autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea, finanțarea și coordonarea învățământului preuniversitar din ramura silviculturii
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul justiției, Mircea Ionescu-Quintus
  • contrasemnat: Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu
  • contrasemnat: Ministrul mediului, Marcian Bleahu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu anul de învățământ 1991/1992, Ministerul Mediului organizează și asigură, împreună cu Regia Autonomă a Pădurilor „Romsilva”, finanțarea unităților de învățământ preuniversitar din ramura silviculturii, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, ca instituții publice care dispun de bază materială proprie, corespunzătoare procesului de învățământ și instruirii practice.

Coordonarea întregii activități de învățământ revine, potrivit legii, Ministerului Învățământului și Științei care, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 940/1990, conlucrează cu Ministerul Mediului pentru pregătirea de specialitate a elevilor.

Încadrarea, transferarea, promovarea, perfecționarea și eliberarea din funcție a cadrelor didactice, cât și numirea și eliberarea din funcție a personalului de conducere al unităților de învățământ prevăzute în anexă se vor face potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 940/1990, cu avizul Ministerului Mediului.

Art. 2. - Finanțarea unităților de învățământ prevăzute în anexă se asigură:

a) de la bugetul de stat, prin Ministerul Mediului;
b) din fondurile proprii ale filialelor teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor „Romsilva” la învățământul profesional, pentru elevii cu care s-au încheiat contracte de școlarizare, luându-se în calcul toate cheltuielile de instruire, inclusiv salariile personalului didactic și bursele elevilor;
c) din taxele de școlarizare încasate pentru elevii care doresc să se pregătească în aceste unități de învățământ și care nu s-au încadrat în numărul de locuri repartizate prin planul de școlarizare al școlilor profesionale și nu au contracte cu agenții economici. La stabilirea taxelor școlare se va lua în calcul totalitatea cheltuielilor de instruire.

Bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților de învățământ din ramura silviculturii vor fi avizate de Ministerul Mediului și vor fi înaintate la Ministerul Economiei și Finanțelor.

La stabilirea fondurilor de la bugetul de stat, necesare pentru funcționarea unităților de învățământ, se vor avea în vedere și veniturile proprii care se realizează din activitatea practică a elevilor, taxele de școlarizare care se vor încasa, precum și alte venituri care se pot realiza din activitățile organizate în unitate.

Fondurile de la bugetul de stat aferente anului 1992 urmează a fi asigurate, în condițiile menținerii echilibrului bugetar, potrivit Legii finanțelor publice nr. 10/1991, prin preluarea sumelor necesare din fondurile prevăzute pe seama Ministerului Învățământului și Științei, pe bază de protocol.

Art. 3. - Se interzice schimbarea destinației spațiilor de învățământ existente fără acordul Ministerului Învățământului și Științei.

Art. 4. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexă

Rețeaua
unităților de învățământ care vor funcționa în subordonarea Ministerului Mediului
  1. Grupul școlar silvic Brănești, sectorul agricol Ilfov
  2. Grupul școlar silvic Năsăud, județul Bistrița-Năsăud
  3. Grupul școlar silvic Gurghiu, județul Mureș
  4. Grupul școlar silvic Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava
  5. Grupul școlar silvic Timișoara, județul Timiș.