autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se constituie Ministerul Economiei și Finanțelor, prin unificarea Ministerului Finanțelor, Comisiei Naționale de Prognoză, Plan și Conjunctură Economică și Oficiul Național al Rezervelor Materiale.

Art. 2. - Ministerul Economiei și Finanțelor este organul central al puterii executive care aplică strategia și programul guvernului în domeniul orientării economiei și al finanțelor publice.

Art. 3. - Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează propuneri cu privire la dezvoltarea economiei românești în ansamblu și a sectoarelor acesteia, fundamentează principiile dezvoltării economice și exercită administrația generală a finanțelor publice, acționând pentru stimularea desfășurării activității economice pe criterii de eficiență și echilibru economic, prin folosirea instrumentelor economice, financiare și monetar-valutare, potrivit cerințelor economiei de piață și prin stimularea inițiativei de întreprindere.

Art. 4. - Ministerul Economiei și Finanțelor îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) propune Guvernului politica macroeconomică și asigură aplicarea uniformă a acesteia prin gestiunea balanțelor monetar-financiare, valutare și a celor materiale inter-ramuri;

b) elaborează proiectul bugetului public național, iar după aprobarea acestuia de către Parlament, ia măsurile necesare pentru asigurarea execuției veniturilor și cheltuielilor prevăzute în legea bugetară anuală;

c) exercită funcția de gestiune a echilibrului dinamic al sistemului macroeconomic prin stimulente economico-financiare privind ritmurile și proporțiile creșterii economice, balanța formării și utilizării produsului intern brut, precum și celelalte balanțe de sinteză ale economiei;

d) elaborează propuneri privind scenariile și strategiile de dezvoltare economică și socială;

e) proiectează reorientarea și dezvoltarea ramurilor economiei naționale pe bază de estimări referitoare la potențialul productiv și gradul de utilizare a acestuia în condițiile aplicării programelor de restructurare și retehnologizare, evoluția activității economice pe ramuri și subramuri, precum și pe forme de proprietate, formulează propuneri privind domeniile de importanță deosebită pentru care urmează să se lanseze comenzi guvernamentale pentru stimularea în toate activitățile productive a eficienței economice prin valoare adăugată;

f) fundamentează alternative privind echilibrarea resurselor energetice și a principalelor materii prime pe ansamblul economiei, cu consumul global din industrie, agricultură, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și din sectoarele social-culturale, aplicând permanent principiul creșterii gradului de valorificare a resurselor interne și a celor asigurate prin fonduri centralizate;

g) corelează strategia privind promovarea științei, progresului tehnic și a utilizării forței de muncă cu strategia de dezvoltare generală la nivel național;

h) întocmește prognoze și programe privind comerțul exterior și relațiile economico-financiare internaționale ale țării, analize referitoare la evoluția conjuncturii economice pe plan mondial și implicațiile previzibile ale acesteia asupra relațiilor economice externe ale României;

i) acționează pentru crearea cadrului concurenței loiale în economie și supraveghează respectarea prevederilor legale în domeniul concurenței;

j) pregătește programe privind aprovizionarea populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum din producția internă și import, precum și cu utilități și servicii;

k) formulează propuneri privind dezvoltarea regională, programele pentru domenii de interes comun unor zone care cuprind mai multe județe, zone care ridică probleme economice și sociale deosebite, elaborează studii referitoare la dezvoltarea urbană și rurală, construcția de locuințe și lucrări tehnico-edilitare, precum și la convențiile regionale ce urmează să se întocmească cu organele locale pentru realizarea unor obiective în domeniul social;

l) elaborează studii de oportunitate la nivel național și sectorial privind programele de investiții și coordonează investițiile finanțate de la bugetul public național și din fondurile valutare ale statului;

m) exercită, prin organele sale, controlul și supravegherea financiară a organelor și instituțiilor de stat; controlează în condițiile legii activitatea financiară a regiilor autonome și a societăților comerciale, precum și a celorlalți agenți economici-sociali, în condițiile legii;

n) acționează, apelând la instrumente specifice, pentru fundamentarea și urmărirea în execuție a echilibrului financiar-monetar și valutar la nivel macroeconomic, în vederea utilizării dinamice și eficiente a resurselor financiare și valutare ale statului;

o) asigură încasarea în numerar și prin cont a veniturilor bugetului public național și a tuturor fondurilor speciale și extrabugetare; efectuează operațiunile de trezorerie privind împrumuturile guvernamentale, precum și rambursarea acestora la scadență și achitarea dobânzilor;

p) analizează, fundamentează și propune cadrul legislativ privind împrumuturile necesare deficitului bugetar sau pentru acțiuni și lucrări de interes public, gestionează mijloacele financiare împrumutate și urmărește rambursarea acestora și a achitării dobânzilor aferente;

r) asigură fundamentarea și înfăptuirea politicii fiscale promovate de Guvern;

s) elaborează cadrul normativ și instituțional general privind organizarea contabilității;

ș) analizează procesul de formare și evoluție a prețurilor și tarifelor în economie, acționând pentru liberalizarea acestora, pentru prevenirea și combaterea tendințelor de monopol în domeniul prețurilor, precum și a tendințelor inflaționiste contrare echilibrului liber al pieței;

t) avizează proiectele de legi, hotărâri sau alte dispoziții guvernamentale și ale administrației locale care determină în viitor sporuri de cheltuieli sau modificări de venituri ale statului și au influențe asupra echilibrului bugetar;

ț) inițiază, negociază și încheie acorduri internaționale în domeniul relațiilor financiare și în cel monetar-valutar, din împuternicirea Guvernului;

u) exercită calitatea de reprezentant al României la organizațiile cu caracter financiar-monetar, din împuternicirea Guvernului;

v) reprezintă statul ca subiect de drepturi și obligații financiare în fața organelor de justiție, precum și în orice alte situații, în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, la raporturi juridice, dacă legea nu stabilește în acest scop un alt organ;

w) organizează și coordonează activitatea Gărzii Financiare;

x) asigură gestiunea și controlul rezervelor materiale ale statului;

y) coordonează activitatea Comisiei Naționale pentru Statistică și a Agenției Române de Dezvoltare;

z) exercită funcția de gestiune a participațiilor statului în societățile comerciale.

Art. 5. - În îndeplinirea atribuțiilor financiare, ministerul are dreptul:

a) să dea agenților economici, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii; să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența ministerului;

b) să dispună plata silită din conturile agenților economici-sociali a vărsămintelor obligatorii la buget, neachitate în termen, precum și a penalităților pentru întârzierea la plată;

c) să aprobe, în condițiile prevăzute de lege, scutiri, înlesniri de plată, precum și restituiri de impozite, taxe și alte vărsăminte obligatorii la buget, precum și repunerea în termen a cererilor și contestațiilor.

Art. 6. - Ministerele, celelalte organe centrale și locale ale puterii executive, ceilalți agenți economici-sociali au obligația de a pune la dispoziția Ministerului Economiei și Finanțelor, la cerere, datele și informațiile necesare realizării atribuțiilor sale.

Art. 7. - Ministerul Economiei și Finanțelor are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1.

Structura organizatorică a compartimentelor necuprinse în anexa nr. 1, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

Art. 8. - Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Economiei și Finanțelor este de 1.315 exclusiv demnitarii și consilierii miniștrilor, care nu pot fi mai mult de 23.

În numărul maxim de posturi prevăzut nu se include personalul aferent activității de registratură, dactilografiere, secretariat, administrativ, de deservire, pază, curierii și muncitorii, care poate fi de cel mult 15 la sută din numărul total de posturi aprobat.

Posturile de conducere pot fi stabilite până la cel mult 20 la sută din numărul maxim de posturi.

Art. 9. - Salariile de bază ale personalului cu atribuții de control din aparatul propriu al Ministerului Economiei și Finanțelor, prevăzut la alin. 1 al art. 8, sunt mai mari cu 15 la sută față de cele stabilite pentru ministere și celelalte organe centrale.

Art. 10. - Unitățile din subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor și numărul maxim de posturi al acestora sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. - Înființarea și desființarea unităților subordonate Ministerului Economiei și Finanțelor, obiectul de activitate al acestora, precum și structurile lor organizatorice se aprobă prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

Art. 12. - Oficiul național al rezervelor materiale funcționează ca unitate cu personalitate juridică.

Art. 13. - Ministerul Economiei și Finanțelor funcționează în clădirea Sedii Ministere, strada Ministerelor, tronsoanele 1, 2, 3, 4 și parțial 7, aripa Nord.

Art. 14. - Ministerul Economiei și Finanțelor și unitățile sale subordonate se dotează cu autovehicule în condițiile hotărârii Guvernului.

Art. 15. - Prefecturile județene, Primăria municipiului București, primăriile municipale și ale sectoarelor municipiului București, ale orașelor și comunelor vor asigura spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea activității unităților din teritoriu subordonate Ministerului Economiei și Finanțelor.

Clădirile care în prezent sunt utilizate integral sau în cea mai mare parte de unitățile din teritoriu subordonate Ministerului Economiei și Finanțelor, precum și mobilierul, inventarul de birou, utilajele, echipamentul, autoturismele și alte bunuri aflate în folosință trec în patrimoniul acestora, fără plată, pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Atribuirea de noi localuri și transmiterea unor noi bunuri unităților din teritoriu subordonate Ministerului Economiei și Finanțelor de către organele administrației locale se vor face, de asemenea, fără plată și pe bază de protocol.

Art. 16. - Prefecturile și primăriile din localitățile în care unitățile teritoriale subordonate Ministerului Economiei și Finanțelor nu dispun de spații corespunzătoare vor sprijini aceste unități prin atribuirea de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii; Ministerul Economiei și Finanțelor va prevedea în planul de investiții fonduri în vederea construirii unor astfel de obiective.

Art. 17. - Personalul transferat în interesul serviciului, trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici sau rămas disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, are dreptul la salariul de bază avut, sporul de vechime și indemnizația de conducere, după caz, timp de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 18. - Ministerul Economiei și Finanțelor va introduce în indicatorii economici și financiari pe anul 1991 modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 19. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 30 aprilie 1991.

Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziție contrară.

Departamentul de Previziune și Orientare Economică din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor funcționează în structura organizatorică prevăzută în anexă.

Activitatea Inspecției generale pentru controlul prețurilor și tarifelor din cadrul Departamentului pentru Prețuri și Protecția Concurenței trece în cadrul Direcției generale a controlului financiar din Departamentul Controlului Financiar de Stat și al Contabilității. Noua direcție va funcționa sub denumirea de „Direcția generală a controlului financiar de stat”.

Nota civvic.ro: Anexa nr. 1 nu este publicată.

Direcția Fundamentării consumurilor de materiale își schimbă denumirea în „Direcția dezvoltării infrastructurii și a fundamentării consumurilor de materiale".

Direcția relații financiare cu organisme internaționale și guvernamentale își schimbă denumirea în „Direcția generală a relațiilor financiare cu organisme internaționale și guvernamentale”.

Anexa nr. 1 se modifică în mod corespunzător.


[modificare] Anexă

mo71.png


[modificare] Anexa Nr. 2

Unități
subordonate Ministerului Economiei și Finanțelor
Număr maxim de posturi
1. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București în subordinea cărora funcționează: administrațiile financiare municipale, ale sectoarelor municipiului București și sectorului agricol Ilfov, circumscripțiile fiscale orășenești și percepțiile rurale 18.297
2. Direcțiile generale ale controlului financiar de stat, județene și a municipiului București (inclusiv Garda Financiară) se stabilește potrivit legii
3. Direcția generală a vămilor, în subordinea căreia funcționează unitățile vamale teritoriale 2.523
4. Centrul de perfecționare a personalului din sistemul financiar 100
5. Centrul de calcul electronic al Ministerului Economiei și Finanțelor 227
6. Revista finanțe, credit, contabilitate 8
7. Unități teritoriale ale Oficiului Național al Rezervelor Materiale 2.250
8. Laborator analize fizico-chimice pentru control calitate 19
Notă:
În numărul maxim de posturi al acestor unități, cu excepția celor prevăzute la pct. 2, nu se include personalul aferent activității de registratură, dactilografiere, secretariat, administrativ, de deservire, pază, curieri și muncitori, care poate fi de cel mult 15 la sută din numărul total de posturi.