autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Școlii Militare Superioare de Ofițeri a Ministerului de Interne
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Școala Militară Superioară de Ofițeri a Ministerului de Interne, cu sediul în municipiul București, care are ca obiect pregătirea ofițerilor activi pentru acest minister.

Școala Militară Superioară de Ofițeri a Ministerului de Interne este instituție militară de învățământ superior cu autonomie universitară, subordonată Ministerului de Interne, care stabilește structura organizatorică.

Art. 2. - În cadrul Școlii Militare Superioare de Ofițeri a Ministerului de Interne se organizează Facultatea de Poliție, pentru armele: poliție, penitenciare, pașapoarte-puncte control trecere frontieră, pompieri și trupe de pază și ordine, echivalentă cu studii juridice superioare.

Durata studiilor este de 4 ani.

Art. 3. - Admiterea candidaților în Școala Militară Superioară de Ofițeri a Ministerului de Interne se face prin concurs, cu respectarea normelor Ministerului Învățământului referitoare la admiterea în învățământul superior.

La concursul de admitere se pot prezenta numai absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat.

Ministerul de Interne stabilește criteriile de selecționare a candidaților, cifra anuală de școlarizare și organizează concursul de admitere.

Art. 4. - Planurile de învățământ se stabilesc de Școala Militară Superioară de Ofițeri a Ministerului de Interne, se avizează de Ministerul Învățământului și se aprobă de ministrul de interne.

Art. 5. - Numirea, promovarea și eliberarea din funcție a cadrelor didactice se fac de Ministerul de Interne, în conformitate cu prevederile legale referitoare la învățământul superior.

Pentru desfășurarea unor activități de învățământ se vor folosi și cadre didactice din instituții civile de învățământ superior. Plata acestor cadre va fi suportată de Ministerul de Interne, în conformitate cu normele legale.

Art. 6. - La terminarea studiilor Școlii Militare Superioare de Ofițeri a Ministerului de Interne, studenților li se acordă gradul de locotenent. Încadrarea lor în funcții se va face potrivit statutului corpului ofițerilor și normelor stabilite de Ministerul de Interne.

Absolvenții școlii susțin examen de diplomă, iar celor care promovează acest examen li se eliberează diplomă de licență.

Diplomele care atestă absolvirea Facultății de Poliție dau dreptul titularilor la încadrarea și în funcții civile pentru care normele legale prevăd studii juridice superioare.

Art. 7. - Candidații admiși în Școala Militară Superioară de Ofițeri a Ministerului de Interne sunt considerați încorporați și vor încheia angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea cursurilor, să îndeplinească serviciul militar activ pe o durată de minimum 10 ani.

În cazul nerespectării angajamentului, precum și în cazul în care este îndepărtat din școală ori trecut în rezervă pentru comiterea unor infracțiuni ori săvârșirea unor abateri disciplinare grave, care îl fac incompatibil cu calitatea de militar, studentul sau absolventul este obligat să restituie cheltuielile de școlarizare și întreținere, ținându-se seama de timpul servit.

Prin cheltuieli de școlarizare și întreținere, în sensul alin. 2, se înțeleg cheltuielile efectuate cu hrănirea, echiparea, cazarea și alte drepturi primite de studenți.

Art. 8. - Studenții care, din cauză de boală sau pentru alte motive, nu mai pot urma cursurile școlii, la recomandarea Ministerului de Interne și în condițiile stabilite de Ministerul Învățământului vor putea continua studiile în alte instituții de învățământ superior.

Studenții îndepărtați din școală, dar care sunt apți pentru serviciul militar combatant sau necombatant, sunt trimiși la unități militare ale Ministerului de Interne pentru continuarea serviciului militar în termen sau sunt trecuți în rezervă, acordându-li-se grade potrivit reglementărilor legale.

Art. 9. - Școala Militară Superioară de Ofițeri organizează pentru cadrele Ministerului de Interne învățământul postuniversitar în specialitățile care vor fi stabilite, în raport de nevoi, de către acest minister.

La cursurile postuniversitare pot fi admiși absolvenții Școlii Militare Superioare de Ofițeri a Ministerului de Interne și ai altor instituții de învățământ superior cu profil asemănător.

Art. 10. - Elevii care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmează cursurile Școlii Militare de Ofițeri Activi a Ministerului de Interne, seriile 1988-1991 și 1989-1992, își vor continua pregătirea în conformitate cu prevederile din această hotărâre, urmând să susțină examenele de diferență la materiile stabilite de comun acord cu Ministerul Învățământului.

Cadrele care au absolvit cursurile Școlii Militare de Ofițeri Activi a Ministerului de Interne și lucrează în unități ale acestui minister, dar care nu au beneficiat de echivalarea studiilor absolvite cu cele superioare, pe baza cifrei anuale de școlarizare și a criteriilor stabilite de Ministerul de Interne, pot susține diferențe de examene la disciplinele universitare pentru obținerea diplomei care atestă studii juridice superioare.

Art. 11. - Școala Militară Superioară de Ofițeri a Ministerului de Interne preia baza materială, tehnică și financiară a Școlii Militare de Ofițeri Activi, care se desființează.

Art. 12. - Prevederile din prezenta hotărâre se aplică începând cu anul de învățământ 1990-1991.