autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea unor reglementări referitoare la cheltuielile de delegare-detașare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Indemnizația de delegare și de detașare, pentru personalul din cadrul instituțiilor publice care se deplasează în alte localități în interesul serviciului, potrivit legii, este de 120 lei pe zi.

Art. 2. - În cazul în care delegarea sau detașarea durează mai mult de 30 de zile neîntrerupte în aceeași localitate, personalul instituțiilor publice delegat sau detașat primește, pentru timpul ce depășește primele 30 de zile, în locul indemnizației prevăzute la art. 1, o indemnizație de 1.800 lei lunar. Această indemnizație se acordă proporțional cu numărul de zile ce depășește durata neîntreruptă de 30 de zile calendaristice.

Art. 3. - Deplasarea în interesul serviciului, în afara localității, se poate face și cu mijloace de transport proprietate personală. În acest caz, decontarea cheltuielilor se face la nivelul costului transportului pe distanța respectivă, cu trenul clasa a II-a sau cu alt mijloc de transport în comun pe rutele care nu dispun de cale ferată. Deplasarea cu mijloace de transport proprietate personală se poate face numai cu acordul prealabil al conducătorului unității.

Art. 4. - În cazul în care cazarea personalului aflat în delegație nu poate fi asigurată în hoteluri sau în alte spații de cazare autorizate, care pot emite chitanțe oficiale privind tarifele percepute, decontarea cheltuielilor de cazare se face în limita sumei de 30 lei pentru fiecare noapte.

Art. 5. - Decontarea cheltuielilor se face pe baza ordinului de delegare vizat de unitatea la care s-a efectuat delegarea, în condițiile legii.

Art. 6. - Drepturile de delegare-detașare pentru personalul societăților comerciale și regiilor autonome se stabilesc prin negociere, iar pentru calculul profitului impozabil se pot deduce din venituri cheltuielile de delegare-detașare, transport la și de la locul de muncă, indemnizația de hrană sau alte drepturi în bani sau în natură, în limita prevederilor art. 1-4 din prezenta hotărâre, precum și din reglementările care stabilesc aceste drepturi la nivelul economiei naționale sau al unor ramuri de activitate.

Art. 7. - În funcție de evoluția prețurilor și tarifelor, în cazul în care rezultă o creștere mai mare de 30% a acestora, Ministerul Economiei și Finanțelor va actualiza cuantumul drepturilor stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 8. - Instituțiile publice, pentru cheltuielile de delegare-detașare, majorate ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, se vor încadra în creditele bugetare aprobate.

Art. 9. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 iulie 1991.

Pe aceeași dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 315/1990 privind majorarea indemnizației de delegare și de detașare pentru persoanele care se deplasează în alte localități în interesul serviciului, precum și orice alte prevederi contrare.