autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Normelor de organizare și exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind organizarea și exercitarea controlului financiar propriu la ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi și Primăria municipiului București, instituții de stat de subordonare centrală sau locală, precum și la regiile autonome, elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Constituie contravenție următoarele încălcări ale Normelor de organizare și exercitare a controlului financiar:

a) neemiterea în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României a actelor administrative privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar preventiv și a celui de gestiune;
b) angajarea, menținerea, trecerea în funcția de organ de control financiar de gestiune sau atribuirea exercitării controlului financiar preventiv unei persoane, fără să se fi obținut în prealabil de la organele de poliție relații scrise cu privire la antecedentele penale ale acesteia, sau ale cărei antecedente penale duc, potrivit pct. 2 din normele aprobate prin prezenta hotărâre, la interzicerea împuternicirii și exercitării controlului financiar preventiv și controlului financiar de gestiune;
c) întocmirea și prezentarea controlului financiar preventiv a unor documente în care sunt consemnate operații fără bază legală sau date nereale;
d) vizarea pentru control financiar preventiv a documentelor care conțin operații prin care se încalcă reglementările în vigoare;
e) refuzul nejustificat al vizei de control financiar preventiv pentru operații legale;
f) înregistrarea în contabilitate a documentelor privind operațiile care sunt supuse controlului financiar preventiv, fără ca acestea să poarte viza de control a persoanelor în drept și aprobarea organelor competente;
g) nesesizarea organelor competente, stabilite prin norme, de către conducătorul cu atribuții financiar-contabile, respectiv contabilul șef, în cazurile de refuz de viză și de șeful compartimentului de control financiar de gestiune, în cazul neluării măsurilor referitoare la recuperarea pagubelor;
h) nepunerea la dispoziția organelor de control financiar de gestiune a documentelor și datelor necesare controlului;
i) refuzul de a semna cu sau fără obiecțiuni actele de control întocmite de organele de control financiar de gestiune, precum și de a da explicații scrise la cererea acestor organe;
j) neexecutarea în termenele stabilite a dispozițiilor date ca urmare a controlului efectuat de organele de control financiar de gestiune, sau comunicarea din culpă a unor date eronate în legătură cu executarea lor;
k) nedispunerea măsurilor necesare pentru efectuarea cu prioritate, la solicitarea instanțelor de judecată, organelor de procuratură și poliție, a controlului financiar de gestiune necesar stabilirii prejudiciilor produse prin infracțiuni și clarificării împrejurărilor care au condus la săvârșirea unor fapte de natură penală.

Art. 3. - Contravențiile prevăzute la art. 2 se sancționează după cum urmează:

 • de la 8.000 lei la 10.000 lei cele prevăzute la lit. d) și k);
 • de la 6.000 lei la 8.000 lei cele prevăzute la lit. b), c), e), f), g) și h);
 • de la 4.000 lei la 6.000 lei cele prevăzute la lit. a), i) și j).

Art. 4. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de control financiar de stat și alte persoane împuternicite de Ministerul Economiei și Finanțelor, organele de control financiar de gestiune ale unităților la care se organizează și se exercită controlul propriu, precum și de alte organe de control care au astfel de atribuții stabilite prin lege.

Pentru contravențiile prevăzute la art. 2 lit. c) și f), sancțiunea se poate aplica și de conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile, respectiv contabilul șef al unității.

Dispozițiile art. 3 și 4 din prezenta hotărâre se întregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 5. - Ministerul Economiei și Finanțelor prin organele de control financiar de stat, va controla modul de aplicare a normelor aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 6. - Toate dispozițiile contrare prezentei hotărâri își încetează aplicarea.


[modificare] Anexă

Norme
privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar propriu la ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi și Primăria municipiului București, precum și la regiile autonome

În baza prevederilor art. 21 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii Financiare, se stabilesc prezentele norme cu privire la organizarea și exercitarea controlului financiar propriu la ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi și Primăria municipiului București, precum și la regiile autonome.

I. Dispoziții generale

1. Controlul financiar propriu se organizează și se exercită sub forma controlului financiar preventiv și a controlului financiar de gestiune.

Controlul financiar preventiv urmărește să preîntâmpine încălcarea dispozițiilor legale în vigoare și producerea de pagube și se exercită asupra documentelor care conțin operațiile de utilizare a fondurilor sau din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale.

Controlul financiar de gestiune verifică respectarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea și gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, pe baza documentelor înregistrate în contabilitate și a documentelor din evidența tehnico-operativă.

2. Persoanele împuternicite să exercite controlul financiar preventiv și de gestiune trebuie să aibă pregătire economică și experiența necesară, să îndeplinească condițiile de cinste și corectitudine.

Nu pot fi împuternicite să exercite controlul financiar preventiv și controlul financiar de gestiune persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate, chiar dacă au fost grațiate, pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înșelăciune, dare sau luare de mită și alte infracțiuni prin care s-au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.

Dacă în cursul urmăririi penale, al judecății sau după condamnare a intervenit amnistia, cel care a săvârșit vreuna din infracțiunile arătate în alineatul precedent nu poate fi împuternicit să exercite controlul financiar preventiv și controlul financiar de gestiune timp de 2 ani de la data aplicării amnistiei. Cel căruia i s-a suspendat condiționat executarea pedepsei nu poate fi împuternicit să exercite controlul financiar preventiv și de gestiune în cursul termenului de încercare și 2 ani de la expirarea acestui termen.

II. Controlul financiar preventiv

3. Controlul financiar preventiv se organizează de ordonatorii de credite principali, secundari și terțiari, precum și de directorii generali ai regiilor autonome[1], prin compartimentul financiar-contabil și se execută de șeful acestui compartiment. În funcție de volumul operațiilor ce se supun controlului financiar preventiv, conducătorul unității, la propunerea contabilului șef sau a persoanei care conduce activitatea financiar-contabilă poate împuternici și alte persoane din acest compartiment care să exercite controlul preventiv, dar care, de regulă, nu participă la întocmirea și contabilizarea documentelor controlate. Împuternicirea se face pe bază de ordin sau decizie, după caz, a conducătorului unității, în care se vor stabili concret operațiunile asupra cărora se exercită controlul financiar preventiv, condițiile și perioada în care își desfășoară această activitate.

4. Se supun controlului financiar preventiv documentele ce cuprind operațiile ce se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale ale unității, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

Se supun în mod obligatoriu controlului financiar preventiv următoarele operațiuni:

 • încheierea contractelor cu partenerii interni și externi;
 • încasările și plățile în lei și valută de orice natură, efectuate în numerar și prin operațiuni bancare, cu persoane juridice sau fizice;
 • trecerea pe cheltuieli, fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau a capitalului social;
 • gajarea, închirierea sau concesionarea bunurilor, subunităților sau unităților componente;
 • deschiderile de credite bugetare, repartizările de credite bugetare la instituțiile în subordine și alimentările cu sume din alocațiile bugetare pentru finanțarea cheltuielilor de capital;
 • propunerile de suplimentare a unor venituri prevăzute a fi suportate pe seama alocațiilor bugetare;
 • modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare;
 • virările de credite bugetare în cadrul capitolelor de cheltuieli.

În funcție de necesități, operațiunile menționate vor putea fi adaptate și completate de conducătorul unității, în funcție de specificul activității și structurii ei organizatorice.

Documentele ce conțin operațiuni supuse controlului financiar preventiv și circuitul acestora se stabilesc de conducerile ministerelor, departamentelor, altor organe centrale de stat, prefecturilor, Primăriei municipiului București, regiilor autonome în funcție de specificul activității fiecăruia.

5. Documentele, însoțite de acte justificative, se prezintă la controlul financiar preventiv semnate de șeful compartimentului de specialitate în care s-au întocmit și care răspunde de realitatea și exactitatea datelor și legalitatea operațiilor consemnate în acestea.

Obținerea vizei de control preventiv pe documente, care se dovedesc ulterior nelegale, nu exonerează de răspundere pe șefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit.

6. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv răspund pentru legalitatea și eficiența operațiilor cuprinse în documentele prezentate de compartimentele de specialitate.

7. Șeful compartimentului financiar-contabil, în situațiile în care el sau celelalte persoane desemnate să exercite controlul financiar preventiv constată că operațiile prezentate la control sunt nelegale sau neeficiente, iar conducătorul unității dispune pe propria răspundere efectuarea lor, va informa în scris atât consiliul de administrație cât și Direcția generală de control financiar de stat din Ministerul Economiei și Finanțelor sau Direcția generală a controlului financiar de stat a județului sau municipiului București care, după caz, vor dispune măsurile necesare potrivit competențelor.

8. Documentele referitoare la operații supuse controlului preventiv și care nu au fost vizate nu pot fi înregistrate în contabilitate. Ele vor fi evidențiate separat. De asemenea, se va întocmi o evidență separată a documentelor vizate pentru control preventiv din dispoziția conducătorului unității.

III. Controlul financiar de gestiune

9. Ministerele, departamentele, celelalte organe centrale de stat, prefecturile și Primăria municipiului București organizează controlul financiar de gestiune pentru patrimoniul propriu, veniturile realizate și cheltuielile efectuate de instituțiile de stat subordonate din creditele bugetare alocate, precum și asupra legalității și eficienței cheltuielilor fondurilor de către regiile autonome din profilul lor de activitate.

Controlul financiar de gestiune se organizează la regii pentru controlul gestiunilor proprii, precum și al uzinelor, fabricilor, atelierelor, serviciilor, sucursalelor și altor subunități din structura lor organizatorică.

10. Controlul financiar de gestiune funcționează în compartiment distinct, în subordinea directă a ordonatorului de credite (ori a înlocuitorului de drept), în cadrul ministerelor, departamentelor, celorlalte organe centrale de stat, prefecturilor și Primăriei municipiului București și a directorului general, în cazul regiilor.

11. Controlul financiar de gestiune se efectuează de salariați cu studii economice superioare sau medii în funcție de volumul și complexitatea gestiunilor, încadrați în compartimentul de control cu aprobarea conducerii unității respective, cu sarcini exclusive de efectuare a controlului la termenele și în condițiile stabilite de lege.

12. Controlul financiar de gestiune are ca obiective principale respectarea normelor legale cu privire la:

a) existența, integritatea, păstrarea și paza bunurilor și valorilor de orice fel și deținute cu orice titlu;
b) utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea și casarea de bunuri;
c) efectuarea, în numerar sau prin cont, a încasărilor și plăților, în lei și valută, de orice natură, inclusiv a salariilor și a reținerilor din acestea și a altor obligații față de salariați;
d) întocmirea și circulația documentelor primare, documentelor tehnic-operativ și contabile.

Ministerele, departamentele, celelalte organe centrale de stat, prefecturile, Primăria municipiului București și regiile vor emite acte de dispoziție de ordine interioară privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar propriu și vor detalia obiectivele de mai sus în funcție de specificul activității și structura lor organizatorică.

13. Controlul financiar de gestiune se efectuează cel puțin o dată pe an.

În cazul unor unități și gestiuni materiale reduse ca volum, conducătorii ministerelor, departamentelor, celorlalte organe centrale, prefecturilor, Primăriei municipiului București și regiilor, pot aproba ca acestea să fie controlate la o perioadă mai mare de un an, dar nu mai târziu de o dată la doi ani.

14. Controlul se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea și natura bunurilor, posibilitățile de sustrageri, condițiile de păstrare și gestionare, precum și de frecvența abaterilor constatate anterior, cuprinzându-se un număr reprezentativ de repere și documente, care să permită tragerea unor concluzii temeinice asupra respectării actelor normative din domeniul financiar, contabil și gestionar.

În cazul constatării de pagube, controlul se va extinde asupra întregii perioade în care, potrivit legii, pot fi luate măsuri de recuperare a acestora și de tragere la răspundere a persoanelor vinovate.

15. Activitatea de control se desfășoară pe baza programelor de lucru semestriale, întocmite de șeful compartimentului de control financiar de gestiune, aprobate de conducătorul în subordinea căruia se află compartimentul de control financiar de gestiune.

În acest program se vor nominaliza gestiunile și activitățile ce urmează a fi controlate, perioada supusă controlului și cea stabilită pentru efectuarea controlului, ca și organele care efectuează controlul.

16. Urmărirea realizării programului semestrial se face de șeful compartimentului de control financiar de gestiune, care va organiza în acest sens o evidență simplă a actelor de control încheiate, a altor acțiuni efectuate în afara programului aprobat, precum și a principalelor rezultate obținute (plusuri în gestiuni, pagube constatate, sancțiuni aplicate etc.). În baza rezultatelor controalelor efectuate, șeful compartimentului de control financiar de gestiune, periodic, va sesiza organul de conducere pentru îmbunătățirea activității de gestiune a patrimoniului.

17. Organele de control vor consemna constatările în acte de control bilaterale (procese-verbale sau note de constatare) pe baza propriilor verificări, cu indicarea prevederilor legale încălcate și stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum și măsurile luate în timpul controlului și cele stabilite a se lua în continuare. Persoanele vinovate de abaterile constatate vor fi ascultate cu privire la faptele reținute în sarcina lor (note explicative scrise) și li se vor verifica apărările formulate. În caz de neascultare a persoanei vinovate se va menționa cauza neluării acestei măsuri.

18. Șeful compartimentului de control financiar de gestiune, pe baza actelor de control întocmite, prezintă conducerii unității în care funcționează concluziile controlului efectuat împreună cu măsurile ce se propun a fi luate în continuare în vederea înlăturării abaterilor și tragerii la răspundere a celor care au săvârșit neregulile, au produs pagube sau au comis infracțiuni.

19. Conducătorii unităților au obligația ca, în cadrul competenței și a termenelor legale, să ia măsuri pentru aplicarea integrală și la timp a măsurilor propuse, sancționarea persoanelor vinovate, recuperarea pagubelor și înaintarea către procuror a actelor cuprinzând fapte prevăzute de legea penală. Neluarea măsurilor angajează propria răspundere a conducătorului unității.

Măsurile se iau în cel mult 30 de zile de la data înregistrării actului de control, dacă prin dispozițiile legale nu sunt fixate alte termene.

La solicitarea instanțelor de judecată, organelor de procuratură și poliție, conducătorii unităților vor dispune cu prioritate măsurile de control financiar de gestiune, necesare pentru stabilirea prejudiciilor produse prin infracțiune și clarificarea împrejurărilor care au condus la săvârșirea unor fapte de natură penală.

În cazul în care conducătorul unității nu ia măsurile respective, șeful compartimentului controlului financiar de gestiune sesizează de îndată, în scris, consiliul de administrație al unității în care funcționează, iar în cazurile privind recuperarea pagubelor, și Direcția generală a controlului financiar de stat din Ministerul Economiei și Finanțelor sau, după caz, direcțiile generale ale controlului financiar de stat din județe și municipiul București, care, în funcție de situația concretă, dispun potrivit drepturilor stabilite prin lege, măsurile ce se impun.

20. Șeful compartimentului controlului financiar de gestiune va participa la ședințele consiliului de administrație al unității unde funcționează atunci când se dezbat probleme financiare, contabile și de control de gestiune; acesta informează semestrial consiliul de administrație asupra condițiilor în care s-a realizat programul semestrial de control, constatările făcute și măsurile luate, propunând, dacă este cazul, luarea de măsuri pentru aplicarea riguroasă a legislației în domeniul financiar-contabil, de gestiune și control.

21. La cererea organelor de control financiar de gestiune, conducerile și salariații unităților supuse controlului au obligația:

a) să pună la dispoziție registrele, corespondența, actele, piesele justificative și alte documente necesare controlului;
b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidența controlului;
c) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate;
d) să dea informații și explicații verbal și în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;
e) să semneze cu sau fără obiecții actele de control și să comunice la termenele fixate modul de aplicare a măsurilor stabilite în urma controlului;
f) să asigure sprijinul și condițiile necesare bunei desfășurări a controlului și să-și dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

22. Salariații împuterniciți cu exercitarea controlului financiar de gestiune răspund disciplinar, contravențional sau penal, după caz, în situațiile în care:

a) nu efectuează controlul conform programului de activitate aprobat;
b) înscriu în actele de control date sau fapte ireale ori inexacte, sau cu bună știință nu consemnează toate deficiențele constatate;
c) lucrează cu superficialitate, nesemnalând încălcările de la dispozițiile legale în vigoare constatate cu ocazia controlului și nu stabilesc răspunderi potrivit normelor legale;
d) dispun, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, măsuri care produc prejudicii;
e) nu întocmesc și nu înaintează conducătorului unității actele de control la termenele stabilite;
f) nu iau sau, după caz, nu propun măsurile necesare pentru înlăturarea lipsurilor și abaterilor consemnate în actele de control, tragerea la răspundere a celor vinovați;
g) nu îndeplinesc sau îndeplinesc defectuos sarcinile ce le revin potrivit prezentelor norme.

23. Organele de control financiar sunt obligate ca, atunci când consideră necesară ridicarea unor documente în original de la unitatea verificată, să asigure întocmirea unor copii care să rămână la aceasta. Totodată, organul de control este obligat ca la încheierea controlului să restituie unității controlate toate actele ce nu-i mai sunt necesare și să menționeze despre aceasta în actul de constatare.

Prezentele norme se aplică de la data aprobării prin hotărâre.

București, 30 septembrie 1991.
Nr. 63943.
 1. Numiți în continuare în norme conducătorul unității.