autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și organizarea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din municipiul Constanța
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”, cu sediul în municipiul Constanța, se transformă în Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.

Art. 2. - Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, cu sediul în municipiul Constanța, subordonată Ministerului Apărării Naționale, este instituție militară de învățământ superior de specialitate, cu autonomie universitară, care pregătește ofițeri ingineri și de comandă activă, pentru marina militară.

Art. 3. - În cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” se organizează:

  • Facultatea de Marină Militară, cu durata de școlarizare de 5 ani, în specialitățile: navigație, echipamente de navigație și hidrografie; armament de artilerie și rachete navale; armament de luptă sub apă; radioelectronică navală; electromecanică navală; * Facultatea de Comandă, Stat Major și Tehnică Militară, cu durata de școlarizare reglementată prin ordinul ministrului apărării naționale pentru specialitățile: comandă, stat major și tehnică militară, la care pot candida absolvenții Facultății de Marină Militară din cadrul Academiei Navale și ai celorlalte forme de învățământ superior de marină.

Art. 4. - Absolvenților Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, cu durata de 5 ani, reușiți la examenul de diplomă, li se acordă diploma de inginer, în conformitate cu facultatea și specialitatea urmată.

Art. 5. - La absolvirea anului III de studii, studenților Facultății de Marină Militară li se acordă gradul de aspirant (sublocotenent) activ.

Studenții Facultății de Marină Militară, în primii 3 ani de studii, își desfășoară activitatea conform normelor stabilite de Ministerul Apărării Naționale pentru învățământul superior militar, iar în ultimii 2 ani, conform Statutului corpului ofițerilor.

Art. 6. - Absolvenților Facultății de Comandă, Stat Major și Tehnică Militară li se acordă diplome în specialitățile urmate.

Art. 7. - Absolvenții Facultății de Marină Militară vor fi încadrați în funcții potrivit Statutului corpului ofițerilor, normelor interne ale Ministerului Apărării Naționale și solicitărilor marinei militare.

Art. 8. - Diplomele care atestă absolvirea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” dau dreptul titularilor și la încadrarea în întreprinderi economice în funcții pentru care normele legale prevăd studii de același nivel, în specialitățile ce vor fi stabilite printr-un nomenclator elaborat de Ministerul Apărării Naționale, cu acordul Ministerului Învățământului și avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 9. - Admiterea în Academia Navală „Mircea cel Bătrân” la Facultatea de Marină Militară se va face în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Învățământului.

Admiterea ofițerilor de marină militară la Facultatea de Comandă, Stat Major și Tehnică Militară se face în conformitate cu prevederile instrucțiunilor elaborate de Ministerul Apărării Naționale.

Art. 10. - Planurile și programele de învățământ ale Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” se elaborează de senatul acesteia, cu acordul Ministerului Învățământului și se aprobă de ministrul apărării naționale.

Art. 11. - Pentru perfecționarea și specializarea ofițerilor ingineri activi, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” organizează cursuri postacademice, astfel:

Pentru ofițerii din marina militară: în domeniul sistemelor de luptă navală; exploatarea sistemelor automatizate de conducere; tactic de marină; cercetare-proiectare arme de marină; radioelectronică navală; electromecanică navală; planificare, exploatare și asigurare tehnico-materială și alte cursuri potrivit solicitărilor marinei militare.

Art. 12. - Academia Navală „Mircea cel Bătrân” organizează și desfășoară în baza legislației în vigoare, activități pentru acordarea titlurilor științifice de doctor.

Art. 13. - Candidații admiși în Academia Navală „Mircea cel Bătrân” - Facultatea de Marină Militară vor încheia angajamente scrise cu Ministerul Apărării Naționale, prin care se obligă ca, după absolvire, să îndeplinească serviciul în marina militară cel puțin 8 ani.

În cazul nerespectării prevederilor alineatului precedent și în cazurile în care au fost îndepărtați din serviciu pentru motive ce le sunt imputabile, absolvenții în cauză sunt obligați să restituie cheltuielile de întreținere, ținându-se seama de timpul servit.

Aceeași obligație de restituire a cheltuielilor de întreținere se menține și în cazul îndepărtării din academie pentru lipsă de interes la studii și abateri disciplinare grave, începând cu anul II de studii.

Prin cheltuieli de întreținere se înțeleg cheltuielile efectuate cu hrănirea, echiparea, cazarea și transportul pe timpul vacanțelor, permisiilor, precum și alte drepturi primite de studenți.

Art. 14.[1] - Numirea în funcție, promovarea și desfășurarea activității cadrelor didactice militare în Academia Navală „Mircea cel Bătrân” se fac pe baza normelor elaborate de Ministerul Apărării Naționale și în concordanță cu prevederile Legii învățământului.

Numirea, transferarea și eliberarea din funcție a personalului didactic civil se fac de Ministerul Apărării Naționale, cu acordul Ministerului Învățământului și Științei, conform prevederilor Statutului personalului didactic.

Personalul militar de conducere ce urmează a fi încadrat pe funcții echivalente celor de prorectori, decani, prodecani și șefi de catedră se propune de senatul academiei sau, după caz, de consiliul profesoral al facultății.

În situația în care în aceste funcții poate fi încadrat și personal civil, acesta este ales pentru cel mult 4 ani de senatul academiei sau de consiliul profesoral, prin vot secret, din rândul celor care au deținut funcția de profesor, conferențiar sau cercetător științific principal, gradul I sau II, au titlul de doctor și o vechime de cel puțin 3 ani în instituția militară respectivă.

Numirea în funcție a personalului militar de conducere și confirmarea celui civil se fac în conformitate cu competențele stabilite de Ministerul Apărării Naționale.

Art. 15. - Numirea în funcție, promovarea și desfășurarea activității cadrelor didactice militare în Academia Navală „Mircea cel Bătrân” se fac pe baza normelor elaborate de Ministerul Apărării Naționale și în concordanță cu prevederile Legii învățământului.

Numirea, transferarea și eliberarea din funcție a personalului didactic civil, se fac de Ministerul Apărării Naționale cu acordul Ministerului Învățământului, conform prevederilor Statutului personalului didactic.

Personalul de conducere din Academia Navală „Mircea cel Bătrân” - prorectori, decani, prodecani și șefi de catedre - este ales prin vot secret din rândul cadrelor militare și numai pentru cel mult două legislaturi. La catedrele formate numai din personal didactic civil, șefii de catedre pot fi aleși din rândul acestuia, respectându-se același principiu.

Art. 16. - Statutul și regulamentele ce privesc activitatea studenților vor fi elaborate de senatul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” în baza prevederilor prezentei hotărâri și a legislației în vigoare și aprobate de Ministerul Apărării Naționale.

Studenții Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” au toate drepturile și îndatoririle studenților din România.

Art. 17. - În Academia Navală „Mircea cel Bătrân” personalul se normează astfel:

  • personalul de conducere și didactic militar, după normele aprobate de ministrul apărării naționale;
  • personalul didactic civil, după normele legale din învățământul superior;
  • personalul auxiliar și din aparatul funcțional, specific unităților militare, după normele legale din Ministerul Apărării Naționale;
  • personalul auxiliar și din aparatul funcțional specific învățământului superior, după normele legale din învățământul superior.

Art. 18. - Studenții care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmează cursurile fostului Institut de Marină „Mircea cel Bătrân” vor continua pregătirea în cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” după planurile de învățământ adaptate pentru seriile de studenți cu durata de 5 ani.

Art. 19. - Începând cu anul universitar 1990/1991, se includ în cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” studenții care se pregătesc la facultățile tehnice ale Academiei Militare pentru marina militară.

Art. 20. - Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri nu se aplică.

  1. Nota civvic.ro: Probabil s-a intenționat modificarea art. 15 (în loc de art. 14). Pentru forma anterioară a art. 14 vezi versiunea 1 a actului.