autentificare cu OpenID
Ordonanță privind registrul agricol
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul agriculturii și alimentației, Petru Mărculescu
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Doru Viorel Ursu
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Teodor Mircea Vaida
În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituție și al art. 1 din Legea nr. 68/1991 privind registrul agricol,
Guvernul României emite prezenta ordonanță.
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la starea terenurilor pe categorii de folosință, dezvoltarea agriculturii gospodăriilor populației și buna utilizare a resurselor locale, consiliile locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București vor organiza întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 2. - Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației, și anume:

a) capul gospodăriei și membrii acesteia;
b) terenurile pe care le dețin, indiferent de titlu, pe categorii de folosință, suprafețele cultivate cu principalele culturi și numărul de pomi pe specii;
c) efectivele de animale, pe specii și categorii, existente la începutul anului; evoluția anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine și caprine;
d) clădirile de locuit și celelalte construcții gospodărești;
e) mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică;
f) tractoarele și mașinile agricole.

Formularul registrului agricol este cel prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 3. - Pe baza datelor cuprinse în registrul agricol, pe gospodării ale populației, se organizează evidența centralizată pe comună, oraș, municipiu și sectoare ale municipiului București privind:

a) numărul de gospodării ale populației, de clădiri de locuit și construcții gospodărești, de mijloace de transport cu tracțiune mecanică sau animală, de tractoare și mașini agricole;
b) modul de folosință a terenurilor, suprafața cultivată cu principalele culturi; numărul de pomi fructiferi pe specii;
c) efectivele de animale pe specii și categorii la începutul anului, evoluția anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine și caprine.

Art. 4. - Se consideră gospodărie, în sensul prezentei ordonanțe, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau altor persoane care locuiesc și gospodăresc împreună, având buget comun și care, după caz, lucrează împreună terenul sau întrețin animalele, consumă și valorifică în comun produsele obținute.

În registrul agricol se înscriu gospodăriile populației cu tot terenul, construcțiile și animalele ce le dețin pe raza unei localități, indiferent de domiciliul proprietarului.

La comune, se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populației, chiar dacă nu dețin terenuri agricole și silvice, animale sau construcții gospodărești. De asemenea, se înscriu toate gospodăriile populației din localități care aparțin din punct de vedere administrativ de orașe, de municipii ori sectoare ale municipiului București, stabilite potrivit legii.

La orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care dețin terenuri agricole și silvice, precum și cele care dețin animale, din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline și familii de albine.

Persoanele care nu au domiciliul în localitate, dar au pe raza acesteia terenuri, animale sau construcții, vor fi înscrise în registrul agricol, după gospodăriile persoanelor care au domiciliul în localitate și după ce s-au lăsat file libere pentru gospodăriile care se vor forma ulterior datei întocmirii registrului.

Capitolul II
Organizarea, completarea, controlul și centralizarea datelor din registrul agricol

Art. 5. - Consiliile locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București vor lua măsuri pentru întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum și pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.

Registrul agricol, având caracterul unui document oficial ce constituie o sursă importantă de informații, va fi numerotat, parafat, sigilat și înregistrat în registrul de intrare-ieșire al consiliului local respectiv.

Art. 6. - Prefecții veghează la respectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea și ținerea evidenței registrului agricol, precum și la corectitudinea datelor înscrise în acesta.

Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Mediului, Comisia Națională pentru Statistică și Ministerul Economiei și Finanțelor vor asigura, prin acțiuni comune, îndrumarea și controlul lucrărilor privind întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, realitatea datelor înscrise în acesta pe gospodării, precum și a datelor centralizate și raportate.

Organele prevăzute în alineatul precedent vor elabora norme tehnice de completare a registrului agricol.

Art. 7. - Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declarației date, sub semnătură proprie, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, prin vizitarea gospodăriilor, sau la sediul consiliilor locale comunale, orășenești, municipale sau ale sectoarelor municipiului București în a căror rază teritorială își are domiciliul capul gospodăriei.

Persoanele care nu au domiciliul în localitate vor trimite declarația prevăzută la alin. 1 prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declarația prin procură.

În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declarația în condițiile alin. 1 sau, după caz, ale alin. 2.

Art. 8. - Înscrierea datelor în registrul agricol se va face la comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București de către agentul agricol, respectiv de statisticianul sau funcționarul căruia îi revine, prin hotărâre a consiliului local respectiv, sarcina completării, ținerii la zi și centralizării datelor din registrul agricol.

Secretarul consiliului local coordonează, verifică și răspunde de modul de completare și ținere la zi a registrului agricol.

Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai de secretarul consiliului local respectiv.

Art. 9. - La completarea registrului cu datele privind efectivele de animale va participa un specialist zooveterinar de la circumscripția sanitar-veterinară sau centrele agricole comunale.

În prezența celor ce fac declarația privind patrimoniul agricol, specialistul menționat la alineatul precedent va verifica, prin confruntarea cu evidența tehnico-operativă de care dispune, exactitatea datelor înscrise în registrul agricol și va răspunde împreună cu secretarul consiliului local respectiv și funcționarul însărcinat cu completarea registrului agricol de realitatea datelor înregistrate.

La înscrierea și centralizarea datelor privind modul de folosință a terenului va participa și tehnicianul cadastral, desemnat de Oficiul de Cadastru și Organizarea Teritoriului, județean.

Art. 10. - Termenele la care cetățenii urmează să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) 5 ianuarie - 20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, clădirile de locuit, construcțiile gospodărești și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile agricole, efectivele de animale existente în gospodărie la începutul anului, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent, în efectivele de bovine, porcine, ovine și caprine pe care le dețin prin vânzări-cumpărări, produși obținuți, animale moarte sau sacrificate, alte intrări-ieșiri;
b) 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor fructiferi.

Art. 11. - Centralizarea datelor pe comună, oraș, municipiu și sector al municipiului București se va face în următoarele perioade:

a) până la 30 ianuarie, pentru datele privind evoluția efectivelor de bovine, porcine, ovine și caprine pe întregul an expirat;
b) până la 15 februarie, pentru datele privind construcțiile noi (clădiri de locuit și construcții gospodărești), mijloacele de transport și mașinile agricole;
c) între 1-15 iunie, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate și numărul pomilor.

Art. 12. - Cu ocazia înscrierii datelor în registrul agricol se vor culege de la gospodării, prin sondaj, informații cu privire la producția vegetală și animală.

Metodologia sondajului va fi reglementată în normele tehnice ce se vor elabora potrivit art. 6 alin. 3.

Pe baza acestor informații și a altor date furnizate de organele tehnice agricole se va stabili, pe comună, oraș, municipiu și sector al municipiului București, producția animală și vegetală din gospodăriile populației.

Art. 13. - Cetățenii sunt obligați să declare, în termenele prevăzute la art. 10, date exacte, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.

Art. 14. - Obligațiile cu privire la registrul agricol vor fi aduse la cunoștință cetățenilor prin grija consiliilor locale.

Capitolul III
Raportarea datelor din registrul agricol

Art. 15. - Datele centralizate pe comune, orașe, municipii și sectoarele municipiului București vor fi comunicate de consiliile locale direcțiilor județene de statistică și a municipiului București, la termenele prevăzute în normele tehnice de completare a registrului agricol.

Comunicarea datelor centralizate se va face sub semnătura primarului și a secretarului consiliului local, pe formularele elaborate de Comisia Națională pentru Statistică.

Art. 16. - Direcțiile județene de statistică și a municipiului București vor centraliza pe județe și, respectiv, pe municipiul București datele primite și le vor transmite Comisiei Naționale pentru Statistică și prefecților, la termenele stabilite în sistemul informațional statistic.

Capitolul IV
Dispoziții finale

Art. 17. - Registrul agricol se va întocmi pentru o perioadă de 5 ani, datele completându-se anual potrivit formularului din anexa la prezenta ordonanță.

Art. 18. - Încălcarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonanță atrage răspunderea disciplinară, contravențională, materială, civilă sau penală, după caz.

Art. 19. - Declararea de date nesincere, refuzul de declarare, precum și nedeclararea la termenele stabilite a datelor ce fac obiectul registrului agricol, neîndeplinirea de către personalul consiliilor locale a obligațiilor ce decurg din prezenta ordonanță, dacă faptele nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

Contravențiile prevăzute în alineatul precedent se constată și amenzile se aplică:

a) persoanelor fizice obligate să declare date - de către primar și secretarul consiliului local;
b) personalului consiliilor locale - de către funcționarii anume împuterniciți de organele prevăzute la art. 6 alin. 2.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor se poate face plângere în termen de 10 zile de la data comunicării.

Art. 20. - Contravențiilor prevăzute la art. 19 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 21. - Cheltuielile privind tipărirea și difuzarea registrelor agricole se vor suporta din bugetele consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București.

Art. 22. - Ministerul Industriei va asigura cantitatea de hârtie necesară tipăririi registrelor agricole și centralizatoarelor.


[modificare] Anexă

Nr. crt. Strada Nr. casei Categoria de gospodărie Cod
1 2 3 4 5

Semnătura declarantului
1992
1993
1994
1995
1996
Cap. 1 - Componența gospodăriei
Nr. crt. Numele și prenumele membrilor gospodăriei Sexul (M sau F) Situația față de capul gospodăriei Data nașterii Studii Ocupația Locul de muncă Mențiuni
Anul Luna Ziua
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Capul gospodăriei
Cap. 2 - Terenuri în proprietatea gospodăriei
- ha -
Nr. rând 1992 1993 1994 1995 1996
A B 1 2 3 4 5
1 Arabil-total
2 din care: irigat
3 Pășuni naturale
4 Fânețe naturale
5 Vii
6 Livezi
7 Teren agricol -total-
8 Teren forestier
9 Alte terenuri -total-
10 din care: curți și clădiri
11 Suprafața totală
Cap. 3 - Suprafața cultivată
- ha -
Nr. rând 1992 1993 1994 1995 1996
A B 1 2 3 4 5
1 Grâu + secară
2 Orz + orzoaică
3 Ovăz
4 Porumb
5 Fasole
6 Floarea soarelui
7 Sfeclă de zahăr
8
9
10 Cartofi timpurii + vară
11 toamnă
12 Legume total
13 din care: în sere
14 în solarii
15 Tomate
16
17
18
19 Leguminoase perene
20
21
22 Arbuști fructiferi
23 Căpșuni
24 Vie altoită și indigenă pe rod
25 Vie hibridă pe rod
Cap. 4 - Pomi fructiferi (din masiv și răzleți)
- bucăți -
Nr. rând 1992 1993 1994 1995 1996
A B 1 2 3 4 5
1 Numărul total al pomilor fructiferi
2 Pomi pe rod Total
3 Meri
4 Peri
5 Gutui
6 Pruni
7 Caiși și zarzări
8 Piersici
9 Cireși
10 Vișini
11 Nuci
12 Alți pomi
13 Pomi tineri
14 Duzi
Cap. 5 - Identificarea pe parcele a terenurilor în proprietatea gospodăriei
Nr. Denumirea parcelei și locul de așezare Categoria de folosință Suprafața - ari-
1
2
3
4
5
6
7
Cap. 6 - Animale domestice
Situația la începutul anului - capete -
Nr. rând 1992 1993 1994 1995 1996
A B 1 2 3 4 5
1 Taurine - total
2 Vaci
3 Juninci
4 Tauri reproducători
5 Boi de muncă
6 Tineret mascul
7 din care: sub 6 luni
8 Tineret femel
9 din care: sub 6 luni
10 Bubaline - total
11 din care: Bivolițe
12 Juninci
13 Bivoli reproducători
14 Tineret mascul
15 Tineret femel
16 Ovine - total
17 din care: Oi și mioare
18 Tineret sub 1 an
19 din total: Ovine cu lână fină și semifină
20 Caprine - total
21 din care: Capre
22 Porcine - total
23 din care: Scroafe de prăsilă
24 Scrofițe
25 Porcine la îngrășat
26 Cabaline - total
27 din care: Cai și iepe peste 3 ani
28 Măgari și catâri
29 Păsări - total
30 din care: Păsări ouătoare
31 Familii de albine
32 Iepuri de casă
33 Nutrii
34 Nurci
35 Vulpi
Cap. 7 - Evoluția efectivelor de animale
În cursul anului - capete -
Nr. rând 1992 1993 1994 1995 1996
A B 1 2 3 4 5
1 Bovine Viței obținuți
2 Cumpărări
3 Alte intrări
4 Vânzări
5 Tăieri
6 Animale moarte
7 Alte ieșiri
8 din care: Vaci și bivolițe Cumpărări
9 Alte intrări
10 Vânzări
11 Tăieri
12 Animale moarte
13 Alte ieșiri
14 Porcine Purcei obținuți
15 Cumpărări
16 Alte intrări
17 Vânzări
18 Tăieri
19 Animale moarte
20 Alte ieșiri
21 Ovine Miei obținuți
22 Cumpărări
23 Alte intrări
24 Vânzări
25 Tăieri
26 Animale moarte
27 Alte ieșiri
28 Caprine Iezi obținuți
29 Cumpărări
30 Alte intrări
31 Vânzări
32 Tăieri
33 Animale moarte
34 Alte ieșiri
Cap. 8 - Construcții, mijloace de transport și utilaje agricole
Nr. rând 1992 1993 1994 1995 1996
A B 1 2 3 4 5
1 Case de locuit Suprafața construită - mp
2 Anul dării în folosință
3 Grajduri Suprafața construită - mp
4 Anul dării în folosință
5 Alte construcții Suprafața construită - mp
6 Mijloace de transport cu tracțiune animală - număr
7 Autoturisme nr./cmc
8 Autofurgonete nr./t
9 Autocamioane nr./t
10 Tractoare nr./CP
11 Remorci tractor
12 Motocositoare
13 Motocultoare
14 Semănători