autentificare cu OpenID
Lege privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 martie 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 18martie 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Ministerul Finanțelor, în numele statului, efectuează, prin aparatul specializat, controlul administrării și utilizării mijloacelor financiare ale organelor centrale și locale ale administrației de stat, precum și ale instituțiilor de stat și verifică respectarea reglementărilor financiar-contabile în activitatea desfășurată de către regii autonome, societăți comerciale și alți agenți economici în legătură cu îndeplinirea obligațiilor acestora față de stat.

Aparatul specializat al Ministerului Finanțelor acționează operativ pentru prevenirea și combaterea fraudelor, contravențiilor și infracțiunilor la regimul fiscal, vamal și de prețuri, luând măsurile prevăzute de lege.

Art. 2. - Ministerele, departamentele, alte organe centrale de stat, prefecturile și Primăria municipiului București sunt obligate să asigure organizarea și funcționarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu și a controlului financiar preventiv asupra veniturilor și cheltuielilor pentru care sunt ordonatori de credite bugetare.

Art. 3. - Regiile autonome, societățile comerciale, asociațiile și alte persoane juridice cu activități economico-sociale își organizează controlul financiar propriu, potrivit legii, precum și prevederilor din statutele proprii.

Capitolul II

Controlul financiar al statului

Art. 4. - Controlul financiar al statului se organizează și funcționează în Ministerul Finanțelor și se realizează prin:

a) Direcția generală a controlului financiar de stat;
b) Garda financiară.

În județe și municipiul București se organizează direcții sau direcții generale ale controlului financiar de stat, având în structură secții ale Gărzii financiare.

Structura organizatorică, numărul de personal al Direcției generale a controlului financiar de stat, Gărzii financiare și unităților teritoriale, nivelul salariilor și al indemnizațiilor de conducere, precum și al stimulentelor ce se pot acorda, se aprobă de ministrul finanțelor, în condițiile legii.

Secțiunea 1

Direcția generală a controlului financiar de stat

Art. 5. - Direcția generală a controlului financiar de stat din Ministerul Finanțelor și unitățile subordonate acesteia au următoarele atribuții:

a) controlează administrarea și utilizarea fondurilor acordate de la buget pentru cheltuielile de funcționare și întreținere a organelor centrale și locale ale administrației de stat, unităților finanțate de la buget;
b) controlează utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investiții de interes general, subvenționarea unor activități și produse și pentru alte destinații prevăzute de lege;
c) verifică folosirea mijloacelor și a fondurilor din dotare și respectarea reglementărilor financiar-contabile în activitatea regiilor autonome și a societăților comerciale cu capital de stat;
d) verifică exactitatea și realitatea înregistrărilor în evidențele prevăzute de lege și de actele de constituire a societăților comerciale și a celorlalți agenți economici, urmărind stabilirea corectă și îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor financiare și fiscale față de stat;
e) îndeplinește și alte atribuții de control stabilite, potrivit legii, în sarcina Ministerului Finanțelor.

Art. 6. - Sarcinile, condițiile de încadrare și promovare, precum și exercitarea drepturilor prevăzute de lege pentru aparatul Direcției generale a controlului financiar de stat și unităților teritoriale, se stabilesc de ministrul finanțelor.

Art. 7. - Ministerul Finanțelor, în baza constatărilor rezultate din controlul efectuat de către organele sale specializate, are dreptul să dispună:

a) luarea de măsuri în vederea înlăturării și prevenirii neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă a administrației centrale și locale, precum și a regiilor autonome;
b) corectarea și completarea bilanțurilor contabile și vărsarea la buget a impozitelor și altor venituri legal datorate statului;
c) aplicarea de măsuri pentru respectarea prevederilor legale în domeniul prețurilor și tarifelor;
d) suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor financiar-contabile și fiscale.

Art. 8. - La cererea organelor de control financiar, conducerile și salariații administrației, instituțiilor de stat și agenților economici supuși controlului au obligația:

a) să pună la dispoziție registrele și corespondența, actele, piesele justificative, dările de seamă, bilanțurile contabile și alte documente necesare controlului;
b) să prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care, potrivit legii, intră sub incidența controlului;
c) să dea informații și explicații verbale și în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;
d) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate;
e) să asigure sprijinul și condițiile necesare bunei desfășurări a controlului și să-și dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

Art. 9. - Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 8 constituie contravenții și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

a) de la 15.000 la 20.000 lei, nerespectarea obligațiilor de la art. 8 lit. a);
b) de la 10.000 la 15.000 lei, nerespectarea obligațiilor de la art. 8 lit. b);
c) de la 3.000 la 5.000 lei, nerespectarea obligațiilor de la art. 8 lit. c);
d) de la 2.000 la 4.000 lei, nerespectarea obligațiilor de la art. 8 lit. d) și e).

Limitele amenzilor prevăzute la lit. a) și b) se dublează în cazul repetării săvârșirii contravenției, putându-se lua și măsura suspendării activității pe o perioadă de până la 6 luni.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de control financiar împuternicite în acest scop de Ministerul Finanțelor.

Dispozițiile alin. 1-3 se întregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția celor din art. 25-27 din acea lege.

Art. 10. - Într-un an calendaristic un agent economic poate face obiectul unui singur control al contabilității, pentru sinceritatea bilanțurilor și determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului; este supusă controlului întreaga perioadă scursă de la precedenta verificare de aceeași natură și cu aceleași obiective care, potrivit legii, nu s-a prescris.

De la prevederile alin. 1 fac excepție acțiunile de documentare, analiză și urmărire a implementării unor reglementări care se pot efectua numai după notificarea și obținerea acordului agentului economic, precum și verificarea reclamațiilor cu privire la existența unor eludări ale legilor financiare și fiscale, care se efectuează ori de câte ori este cazul.

Art. 11. - Durata maximă a unei acțiuni de control prevăzută la art. 10 alin. 1, la sediul unui agent economic, este de 3 luni, indiferent de perioada supusă controlului; prin norme ale Ministerului Finanțelor se vor stabili durate maxime diferențiate în funcție de categorii de agenți economici, de natura acțiunilor de control, precum și de perioada cuprinsă în control.

Art. 12. - Pe parcursul controlului contabilității pentru determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului, agenții economici au dreptul să fie asistați de către un consilier, la alegere, de regulă din rândul contabililor autorizați sau experților autorizați.

Art. 13. - Măsurile dispuse ca urmare a controlului se comunică celor controlați în termen de 30 de zile de la terminarea verificării la sediul acestora și pot fi contestate, la Ministerul Finanțelor, în 30 de zile de la data primirii notificării lor.

Ministerul Finanțelor va soluționa contestațiile și va comunica soluțiile în termen de 45 de zile. Decizia de soluționare a Ministerului Finanțelor este executorie și poate fi atacată în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință, la organele judecătorești competente.

Secțiunea a 2-a.

Garda financiară

Art. 14. - Garda financiară este un corp de control financiar, militarizat, neîncazarmat, care funcționează, potrivit legii, în cadrul Ministerului Finanțelor.

Art. 15. - Garda financiară exercită controlul operativ și inopinat în legătură cu:

a) aplicarea și executarea legilor fiscale și a reglementărilor vamale, urmărind împiedicarea oricărei sustrageri sau eschivări de la plata impozitelor și taxelor;
b) respectarea normelor de comerț, urmărind să împiedice activitățile de contrabandă și orice procedee interzise de lege.

Garda financiară îndeplinește orice alte atribuții și activități date în competență, potrivit legii.

Art. 16. - În exercitarea atribuțiilor sale, Garda financiară desfășoară zilnic sau la anumite perioade controale de specialitate fără a fi necesar un ordin special, în cazul atribuțiilor de la art. 15 lit. a) și b), precum și acțiuni care se execută numai în baza ordinelor sau delegațiilor speciale date de Ministerul Finanțelor, în cazul atribuțiilor de la art. 15 alin. ultim.

Art. 17. - În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, organele Gărzii financiare sunt în drept:

a) să efectueze controale în localurile și dependințele în care se produc, se depozitează, se comercializează bunurile sau se desfășoară activități care fac obiectul impozitării;
b) să verifice existența și autenticitatea documentelor justificative, pe timpul transportului, precum și în locurile de desfășurare a unor activități de producție, prestări servicii, acte și fapte de comerț, când există indicii de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale sau de realizare a unor procedee interzise de lege;
c) să verifice registrele și orice alte documente din care rezultă îndeplinirea obligațiilor fiscale;
d) să efectueze, în condițiile și potrivit dispozițiilor Codului de procedură penală, percheziții în localuri publice sau particulare - case, curți, dependințe și grădini - dacă există indicii că în aceste locuri sunt ascunse mărfuri sau instalații cu care se fabrică produse fără îndeplinirea obligațiilor fiscale sau dacă se comit alte fraude fiscale;
e) să confiște, în condițiile legii, obiectele sau produsele, corpuri delicte, sustrase de la plata impozitelor și taxelor sau a căror fabricație și desfacere este interzisă, precum și să ridice documentele care pot servi la dovedirea fraudelor sau contravențiilor descoperite;
f) să constate contravenții și să aplice sancțiunile corespunzătoare potrivit competenței prevăzute de lege;
g) să sesizeze organele de urmărire penală în legătură cu infracțiunile constatate cu ocazia exercitării atribuțiilor de serviciu;
h) să poarte uniformă, să păstreze, să folosească și să facă uz de armamentul și mijloacele din dotare, în condițiile legii.

Art. 18. - Garda financiară este pusă sub comanda unui comisar general, iar activitatea sa este coordonată de comandamentul gărzii, condus de un secretar sau subsecretar de stat din Ministerul Finanțelor; comandamentul gărzii este alcătuit din conducătorii direcțiilor de impozite și taxe, Direcției generale a controlului financiar de stat, Direcției generale a regiilor publice și participațiilor statului, Direcției generale a vămilor, Inspecției generale de prețuri și tarife, precum și comisarul general al Gărzii financiare.

Art. 19. - Membrii Gărzii financiare sunt funcționari publici și au următoarele ierarhii: comisar șef, comisar principal I și comisar principal II.

Art. 20. - Modul de organizare și funcționare a aparatului Gărzii financiare, condițiile de recrutare, drepturile și obligațiile personalului, precum și procedura de constatare și contestare a actelor încheiate, se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul finanțelor și publicat în Monitorul Oficial al României.

Capitolul III

Dispoziții finale

Art. 21. - Modul de organizare și exercitare a controlului financiar propriu pentru unitățile prevăzute la art. 2 și pentru regiile autonome se stabilește prin norme ale Ministerului Finanțelor, aprobate prin Hotărâre a Guvernului.

Art. 22. - Prefecturile și Primăria Municipiului București var pune la dispoziția direcțiilor controlului financiar de stat, din județe și municipiul București, spațiile necesare pentru desfășurarea activității, potrivit prezentei legi.

Art. 23. - Membrii Gărzii Financiare depun, la angajare, jurământul solemn pentru respectarea și aplicarea dispozițiilor legale.

Conținutul jurământului se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 24. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 5/1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, organizarea și funcționarea controlului financiar și H.C.M. nr. 1047/1970 pentru aplicarea acesteia, Legea nr. 9/1974 privind controlul financiar preventiv, Decretul nr. 94/1990 privind înființarea corpului de control economico-financiar al primului-ministru al Guvernului, precum și orice alte dispoziții contrare.