autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Consiliul Federal Elvețian și Guvernul României
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Acordul de împrumut dintre Consiliul Federal Elvețian și Guvernul României, în valoare de 40 milioane dolari, semnat la 28 ianuarie 1992 la Berna.


[modificare] Acord între Consiliul Federal Elvețian și Guvernul României referitor la un împrumut pe termen mediu pentru suma de 40 milioane dolari S.U.A.

Consiliul Federal, denumit în cele ce urmează împrumutător și
Guvernul României, denumit în cele ce urmează împrumutat,
având în vedere că popoarele împrumutătorului și ale împrumutatului au relații apropiate istorice, economice și culturale,
având în vedere că împrumutatul întreprinde reforme fundamentale politice și economice și că a decis să adopte un model de economie de piață,
având în vedere că împrumutatul a încheiat un acord cu Fondul Monetar Internațional pe baza programului inițiat de împrumutat de a-și stabiliza și moderniza economia și de a-și face moneda convertibilă,
având în vedere că G-24 al țărilor industrializate, sub președinția Comisiei Comunităților Europene, a promis să susțină programul mai sus menționat, care trebuie să fie implementat într-un ambient extern dificil,
având în vedere că acordarea de către împrumutător a unui împrumut pe termen mediu către împrumutat este considerată a fi o măsură apropiată în vederea susținerii balanței de plăți a împrumutatului pentru întărirea rezervelor sale și facilitarea convertibilității monedei sale,
au convenit după cum urmează:
Articolul 1

Împrumutătorul acordă împrumutatului un împrumut pe termen mediu pentru o sumă de 40 milioane dolari S.U.A. (patruzeci milioane dolari S.U.A.), cu o durată de 7 ani (denumit în continuare împrumut).

Articolul 2

Împrumutul va fi disponibilizat împrumutatului într-o singură tranșă la 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea prezentului acord.

Articolul 3

Rata dobânzii ce urmează a fi plătită la împrumut de către împrumutat, împrumutătorului, va fi determinată de Swiss National Bank pe baza dobânzii la 6 luni la Bonurile de Tezaur S.U.A., majorate cu 1/2%, pe data semnării prezentului acord și va fi reactualizată după aceea la fiecare 6 luni pe aceeași bază. Plățile dobânzii vor decurge la fiecare 6 luni.

Articolul 4

Împrumutul va fi restituit împrumutătorului o singură dată, într-o singură tranșă, la 7 ani după disponibilizarea lui împrumutatului. Fără a contraveni celor de mai sus, împrumutatul va avea dreptul oricând, pe baza unei notificări date, în prealabil cu o lună, să plătească în avans împrumutul (sau oricare parte a acestuia).

Articolul 5

Se convine de către părțile semnatare ale prezentului acord ca pentru implementarea acestei tranzacții, fiecare dintre părți va numi un agent (în cele ce urmează agent) și un asemenea agent va acționa în numele respectivei părți în toate problemele prevăzute de acest acord.

Se convine de către părțile semnatare ale prezentului acord că, urmare prevederilor de mai sus ale acestui articol, împrumutătorul va numi Swiss National Bank ca agent al său și împrumutatul va numi Banca Națională a României respectiv, ca agent al său.

Articolul 6

Swiss National Bank și Banca Națională a României vor încheia un acord de implementare pentru a reglementa detaliile împrumutului.

Articolul 7

Împrumutatul se obligă să extindă în mod automat către împrumutător orice garanții date oricărui participant la asistență financiară pe termen mediu către România acordată de G-24. Împrumutatul va informa împrumutătorul asupra oricăror asemenea garanții.

Articolul 8

1. Orice litigiu între împrumutat și împrumutător va fi reglementat prin arbitraj. Într-un asemenea caz, se vor aplica în mod corespunzător reglementările secțiunii 10.04 din Condițiile generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 1 ianuarie 1985.

2. Subiect al Condițiilor generale menționate în paragraful de mai sus, prezentul acord și interpretarea oricărui articol al lui vor fi guvernate de Legea Confederației Helvetice.

Articolul 9

1. Prezentul acord va deveni efectiv pe data semnării lui de către părți.

2. Prezentul acord expiră o dată cu rambursarea împrumutului și plata în întregime a dobânzilor acumulate în legătură cu acesta, în conformitate cu prevederile conținute în acord.

Încheiat la Berna la 28 ianuarie 1992.
Pentru și în numele Consiliului Federal al Elveției,
Otto Stich,
Ministrul finanțelor
Pentru și în numele Guvernului României,
George Danielescu,
Ministrul economiei și finanțelor