autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Învățământului și Științei
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Învățământului și Științei este organ central de specialitate al administrației de stat, care aplică strategia dezvoltării și politica Guvernului României în domeniul învățământului și științei.

Art. 2. - Ministerul Învățământului și Științei organizează, finanțează și coordonează învățământul de toate gradele, inclusiv inspectoratele școlare județene și al municipiului București, care sunt subordonate ministerului ca organe de specialitate pentru învățământul preuniversitar.

Art. 3. - În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Învățământului și Științei are, în principal, următoarele atribuții:

I. În domeniul învățământului

a) Îndrumă și controlează activitatea didactică, metodică, educativă și științifică a tuturor instituțiilor de învățământ.

b) Stabilește volumul școlarizării și aprobă rețeaua școlară la toate gradele de învățământ. Înființează școli, licee, facultăți și alte unități specifice activității de învățământ.

c) Conduce și îndrumă activitatea de documentare pentru învățământul de toate gradele.

d) Asigură, potrivit legii, pregătirea, numirea, transferarea, eliberarea și evidența personalului didactic, de conducere, îndrumare și control din învățământul de stat și din unitățile proprii, conferirea gradelor didactice; pentru învățământul superior aplicarea acestor principii se face cu respectarea autonomiei universitare.

e) Elaborează normative minimale și acționează pentru înzestrarea instituțiilor de învățământ cu materiale didactice și mijloace moderne de învățământ.

f) Asigură aplicarea unitară a elementelor sistemului de salarizare pentru instituțiile de învățământ și celelalte unități proprii și controlează modul lor de aplicare.

g) Elaborează și aprobă metodologiile specifice de normare a personalului didactic de toate gradele, precum și normele și normativele de muncă pentru toate categoriile de personal din instituțiile de învățământ.

h) Repartizează fondurile alocate pentru bursele din învățământul de toate gradele, inclusiv specializare și doctorat.

i) Asigură, potrivit legii, organizarea efectuării studiilor, specializării și doctoratului pentru cetățenii străini.

j) Organizează activitatea de perfecționare profesională a personalului didactic din învățământul de toate gradele, a celorlalte categorii de personal din unitățile proprii și participă la organizarea și realizarea perfecționării profesionale a personalului din întreaga activitate social-economică.

k) Organizează sistemul informațional al învățământului.

l) Asigură colaborarea internațională cu organisme similare din alte țări și cu organizații internaționale; facilitează stabilirea de legături directe între instituții de învățământ.

m) Elaborează planurile de învățământ și programele școlare pentru învățământul preuniversitar.

n) Avizează, în condițiile legii, organizarea și funcționarea instituțiilor particulare de învățământ, omologhează planurile de învățământ, programele școlare și diplomele acestora.

o) Asigură elaborarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar.

p) Aprobă planul editorial pentru cursurile și manualele necesare învățământului universitar.

r) Are competența și organizează, potrivit legii, activitatea de doctorat, avizează conducătorii de doctorat, atestă doctoratele obținute în țară și echivalează pe cele obținute în străinătate.

II. În domeniul științei

a) Asigură elaborarea de studii, analize, fundamentarea propunerilor și strategiilor de dezvoltare privind promovarea științei și a progresului tehnic.

b) Realizează cooperarea interdepartamentală.

c) Asigură elaborarea de programe de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, inclusiv cele cu caracter intersectorial și multidisciplinar, prin care se urmărește soluționarea obiectivelor strategice generale, prioritare pe plan național.

d) Administrează fondurile alocate de la buget pentru aceste programe (finanțarea, stabilirea executanților și coordonatorului, încheierea contractelor cu persoane juridice sau fizice).

e) Realizează controlul îndeplinirii programelor, organizează activități specifice și înființează unități proprii pentru finalizarea acestor activități.

f) Asigură cooperarea internațională la nivel guvernamental în domeniul relațiilor științifice și tehnice.

g) Încheie acorduri bilaterale cu organizații guvernamentale similare din alte țări.

h) Întreține contacte profesionale cu organisme și instituții pentru politica științei și tehnologiei din alte țări, cu organizații ale sistemului O.N.U., organizații interguvernamentale și organizații internaționale neguvernamentale.

i) Asigură popularizarea cunoștințelor în domeniul științei, tehnologiei, progresului tehnic și editează publicații proprii; acționează pentru dezvoltarea creativității și interesului pentru știință și inventivitate.

j) Organizează manifestări tehnico-științifice, expoziționale, alte acțiuni de reprezentare și comunicare în țară și străinătate.

k) Repartizează unităților de cercetare bursele și fondurile alocate pentru specializări în străinătate.

l) Organizează sistemul informațional specific referitor la politica științei, tehnologiei, cât și la potențialul tehnico-științific uman și material, structura de organizare, tematica obiectivelor în derulare, inclusiv conectarea la sisteme naționale sau internaționale similare.

Art. 4. - (1) Conducerea Ministerului Învățământului și Științei este asigurată de ministru, Consiliul de administrație și Colegiul de conducere.

(2) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 5. - (1) În structura organizatorică a Ministerului Învățământului și Științei pot funcționa departamente, direcții generale, direcții, servicii, oficii și birouri.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Învățământului și Științei este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Numărul maxim de posturi este de 365, exclusiv demnitarii.

(4) Posturile de conducere pot fi stabilite până la cel mult 20% din numărul maxim de posturi al ministerului.

(5) Numărul posturilor de referent de specialitate, economist, inginer și altele similare, principal I este de cel mult 10%, principal II de cel mult 15%, iar cel de inspector general de cel mult 10%, din numărul total de personal cu studii superioare.

(6) Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcțiuni, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al ministerului se aprobă prin ordin al ministrului învățământului și științei.

Art. 6. - Salariile tarifare ale funcțiilor de conducere și de execuție tehnice, economice și de altă specialitate din aparatul propriu al Ministerului Învățământului și Științei sunt cele prevăzute la cap. I, pct. I, lit. A din anexa nr. VI la Legea nr. 57/1974.

Art. 7. - (1) Unitățile publice subordonate Ministerului Învățământului și Științei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Înființarea și desființarea unităților subordonate Ministerului Învățământului și Științei, obiectul de activitate al acestora, structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor, gradele de organizare și grupele de ramuri, se aprobă prin ordin al ministrului învățământului și științei.

(3) Înființarea și desființarea unităților finanțate de la bugetul de stat se pot face numai cu acordul Ministerului Finanțelor.

Art. 8. - Ministerul Învățământului și Științei va utiliza un parc propriu de transport, atât pentru aparatul central cât și pentru unitățile subordonate, ce se stabilește prin ordin al ministrului, cu acordul ministrului de stat coordonator.

Art. 9. - (1) Personalul care trece la Ministerul Învățământului și Științei, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, se consideră transferat în interesul serviciului.

(2) Personalul transferat în interesul serviciului, trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici sau rămas disponibil, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, beneficiază de salariul tarifar avut, sporul de vechime și indemnizațiile de conducere, după caz, timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri ministrul învățământului și științei poate emite ordine și instrucțiuni.

Art. 11. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Resurselor și Industriei vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10 august 1990.

Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziții contrare.


[modificare] Anexa Nr. 1

Ministerul Învățământului și Științei


Mo94-a-1-2.png


[modificare] Anexa Nr. 2

Unitățile subordonate
Ministerului Învățământului și Științei
 • Inspectoratele școlare județene și al municipiului București
 • Palatul Copiilor din București
 • Editura Didactică și Pedagogică
 • Instituțiile de învățământ superior
 • Institutul de Științe ale Educației
 • Institutul de Științe Biologice
 • Centrul de Cercetări Biologice Iași
 • Centrul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca
 • Centrul ce Cercetări Biologice Jibou
 • Comitetul Român pentru U.N.I.C.E.F.
 • Centrul European U.N.E.S.C.O. pentru Învățământul Superior (C.E.P.E.S.)
 • Comisia Națională a României pentru U.N.E.S.C.O.
 • Bibliotecile centrale universitare (București, Iași, Cluj-Napoca)
 • Biblioteca Centrală Pedagogică
 • Centrul Metodologic pentru Recuperarea Handicapaților
 • Oficiul de Informare Documentară pentru Învățământ
 • Oficiul Central pentru Mijloace de Învățământ
 • Centrul de Perfecționare pentru Construcții de Învățământ și Cercetare
 • Muzeul de Istorie Naturală „Gr. Antipa”
 • Casele universitarilor (București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Brașov)
 • Institutul Central de Perfecționare a Personalului Didactic
 • Centrul de Perfecționare a Personalului Didactic în domeniul învățării cu ajutorul calculatorului
 • Centrul (Oficiul) de Calcul Electronic al Ministerului Învățământului și Științei
 • Cluburile Sportive Studențești
 • Administrația Centrală a Acțiunilor Sportive Școlare
 • Casele studențești
 • Complexul Cultural-Sportiv Studențesc „Tei”.