autentificare cu OpenID
Hotărâre privind drepturile personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni temporare reprezentând:

a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenții, acorduri sau alte înțelegeri;
b) documente, schimb de experiență, specializare, târguri și expoziții, prospectarea pieței, acțiuni de cooperare economică și tehnico-științifică, contractări și alte acțiuni care decurg din executarea contractelor de comerț exterior;
c) participări la sesiuni, simpozioane, conferințe, consfătuiri, congrese, reuniuni și manifestări științifice, cultural-artistice și sportive;
d) control și îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare, societăți mixte, birouri, agenții, unități proprii de comercializare, șantiere etc.;
e) executări de lucrări de construcții, reparații și amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate.

(2) De asemenea, prevederile prezentei hotărâri se aplică și personalului care efectuează lucrări, precum și control de graniță, vamal, fito-sanitar, de trafic feroviar, rutier și altele asemenea, în zonele sau punctele comune de frontieră ale României.

Art. 2. - Ministerele, celelalte organe centrale, precum și alte unități care trimit personal în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar vor lua măsuri pentru:

a) stabilirea numărului de persoane și a duratei de deplasare în raport cu necesitățile concrete de realizare a misiunii;
b) selecționarea și pregătirea personalului trimis în străinătate, precum și organizarea temeinică a deplasărilor;
c) analiza concluziilor și propunerilor prezentate de către personalul respectiv la întoarcerea în țară și valorificarea optimă a acestora.

Art. 3. - (1) Personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar i se acordă:

A. În străinătate:
a) o indemnizație zilnică în valută, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a cheltuielilor mărunte uzuale, precum și a costului transportului în interiorul localității în care își desfășoară activitatea;
b) o indemnizație zilnică în valută, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, denumită în continuare plafon de cazare.
B. În țară:
Retribuția și alte drepturi în lei, potrivit legii.

(2) Unitățile trimițătoare suportă, în valută și în lei, după caz, pe lângă indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și următoarele alte cheltuieli:

a) costul transportului în trafic internațional, cel între localitățile din țara în care personalul se deplasează, precum și pe distanța dus și întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare;
b) costul transportului documentațiilor, mostrelor și altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii;
c) cheltuielile medicale, în condițiile și pentru cazurile stabilite de către Ministerul Sănătății, astfel: pentru vaccinuri și medicamente specifice țărilor și localităților cu climă greu de suportat, pentru spitalizare și intervenții chirurgicale, în cazuri de urgență;
d) cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate și transportul în țară al celor decedați;
e) comisioanele și taxele bancare, cheltuielile pentru obținerea vizelor, de rezervare a locurilor la mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor și altele asemenea, obligatorii pe plan local.
Capitolul II
Indemnizații în valută
Secțiunea I
Diurna

Art. 4. - (1) Diurna în valută se diferențiază pe 3 categorii, ținând seama de funcția personalului, precum și de scopul și caracterul misiunii, potrivit anexei nr. 1.

(2) Cuantumul diurnei în valută, la nivelul categoriei ca bază de calcul este prevăzut în anexa nr. 2. Diurna pentru celelalte categorii se stabilește prin aplicarea la categoria de bază a coeficienților prevăzuți în anexa nr. 1.

(3) Perioada pentru care se acordă diurnă în valută se determină ținând seama de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:

a) momentul decolării avionului de pe primul aeroport din țară, la plecarea în străinătate și momentul aterizării pe primul aeroport din țară, la înapoierea din străinătate;
b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele frontierei de stat ale României, atât la plecarea în străinătate, cât și la înapoierea în țară.

(4) Pentru fracțiunile de timp care nu însumează 24 de ore diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore și 100% pentru perioada care depășește 12 ore.

(5) În situațiile în care durata deplasării depășește 30 de zile, diurna se reduce cu 20%, iar peste 60 de zile cu 30%.

Art. 5. - (1) Personalul are dreptul la numai 30% din diurna stabilită pentru țara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează, în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de partenerii externi. Pe timpul necesar călătoriei până în localitatea din țara de destinație se acordă diurnă și cazare în valută în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

(2) În situația în care partenerii externi suportă numai parțial cheltuielile privind masa, diferența de 70% din diurnă se acordă în funcție de numărul meselor asigurate, luându-se în calcul 15% pentru micul dejun, 50% pentru masa de prânz și 35% pentru masa de seară.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică corespunzător și:

a) personalului care, pe timpul misiunii în străinătate, se internează în spital, pentru cazurile și în condițiile stabilite potrivit prezentei hotărâri;
b) membrilor colectivelor sportive, artistice, științifice și alte asemenea, în situația în care cheltuielile de întreținere și cazare a acestora în străinătate se suportă din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceștia.

(4) Dacă sumele acordate de către partenerii externi sunt superioare celor cuvenite în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre, diferența se depune în contul unităților trimițătoare. În caz contrar, se acordă diferența până la nivelul diurnei.

În astfel de situații, pentru acoperirea primelor cheltuieli la sosirea în străinătate, personalul respectiv are dreptul la o sumă în valută rambursabilă la înapoierea din deplasare, echivalentă cu nivelul diurnei și cazării pe o zi.

Art. 6. - (1) Personalul care efectuează lucrări în zonele sau punctele comune de frontieră ale României cu alte state, precum și control de graniță, vamal, fito-sanitar, de trafic feroviar, rutier și altele asemenea, beneficiază de indemnizații în valută în cuantumul și condițiile stabilite prin anexa nr. 1, pct. 2, la Hotărârea Guvernului României nr. 137/1990.

(2) Personalul care execută lucrări de construcții, reparații și amenajări la imobilele reprezentanțelor țării noastre în străinătate are dreptul pe întreaga perioadă a deplasării la o sumă în valută reprezentând 70% din diurna categoriei în care se încadrează.

Secțiunea a II-a
Cazarea

Art. 7. - (1) Plafonul de cazare se acordă în raport cu categoria de diurnă în care se încadrează personalul, potrivit anexei nr. 1, pct. II.

(2) Nivelul plafonului „A” de cazare, luat ca bază de calcul, este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Sumele în valută, corespunzătoare plafonului de cazare „B” se stabilesc prin aplicarea coeficientului prevăzut în anexa nr. 1, pct. II.

(4) Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestări cu caracter internațional se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor.

(5) În situația în care cazarea nu poate fi asigurată la unitățile hoteliere sau altele asemenea, personalul poate să închirieze și locuințe, însă cu plata unei sume în limita a 75% din plafonul de cazare.

(6) Eventualele plăți pentru cazare, care depășesc plafoanele stabilite în condițiile prezentei hotărâri, se aprobă de către conducerile unităților trimițătoare.

(7) Prin cheltuieli de cazare se înțeleg, pe lângă tarifele sau chiria plătită, și eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci când este inclus în tarif.

(8) Dacă pentru plata cazării partenerii externi acordă sume în valută, diferența care depășește costul efectiv al acesteia se depune în contul unităților trimițătoare.

Capitolul III
Transportul

Art. 8. - (1) Personalul trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar are dreptul să călătorească cu avionul la clasa economică sau alte clase similare ca tarif, cu excepția curierilor diplomatici și a membrilor guvernului care pot călători cu clasa I.

(2) Personalul poate să călătorească cu trenul astfel:

 • miniștrii și personalul încadrat în funcții similare sau superioare la clasa I, cu vagon de dormit, cușetă single;
 • curierii diplomatici la clasa I, cu vagon de dormit cușetă dublă;
 • restul personalului cu vagon de dormit la clasa I, un loc în cușetă de 2-4 locuri.

(3) Transportul în străinătate cu avionul, în măsura în care, prin convențiile sau acordurile încheiate, nu s-a prevăzut altfel, se face cu avioanele companiilor românești sau pe rutele indicate de către acestea.

(4) Transportul, dus-întors, pe distanța dintre aeroport sau gară și locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun, iar în lipsa acestora cu taxiul. De asemenea, pot călători cu taxiul delegații care au de îndeplinit sarcini speciale sau transportă documente, aparate, mostre și alte asemenea necesare îndeplinirii misiunii.

Capitolul IV
Alte cheltuieli

Art. 9. - (1) Valuta necesară pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la cap. I art. 3 (2), precum și cele pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb și altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume de până la 30% din totalul diurnei și plafonului de cazare, la care are dreptul personalul. Avansarea de sume în valută peste această limită se poate face, în cazuri justificate, cu aprobarea conducerii unităților trimițătoare.

(2) În cazul personalului care duce sau aduce pe roți mijloace auto în și din străinătate se vor avansa sumele necesare pentru plata carburanților și lubrifianților, precum și pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor cheltuieli specifice.

Capitolul V
Modificarea nivelului diurnelor și plafoanelor de cazare

Art. 10. - Comisia de baremuri, care funcționează în cadrul Ministerului Finanțelor, formată din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Comerțului Exterior poate modifica nivelul diurnelor și al plafoanelor de cazare, prevăzute în anexa nr. 2, în condițiile agravării fenomenelor de inflație, a fluctuației cursurilor valutare, precum și a altor fenomene care influențează nivelul costului vieții.

De asemenea, Comisia de baremuri poate stabili, prin asimilare, nivelul diurnelor și plafoanelor de cazare pentru țările necuprinse în anexa nr. 2.

Capitolul VI
Modul de acordare și de justificare a sumelor cheltuite în valută

Art. 11. - (1) Sumele în valută cuvenite personalului, în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre, se acordă sub formă de avans.

(2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepția celor reprezentând drepturile de diurnă, se face pe bază de documente și se aprobă de către conducătorii unităților trimițătoare. În cazul cheltuielilor medicale este necesar și avizul policlinicii de specialitate.

(3) În situația în care în unele țări, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează documente sau acestea sunt reținute de către autorități, sumele cheltuite se justifică pe bază de declarație dată pe proprie răspundere. În țările în care România are reprezentanțe, declarația se vizează de către aceste reprezentanțe dacă, pentru obținerea vizei, nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.

Art. 12. - Avansurile în valută folosite în alte scopuri sau cheltuite fără respectarea condițiilor în care au fost acordate se recuperează din disponibilitățile valutare ale titularului iar, în lipsa acestora, în lei, potrivit legii.

Art. 13. - Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor rămase necheltuite și nedepuse sau depuse peste termenele prevăzute de lege, inclusiv penalitățile de întârziere, se face pe bază de dispoziție emisă de către conducătorul compartimentului financiar-contabil al unității care a acordat avansul în valută, indiferent de unitatea la care este încadrat în muncă titularul de avans.

Capitolul VII
Dispoziții finale

Art. 14. - În măsura în care prezenta hotărâre nu prevede altfel, dispozițiile sale se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea, evidența și controlul sumelor puse la dispoziția personalului care se deplasează în interesul serviciului pe teritoriul României.

Art. 15. - Prevederile prezentei hotărâri, referitoare la încadrarea în categorii de diurnă și plafoane de cazare, se aplică și personalului de la reprezentanțele României din străinătate, pe perioada când se deplasează în interes de serviciu în țara de reședință sau în altă țară străină, potrivit anexei nr. 3.

Art. 16. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. - Se recomandă organizațiilor cooperatiste și obștești să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărâri.

Art. 18. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 1990. Cu aceeași dată se abrogă orice dispoziții contrare.


[modificare] Anexa Nr. 1

I. Categorii de diurne
1. Categoria I - coeficient 1,00

La această categorie se încadrează personalul trimis în străinătate pentru:

a) stagii de practică și specializare;
b) elaborări de lucrări sau documentații;
c) documentare, schimb de experiență și studii;
d) alte acțiuni neprevăzute la categoria a II-a.
2. Categoria a II-a - coeficient 1,25

La această categorie se încadrează personalul trimis în străinătate pentru:

a) efectuări de vizite oficiale la invitația organelor guvernamentale ale altor state;
b) participări la adunări generale și speciale și la sesiunile secțiilor și grupelor de lucru ale O.N.U., B.I.C.E., F.M.I., B.I.R.D., C.A.E.R., precum și ale altor organizații internaționale sau instituții specializate ale acestora;
c) participări la tratative (negocieri) în vederea încheierii sau semnării de acorduri, convenții, protocoale, programe, declarații, rezoluții, contracte externe, precum și la alte acțiuni pe bază de împuternicire;
d) control și îndrumare la oficii diplomatice, societăți cu capital integral românesc, birouri, agenții, unități proprii de comercializare, șantiere, precum și la societăți mixte;
e) personalul artistic din teatre, opere, operete, filarmonici, orchestre simfonice, circuri, ansambluri folclorice și corale, exclusiv personalul tehnico-administrativ, precum și sportivii de performanță, inclusiv antrenorii.
De asemenea, se încadrează la această categorie corespondenții de presă, curierii diplomatici, directorii de târguri și expoziții, precum și inginerii și alt personal cu studii superioare care asigură coordonarea lucrărilor de construcții, reparații și amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate.
3. Categoria a III-a - coeficient 2,00

La această categorie se încadrează: miniștrii, miniștrii secretari de stat, primii adjuncți ai miniștrilor, adjuncții miniștrilor, secretarii generali, restul personalului încadrat pe funcții similare, precum și academicienii și membrii corespondenți ai Academiei Române.

Pentru personalul încadrat pe funcții superioare diurna de categoria a III-a se majorează astfel:

 • cu 10% pentru viceprim-miniștri și funcții asimilate;
 • cu 20% pentru primul-ministru.
II. Plafoane de cazare
 1. Plafonul A, coeficient 1,00, la care se încadrează personalul prevăzut la categoriile I-II de diurne.
 2. Plafonul B, coeficient 2,00 la care se încadrează personalul prevăzut la categoria a III-a de diurnă.


[modificare] Anexa Nr. 2

Categorii de diurne și plafoane de cazare
Nr. crt. Țara Valuta
Categorii diurne
Plafoane cazare
I II III A B
1. Afganistan $ 21 26 42 25 50
2. Africa de Sud $ 22 27 44 35 70
3. Albania LEKA 160 200 320 400 800
4. Algeria $ 20 25 40 20 40
5. Angola $ 20 25 40 30 60
6. Anglia £ 15 19 30 30 60
7. Antile $ 20 25 40 50 100
8. Antigua $ 20 25 40 50 100
9. Arabia Saudită $ 22 27 44 35 70
10. Argentina $ 20 25 40 30 80
11. Austria Sch. A 300 375 800 400 800
12. Australia $ 25 31 50 30 60
13. Bahrein $ 21 26 42 35 70
14. Bahamas $ 20 25 40 50 100
15. Bangladesh $ 17 21 34 30 60
16. Belgia FB 800 1.000 1.600 1.000 2.000
17. Benin $ 15 19 30 30 60
18. Birmania $ 20 25 40 25 50
19. Bolivia $ 19 24 38 30 60
20. Botswana $ 15 19 30 35 70
21. Brazilia $ 20 25 40 30 80
22. Burkina-Faso $ 20 25 40 30 60
23. Burundi $ 20 25 40 25 50
24. Bulgaria LEVA 26 32 52 60 120
25. Camerun $ 20 25 40 25 50
26. Canada $ 25 31 50 50 100
27. Capul Verde $ 20 25 40 25 50
28. Cehoslovacia KCS. 220 275 440 800 1.200
29. Chile $ 19 24 38 30 60
30. R. P. Chineză $ 15 19 30 30 80
31. Rep. Centrafricanâ $ 21 26 42 30 60
32. Ciad $ 17 21 34 30 60
33. Cipru $ 20 25 40 25 50
34. Coasta de Fildeș $ 21 26 42 25 50
35. Columbia $ 19 24 38 30 60
36. Congo $ 20 25 40 35 70
37. Coreea de Sud $ 27 34 54 40 80
38. R. P. D. Coreeană WONI 40 60 80 120 240
39. Costa Rica $ 18 22 36 25 50
40. Cuba PESOS 50 62 100 80 160
41. Danemarca Kr. D. 140 175 280 350 700
42. Djibouti $ 20 25 40 25 50
43. R. Dominicană $ 22 27 44 25 50
44. Ecuador $ 18 22 36 30 60
45. Egipt $ 22 27 44 35 70
46. Elveția SFRS 36 45 72 75 150
47. Emiratele Arabe Unite $ 21 26 42 50 100
48. Etiopia $ 20 25 40 25 50
49. Fidji $ 20 25 40 25 50
50. Filipine $ 19 24 38 25 50
51. Finlanda FMK 100 125 200 300 600
52. Franța FF 150 187 300 250 500
53. Gabon $ 20 25 40 35 70
54. Gambia $ 20 25 40 35 70
55. R. D. Germană DME 50 82 100 150 300
56. R. F. Germania DMW 45 56 90 75 150
57. Ghana $ 17 21 34 30 60
58. Grecia $ 20 25 40 30 80
59. Guatemala $ 19 24 38 30 60
60. Guineea $ 20 25 40 35 70
61. Guineea Ecuat. $ 20 25 40 30 60
62. Guineea Bissau $ 20 25 40 35 70
63. Guyana $ 20 25 40 25 50
64. Haiti $ 20 25 40 25 50
65. Honduras $ 19 24 38 30 60
66. Hong Kong $ 20 25 40 40 80
67. India $ 18 22 36 25 50
68. Indonezia $ 20 25 40 25 50
69. Iordania $ 20 25 40 30 60
70. Irak $ 22 27 44 35 70
71. Iran $ 15 19 30 35 70
72. Irlanda £ 15 19 30 30 60
73. Islanda $ 22 27 44 35 70
74. Israel $ 20 25 40 30 60
75. Italia $ 26 32 52 50 100
76. Iugoslavia $ 20 25 40 30 60
77. Jamaica $ 20 25 40 30 60
78. Japonia Yeni 4.000 5.000 8.000 6.000 12.000
79. Kampuchia $ 20 25 40 25 50
80. Kenya $ 19 24 38 25 50
81. Kuwait $ 20 25 40 35 70
82. Laos $ 20 25 40 25 50
83. Liban $ 20 25 40 25 50
84. Liberia $ 20 25 40 25 50
85. Libia $ 20 25 40 25 50
86. Lesotho $ 20 25 40 30 60
87. Luxemburg Fr. Lux. 750 937 1.500 1.000 2.000
88. Madagascar $ 17 21 34 20 40
89. Malayezia $ 17 21 34 35 70
90. Mali $ 17 21 34 25 50
91. Malta $ 26 32 52 25 50
92. Mauriciu $ 20 25 40 30 60
93. Maroc $ 20 25 40 25 50
94. Mauritania $ 20 25 40 25 50
95. Mexic $ 20 25 40 30 60
96. Mongolia TUGRIK 50 62 100 200 400
97. Mozambic $ 20 25 40 30 60
98. Nepal $ 18 22 36 35 70
99. Nicaragua $ 19 24 38 30 60
100. Niger $ 20 25 40 25 50
101. Nigeria $ 20 25 40 30 60
102. Namibia $ 22 27 44 35 70
103. Norvegia Kr. N 175 219 350 300 600
104. Noua Zeelandă $ 25 31 50 30 60
105. Olanda H. FL. 45 56 90 75 150
106. Oman $ 21 26 42 40 80
107. Panama $ 20 25 40 25 50
108. Papua - Noua Guinee $ 20 25 40 25 50
109. Paraguay $ 22 27 44 25 50
110. Pakistan $ 18 22 36 25 50
111. Peru $ 22 27 44 30 60
112. Polonia ZLOȚI 80.000 100.000 160.000 100.000 200.000
113. Portugalia $ 20 25 40 30 60
114. Qatar $ 20 25 40 35 70
115. Ruanda $ 20 25 40 30 60
116. Salvador $ 20 25 40 30 60
117. Sao Tome și Principe $ 20 25 40 35 70
118. Senegal $ 20 25 40 25 50
119. Sierra Leone $ 20 25 40 30 60
120. Singapore $ 20 25 40 35 70
121. Siria $ 22 27 44 30 60
122. Somalia $ 20 25 40 25 50
123. Spania $ 22 27 44 30 60
124. Sri Lanka $ 18 22 38 30 60
125. S.U.A. $ 26 32 52 50 100
126. Sudan $ 22 27 44 30 60
127. Suedia Kr. S. 150 187 300 350 700
128. Surinam $ 20 25 40 25 50
129. Taiwan $ 20 25 40 30 60
130. Tanzania $ 20 25 40 25 50
131. Thailanda $ 19 24 38 35 70
132. Togo $ 20 25 40 25 50
133. Tunisia $ 17 21 34 25 50
134. Turcia $ 19 24 38 30 60
135. Uganda $ 20 25 40 25 50
136. Ungaria FORINȚI 800 1.000 1.600 2.000 4.000
137. U.R.S.S. RUBLE 20 25 40 55 110
138. Uruguay $ 20 25 40 25 50
139. Venezuela $ 22 27 44 30 60
140. R. S. Vietnam DONGI 44.000 55.000 88.000 60.000 120.000
141. R. A. Yemen $ 20 25 40 35 70
142. R. P. D. Yemen $ 20 25 40 35 70
143. Zair $ 20 25 40 20 40
144. Zambia $ 20 25 40 25 50
145. Zimbabwe $ 20 25 40 30 60


[modificare] Anexa Nr. 3

Categorii de diurnă
pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, pe durata deplasării în interiorul țării în care își desfășoară activitatea sau în altă țară decât cea de reședință

Încadrarea în categorii de diurne se face ținând seama de coeficienții de ierarhizare prevăzuți în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 386 din 9 aprilie 1990, astfel:

 • categoria I: personalul prevăzut la coeficienții 1,0 - 2,1
 • categoria a II-a: personalul prevăzut la coeficienții 2,2 - 3,0
 • categoria a III-a: personalul prevăzut la coeficienții 3,1 - 4,0.