autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă pe anul 1992
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Ministrul tineretului și sportului, Ioan Moldovan
 • contrasemnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
 • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
 • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
 • contrasemnat: Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă pe anul 1992, anexate.

Art. 2.- Cheltuielile ce decurg din aplicarea acestor norme vor fi efectuate în limita veniturilor proprii și a alocațiilor prevăzute în bugetul de stat.


[modificare] Anexă

Norme
privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă pe anul 1892
Capitolul I
Cheltuieli ce pot fi efectuate pentru pregătirea și participarea la competiții sportive interne și internaționale
A) Acțiuni interne

1. a) Cantonamentele, semicantonamentele și taberele de pregătire se aprobă de conducerea unităților care le inițiază și se organizează cu:

 • sportivi care participă la etapele de județ, zonă și finale ale campionatelor naționale de seniori, tineret, juniori, copii, școlare și universitare, tabere de selecție și pregătire sportivă, centre naționale olimpice de pregătire a juniorilor;
 • sportivi care participă în diviziile A, B, diviziile școlare și de juniori (tineret);
 • sportivi care participă la întâlniri internaționale.

b) În cantonamente, semicantonamente și tabere, în afară de sportivi și antrenori, mai pot participa, de la caz la caz, în funcție de specificul ramurii de sport și de numărul sportivilor în pregătire, câte un conducător de lot, medic, asistent medical, maseur, fizioterapist, cercetător, operator video, alți specialiști și tehnicieni; în cazul pregătirii sportive cu copii și elevi, mai pot participa, pentru asigurarea pregătirii lor școlare, câte un cadru didactic la 25-30 elevi.

c) Persoanele menționate la alineatul precedent beneficiază pe perioada cantonamentelor, semicantonamentelor și taberelor de aceleași drepturi ca și sportivii. Se exceptează cazurile în care acțiunile sunt organizate în localitățile de domiciliu al acestora, iar organizatorii au stabilit ca unii dintre ei să nu locuiască cu sportivii cantonați, situație în care vor beneficia numai de masa de prânz.

d) Numărul participanților la cantonamente, semicantonamente și tabere se stabilește de unitățile sportive organizatoare în funcție de ramura de sport, scopul acțiunii și posibilitățile financiare.

e) Pe durata cantonamentelor, semicantonamentelor și taberelor de pregătire sportivă se pot efectua cheltuieli pentru activități culturale, presă, precum și cheltuieli de refacere după efort, recuperare și igienă personală, la tarifele legale practicate de unitățile prestatoare, în limita de până la 250 lei de persoană pe zi.

f) Persoanele care controlează loturile de sportivi aflați într-una din formele de pregătire de mai sus, indiferent de funcția și natura controlului, nu pot servi masa la nivelul alocației acordate sportivilor sau tehnicienilor, în acest scop beneficiind de diurna de deplasare stabilită potrivit normelor legale.

2. Numărul maxim de sportivi care poate fi deplasat la competiții sportive interne, la care se adaugă 1-2 antrenori, un conducător și un cadru medical, după caz, este următorul:

a) Jocuri sportive

Ramura de sport Meciuri bilaterale
și triunghiulare
Turnee cu participanți
ai minimum 4 echipe
baschet 10 12
baseball 18 22
handbal 12 16
hochei 22 22
hochei pe iarbă 20 20
oină 14 14
polo 15 15
popice 8 10
rugby 20 25
volei 12 12

b) La celelalte ramuri de sport, numărul de sportivi care pot face deplasarea (titulari și rezerve) este cel prevăzut în regulamentul competiției respective, la care se adaugă antrenori (profesori) și, după caz, un conducător și un cadru medical, în funcție de numărul probelor și numărul de sportivi pe probe.

c) La aeronautică, canotaj, călărie, ciclism, gimnastică, gimnastică ritmică, kaiac-canoe, modelism, motociclism, radio-amatorism, scrimă, tir, yachting sau altele, după caz, se va putea cuprinde în delegație și un tehnician (mecanic, electrician, armurier, pianist, marangoz, medic veterinar, îngrijitor cai).

3. Transportul sportivilor și însoțitorilor la acțiuni sportive, în limita numărului maxim stabilit, se poate face cu mijloace de transport proprii ale unităților sportive sau cu cele în comun (autobuz, microbuz, tren, avion), folosindu-se mijlocul de transport cel mai avantajos ca durată și cost. În cazul deplasării pe distanțe mai mari de 300 km, se va putea călători cu tren clasa I, cu vagon de dormit sau cu avion. Călătoria cu vagon de dormit sau avion se poate face, de la caz la caz, cu aprobarea conducătorului unității respective și numai în situații de strictă necesitate.

Pentru participarea la competiții sau antrenamente, sportivii și însoțitorii acestora se pot deplasa de la hotel (restaurant) la bazele sportive cu mijloace de transport în comun, cheltuielile urmând a fi decontate în cadrul acțiunilor respective.

4. Cazarea participanților la acțiunile sportive se va face, cu prioritate, în unitățile de cazare pentru sportivi, cămine, internate școlare sau studențești, moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria I „A” inclusiv, conform tarifelor în vigoare. Spațiile din unitățile de cazare pentru sportivi se vor folosi, în primul rând pentru acțiunile sportive și, în limita locurilor disponibile, pentru acțiuni cu alt caracter.

Deținătorii de unități de cazare pentru sportivii din rețeaua Ministerului Tineretului și Sportului (federații, complexe naționale sportive, oficii județene pentru tineret și sport, cluburi sportive etc.) vor practica tarife diferențiate pe categorii de acțiuni în funcție de confort. Pentru alte activități, altele decât cele sportive, tarifele se vor stabili prin negociere, la nivel superior celor pentru acțiuni sportive, și vor urmări recuperarea integrală a cheltuielilor de întreținere și funcționare a unității de cazare respective.

5. Transportul materialelor, echipamentelor, aparaturii, medicamentelor necesare pentru antrenamente și competiții se poate efectua cu mijloace de transport proprii sau închiriate, decontându-se cheltuielile efective.

6. Pentru organizarea de consfătuiri, analize anuale, ședințe de lucru cu caracter metodic, schimburi de experiență, cursuri de perfecționare, conferințe de presă și alte acțiuni similare, Departamentul Sportului, federațiile sau unitățile sportive pot asigura cheltuielile de participare ale invitaților (transport, cazare și scoateri din producție - după caz - și cheltuieli de întreținere la nivelul diurnei legal stabilite), precum și cheltuieli de organizare (chirie sală, amplificare, rechizite, aparatură video, casete video, transport materiale etc.).

B) Acțiuni internaționale

7. Numărul participanților care compun delegațiile sportive străine la acțiuni internaționale organizate în țară, al delegațiilor sportive române care se deplasează la competiții în străinătate, numărul de zile, precum și condițiile de participare sunt cele stabilite prin convenții și protocoale încheiate cu federațiile sau cluburile respective sau prin regulamentele organismelor sportive internaționale.

8. Transportul intern al delegațiilor sportive străine se poate efectua cu avion, autobuz, microbuz sau autoturism din dotare sau închiriat, tren clasa I (indiferent de distanță) sau cu vagon de dormit, urmărindu-se realizarea lui în condiții cât mai apropiate de cele oferite prin reciprocitate de parteneri.

9. Cazarea delegațiilor sportive străine se suportă, după caz, de Ministerul Tineretului și Sportului - Departamentul Sportului, federații sau unitățile sportive organizatoare, în limita tarifelor legale. În mod cu totul excepțional, se pot folosi hoteluri categoria „lux”, pe bază de convenții sau protocoale, numai în cazul acțiunilor și competițiilor internaționale oficiale stabilite prin regulamente internaționale, sau pentru acțiunile care se realizează prin reciprocitate între parteneri și protocolul încheiat impune aceasta.

10. Delegațiilor sportive străine li se pot asigura cheltuieli pentru activități culturale, refacere după efort, igienă personală, transport local, flori și altele, potrivit tarifelor legale, în limita sumei de 375 lei de persoană pe zi.

11. Sumele în lei ce se acordă drept „bani de buzunar” delegațiilor sportive străine pe perioada șederii în țară, precum și sumele în valută la care au dreptul delegațiile sportive române care participă la manifestații organizate peste hotare sunt cele stabilite prin convenții și protocoale încheiate cu țările respective sau prin reglementările organismelor internaționale, care vor fi comunicate de Ministerul Tineretului și Sportului unităților sportive.

12. La întâlnirile și acțiunile sportive internaționale organizate în țară, federațiile și unitățile sportive pot efectua cheltuieli, pentru fiecare ședință tehnică, în limita sumei de 300 lei de persoană.

13. Cu ocazia organizării unor competiții și acțiuni internaționale, delegațiilor sportive străine li se pot oferi atenții simbolice (cadouri) după cum urmează:

a) La acțiunile internaționale organizate în țară:
 • sportivilor - până la 750 lei/persoană
 • conducătorilor adjuncți, antrenorilor, cadrelor medicale, arbitrilor, ziariștilor care fac parte din delegație - până la 1.000 lei/persoană
 • conducătorului delegației, arbitrilor internaționali și observatorilor delegați de forurile internaționale - până la 1.500 lei/persoană
b) La acțiunile internaționale organizate în străinătate:
 • întâlniri bilaterale - până la 10.000 lei/acțiune
 • concursuri (turnee) internaționale, congrese, consfătuiri, cantonamente și tabere internaționale - până la 20.000 lei/acțiune
 • campionate europene și mondiale - până la 50.000 lei/acțiune
 • Jocurile Olimpice, Jocurile Mondiale Universitare - până la 50.000 lei pentru fiecare ramură de sport.

Costul materialelor de propagandă sportivă (cupe, tricouri, diplome, medalii, fanioane, pliante, plachete, insigne, brelocuri, flori etc.) nu se includ în valoarea cadourilor.

14. Arbitrii și observatorii străini delegați la competiții internaționale organizate în țară beneficiază de aceleași drepturi ca și participanții la competiții.

Indemnizația de arbitraj se plătește în lei sau în valută, după caz, corespunzător prevederilor regulamentelor și în cuantumul stabilit de organismele sportive internaționale.

15. Reprezentantul unității sportive organizatoare care însoțește delegațiile străine participante la acțiuni internaționale desfășurate în țară, precum și translatorii vor beneficia de aceleași drepturi privind cazarea, hrana, transportul etc. ca și delegațiile străine.

Șoferii care se deplasează cu delegații sau invitații străini în altă localitate beneficiază, în perioada respectivă, de cheltuieli de cazare, precum și de cheltuieli pentru masă, în limita sumelor prevăzute de lege.

16. Pentru delegațiile sportive care se deplasează în străinătate, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învățământului și Științei, federațiile și unitățile sportive pot efectua cheltuieli în valută, în condițiile legii. Cuantumul cheltuielilor ce se pot aproba pentru deplasările în străinătate (diurnă, cazare, transport, alte cheltuieli) este cel prevăzut prin actele normative în vigoare.

Nivelul diurnei în condițiile menționate mai sus se aplică numai în cazul participării la Jocuri Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Jocuri Mondiale Universitare, cupe mondiale, consfătuiri, schimburi de experiență, ședințe de lucru și alte acțiuni asemănătoare cu caracter internațional.

În cazul competițiilor amicale și de verificare, federațiile și unitățile sportive sunt obligate să facă, din timp, demersuri la organizatorii acțiunilor ce se derulează în străinătate, în vederea determinării acestora să suporte, pe cât este posibil, pe lângă cheltuielile de cazare și hrană, și banii de buzunar.

De asemenea, în funcție de valoarea sportivilor și interesul organizatorilor, se va solicita și asigurarea transportului internațional. Dacă organizatorii nu acordă banii de buzunar la aceste acțiuni amicale, în cazul cluburilor și asociațiilor sportive, drepturile de diurnă redusă prevăzute în condițiile legii vor fi diminuate cu 1/4.

În situațiile când organizatorii străini stabilesc pentru hotel sau hotel plus pensiune tarife superioare celor cuprinse în normele legale din țara noastră, Ministerul Tineretului și Sportului - Departamentul Sportului și conducerile unităților sportive cu cont valutar pot aproba efectuarea de cheltuieli în valută la nivelul acestor tarife, pe baza comunicării scrise transmise în prealabil de organizatori. În cazul realizării acțiunilor prin sistemul de pensiune, delegații vor primi și diurna redusă (30% drept bani de buzunar).

17. Pentru sportivii și oficialii români cuprinși în delegațiile participante la competiții oficiale internaționale, Jocuri Olimpice, Jocuri Mondiale Universitare, campionate mondiale, europene și balcanice sau cupe mondiale și europene se pot confecționa costume de prezentare în limita fondurilor aprobate unităților respective.

C) Alocații de hrană

18. Alocațiile zilnice de hrană pentru activitatea sportivă de performanță internă și internațională, potrivit normelor legale în vigoare, se diferențiază pe categorii de acțiuni, după cum urmează:

Acțiunea La cantine (exclusiv regia) La restaurante (inclusiv regia)
a) Competiții interne:
- etapa pe localitate până la 300 lei -
- etapa județeană până la 420 lei până la 600 lei
- etapa de zonă (interjudețeană) și diviziile B până la 480 lei până la 690 lei
- etapa finală, cupe, competiții cu etape direct finale, divizia A până la 540 lei până la 810 lei
b) Cantonamente, semicantonamente, tabere:
- organizate de cluburi și asociații sportive, cu sportivii din secțiile acestora până la 540 lei până la 840 lei
- organizate de Departamentul Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învățământului și Științei, federații, alte instituții centrale, cu sportivii din loturile olimpice și naționale până la 600 lei până la 900 lei
c) Competiții și acțiuni sportive internaționale, inclusiv mesele oficiale:
- organizate de cluburi și asociații sportive până la 660 lei până la 1.020 lei
- organizate de Departamentul Sportului, Ministerul Învățământului și Științei, Comitetul Olimpic Român, federații, alte instituții centrale până la 720 lei până la 1.080 lei
Notă:
Sportivii din loturile olimpice și naționale beneficiază, la toate etapele, de alocația de hrană prevăzută pentru finală.

Pentru celelalte acțiuni sportive, altele decât cele de performanță, alocațiile de hrană zilnice sunt următoarele:

 • competiții sportive interne: 293 lei
 • cantonamente, semicantonamente, tabere: 307 lei
 • competiții sportive internaționale: 382 lei

d) Oficiile județene pentru tineret și sport, cluburile complexe naționale sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului care dețin unități de alimentație pentru sportivi, vor percepe cheltuieli de regie de maximum 25% din valoarea alocației în cazul servirii mesei sportivilor din loturile naționale, din cluburi și asociații, precum și pentru alte acțiuni cu caracter sportiv.

e) Prețurile percepute pentru servirea mesei în cazul altor acțiuni decât cele sportive vor fi stabilite prin asimilare cu prețurile practicate de unitățile de alimentație publică de categoria a II-a.

f) Alocațiile de hrană stabilite la pct. 18 reprezintă plafoane maxime. Cuantumul concret al alocației de hrană se stabilește de conducerea federațiilor sau unităților sportive respective, în funcție de specificul ramurii de sport, valoarea sportivilor, unitatea unde se asigură hrana, în limita fondurilor bugetare aprobate.

Alocația de hrană se repartizează, în principiu, pe durata unei zile astfel:

 • masa de dimineață: 20%
 • masa de prânz: 40%
 • masa de seară: 40%

În cazul în care, în ziua sosirii sau plecării de la acțiunile sportive, nu se asigură toate cele trei mese, alocația de hrană din ziua respectivă se reduce corespunzător cu mesele neservite.

g) La acțiunile interne sunt interzise includerea și decontarea în cadrul alocației de hrană a băuturilor alcoolice.

h) Delegațiilor sportive străine li se va putea acorda, la plecare, hrană rece pe durata călătoriei până la destinație, în limita alocației de care au beneficiat în țară și în condițiile prevăzute la lit. f), dacă transportul se efectuează cu trenul, autobuzul sau autoturismul.

i) La terminarea acțiunilor sportive internaționale se va putea organiza o masă oficială cu sportivii și antrenorii participanți, ziariști străini și români și un număr limitat de oficiali, arbitri și alte persoane care au contribuit la organizarea acțiunii, în limita sumelor prevăzute mai sus. În cazul delegațiilor sportive, alocația pentru masa oficială include și cota de 40% repartizată pentru masa de seară.

j) Pe timpul transportului în străinătate cu trenul, autobuzul sau autoturismul, delegațiile sportive române beneficiază de hrană rece la nivelul alocației de cantonament, care se calculează de la data și ora plecării, până la data și ora sosirii la destinație.

În cazul în care întreținerea s-a acordat în valută, hrana rece se alocă numai pe durata călătoriei pe teritoriul țării noastre.

k) Pe timpul participării peste hotare la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene și universiade se vor putea acorda sportivilor, suplimentar drepturilor de hrană în valută, alimente și alte produse în limita a 250 lei de persoană pe zi.

l) La jocurile din cadrul diviziilor A și B, finalele campionatelor naționale și competițiile internaționale, organizatorii pot asigura sportivilor răcoritoare (sucuri, apă minerală, ceai, fructe etc.) în sumă de până la 100 lei de persoană de joc sau reuniune.

m) La probele de fond și mare fond din cadrul competițiilor interne și internaționale, precum și în cantonamente, în zilele de antrenament, organizatorii vor putea acorda o alimentație de traseu de până la 200 lei de sportiv. De aceeași prevedere pot beneficia și alți sportivi la probe specifice cu efort fizic susținut (atletism - aruncări, haltere, lupte, box la categoriile mari de greutate, canotaj, kaiac-canoe și altele), ce vor fi stabilite de conducerea federațiilor sau unităților sportive.

D. Alte cheltuieli

19. La competițiile interne și internaționale se pot aloca fonduri pentru materiale consumabile (rechizite, multiplicări, flori, pavoazare, panouri etc.) conform prețurilor pieței la data desfășurării acțiunii și a strictului necesar pentru desfășurarea acesteia.

20. În afara premiilor în numerar prevăzute în aceste norme, la competițiile interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda, după caz, din bugetul propriu aprobat, premii în medalii, tricouri, diplome, cupe, flori etc., conform regulamentelor competițiilor respective.

21. Pentru folosirea la antrenamente a bazelor sportive care funcționează pe principiul autofinanțării, federațiile și unitățile sportive plătesc chirie. Deținătorii bazelor din rețeaua Ministerului Tineretului și Sportului (federații, complexe sportive naționale, oficii județene pentru tineret și sport și cluburile sportive) vor lua în calculul chiriei cheltuielile de funcționare și întreținere a bazelor (lumină, căldură, apă caldă, materiale de întreținere, salubritate etc.), precum și salariile și drepturile personalului muncitor implicat direct în întreținerea bazei. Toate aceste cheltuieli vor fi împărțite la numărul lunar de ore de folosire a bazei de către secțiile sportive rezultând chiria pe oră.

În cazul folosirii simultane a unei baze sportive (culoare înot, pistă atletism, sală de jocuri sportive etc.) de mai multe secții sportive, chiria se va împărți proporțional cu gradul de folosire.

Cluburile școlare și universitare pot beneficia de o reducere a chiriei de până la 50% față de cuantumul pe oră stabilit pentru celelalte unități sportive.

Deținătorii de baze vor putea solicita avansuri în contul folosirii de către secțiile sportive a bazelor urmând ca la fiecare sfârșit de lună să se regularizeze sumele plătite cu orele efectiv folosite, eventualele diferențe reportându-se pentru luna următoare.

În folosirea bazelor sportive vor avea prioritate, în ordine, sportivii din loturile olimpice și naționale, maeștrii emeriți și maeștri ai sportului, sportivii care dețin clasificări sportive, secțiile de performanță care activează în diviziile A și B, școlare și de juniori.

Pentru alte activități, în afara celor menționate mai sus (cum sunt: spectacole, concerte, adunări, întreceri sportive amicale etc.), deținătorii de baze sportive vor stabili chirii prin care își vor recupera integral cheltuielile, inclusiv o cotă care va fi utilizată pentru dotarea și modernizarea bazei respective.

Capitolul II
Scoaterea pe timp limitat, de la locul unde își desfășoară activitatea, a persoanelor care participă la acțiuni sportive

1. Ministerul Tineretului și Sportului - Departamentul Sportului, federațiile, cluburile și asociațiile sportive, precum și alte instituții cu atribuții în sport sunt autorizate să solicite conducerii unităților scoaterea de la locul unde persoanele respective sunt încadrate în muncă, a militarilor în termen și cadrelor militare angajate, precum și a elevilor și studenților, pentru pregătirea sportivă de performanță și participarea la acțiunile competiționale prevăzute în calendarul intern și internațional, precum și alte acțiuni speciale aprobate, în condițiile menționate mai jos:

a) 4 ore zilnic pentru sportivii din loturile olimpice și naționale, cei care dețin cel puțin categoria I de clasificare, precum și pentru componenții echipelor divizionare A și B, pe perioadele cât se pregătesc la cluburi (asociații);
b) integral, pe perioade determinate, pentru sportivi, antrenori, specialiști, pe durata pregătirii și participării la acțiunile sportive prevăzute în calendarul intern și internațional.

2. Persoanele încadrate în muncă, la care se aplică prevederile de la pct. 1, vor primi din partea unităților unde sunt angajate, din fondul de salarizare a acestora, drepturile bănești aferente perioadei scoaterii din producție, calculate pe baza salariului mediu. În calculul sumei respective se iau următoarele venituri curente pentru timpul lucrat în program normal, în ultimele 3 luni:

 • salariul de bază cuvenit pentru timpul efectiv lucrat;
 • diferența pentru lucrul în acord pentru personalul salariat pe baza acestei forme de retribuire;
 • sporul de vechime în muncă;
 • indemnizația de conducere;
 • indemnizația aferentă concediului de odihnă efectuat.

Suma astfel obținută se va recupera de la unitatea sportivă care a cerut scoaterea de la locul de muncă.

3. Pe timpul scoaterii din producție, conform pct. 1, persoanelor încadrate în muncă li se păstrează postul pe care sunt încadrate. Perioada scoaterii din producție constituie vechime în muncă.

4. Scoaterea de la cursuri a cadrelor didactice, a sportivilor elevi și studenți se face potrivit reglementărilor comune ale Ministerului Învățământului și Științei și Ministerului Tineretului și Sportului.

5. Pot beneficia de scoateri din producție, pe perioade determinate, arbitrii, tehnicienii, cadrele medicale și alți specialiști, strict necesari pentru buna desfășurare a acțiunilor sportive.

6. În caz de accident de muncă, boală sau deces, survenite în timpul scoaterii de la locul de muncă, persoanele sau familiile acestora, după caz, beneficiază de drepturile ce li se cuvin, potrivit legii.

7. Se recomandă societăților comerciale să aplice normele cuprinse la pct. 1-6 din cap. II. Condițiile concrete scoaterii de la locul de muncă se negociază între unitățile sportive și societățile comerciale.

8. În conformitate cu prevederile legii bugetare anuale, sponsorii pot încheia contracte civile de sponsorizare cu sportivii și tehnicienii acestora, pe perioade determinate de timp.

Capitolul III
Alimentația de efort

1. Pentru asigurarea unei alimentații corespunzătoare, sportivii pot beneficia de alimentație de efort în hrană, alimente sau numerar, acordată după cum urmează:

a) de către federații sau unități sportive, pentru sportivii din loturile olimpice și naționale, la toate categoriile de vârstă - până la 10.000 lei lunar;
b) de către unitățile sportive, pentru sportivii de performanță din secțiile cluburilor și asociațiilor sportive - până la 5.000 lei lunar.

Criteriile de acordare vor fi stabilite de federații, respectiv cluburi și asociații, în raport cu valoarea sportivului, efortul depus și rezultatele obținute.

2. Alimentația de efort se acordă, pentru aceeași perioadă, de către o singură unitate sportivă (federație, club sau asociație).

3. Pe perioadele de cantonament, semicantonament (în cazul în care s-a asigurat hrană) și tabere, federațiile și unitățile sportive nu pot acorda alimentație de efort.

4. Cluburile și asociațiile sportive, care au echipe (grupe) de copii și juniori care se pregătesc conform normelor stabilite de federații, vor putea acorda acestora, pentru compensarea efortului depus, alimente constând din produse lactate, fructe, miere sau altele cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 150 lei de sportiv în ziua antrenamentului.

5. Federațiile și unitățile sportive au dreptul să procure, în cadrul bugetului propriu, medicamente, vitamine și susținătoare de efort, în limita a 500 lei pe zi de sportiv pentru acțiunile de pregătire organizate de federații și până la 300 lei pe zi de sportiv pentru cele organizate de unitățile sportive.

Capitolul IV
Premii, prime și alte drepturi
A) Premii pentru sportivi

1. Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, Ministerul Tineretului și Sportului - Departamentul Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învățământului și Științei, federațiile, unitățile sportive, alte instituții centrale, după caz, pot acorda sportivilor, în funcție de valoarea performanței, importanța competiției, aportul personal și în limita bugetului aprobat, premii în lei sau obiecte, până la valoarea brută a sumelor prevăzute mai jos:

Competiția Loc 1 Loc 2 Loc 3 Loc 4 Loc 5 Loc 6 Cine acordă premierea
- Jocuri Olimpice 3.000.000 1.500.000 750.000 400.000 300.000 150.000 Comitetul Olimpic Român
- Campionate mondiale
  - seniori 1.000.000 700.000 400.000 100.000 75.000 37.500 Loc 1-3: Departamentul Sportului
Loc 4-6: Federațiile
  - tineret și juniori 200.000 150.000 75.000 50.000 37.500 20.000
- Campionate europene
  - seniori 400.000 300.000 150.000 85.000 50.000 30.000 Federațiile
  - tineret și juniori 100.000 75.000 37.500 30.000 20.000 15.000 Federațiile
- Jocuri mondiale universitare 150.000 100.000 75.000 - - - Ministerul Învățământului și Științei
- Cupe mondiale și europene 150.000 100.000 75.000 - - - Cluburile și asociațiile sportive
- Competiții bilaterale
  - interțări 30.000 - - - - - Federațiile
  - intercluburi 15.000 - - - - - Cluburile și asociațiile sportive
- Competiții (turnee) cu participarea sportivilor (echipelor) din mai multe țări 40.000 30.000 20.000 - - - Federațiile
  - intercluburi (asociații) 20.000 15.000 10.000 - - - Cluburile și asociațiile sportive
- Campionate naționale
  - seniori 35.000 30.000 20.000 - - - Cluburile și asociațiile sportive
  - tineret și juniori I 15.000 10.000 8.000 - - - Cluburile și asociațiile sportive
  - juniori II 7.500 6.000 4.000 - - - Cluburile și asociațiile sportive
- Cupa României 35.000 30.0OO 20.000 - - - Cluburile și asociațiile sportive

2. Șeful Departamentului Sportului poate aproba, pentru câștigătorii titlului olimpic sau mondial, suplimentarea cu până la 50% a premiului prevăzut în prezentele norme.

3. Sportivii premiați de Departamentul Sportului, Comitetul Olimpic Român sau federații, conform prevederilor de mai sus, pot primi premii și din partea cluburilor (asociațiilor) sportive de care aparțin, din veniturile proprii ale acestora, de până la 50% din valoarea premiului acordat de forurile sportive menționate.

4. La ramurile de sport la care, pe baza rezultatelor obținute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, și clasamente pe echipe, premierea sportivilor care compun echipa se face o singură dată pentru performanța cea mai valoroasă.

5. La ramurile de sport la care, în conformitate cu regulamentele oficiale, se organizează întâlniri internaționale pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se poate face atât pentru rezultatele obținute la probele individuale, cât și pentru cele obținute în cadrul concursului pe echipe.

6. Sportivii care, prin performanța realizată în cadrul unei singure probe de concurs, obțin mai multe titluri sau recorduri, pot beneficia de premiul cel mai mare, plus 50% din valoarea premiului neacordat.

7. La jocurile sportive, în cadrul etapelor campionatelor naționale divizionare A și B, unitățile sportive pot acorda un premiu de până la 5.000 lei de sportiv pentru meciurile câștigate în divizia A și de până la 3.000 lei pentru cele câștigate în divizia B, diferențiat în funcție de valoarea jocurilor și aportul fiecărui sportiv.

8. Sportivilor români și străini clasați pe locurile I-III la campionatele (turneele) internaționale ale României li se vor putea acorda din bugetul federațiilor premii individuale (în bani sau obiecte) în valoare de până la 25.000 lei de persoană, diferențiate în funcție de locul ocupat în clasament și valoarea performanței pe plan internațional.

9. Sportivii clasați pe locul I în competițiile interne neprevăzute la punctele de mai sus vor putea primi un premiu în bani sau obiecte în valoare de până la 2.000 lei.

10. Premiile sau alte drepturi materiale acordate de unele federații cu activitate specifică la competiții interne și internaționale sunt cele prevăzute în anexa A.

11. Sportivii care, în baza ordinului ministrului tineretului și sportului, sunt distinși cu titlul de „Maestru emerit al sportului” vor putea primi un premiu în valoare de până la 50.000 lei, iar cei care sunt distinși cu titlul de „Maestru al sportului”, un premiu în valoare de până la 20.000 lei.

12. La ramurile de sport la care se organizează competiții internaționale după sistemul „Marelui premiu”, „Cupei mondiale” sau „Cupei Europei”, se vor putea acorda - din fondurile ce se vor realiza cu prilejul acțiunii respective - premii în funcție de cuantumul stabilit prin reglementările forurilor sportive internaționale.

13. Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive respective, se pot acorda premii în lei până la valoarea sumelor prevăzute mai jos:

a) olimpic: 200.000 lei
b) mondiale:
 • seniori:
  • probe olimpice: 300.000 lei
  • probe neolimpice: 150.000 lei
 • juniori:
  • probe olimpice: 75.000 lei
  • probe neolimpice: 37.500 lei
c) european:
 • seniori:
  • probe olimpice: 150.000 lei
  • probe neolimpice: 75.000 lei
 • juniori:
  • probe olimpice: 75.000 lei
  • probe neolimpice: 37.500 lei
d) național:
 • seniori:
  • probe olimpice: 30.000 lei
  • probe neolimpice: 15.000 lei
 • juniori I:
  • probe olimpice: 15.000 lei
  • probe neolimpice: 7.500 lei
 • juniori II:
  • probe olimpice: 8.000 lei
  • probe neolimpice: 4.000 lei

Premiile pentru recordurile olimpice se suportă din bugetul Comitetului Olimpic Român, iar pentru celelalte recorduri, din bugetul federațiilor respective.

B) Premii pentru antrenori și alți tehnicieni

14. Antrenori (profesori)

Antrenorii (profesorii), care au contribuit la realizarea performanțelor de către sportivi în cadrul Jocurilor Olimpice, campionatelor mondiale, europene și altor competiții prevăzute la cap. IV, vor putea fi premiați, diferențiat, în raport de:

 • numărul sportivilor promovați la loturile olimpice și naționale, frecvența selecționării lor în aceste loturi și valoarea performanțelor obținute în competiții;
 • responsabilitatea avută în pregătirea sportivilor (antrenor principal, secund, antrenor de club);
 • durata participării acestora la pregătirea sportivilor;
 • calitatea muncii depuse;
 • aportul personal la obținerea performanțelor.

a) La sporturile individuale:

 • dacă a pregătit un singur sportiv premiat: un premiu până la valoarea celui acordat sportivului premiat;
 • dacă a pregătit mai mulți sportivi premiați: un premiu până la valoarea premiului cel mai mare acordat unui sportiv, majorat cu până la 50% din valoarea fiecărui premiu acordat celorlalți sportivi premiați.

La probele pe echipe (echipaje) din cadrul sporturilor individuale, antrenorul (profesorul) poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, un premiu al cărui cuantum nu va depăși cel mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi.

La ramurile de sport individuale la care pregătirea este asigurată de mai mulți antrenori (profesori), iar competiția se desfășoară pe mai multe probe la care se acordă separat titluri și medalii, premierea antrenorilor (profesorilor) se va face după principiul menționat mai sus, în limita sumei totale a premiilor individuale acordate sportivilor. Cuantumul premiilor fiecărui antrenor (profesor) se stabilește în funcție de aportul acestora la obținerea rezultatelor.

b) La jocurile sportive: antrenorul (profesorul) principal va putea beneficia de un premiu echivalent cu cel mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi, majorat cu până la 50%, iar antrenorul (profesorul) secund, de un premiu de până la 75% din premiul acordat antrenorului principal.

15. Dacă la realizarea performanței au contribuit mai mulți antrenori - profesori (la probe individuale, probe pe echipe - echipaje, jocuri sportive), premierea cuvenită conform prevederilor de mai sus se împarte între aceștia, în raport de contribuția adusă.

16. Medicii: până la 50% din premiul acordat antrenorului (profesorului) principal.

17. Ceilalți specialiști și tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice (cadre medicale medii, metodiști, cercetători, specialiști pentru pregătirea fizică, operatori video, secretarii federației și alt personal de specialitate): un premiu global de până la 50% din premiul acordat antrenorului (profesorului) principal.

18. Antrenorii (profesorii) care au depistat și inițiat sportivi care, ulterior, sub îndrumarea altor specialiști, s-au clasat pe locurile I, II sau III la Jocurile Olimpice, campionate mondiale și europene sau au realizat recorduri olimpice, mondiale și europene, vor putea fi recompensați, o singură dată, cu un premiu al cărui cuantum nu va depăși 50% din premiul acordat antrenorului (profesorului) respectiv.

19. Antrenorii (profesorii) care promovează sistematic sportivi în echipele naționale vor putea fi premiați de către federații, o singură dată pentru același sportiv, cu un premiu de până la 10.000 lei.

20. La primirea titlului de „antrenor emerit” se poate acorda de către federațiile sportive, pe baza ordinului ministrului tineretului și sportului, un premiu în valoare de până la 50.000 lei.

C) Indemnizații

21. Sportivii și antrenorii (profesorii) din loturile olimpice și naționale, pe timpul pregătirii în mod centralizat (cantonamente, semicantonamente, tabere), vor putea primi o indemnizație de lot, în lei, în sumă de până la nivelul unui salariu minim brut pe țară.

Criteriile de acordare vor fi stabilite de Departamentul Sportului și Comitetul Olimpic Român, la propunerea federațiilor.

22. Sportivii de valoare excepțională pe plan internațional, candidați la obținerea medaliilor de aur la Jocurile Olimpice și campionate mondiale, pentru a li se crea condiții de pregătire la un nivel înalt, pot primi din partea Comitetului Olimpic Român sau a federațiilor sportive, din bugetul propriu al acestora, o indemnizație specială de lot de până la 30.000 lei lunar.

D) Premii pentru alte activități

23. În funcție de valoarea performanțelor realizate anual pe plan mondial, național și a altor merite în activitatea sportivă, federațiile pot stabili cei mai buni 10 sportivi ai anului, cărora li se vor putea acorda premii diferențiate, în obiecte sau numerar, până la valoarea globală maximă de 200.000 lei, în limita bugetului aprobat.

La nivelul județelor și unităților sportive, valoarea globală a premiilor acordate primilor 10 sportivi ai anului, stabiliți după criteriile menționate mai sus, va fi de până la 50.000 lei.

24. Departamentul Sportului și Comitetul Olimpic Român pot acorda anual unui număr de până la 40 sportivi și antrenori „premii speciale” pentru activitate deosebită, în valoare de maximum 50.000 lei de persoană pe an.

25. Cu prilejul unor aniversări jubiliare (federații, cluburi, personalități sportive), retragerii unor sportivi de valoare sau cadre tehnice după o îndelungată activitate sportivă internă sau internațională, se pot acorda trofee sportive și premii în obiecte sau numerar în limita sumei de 20.000 lei de persoană.

26. În conformitate cu legea bugetară anuală, sponsorii federațiilor, cluburilor (asociațiilor) sportive sau ai sportivilor individuali pot acorda, suplimentar, premii în valută, în lei sau în obiecte, pentru rezultatele deosebite obținute atât în competițiile internaționale, cât și în competițiile naționale.

Capitolul V
Reglementări comune

1. În activitatea competițională internă se vor aplica prevederile Normelor generale privind regimul cotizațiilor percepute de federații pentru organizarea și desfășurarea activității pe ramuri de sport (anexa B).

Cotizațiile pentru fiecare ramură de sport se stabilesc de federațiile de resort, la niveluri ce nu vor depăși cotele maxime din normele generale de mai sus.

Cotizațiile neprevăzute în normele generale, specifice numai anumitor ramuri de sport, vor fi stabilite de federațiile respective și avizate de Departamentul Sportului.

Pentru organizarea campionatelor județene și locale, sumele se vor stabili de către oficiile județene pentru tineret și sport, împreună cu comisiile județene pe ramură de sport, la niveluri minimale, ținându-se seama de posibilitățile financiare ale unităților sportive din fiecare județ.

2. Numărul arbitrilor la competițiile interne și internaționale se stabilește de fiecare federație prin regulamente proprii, potrivit prevederilor din regulamentele federațiilor internaționale.

Comisiile județene pe ramură de sport vor respecta regulile stabilite de federații în acest domeniu și le vor adapta specificului activității lor.

Federația și unitățile sportive pot asigura pentru arbitri delegați la competiții interne și internaționale cheltuieli de transport, cazare, hrană și scoateri din producție, conform normativelor și tarifelor legale în vigoare, precum și indemnizația de arbitraj prevăzute în anexa C.

3. Pentru organizarea competițiilor interne și internaționale, a pregătirii loturilor și altor acțiuni sportive se poate folosi personal ocazional (organizatori, casieri, personal de ordine și muncitori), care va fi salarizat conform prevederilor legale, în funcție de numărul de ore efectiv lucrate.

La unele competiții sportive interne și internaționale de interes major pentru publicul spectator, care obligă organizatorii la măsuri deosebite de prelungire a timpului de lucru peste 5 ore, conducerea unității organizatoare poate aproba majorarea sumelor cuvenite cu până la 50%.

Capitolul VI
Dispoziții finale

1. Începând cu anul competițional 1992, pentru sporturile individuale și campionatul pe echipe (divizii) 1992/1993 la jocurile sportive, federațiile pe ramură de sport vor lua măsurile ce se impun pentru introducerea obligatorie a contractelor între cluburi (asociații) și sportivi sau sponsori și sportivi, care să asigure protecția socială a sportivilor participanți la campionatele naționale (fazele superioare) și la divizia A, precum și a juniorilor în primul an de seniorat.

Pentru celelalte categorii de sportivi, acest contract nu este obligatoriu.

La nivelul cluburilor și asociațiilor sportive se vor face diferențieri între sportivii cu contract și cei fără contract, privind acordarea drepturilor materiale.

2. Pentru probele neolimpice din cadrul ramurilor de sport olimpice, precum și pentru sporturile incluse în categoria a III-a de clasificare pe anul 1992, sumele prevăzute pentru premii la cap. IV din prezentele norme se reduc la 50%.

3. Toate drepturile prevăzute în prezentele norme se vor indexa potrivit dispozițiilor legale. Cuantumul acestora va fi comunicat de Ministerul Tineretului și Sportului unităților sportive.

4. Premiile, primele și orice alte drepturi bănești prevăzute în prezentele norme sunt supuse impozitării, conform Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii.

5. Toate cheltuielile ce se efectuează potrivit prezentelor reglementări vor fi admise la decontare numai pe bază de acte justificative legal întocmite și cu respectarea termenelor de decontare stabilite prin Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă.

6. Reglementarea unor probleme financiare în domeniul activității sportive, care nu sunt cuprinse în prezentele norme, vizând situații specifice, se va aproba, la propunerea federațiilor, de Ministerul Tineretului și Sportului - Departamentul Sportului, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor.

7. Normele financiare privind activitatea de fotbal vor fi elaborate de Federația Română de Fotbal.

8. Prevederile prezentelor norme se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1992.


[modificare] Anexa A
Premii specifice
care se acordă de unele federații sau unități sportive la competiții interne și internaționale
Box

A) În cadrul galelor amicale, sportivii pot primi:

 1. prime
  a) de participare la gală: 2.000 lei
  b) pentru sparing partener în gale de verificare a sportivilor din loturile olimpice și naționale (acordate de federație): până la 5.000 lei de meci
 2. premii
  a) pentru meci câștigat: 5.000 lei
  b) pentru meci pierdut 2.500 lei

B) Antrenorii (profesorii) pot primi, ca premii, 50% din sumele acordate la pct. 1 b) și 2 a).

Primele și premiile se acordă din încasări la gale și din bugetul propriu.

Canotaj

Antrenorii (profesorii) care au depistat și inițiat sportivi care ulterior sunt selecționați și pregătiți centralizat în loturile olimpice și naționale de tineret și juniori pot fi stimulați cu o indemnizație lunară, în limita următoarelor sume:

500 lei - pentru un sportiv din lotul olimpic aflat în pregătire centralizată sau la concursuri internaționale la care participă federația, pentru o lună completă;
400 lei - pentru un sportiv din lotul de tineret aflat în pregătire centralizată sau la concursuri internaționale la care participă federația, pentru o lună completă;
300 lei - pentru un sportiv din lotul de juniori sau centrul olimpic aflat în pregătire centralizată sau în concursuri internaționale la care participă federația, pentru o lună completă.

În situația neparticipării la pregătire centralizată un număr de zile, indemnizația se scade proporțional cu numărul de zile absentate.

Călărie

La campionatele și concursurile internaționale ale României, precum și la concursurile internaționale din cadrul „Cupei mondiale” organizate în țara noastră, Federația Română de Călărie poate acorda premii în numerar sportivilor români și străini clasați pe primele 8 locuri, în limita următoarelor sume:

Locul Concursuri categoria
mijlocie semigrea grea
I 20.000 lei 30.000 lei 40.000 lei
II 16.000 lei 24.000 lei 32.000 lei
III 12.000 lei 18.000 lei 24.000 lei
IV 10.000 lei 15.000 lei 20.000 lei
V 8.000 lei 12.000 lei 16.000 lei
VI 6.000 lei 9.000 lei 12.000 lei
VII 4.000 lei 6.000 lei 8.000 lei
VIII 4.000 lei 6.000 lei 8.000 lei
Total 80.000 lei 120.000 lei 160.000 lei
Ciclism

În cadrul „Turului Ciclist al României” se pot acorda premii în limita următoarelor sume:

a) Clasament pe etape
Locul I: 10.000 lei
Locul II: 7.000 lei
Locul III: 5.000 lei
b) Clasament general individual
Locul I: 100.000 lei
Locul II: 60.000 lei
Locul III: 40.000 lei
Locul IV: 30.000 lei
Locul V: 20.000 lei
Locul VI: 15.000 lei
Locul VII: 10.000 lei
Locul VIII: 10.000 lei
Locul IX: 10.000 lei
Locul X: 10.000 lei
c) Clasament general pe echipe
Locul I: 20.000 lei de sportiv
Locul II: 15.000 lei de sportiv
Locul III: 10.000 lei de sportiv
d) Clasament general cățărători
Locul I: 15.000 lei
Locul II: 10.000 lei
Locul III: 5.000 lei
e) Clasament general sprinteri
Locul I: 15.000 lei
Locul II: 10.000 lei
Locul III: 5.000 lei
Go

Sportivii care nu se încadrează în normele de premiere prevăzute la cap. IV din prezentele norme vor putea primi, pentru fiecare punct obținut, cu condiția îndeplinirii a cel puțin 50% din punctele puse în joc, premii în limita următoarelor sume:

 • 1.500 lei pentru turneele sau concursurile internaționale de categoria a VIII-a sau mai mare;
 • 1.000 lei pentru aceleași competiții de categoriile I-VII.
Motociclism

A) La toate competițiile interne și internaționale organizate de federație sau unități sportive, se pot acorda premii și prime de start, după cum urmează:

a) Competiții interne

Dirt-track
 • seniori: 100 lei de punct
 • juniori: 75 lei de punct
Viteză
 • clasele 50 c.c. „Națională”, 50 c.c. fete: 53 lei de punct
 • clasele 50 c.c. „Sport”, 125 c.c., 250 c.c și 500 c.c.: 75 lei de punct
Motocros
 • clasele 50 c.c., 80 c.c. și 125 c.c. fete: 26 lei de punct
 • clasele 125 c.c., 250 c.c. și 500 c.c.: 33 lei de punct
 • clasa 500 c.c. ataș: 76 lei de punct

b) Competiții internaționale

Dirt-track
 • seniori: 300 lei de punct
 • juniori: 225 lei de punct
Viteză
 • clasele 50 c.c. „Națională” și 50 c.c. fete: 159 lei de punct
 • clasele 50 c.c. „Sport”, 125 c.c., 250 c.c și 500 c.c.: 225 lei de punct
 • clasa 500 c.c. ataș: 330 lei de punct
Motocros
 • clasele 50 c.c., 80 c.c. și 125 c.c. fete: 78 lei de punct
 • clasele 125 c.c., 250 c.c. și 500 c.c.: 114 lei de punct
 • clasa 500 c.c. ataș: 228 lei de punct

B) Toți sportivii clasați în concursurile interne și internaționale organizate în țara noastră, vor primi „primă de start”, care reprezintă decontarea cheltuielilor de participare cuprinzând contravaloarea a 3 l motorină pentru fiecare 50 km parcurși de fiecare sportiv de la club/asociație până la locul competiției;

 • la clasele 50 c.c. „Națională”, 50 c.c. fete, 50 c.c. „Sport”, 80 c.c. și 500 c.c. ataș - contravaloarea a 15 l benzină CO 98;
 • la clasele 125 c.c., 250 c.c. și 500 c.c. - contravaloarea a 25 l benzină CO 98;
 • la clasa 50O c.c. dirt-track - contravaloarea a 20 l metanol.

Pentru fiecare sportiv se vor aloca fonduri și pentru o zi de cazare și masă, suplimentate cu 1/2 din valoare pentru un mecanic (însoțitor, antrenor, șofer etc.).

C) La alte competiții interne și internaționale (cupe și trofee) se vor decerna premii și prime de start, conform regulamentelor proprii de desfășurare, fixate de organizator, cu aprobarea federației.

Șah
A) Premii pentru turnee interne și internaționale

1. Sportivii români și străini participanți la turneele internaționale de șah închise, organizate în țară, vor putea beneficia de premii individuale în numerar, diferențiate în funcție de locul ocupat în clasament, astfel:

 • jucătorilor clasați în prima jumătate a clasamentului: 80% din fondul de premiere;
 • jucătorilor clasați în a doua jumătate a clasamentului: 20% din fondul de premiere.

2. Organizatorii turneelor interne și internaționale „open”, jucate în sistem elvețian, pot acorda premii în numerar sportivilor clasați pe primele locuri, conform regulamentului competiției, în procent global între 30-80% din taxele de participare.

3. Pentru turneele închise cu caracter intern, unitățile sportive organizatoare pot acorda premii în numerar primilor clasați, în limita a 80% din fondul de premiere.

4. În limita fondului de premiere, atât la turneele închise, cât și la cele „open”, interne și internaționale, organizatorii pot acorda și anumite premii speciale în numerar sau în obiecte (cele mai bune partide, cel mai combativ jucător, cel mai tânăr jucător, cea mai frumoasă combinație tactică etc.).

B) Prime de start pentru deținătorii de titluri internaționale

Unitățile sportive organizatoare pot acorda primă de start pentru sportivii purtători de titluri internaționale care participă la competiții internaționale, în valoare de până la 10.000 lei de fiecare jucător.

C) Indemnizații pentru simultane

Organizatorii de simultane pot acorda simultaniștilor o indemnizație, în funcție de titlul sportiv al jucătorilor, astfel:

 • mare maestru internațional: până la 10.000 lei
 • maestru internațional: până la 7.500 lei
 • maestru al sportului: până la 3.000 lei
 • candidat de maestru: până la 1.500 lei
Șah prin corespondență

Indemnizația de arbitraj la această ramură de sport este stabilită în funcție de numărul de jocuri și durata competițiilor și se acordă la terminarea partidelor din grupe (cu durata minimă de jumătate de an).

Nr. de jucători în grupe Nr. de partide în grupă Competiții organizate de:
federație unități sportive și oficii județene
arbitru de apel arbitru de grupă arbitru de apel arbitru de grupă
7 - 11 21 - 55 150 450 75 225
12 - 15 78 - 105 300 750 150 375

Pentru grupele cu durata de joc mai mare de 2 ani, indemnizația de arbitru se majorează cu 25%.


[modificare] Anexa B
Norme generale
privind regimul cotizațiilor și taxelor percepute de federații pentru organizarea și desfășurarea activității pe ramuri de sport
I. Cotizații și taxe referitoare la unitățile sportive și secțiile pe ramuri de sport

1. Taxe de afiliere:

 • școlare - până la 500 lei
 • toate celelalte - până la 3.000 lei

2. Taxă de fuziune - până la 1.500 lei

3. Taxă de schimbare denumire - până la 1.500 lei

4. Cotizație anuală la federația respectivă:

 • secții de juniori - până la 200 lei
 • secții de seniori - până la 500 lei

5. Taxă de participare în campionatele naționale

a) Jocuri sportive:
 • divizia A - până la 4.000 lei
 • divizia B - până la 2.000 lei
 • divizia școlară și de juniori - până la 200 lei
b) Sporturi individuale:
 • Campionate naționale pe echipe:
  • seniori - până la 2.000 lei
  • juniori - până la 200 lei
 • Campionate naționale individuale:
  • seniori - până la 100 lei/sportiv participant
  • juniori - până la 50 lei/sportiv participant

6. Taxă de contestație - până la 1.500 lei

7. Taxă de apel - până la 2.000 lei

8. Taxă de licență pentru organizarea de competiții amicale:

 • interne - până la 3.000 lei
 • internaționale - până la 10.000 lei
II. Taxe referitoare la sportivi

1. Taxă de legitimare - până la 100 lei (la care se adaugă c/v carnetului)

2. Taxă pentru legitimație duplicat:

 • pentru cazurile de pierdere, deteriorare etc. - până la 500 lei (la care se adaugă c/v carnetului)
 • în cazul expirării - până la 100 lei (la care se adaugă c/v carnetului)

3. Taxă pentru viza anuală a legitimației, în vederea participării la competiții interne:

 • seniori - până la 200 lei
 • juniori - până la 50 lei

4. Taxă de transferare

a) Jocuri sportive:
 • divizia A - până la 2.000 lei
 • divizia B - până la 1.000 lei
 • divizia școlară și de juniori - până la 500 lei
b) Sporturi individuale:
 • seniori - până la 2.000 lei
 • juniori - până la 500 lei


[modificare] Anexa C
Indemnizația de arbitraj
Calitatea arbitrului Competiții internaționale Competiții interne
Organizate de federații Organizate de unitățile sportive și oficiile județene Divizia A Divizia B Divizia școlară și juniori Organizate de unitățile sportive și oficiile județene
Jocurile sportive (baschet, handbal, hochei, polo, rugbi, volei) principal 900 600 600 450 300 225
secundar 450 300 300 225 150 120


Calitatea arbitrului Competiții internaționale Competiții interne
Organizate de federații Organizate de unitățile sportive și oficiile județene Organizate de federații Organizate de unitățile sportive și oficiile județene
Finale Zonale
Sporturi individuale și alte jocuri sportive principal 300 200 200 150 100
secundar 150 100 100 75 50


Indemnizația pentru cadrele medicale
care depun activitate la competițiile sportive interne și internaționale
Competiții internaționale organizate de federații, oficii județene, cluburi și asociații sportive Competiții interne
Campionate și concursuri naționale (etape interjudețene, zonale, finale, divizia A, B, școlare, juniori) Competiții județene, municipale și orășenești
Medic 300 200 100
Asistent medical 150 100 50