urmează:

a) Teatrele, instituțiile muzicale, folclorice, ansamblurile artistice profesioniste, Circul de Stat, „Romstar” și alte unități specializate din subordinea Ministerului Culturii, Radioteleviziunea Română, instituțiile de învățământ de toate gradele, unitățile specializate din rețeaua comercială a Ministerului Comerțului și Turismului care organizează activități de videotecă, discotecă, spectacole etc., își asigură biletele de intrare la spectacole prin comenzi directe la Direcția pentru presă, publicitate și tipărituri București, care lansează comenzi de tipărire către poligrafie.
Căminele culturale, cluburile, casele de cultură, centrele județene pentru conservarea și valorificarea tradiției și creației populare, precum și școlile de artă și meserii își vor procura biletele de intrare la spectacole prin inspectoratele de cultură județene și al municipiului București, care vor transmite comenzile de tipărire la Direcția pentru presă, publicitate și tipărituri București.
b) Uniunile, asociațiile, ligile și societățile cu profil cultural-artistic, înființate în condițiile legii, agenții economici particulari cu activități de natura celor prevăzute la lit. a), alte persoane fizice și juridice autorizate, inclusiv interpreții individuali sau grupurile de interpreți cu specificitate distinctă, constituite din păpușari, marionetiști, artiști de circ, își procură biletele prin comenzi proprii de tipărire la societățile comerciale poligrafice.
c) Pentru spectacole cinematografice, biletele de intrare se procură prin comenzi directe de tipărire la Regia Autonomă a Distribuirii și Exploatării Filmelor „Româniafilm” București, care transmite comenzile respective la Direcția pentru presă, publicitate și tipărituri București.
d) Organizatorii de competiții sportive procură biletele prin comenzi proprii de tipărire înaintate direct la societățile comerciale poligrafice.

5. Tipărirea și procurarea biletelor de spectacole în alte condiții decât cele prevăzute la pct. 4 din prezentele norme constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei.

6. Organizatorii de spectacole sunt obligați să țină evidența biletelor procurate, a celor înregistrate, a biletelor vândute și a celor rămase în stoc sau distruse, potrivit prezentelor norme.

7. Înregistrarea carnetelor se face pe baza cererii scrise a organizatorului de spectacole, întocmită după modelul din anexa nr. 1 la prezentele norme. La cerere se anexează delegația persoanei însărcinate cu prezentarea biletelor pentru înregistrare.

Biletele care nu au fost tipărite în condițiile prevăzute la pct. 4 din prezentele norme nu vor fi primite pentru înregistrare și, ca urmare, nu vor fi date spre vânzare.

8. Biletele nevândute din carnetele înregistrate, precum și carnetele de bilete înregistrate și rămase nevândute, în situația în care nu mai pot fi utilizate în continuare, se anulează, prin aplicarea unei ștampile sau înscrierea cu cerneală a cuvântului „ANULAT” și se păstrează până la distrugere.

Concomitent cu verificarea deconturilor de impozit pe spectacole de către organele fiscale, acestea vor proceda și la distrugerea carnetelor de bilete înregistrate și nevândute și care nu mai pot fi utilizate.

Cu ocazia distrugerii carnetelor de bilete se întocmește un proces-verbal, după modelul din anexa nr. 2.

9. Organizatorii de spectacole sunt obligați să păstreze, pe toată durata desfășurării spectacolului, toate mărcile de control de la biletele vândute spectatorilor care au intrat la spectacolul respectiv și să le prezinte la cerere organelor de control.

La spectacolele cinematografice, distrugerea mărcilor de control se va face zilnic, după ultimul spectacol sau în dimineața zilei următoare, înainte de începerea primului spectacol.

10. Agenții economici, persoane fizice și juridice, care au ca activitate autorizată organizarea de spectacole, au obligația să țină evidența biletelor în „Registru pentru evidența biletelor de intrare” conform modelului din anexa nr. 3.

Registrele pentru evidența biletelor vor fi numerotate, șnuruite și vizate de organele fiscale.

11. Organele fiscale au obligația de a verifica la sediul organizatorilor de spectacole, precum și la locul de desfășurare a acestora, respectarea prevederilor prezentelor norme.

12. Gestionarea biletelor de intrare la spectacole se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

13. Biletele actuale deținute de organizatorii de spectacole, precum și cele rămase în stoc la sfârșitul anului pot fi folosite în continuare, până la epuizare, cu respectarea dispozițiilor privitoare la înregistrare și evidență.

14. Organele fiscale au obligația de a ține evidența biletelor de spectacole înregistrate în „Registru pentru evidența biletelor de spectacole”, conform modelului din anexa nr. 4.

În registru se deschide câte o partidă pentru fiecare organizator de spectacole.


[modificare] Anexa Nr. 1

Organizatorul de spectacole .................

Sediul ......................................

Telefonul ..............

Nr. de înregistrare a actului de înființare
sau a autorizației de funcționare ..................

Către
Circumscripția fiscală (oraș)
Administrația financiară (municipii și sectoarele municipiului București)
Direcția generală a finanțelor publice,
după caz

Cerere
de înregistrare a biletelor de spectacole

În conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 679/1991, vă rugăm să înregistrați biletele de intrare la spectacole, prevăzute în tabelul de mai jos:

Natura, nr. și data actului de cumpărare a biletelor Nr. de bilete Prețul unitar Valoarea Seria biletelor de la ..... până la ......

Total

Aceste bilete ne sunt necesare pentru spectacolele de (felul spectacolului) ................... pe care le organizăm în (localitatea) ..................., sediul (locul desfășurării spectacolului) ................... în perioada (în data de) .....................

Organizatorul de spectacole, Contabil șef,

S-au înregistrat ......... bilete, în valoare totală de lei .................

Organul fiscal
Semnătura .........................

Cererea se întocmește în două exemplare, din care unul rămâne la organul fiscal, iar celălalt exemplar, purtând numărul de înregistrare la organul fiscal, ștampila și semnătura celui care a vizat biletele, se ridică de persoana care a prezentat cererea de înregistrare a biletelor de spectacole.


[modificare] Anexa Nr. 2

Proces-verbal

Astăzi ................... la sediul (organizatorului de spectacole) ..................... din .................... sediul ...................., subsemnatul .........................................., inspector la administrația financiară (circumscripția) ......................., în prezența d-lui director (organizator) ....................... și a d-lui gestionar ................................. am procedat la distrugerea biletelor neutilizabile și a carnetelor de bilete înregistrate și nevândute, după cum urmează:

a) Bilete neutilizabile
Seria biletelor de la ........ până la ........ Nr. de bilete Prețul unitar Valoarea

Total


b) Carnete de bilete

S-au distrus următoarele carnete de bilete înregistrate și nevândute de la nr. ........ la nr. ...........

...............................................................

Acest proces-verbal s-a întocmit în ...... exemplare, din care unul pentru organul fiscal, iar ....... la organizator.

Inspector ................................. Director .....................
(organizator)

Gestionar .....................


[modificare] Anexa Nr. 3

Organizatorul de spectacole ..........................

Registru
pentru evidența biletelor de intrare la spectacole


Partea I
Evidența biletelor cumpărate în anul .......
Unitatea de la care s-au cumpărat biletele Nr. și data facturii Nr. total al biletelor cumpărate Seria biletelor de la ........ până la ........

Total


Partea a II-a
Evidența biletelor înregistrate la organul fiscal în anul ......
Nr. și data înregistrării Seria biletelor de la ....... până la ........ Nr. total al biletelor Prețul unitar Valoarea
1 2 3 4 5 (4 × 3)

Total


Partea a III-a
Evidența biletelor vândute în anul .......
Nr. crt. Locul și data spectacolului Seria biletelor vândute de la ....... până la ........ Nr. biletelor vândute Prețul unitar Valoarea
0 1 2 3 4 5 (4 × 3)

Total


[modificare] Anexa Nr. 4

Organizatorul de spectacole ........................

Obiectul (teatru, circ, film, etc.) ...............

Adresa ....................................
Telefonul ..................
Registru
pentru evidența biletelor de spectacole înregistrate în anul ........
Nr. crt. Data înregistrării Nr. și data cererii de înregistrare Bilete
luna ziua Seria de la .... până la ..... Nr. Preț unitar Valoare
0 1 2 3 4 5 6 7 (5 × 6)

Total