autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea unor înțelegeri între Guvernul României și Guvernul Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse cu privire la relațiile comercial-economice și colaborarea tehnico-științifică
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
  • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse cu privire la relațiile comercial-economice și colaborarea tehnico-științifică, semnat la Moscova la 30 decembrie 1991, și schimbul de scrisori efectuat la aceeași dată în legătură cu aplicarea prevederilor acordului.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse cu privire la relațiile comercial-economice și colaborarea tehnico-științifică

Guvernul României și Guvernul Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse, denumite în continuare părți contractante,
năzuind să adâncească relațiile de bună vecinătate dintre România și Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă,
în scopul dezvoltării relațiilor comercial-economice și a colaborării tehnico-științifice pe baza egalității în drepturi și a avantajului reciproc,
s-au înțeles asupra următoarelor:
Articolul 1

Părțile contractante vor crea condiții economice, financiare, juridice și alte condiții necesare, care să contribuie la dezvoltarea diferitelor forme ale relațiilor comercial-economice între participanții la relațiile economice externe din România și din Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă.

Articolul 2

Părțile contractante își acordă reciproc regimul națiunii celei mai favorizate.

Articolul 3

Prevederile art. 2 din prezentul acord nu se extind asupra avantajelor și facilităților:

  • acordate sau care pot fi acordate în viitor de către una dintre părțile contractante terțelor țări, în scopul facilitării comerțului de frontieră sau riveran;
  • care decurg din participarea oricăreia dintre părțile contractante, în prezent sau viitor, la o uniune vamală, zonă de comerț liber sau altă formă de integrare economică regională.
Articolul 4

Comerțul între părțile contractante se va efectua în conformitate cu legislația în vigoare din fiecare țară, pe baza contractelor care se încheie între participanții la relațiile economice externe din România și din Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă, la prețurile curente mondiale și în condițiile existente în practica internațională.

Părțile contractante pot conveni anual liste de mărfuri ce se livrează și de servicii care se prestează reciproc, perfectate prin documente corespunzătoare, care nu au caracter limitativ.

Părțile contractante vor lua toate măsurile pentru crearea de condiții în vederea încheierii și realizării contractelor pentru livrări de mărfuri și prestări de servicii, inclusiv eliberarea, în cazurile necesare, a licențelor corespunzătoare.

Decontările și plățile pentru toate tipurile de operațiuni și servicii se vor efectua în valută liber convertibilă și în oricare formă adoptată în practica bancară internațională.

Articolul 5

Mărfurile care se livrează în conformitate cu prezentul acord pot fi reexportate în terțe țări numai cu acordul preliminar scris al exportatorului.

Rezultatele activității tehnico-științifice, obținute în comun de către participanții români și ruși la relațiile economice externe, pot fi transmise persoanelor terțe și publicate numai cu acordul scris al partenerilor români și ruși corespunzători.

Articolul 6

Părțile contractante vor facilita tranzitul pe teritoriul statelor lor al mărfurilor participanților la relațiile economice externe din România și din Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă spre terțe țări sau din terțe țări.

Articolul 7

Pentru examinarea stadiului de îndeplinire a prezentului acord, reprezentanții împuterniciți ai organelor competente ale părților contractante se vor întâlni, în măsura în care este necesar, alternativ în România și Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă.

Articolul 8

Părțile contractante vor crea Comisia interguvernamentală româno-rusă de colaborare economică și tehnico-științifică.

Articolul 9

Prezentul acord se încheie pe termen nelimitat și intră în vigoare, în mod provizoriu, la data semnării și, definitiv, la data notificării reciproce în scris privind aprobarea acestuia în conformitate cu legislația în vigoare în fiecare dintre țări.

Prezentul acord poate fi modificat, prin înțelegere reciprocă, la propunerea oricăreia dintre părțile contractante.

Articolul 10

Acordul poate fi denunțat prin notificarea în scris a uneia dintre părțile contractante către cealaltă parte contractantă. În acest caz, acordul își pierde valabilitatea la expirarea a 6 luni de la data notificării.

După încetarea valabilității prezentului acord, prevederile acestuia se vor aplica la toate contractele încheiate în conformitate cu acordul și neîndeplinite în momentul încetării termenului de valabilitate a lui.

Încheiat la Moscova la 30 decembrie 1991, în două exemplare originale, fiecare în limba română și în limba rusă, ambele texte fiind egal autentice.

Din împuternicirea Guvernului României,
Constantin Fota
Din împuternicirea Guvernului Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse,
Aven Piotr Olegovici


*


România
Ministerul Comerțului și Turismului
București, 30 decembrie 1991


Stimate domnule președinte,

În legătură cu semnarea, la Moscova, la 30 decembrie 1991, a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse cu privire la relațiile comercial-economice și colaborarea tehnico-științifică, confirm următoarele înțelegeri la care s-a ajuns:

Acordul menționat nu aduce atingere în nici un fel drepturilor și obligațiilor reciproce, prevăzute în documentele semnate până în prezent, la nivel guvernamental, privind colaborarea comercială, economică și tehnico-științifică dintre România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.

Rezultatele delimitării drepturilor și obligațiilor decurgând din documentele sus-menționate, dintre România și U.R.S.S., convenite între fostele republici unionale ale U.R.S.S. și care privesc R.S.F.S.R,, vor fi perfectate în timpul tratativelor bilaterale româno-ruse.

Primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele considerații față de dumneavoastră.
Domnului Aven Piotr Olegovici,
Președintele Comitetului pentru Relații Economice Externe al Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse
- Moscova -
Ministrul comerțului și turismului,
Constantin Fota


Moscova, 30 decembrie 1991


Stimate domnule ministru,

În legătură cu semnarea, la Moscova, la 30 decembrie 1991, a Acordului dintre Guvernul Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse și Guvernul României cu privire la relațiile comercial-economice și colaborarea tehnico-științifică, confirm următoarele înțelegeri la care s-a ajuns:

Acordul menționat nu aduce atingere în nici un fel drepturilor și obligațiilor reciproce, prevăzute în documentele semnate până în prezent, la nivel guvernamental, privind colaborarea comercială, economică și tehnico-științifică dintre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și România.

Rezultatele delimitării drepturilor și obligațiilor, decurgând din documentele sus-menționate dintre U.R.S.S. și România, convenite între fostele republici unionale ale U.R.S.S. și care privesc R.S.F.S.R., vor fi perfectate în timpul tratativelor bilaterale ruso-române.

Primiți, domnule ministru, asigurarea înaltei mele considerații față de dumneavoastră.
Domnului Constantin Fota,
Ministrul comerțului și turismului al României
P. Aven Olegovici,
Președintele Comitetului pentru Relații Economice Externe al R.S.F.S.R.