autentificare cu OpenID
Hotărâre privind avizarea și aprobarea dezvoltării rețelelor de alimentare cu gaze naturale
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Ministrul industriei, Dan Constantinescu
 • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Avizarea și aprobarea dezvoltării rețelelor de alimentare cu gaze naturale se fac etapizat, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă criteriile de stabilire a priorităților în dezvoltarea rețelelor de alimentare cu gaze naturale, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Înființarea de distribuții de gaze naturale se face conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 742/1991, în baza unui studiu tehnico-economic avizat de Regia Autonomă „Romgaz” Mediaș, având conținutul-cadru din anexa nr. 3.

Art. 4. - Ministerul Industriei, prefecturile județene și Prefectura municipiului București și sectorului agricol Ilfov vor asigura punerea în executare a prezentei hotărâri.


[modificare] Anexa Nr. 1

Etapele
de avizare și aprobare a dezvoltării rețelelor de alimentare cu gaze naturale

În perioada 1992-1995 se stabilesc următoarele etape de avizare și aprobare a dezvoltării rețelelor de alimentare cu gaze naturale:

 • racordări de noi consumatori la rețelele de distribuție existente, fără extinderea acestora, în 1992-1993;
 • extinderi de rețele de distribuție în localitățile în care există distribuții de gaze naturale, în 1993-1994;
 • proiectarea și execuția lucrărilor de racordare la rețeaua de transport gaze, destinate alimentării cu gaze naturale a unor noi localități, în 1993-1995.

Pentru anul 1993, proiectele de hotărâri inițiate în vederea înființării de distribuții de gaze naturale vor fi înaintate, până la 30 iunie 1992, Ministerului Industriei, care le va supune, în mod unitar, aprobării Guvernului.


[modificare] Anexa Nr. 2

Criterii
de stabilire a priorităților în dezvoltarea rețelelor și în aprobarea noilor distribuții de gaze naturale
 1. Nivelul valoric al investiției specifice exprimat în mii lei/mc instalat.
 2. Reducerea maximă a consumului de gaze lichefiate la bucătării, prin racordare.
 3. Existența în zonă a unor zăcăminte de gaze naturale de joasă presiune, fără altă utilizare.
 4. Existența în zona a unor zăcăminte de gaze naturale de joasă presiune sau a unor surse de gaze asociate, a căror comprimare la presiunea de regim a conductelor magistrale ar necesita importante eforturi financiare.
 5. Posibilități de disponibilizare zonală a unor cantități de gaze naturale prin dezafectarea unor instalații de consum în funcțiune, ca urmare a restructurării, retehnologizării agenților economici sau prin utilizarea altor combustibili.
 6. Asigurarea finanțării realizării rețelelor de transport și distribuție de către prefecturile județene.

Ordinea de priorități în soluționarea cererilor de extindere a rețelelor de gaze naturale se va stabili în fiecare județ de către Regia Autonomă „Romgaz” Mediaș și prefecturile județene, pe baza studiilor tehnico-economice.


[modificare] Anexa Nr. 3

Conținutul-cadru
al studiului tehnico-economic privind organizarea de noi distribuții de gaze naturale

A. Piese scrise

1. Pagina de titlu

2. Borderou piese scrise, piese desenate

3. Memoriu tehnico-economic

3.1. Date generale:

 • denumirea obiectivului
 • amplasament
 • faza lucrării
 • beneficiar
 • proiectant general

3.2. Necesitate și oportunitate:

 • nr. locuitori
 • nr. imobile și apartamente
 • obiective social-culturale
 • natura combustibililor utilizați și posibilitățile de asigurare pentru preparare hrană și încălzire cu sobe
 • amplasarea localității față de sursele posibile (existente) de alimentare cu gaze naturale

3.3. Soluții propuse (variante) pentru alimentarea cu gaze naturale:

 • necesarul de gaze naturale în prezent și în viitor (pe categorii de consum: preparare hrană, încălzire); estimarea consumului orar, instalat, orar mediu, lunar iarna, lunar vara, anual, avându-se în vedere soluțiile care conduc la consumuri minime
 • analizarea surselor de gaze care ar putea asigura consumul solicitat
 • soluții tehnice privind posibilitățile de alimentare cu gaze naturale a localității (conducte de racord, stație de reglare-măsurare-predare)
 • soluții tehnice privind sistemul de distribuție în localitate (stație reglare de sector, lungimi și diametre rețele de repartiție, lungimi și diametre conducte de distribuție, număr branșamente și posturi de reglare-măsurare)
 • compararea soluției actuale de asigurare cu combustibil și soluția tehnică propusă privind alimentarea cu gaze naturale

3.4. Estimarea valorică a costurilor lucrărilor de investiții.

Se vor prezenta separat pentru:

 • lucrările aferente conductelor de racord și stații de reglare-măsurare-predare
 • lucrările aferente sistemului de distribuție, din care cele pentru branșamente și posturi de reglare-măsurare

3.5. Analiza economică:

a) Calculul principalilor indicatori tehnico-economici și de eficiență (costuri totale, costuri specifice, durate de recuperare, economie de combustibil convențional)
b) Propuneri privind sursele de finanțare a investiției și a fondurilor necesare începerii activității (buget local, credite, contribuția populației etc.) cu prezentarea implicațiilor respective
c) Analiza îndeplinirii criteriilor pentru stabilirea priorității (anexa nr. 2)

3.6. Concluzii și propuneri.

3.7. Acorduri și avize:

 • avizul Regiei Autonome „Romgaz” Mediaș
 • avizul prefecturii județene privind ordinea de prioritate de racordare la gaze în cadrul județului (pe baza criteriilor menționate în anexa nr. 2).

B. Piese desenate

1. Plan de amplasare a localității față de sursele existente cu prezentarea soluțiilor tehnice propuse pentru alimentarea cu gaze naturale, scara 1:25.000; 1:50.000

2. Plan de situație a localității (schița de sistematizare) scara 1:2.000; 1:5.000 cu prezentarea sistemului de distribuție propus

3. Scheme cu prezentarea unor soluții tehnice privind lucrările de alimentare cu gaze, respectiv ale celor de distribuție.