autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plăți pentru produsele și serviciile de gospodărire a apelor
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Ministrul mediului, Marcian Bleahu
 • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
 • contrasemnat: Ministrul agriculturii și alimentației, Petru Mărculescu
 • contrasemnat: Ministrul industriei, Dan Constantinescu
 • contrasemnat: Departamentul pentru Prețuri și Protecția Concurenței din Ministerul Economiei și Finanțelor, Secretar de stat, Iacob Zelenco

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 1001/1990 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 15 martie 1992.


[modificare] Anexa Nr. 1

Prețuri de livrare
pentru produsele de gospodărire a apelor din sursele de apă brută
Nr. crt. Produsele de gospodărire a apelor și utilizatorii Preț de livrare (lei/1.000 mc apă brută prelevată)
1. Apă din râurile interioare
1.1. agenți economici industriali, de construcții-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru industrii), agrozootehnici de tip industrial, termocentrale în limita volumului de apă asigurat 1.534
1.2. termocentrale, apă peste volumul asigurat 10
1.3. agenți economici de gospodărie comunală (pentru populație, instituții publice, unități de cult) 562
1.4. păstrăvării 7
1.5. alți agenți economici 1.534
2. Apă din Dunăre
2.1. agenți economici industriali, de construcții-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru industrii), agrozootehnici de tip industrial, termocentrale în limita volumului de apă asigurat 184
2.2. agenți economici de gospodărie comunală (pentru populație, instituții publice, unități de cult) 108
2.3. alți agenți economici 184
3. Apă din subteran
3.1. agenți economici industriali, de construcții-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru industrii), și alții care au nevoie de apă de calitatea apei subterane 1.890
3.2. agenți economici de gospodărie comunală (pentru populație, instituții publice, unități de cult) 432
3.3. agenți economici agrozootehnici 572
3.4. alți agenți economici 1.890
Notă:
Sunt supuse regimului de prețuri numai debitele medii mai mari de 0,2 l/s sau volumele mai mari de 7.500 mc/an.
Nu se aplică regimul de prețuri pentru apa din surse mici locale, utilizată în gospodăriile populației din localitățile urbane și rurale pentru băut, spălat, adăpat animale, acționări hidraulice de mică putere și irigarea terenurilor din gospodăria proprie, cu excepția celor situate în suprafețele amenajate special pentru irigații.
Prețurile pentru produsele de gospodărire a apelor pentru irigații și piscicultură vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului după negocierea dintre Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Mediului.


[modificare] Anexa Nr. 2

Tarife
pentru servicii de gospodărire a apelor realizate prin unitățile de gospodărire a apelor
Nr. crt. Serviciul de gospodărire a apelor U.M. Tarif (lei/U.M.)
1. Primirea în apele de suprafață a substanțelor evacuate în cadrul limitelor reglementate prin acte normative
1.1. pentru suspensii și substanțe în soluție (toți indicatorii din autorizație) t 508
1.2. pentru substanțele consumatoare de oxigen t 2.052
2. Concentrarea prin barajele regiei a potențialului hidroenergetic
2.1. pentru cădere medie asigurată de baraje
 • la hidrocentrale cu putere instalată mai mică de 4 MW
m cădere 9.191
 • la hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW
m cădere 12.355
 • la hidrocentrale cu putere instalată mai mare de 8 MW
m cădere 15.228
2.2. pentru volumul de apă utilizat:
 • la hidrocentrale cu putere instalată mai mică de 4 MW
10.000 mc 19
 • la hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW
10.000 mc 26
 • la hidrocentrale cu putere instalată peste 8 MW
10.000 mc 43
3. Gospodărirea debitelor solide pentru extragerea balastului, pietrișului, nisipului și altele mc material extras 8


[modificare] Anexa Nr. 3

Servicii de gospodărire a apelor
în scopul prelucrării și utilizării acestora
 1. Servicii de captare, tratare, pompare și transport al apei
 2. Servicii de distribuire a apei prin rețeaua publică
 3. Servicii de distribuire a apei pe platforme industriale
 4. Servicii de distribuire a apei brute prin rețeaua de irigații
 5. Servicii de distribuire a apei prin rețeaua altor unități
 6. Servicii de canalizare, epurare și pompare a apelor uzate
 7. Servicii de asigurare a folosirii potențialului de turism și agrement al lacurilor naturale și de acumulare
 8. Servicii de asigurare a folosirii potențialului piscicol al lacurilor naturale și de acumulare
 9. Alte servicii privind prelucrarea și utilizarea apei.


[modificare] Anexa Nr. 4

Penalități
pentru abateri de la normele privind prelevarea apelor din surse și evacuarea apelor impurificate
Nr. crt. Natura abaterii Mărimea abaterii U.M. Nivelul penalităților
(lei/U.M.)
1. Depășirea debitelor sau volumelor prelevate, prevăzute în actele de reglementare în vigoare sau în contract peste 10% până la 20% de două ori prețul de livrare
peste 20% până la 50% de trei ori prețul de livrare
peste 50% de patru ori prețul de livrare
2. Depășirea în perioade de restricții a debitelor sau volumelor prelevate prevăzute în planurile de restricții aprobate potrivit legii, de unitățile de gospodărire a apelor peste 10% până la 20% de două ori prețul de livrare
peste 20% până la 50% de trei ori prețul de livrare
peste 50% până la 75% de patru ori prețul de livrare
peste 75% de șase ori prețul de livrare
3. Preluarea din subteran a unor volume de apă mai mari decât cele prevăzute în actele de reglementare în vigoare volum de cinci ori prețul de livrare a apei
4. Preluarea produselor și serviciilor fără acte de reglementare în vigoare și fără contract volum de zece ori prețul de livrare sau tariful
5. Folosirea apei în alt scop decât cel prevăzut în actele de reglementare în vigoare volum de trei ori prețul de livrare
6. Depășirea valorilor medii zilnice ale indicatorilor de calitate înscriși în actele de reglementare în vigoare Diferența dintre valorile indicatorilor de calitate efectiv realizați și valorile din actele de reglementare în vigoare
 • suspensii totale
kg 1,03
 • cloruri, sulfați, magneziu, sodiu, calciu
kg 1,55
 • azotați, substanțe organice (CCOCr)
kg 2,06
 • substanțe organice (CBO5)
kg 4,12
 • amoniu, azotiți, cobalt
kg 10,30
 • crom trivalent, detergenți, anioni activi, fluor, fier total
kg 20,6
 • amoniac, fosfor total, mangan, nichel, produse petroliere extractibile în eter de petrol
kg 61,8
 • cromhexavalent, molibden, plumb, cupru, zinc, sulfuri sau hidrogen sulfurat
kg 206
 • argint, arsen, seleniu
kg 412
 • cianuri
kg 618
 • clor rezidual liber (Cl2)
kg 824
 • cadmiu, fenoli, nitroetilbenzen
kg 1.030
7. Substanțe cu efect deosebit de toxic a căror evacuare în sursele de apă este interzisă prin lege
 • mercur
kg 12.360
 • pesticide organohalogenice persistente, organosilicice persistente, organofosforice
kg 20.600
 • substanțe cancerigenice (benzpirenul și compușii lui, benzantracenul și compușii lui, nitroderivați - dinitro-ortocrezol, dinitro-sec-butilfenol - etc.), compuși organici ai mercurului
kg 51.500
 • deșeuri radioactive, care se concentrează în mediu sau organisme acvatice
conform reglementării în vigoare
Notă:
Valorile penalităților de la pct. 6 și 7 sunt valabile pentru anii 1994 și 1995, iar pentru anii 1992 și 1993 se aplică reducerile prevăzute la art. 16 din H.G. nr. 1001/1990.
Începând cu anul 1996, valoarea penalităților se dublează până în momentul atingerii parametrilor nominali autorizați. Se exceptează indicatorul „cloruri” de la C.P.S. - Govora, C.P.S. - Ocna Mureș și C.C.H. - Borzești pentru care nivelul de penalități se va menține la valorile anului 1992, până la rezolvarea problemei epurării acestora.
Determinarea cantităților de substanțe impurificatoare evacuate și analizele de constatare a depășirii valorilor medii zilnice se vor realiza pentru toți indicatorii de calitate stipulați în contract în conformitate cu instrucțiunile tehnice pentru aplicarea H.G. nr. 1001/1990.
Depășirea valorilor indicatorilor de calitate autorizați atrage după sine penalizarea, indiferent de valoarea debitului evacuat, cantitatea de substanțe impurificatoare evacuate pentru care se aplică penalizări reprezentând produsul dintre diferența de concentrație cu care depășește indicatorul aprobat și debitul evacuat.
Sumele cu care se penalizează depășirea fiecărui indicator de calitate se cumulează.
Penalitățile cuprinse în prezenta anexă se referă și la serviciile de gospodărie comunală privind distribuția apei potabile și preluarea în rețeaua de canalizare publică a apelor uzate, în relațiile unităților de gospodărie comunală cu celelalte unități integrate total sau parțial sistemelor hidroedilitare ale localităților.
Întocmirea și aplicarea planurilor de secetă pentru irigații se vor face de comun acord cu Ministerul Agriculturii și Alimentației.