autentificare cu OpenID
Hotărâre privind finanțarea alegerilor locale
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Teodor Mircea Vaida
 • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
 • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale se suportă din bugetele locale și de către Secretariatul General al Guvernului, în condițiile art. 101 din Legea nr. 70/26 noiembrie 1991.

În completarea sumelor disponibile în bugetele locale, ale Secretariatului General al Guvernului și celorlalte organe centrale implicate, prin hotărâre guvernamentală se vor putea aloca de la rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, aprobată o dată cu bugetul administrației centrale de stat pe anul 1992, fonduri suplimentare în funcție de necesitățile concrete ale perioadei.

Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de funcționarea Comisiei Electorale Centrale în anul 1991, potrivit prevederilor art. 100 din Legea nr. 70/26 noiembrie 1991, Secretariatul General al Guvernului va asigura fondurile necesare din bugetul propriu, completat cu suma de 10 milioane lei, care se va suporta din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 2. - Cheltuielile care se pot efectua, pentru desfășurarea alegerilor locale sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Aceste cheltuieli se pot efectua la ordinele prefecților și primarilor, ca ordonatori principali de credite, numai cu viza de control financiar preventiv a direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

Art. 3. - Prefecturile și Primăria municipiului București vor prezenta Ministerului Economiei și Finanțelor, o dată cu darea de seamă încheiată la 31 martie 1992, decontul definitiv al cheltuielilor privind operațiunile de organizare și desfășurare a alegerilor locale pe structura prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Pentru asigurarea materialelor necesare operațiunilor privind alegerile locale, Ministerul Industriei va suplimenta, din rezervă și stoc, programul de aprovizionare a prefecturilor și a Primăriei municipiului București, pe trimestrul I 1992, cu 700 tone hârtie pentru scris, tipărit și de ziar, 21 tone benzină și 42 tone motorină.

De asemenea, va repartiza 100 tone hârtie la dispoziția Guvernului pentru tipărirea ediției suplimentare din Monitorul Oficial al României, a broșurilor cu acte normative și a altor publicații necesare, precum și câte 1 tonă benzină și motorină.

Art. 5. - La încheierea operațiunilor privind alegerile locale, prefecții și primarii municipiilor, orașelor și comunelor vor asigura recuperarea, depozitarea, conservarea și evidențierea cabinelor, urnelor, panourilor, steagurilor, ștampilelor și altor asemenea bunuri, în vederea reutilizării lor.

Art. 6. - Membrii birourilor și comisiilor electorale, personalul tehnic auxiliar, cadrele militare care asigură paza și ordinea secțiilor de votare și statisticienii încadrați cu contract de muncă care, potrivit prevederilor art. 103 alin. 2 din Legea nr. 70/1991, se consideră detașați pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, beneficiază pe întreaga perioadă a detașării, de la unitățile la care sunt angajați, de următoarele drepturi:

a) salariul de bază al meseriei sau funcției pe care sunt încadrați la locul de muncă permanent și celelalte drepturi salariale avute la data detașării;
b) alocația de stat pentru copii.

Art. 7. - Pentru persoanele detașate, care domiciliază în alte localități, pe lângă drepturile prevăzute la art. 6 se mai acordă:

a) o indemnizație de detașare stabilită potrivit art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 412/1991;
b) decontarea cheltuielilor de transport și de cazare, în condițiile prevăzute pentru persoanele detașate.

Art. 8. - Persoanele detașate potrivit art. 6 din prezenta hotărâre, indiferent de locul unde își au domiciliul, beneficiază de o indemnizație fixă de 450 lei/zi, pe întreaga perioadă a operațiunilor electorale, pentru orele lucrate peste durata normală a zilei de muncă sau în zile nelucrătoare.

Art. 9. - Drepturile prevăzute la art. 7 alin. b) și art. 8 se acordă și membrilor comisiilor și birourilor electorale, care nu au calitatea de salariați.

Art. 10. - Plata drepturilor prevăzute la art. 7, 8 și 9 din prezenta hotărâre se efectuează de către prefecturi și Primăria municipiului București, conform prevederilor art. 1.

Art. 11. - Cheltuielile de protocol necesare Comisiei Electorale Centrale, pe perioada funcționării, se vor asigura prin Secretariatul General al Guvernului, în limita sumei de 210 mii lei.

Art. 12. - Cheltuielile necesitate de centralizarea rezultatelor alegerilor, prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, se vor efectua de Comisia Națională pentru Statistică, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate acesteia pentru anul 1992.

Art. 13. - Se suplimentează cantitățile de carburanți repartizate Ministerului de Interne în lunile ianuarie și februarie 1992 cu 150 tone benzină și 150 tone motorină și Ministerului Apărării Naționale cu câte 300 tone benzină, respectiv motorină, pe aceeași perioadă, cu acoperire din creditele bugetare aprobate acestor ministere pe anul 1992.

Art. 14. - Ministerul Industriei va introduce modificările corespunzătoare în balanțele materiale pe anul 1992 și trimestrul I 1992.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Cheltuieli
care se pot efectua de Secretariatul General al Guvernului, prefecturi și Primăria municipiului București pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale
 • tipărirea buletinelor de vot, listelor electorale, a proceselor-verbale și a altor documente prevăzute de lege, inclusiv costul hârtiei și transportului;
 • tipărirea și difuzarea a 25.000 broșuri și 20.000 exemplare tiraj suplimentar din Monitorul Oficial al României, cuprinzând Legea privind alegerile locale și Legea administrației publice locale;
 • amenajarea secțiilor de votare, repararea și completarea cabinelor și urnelor de votare;
 • publicații și afișări care revin ca atribuții, birourilor electorale ale județelor și municipiului București;
 • amenajarea locurilor speciale de afișaj;
 • poștă, telex, telefon și rechizite de birou;
 • indemnizații pentru hrana membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare de 120 lei/zi de persoană pe timp de 3 zile;
 • indemnizații fixe de 450 lei/zi pentru stimularea persoanelor delegate, detașate la secțiile de votare și a personalului auxiliar;
 • indemnizații de până la 450 lei/zi de persoană pentru întocmirea și dactilografierea listelor cu participanții la alegerile locale la municipii și orașele mari;
 • transport, cazare și diurnă;
 • alte cheltuieli, pentru efectuarea operațiunilor legate de alegerile locale, inclusiv cele de protocol.


[modificare] Anexa Nr. 2

Repartizarea
materialelor și combustibililor pe județe
Nr. crt. Județul Hârtie
- tone -
Benzină
- tone -
Motorină
- tone -
1. Alba 13 0,5 1
2. Arad 15 0,5 1
3. Argeș 20 0,5 1
4. Bacău 22 0,5 1
5. Bihor 20 0,5 1
6. Bistrița-Năsăud 10 0,5 1
7. Botoșani 14 0,5 1
8. Brașov 21 0,5 1
9. Brăila 12 0,5 1
10. Buzău 16 0,5 1
11. Caraș-Severin 12 0,5 1
12. Călărași 10 0,5 1
13. Cluj 22 0,5 1
14. Constanța 22 0,5 1
15. Covasna 7 0,5 1
16. Dâmbovița 17 0,5 1
17. Dolj 23 0,5 1
18. Galați 10 0,5 1
19. Giurgiu 12 0,5 1
20. Gorj 12 0,5 1
21. Harghita 11 0,5 1
22. Hunedoara 17 0,5 1
23. Ialomița 9 0,5 1
24. Iași 25 0,5 1
25. Maramureș 17 0,5 1
26. Mehedinți 10 0,5 1
27. Mureș 19 0,5 1
28. Neamț 18 0,5 1
29. Olt 18 0,5 1
30. Prahova 27 0,5 1
31. Satu Mare 13 0,5 1
32. Sălaj 8 0,5 1
33. Sibiu 1,5 0,5 1
34. Suceava 21 0,5 1
35. Teleorman 15 0,5 1
36. Timiș 22 0,5 1
37. Tulcea 8 0,5 1
38. Vaslui 14 0,5 1
39. Vâlcea 13 0,5 1
40. Vrancea 12 0,5 1
41. Municipiul București 80 1 2
42. Secretariatul General al Guvernului 100 1 1
Total: 800 22 43


[modificare] Anexa Nr. 3

Cheltuieli
pentru centralizarea rezultatelor alegerilor locale
 • proiectarea și realizarea programelor de prelucrare contractate cu Institutul de Tehnică de Calcul;
 • testări și experimentări sisteme de comunicații prin telefon, telex, telefax și microcalculatoare;
 • închirierea liniilor de telecomunicații necesare transmiterii rezultatelor alegerilor;
 • transport aparatură electronică la fiecare județ cu mijloace auto și însoțitor și instalarea acesteia;
 • indemnizații pentru statisticieni și personalul tehnic auxiliar, potrivit Legii nr. 70/1991;
 • cheltuieli cu personalul centrelor teritoriale de calcul din fiecare județ, utilizat pentru prelucrarea automată a datelor;
 • deplasări pentru instruiri și sprijin în efectuarea centralizărilor;
 • alte cheltuieli neprevăzute.