autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea, finanțarea și coordonarea învățământului preuniversitar din ramura gospodăririi apelor
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul mediului, Marcian Bleahu
  • contrasemnat: Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu anul de învățământ 1991/1992, Ministerul Mediului organizează și asigură finanțarea Liceului Industrial nr. 8 de Gospodărire a Apelor din Arad, ca instituție publică, care dispune de bază materială proprie, corespunzătoare procesului de învățământ și instruirii practice.

Coordonarea întregii activități de învățământ revine, potrivit legii, Ministerului Învățământului și Științei care, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 940/1990, conlucrează cu Ministerul Mediului pentru pregătirea de specialitate a elevilor.

Încadrarea, transferarea, promovarea, perfecționarea și eliberarea din funcție a cadrelor didactice, cât și numirea și eliberarea din funcție a personalului de conducere al Liceului Industrial nr. 8 de Gospodărire a Apelor din Arad se vor face potrivit Hotărârii Guvernului nr. 940/1990, cu avizul Ministerului Mediului.

Art. 2. - Finanțarea Liceului Industrial nr. 8 de Gospodărire a Apelor din Arad se asigură de la bugetul de stat.

La stabilirea fondurilor de la bugetul de stat necesare pentru finanțarea unității de învățământ, se vor avea în vedere și veniturile proprii care se realizează din activitatea practică a elevilor, taxele de școlarizare care se vor încasa pentru elevii care doresc să se pregătească în cadrul liceului și care nu s-au încadrat în numărul de locuri repartizate prin planul de școlarizare și nu au contracte cu agenții economici, precum și alte venituri care se pot realiza din activitățile organizate în unitate.

Fondurile de la bugetul de stat aferente anului 1992 urmează a fi asigurate în condițiile menținerii echilibrului bugetar, potrivit Legii finanțelor publice nr. 10/1991, prin preluarea sumelor necesare din fondurile prevăzute pe seama Ministerului Învățământului și Științei, pe bază de protocol.

Art. 3. - Se interzice schimbarea destinației spațiilor de învățământ existente în cadrul Liceului Industrial nr. 8 de Gospodărire a Apelor din Arad fără acordul Ministerului Învățământului și Științei.

Art. 4. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.