autentificare cu OpenID
Ordinul nr. 3
  • semnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Ministerul Economiei și Finanțelor

Ministrul economiei și finanțelor, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 328/1991, emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea determinării valorii în vamă, se introduce formularul „Declarație pentru valoarea în vamă”. Modelul acestuia, precum și instrucțiunile de completare sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.


[modificare] Anexa Nr. 1

Declarație pentru valoarea în vamă Nr. .....
1. Cumpărător
Nume _______________________
Cod ___________________
Adresa ______________________
2. Vânzător
Nume ________________________
Cod ___________________
Adresa ______________________
3. Numărul și data contractului
4. Numărul și data facturii
5. Numărul și data documentului de transport
6. Condiția de livrare a mărfii
7. Cumpărătorul și vânzătorul sunt legați între ei din punct de vedere legal ? DA NU
8. Structura elementelor Devize Lei
    A. Prețul net al mărfii
    B. Cheltuieli de livrare
      a) cheltuieli de transport pe parcurs extern
      b) cheltuieli de încărcare, descărcare, manipulare
      c) costul asigurării
        Total (a + b + c)
    C. Alte cheltuieli legate de marfă suportate de cumpărător
9. Denumirea valutei și cursul de schimb
10. Total valoare în vamă (lei) (A + B + C)
11. Declarație: Subsemnatul declar pe proprie răspundere că toate elementele menționate în prezentul document, așa cum sunt ele definite în lege, sunt exacte și complete.
Semnătura ..........                     Data ...............                     Declarant .................
12. Spațiu destinat vămii
Vama ______________________
Cod _______________
Nr. și data declarației vamale de import ___________________
Metoda de evaluare utilizată ______________________
        Semnătura și ștampila


[modificare] Anexa Nr. 2

Instrucțiuni
privind completarea declarației pentru valoarea în vamă

1. Se înscriu datele de identificare a cumpărătorului (agent economic).

2. Se înscriu datele de identificare a vânzătorului.

3. Se înscriu numărul și data contractului comercial referitor la mărfurile importate.

4. Se înscriu numărul și data facturii sau facturilor privind marfa importată.

5. Se înscriu numărul, data și felul documentului de transport.

6. Se înscrie condiția de livrare a mărfii stabilită prin contract între cei doi parteneri. Se menționează numai inițialele condiției de livrare, așa cum sunt ele determinate, potrivit practicii comerciale internaționale (INCOTERMS-1990).

7. Se consideră că există o legătură între cumpărător și vânzător din punct de vedere al legii în următoarele cazuri:

a) dacă unul face parte din direcția sau consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte și reciproc;
b) dacă sunt legal recunoscuți ca asociați;
c) dacă sunt patroni și salariați;
d) dacă o persoană oarecare posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5% sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de una și de către cealaltă;
e) dacă unul din ei controlează pe celălalt direct sau indirect;
f) dacă amândoi sunt controlați direct sau indirect de o terță persoană;
g) dacă împreună controlează direct sau indirect o terță persoană;
h) dacă sunt membri al aceleiași familii[1].

8. A. Se înscrie prețul net al mărfii - respectiv prețul plătit sau de plătit de către cumpărător vânzătorului sau altei persoane în contul vânzătorului.

8. B. Se înscriu cheltuielile de livrare (cheltuieli de transport pe parcurs extern, cheltuieli de încărcare, descărcare, manipulare, asigurare) în cazul în care aceste cheltuieli nu au fost incluse în preț.

8. C. Se înscriu orice alte cheltuieli suportate de cumpărător aferente mărfurilor importate, cum ar fi:

a) comisioane, intermedieri, ambalaje etc.;
b) produse și servicii furnizate de cumpărător fără plată sau cu cost redus, pentru producerea sau vânzarea mărfii;
c) redevențe și drepturi de licență;
d) valoarea oricărei părți a unei revânzări, cesiuni sau utilizări ulterioare, ce revine direct sau indirect vânzătorului[1].

9. Se menționează denumirea și cursul valutei în care este exprimat prețul la data vămuirii mărfii.

10. Se înscrie valoarea în vamă, exprimată în lei, obținută prin însumarea elementelor 8. A., 8. B., 8. C.

11. Se înscriu numele și funcția persoanelor împuternicite să furnizeze elementele privind valoarea în vamă. Acestea semnează și răspund de corectitudinea datelor înscrise în declarație. Cumpărătorul este obligat să comunice vămii numele și funcția persoanelor care răspund de declararea valorii în vamă. Declarația privind valoarea în vamă poate fi completată și depusă la vamă și de către un declarant sau comisionar în vamă, în baza instrucțiunilor date de cumpărător. În această situație, răspunderea privind datele declarate pentru determinarea valorii în vamă revine în întregime cumpărătorului.

12. Se menționează vama la care se depune declarația privind valoarea în vamă, codul vămii, numărul și data declarației vamale pentru care se depune declarație privind valoarea. În ceea ce privește metoda de evaluare utilizată, se va menționa, după caz, articolul din Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife și comerț, în baza căruia a fost determinată valoarea în vamă.

Declarația privind determinarea valorii în vamă se depune la vamă într-un singur exemplar, în forma și modelul prezentate în anexa nr. 1, împreună cu declarația vamală de import și cu celelalte documente necesare vămuirii. Depunerea unei declarații privind valoarea în vamă nu exclude obligația ce le revine agenților economici de a pune la dispoziția vămii toate elementele documentare de probă necesare justificării valorii declarate.

Obligația tipăririi și prezentării documentului este în sarcina agenților economici.

  1. 1,0 1,1 A se vedea Acordul privind aplicarea art. VII al G.A.T.T., acceptat de România prin Decretul nr. 183/1980.