autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și atribuțiile Ministerului Agriculturii și Alimentației
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 august 1990 se înființează Ministerul Agriculturii și Alimentației, ca organ central al administrației de stat, cu personalitate juridică.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii și Alimentației elaborează și aplică strategia dezvoltării și politica economică a Guvernului României în domeniile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Agriculturii și Alimentației are următoarele atribuții și sarcini principale:

A. Orientări și direcții de bază în organizarea și dezvoltarea agriculturii și alimentației

a) elaborarea strategiei de dezvoltare a agriculturii și alimentației în concordanță cu politica generală de așezare pe baze noi a structurilor economice, care să răspundă cerințelor economiei de piață și care să asigure obținerea produselor agricole și alimentare la nivelul cerințelor economiei naționale și populației;

b) aplicarea fermă a principiului descentralizării prin transformarea și apropierea factorilor decizionali de unitățile economice, promovarea și folosirea valorilor materiale și umane în contextul unei largi autonomii economice și financiare a unităților;

c) sprijinirea procesului de privatizare și al liberei inițiative, prin acordarea de competențe, drepturi și răspunderi depline conducerilor de unități și producătorilor agricoli, în scopul dezvoltării activităților de producere de bunuri și produse agricole și alimentare, al comercializării acestora și extinderii serviciilor;

d) elaborarea și aplicarea programelor de modernizare tehnică și tehnologică în vederea sporirii randamentelor și producțiilor, ridicării calității produselor agricole și alimentare și creșterii competitivității acestora pe piața internă și externă;

e) sprijinirea afirmării și promovării valorilor autentice și a competenței profesionale, în special a tineretului, printr-un larg proces de formare și pregătire managerială a acestuia, de angrenare directă în noile valențe și structuri impuse de principiile și legile economiei de piață.

B. În domeniul producției vegetale

a) răspunde de îndeplinirea sarcinilor privind dezvoltarea agriculturii și obținerea unor producții sporite de cereale și plante tehnice, sigure și stabile; crearea de noi soiuri și hibrizi de plante cu potențial de producție ridicat și rezistente la intemperii;

b) ia măsuri și răspunde de evidența și folosirea rațională a tuturor terenurilor agricole, indiferent de posesor; asigură coordonarea lucrărilor agropedoameliorative care să ducă la creșterea potențialului de producție al pământului; controlează și răspunde de scoaterea terenurilor din producția agricolă vegetală pentru nevoile economiei, urmărind ca aceasta să se facă cu respectarea strictă a prevederilor legii;

c) coordonează activitatea geodezică-topografică din întreaga țară, cu excepția celei îndeplinite de Ministerul Apărării Naționale, care se execută în colaborare; organizează cadastrul funciar; asigură aplicarea în teren a organizării teritoriului și asolamentelor pe întreaga suprafață a țării;

d) recomandă zonarea producției de cereale, leguminoase, plante tehnice, legume, a plantațiilor de vii și pomi, potrivit condițiilor pedoclimatice și social-economice din fiecare zonă și microzonă; asigură repartizarea teritorială a soiurilor și hibrizilor pentru toate plantele de cultură, ia măsuri și asigură crearea de noi soiuri și hibrizi de plante, elaborează tehnologii unitare de producție pentru toate culturile, împreună cu Academia de Științe Agricole și Silvice și institutele de cercetare de profil;

e) organizează și ia măsuri ca unitățile agricole și alți producători să realizeze producțiile de cereale, leguminoase, plante tehnice și furajere, legume și fructe, precum și alte produse agricole vegetale necesare economiei și răspunde de activitatea de preluare și livrare a acestora la unitățile beneficiare și alți cumpărători;

f) organizează, prin unitățile de cercetare și alte unități specializate din subordinea sa, producerea semințelor și a materialului săditor, urmărește și răspunde de asigurarea cu sămânță și material săditor a nevoilor întregii agriculturi, precum și de calitatea acestora;

g) elaborează măsuri pentru protecția plantelor și norme de carantină fitosanitară; îndrumă acțiunile de combaterea bolilor și dăunătorilor și controlează aplicarea lor de către producători; avizează asupra producerii și utilizării insecticidelor, fungicidelor și erbicidelor;

h) asigură și ia măsuri de organizare a executării lucrărilor agricole în perioadele optime, de respectare a normelor tehnologice, folosirea cu eficiență a parcului de tractoare și mașini agricole;

i) stabilește sisteme de tractoare, mașini agricole și utilaje necesare mecanizării proceselor de producție din agricultură; omologhează și ia măsuri pentru introducerea lor în producția agricolă vegetală stabilind norme de folosire, întreținere și reparare a acestora.

C. În domeniul zootehniei

a) recomandă zonarea speciilor și raselor de animale potrivit cu condițiile naturale, social-economice din fiecare zonă și microzonă; urmărește aplicarea acesteia; elaborează împreună cu unitățile de cercetare de profil tehnologii și directive de producție pentru toate speciile și categoriile de animale și urmărește respectarea și aplicarea acestora;

b) organizează și ia măsuri ca unitățile agricole și alți producători să realizeze producțiile de carne, lapte, ouă, lână și alte produse agricole animale, necesare economiei;

c) organizează și îndrumă acțiunile privind reproducția și selecția animalelor, ameliorarea unor rase și crearea de noi rase și hibrizi care să asigure o producție sporită pe baza celor mai recente rezultate ale biologiei aplicate și ingineriei genetice;

d) îndrumă acțiunile de combatere a bolilor și controlează aplicarea lor, exercită atribuțiile serviciului sanitar veterinar de stat și ale inspecției de stat sanitare veterinare și răspunde de prevenirea și combaterea epizootiilor; organizează producerea materialelor biologice și avizează folosirea preparatelor biologice și a medicamentelor de uz zooveterinar;

e) organizează, îndrumă și controlează pescuitul în Marea Neagră și în oceane, piscicultura și pescuitul în apele interioare și ia măsuri de protecție a fondului piscicol, în toate bazinele piscicole, potrivit legii;

f) urmărește asigurarea unei baze furajere echilibrate pentru toate speciile și categoriile de animale și ia măsuri pentru întreținerea și exploatarea rațională a pășunilor și fânețelor naturale, de stabilire a unei structuri optime a plantelor de nutreț cultivate, de aplicarea tehnologiilor stabilite pentru acestea și de realizare a furajelor concentrate.

D. În domeniul îmbunătățirilor funciare și lucrărilor agroameliorative

a) asigură și răspunde de executarea în termenele stabilite a lucrărilor de irigații, desecări și combaterea degradării solului;

b) asigură realizarea programelor de ameliorare a fondului funciar prin studii, cercetare, proiectare și executarea lucrărilor de irigații, desecări și combaterea eroziunii solului în sisteme și amenajări locale și exploatarea suprafețelor amenajate pentru irigații, desecări și combaterea eroziunii solului;

c) asigură asistența tehnică în proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare; organizează și asigură exploatarea și întreținerea sistemelor de irigații și amenajări locale;

d) răspunde de realizarea sarcinilor ce-i revin cu privire la apărarea terenurilor agricole împotriva inundațiilor și ghețurilor.

E. În domeniul alimentației

a) asigură și răspunde de dezvoltarea continuă a activității de industrializare a produselor agricole, valorificarea superioară a materiilor prime agricole, diversificarea sortimentelor de produse alimentare și îmbunătățirea calității acestora în scopul satisfacerii nevoilor de consum ale populației;

b) elaborează studii, prognoze și programe de dezvoltare ale industriei alimentare, ținând seama de orientările și tendințele pe plan mondial ale progresului tehnic și de folosire în condiții de eficiență a capacităților de producție;

c) răspunde de asigurarea producției de carne și preparate din carne, lapte și produse lactate, ulei, zahăr și produse zaharoase, făină, pâine și alte produse de panificație, preparate din pește, vin, bere și alte băuturi alcoolice, conserve de carne, pește, legume și fructe, semiconserve de legume, sucuri, tutun și țigarete.

F. În domeniul contractării produselor vegetale și animale și constituirii fondului de cereale, formarea și păstrarea rezervei de stat de produse agroalimentare

a) ia măsuri și răspunde de contractarea și preluarea, pe bază de contracte prin unitățile sale, a produselor agricole vegetale și animale și de constituirea fondului de stat de cereale, leguminoase boabe și semințe oleaginoase;

b) asigură și răspunde de recepționarea, depozitarea, condiționarea și păstrarea cerealelor, leguminoaselor boabe și semințelor oleaginoase;

c) controlează și ia măsuri pentru respectarea normelor privind transportul și comercializarea cerealelor;

d) asigură și răspunde de formarea și păstrarea rezervei de stat de produse agroalimentare în care scop întocmește nomenclatoarele, nivelurile, stocurile minime anuale și de perspectivă, termenele de păstrare la astfel de produse și emite norme tehnice cu privire la rezerva de stat.

G. Alte atribuții

a) coordonează și îndrumă direct și prin Academia de Științe Agricole și Silvice activitatea de cercetare și proiectare din unitățile subordonate; urmărește rezultatele cercetării științifice și valorificarea acestora în producție; se preocupă de introducerea progresului tehnic, științific și economic în toate unitățile subordonate și editează publicații și lucrări privitoare la problemele de producție, știință și tehnică și organizează acțiuni de propagandă specifice agriculturii;

b) organizează și coordonează activitatea de export-import și de cooperare cu alte țări în domeniul agriculturii; asigură aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale privitoare la activitatea din domeniul său și controlează îndeplinirea obligațiilor ce decurg din acestea;

c) coordonează activitatea de aprovizionare tehnico-materială de exploatare și întreținere a mijloacelor de transport;

d) organizează evidența cadrelor cu studii superioare agricole și sprijină acțiunile de pregătire și perfecționare a tuturor categoriilor de specialiști agricoli;

e) stabilește norme și normative de muncă și personal specifice domeniului agriculturii și alimentației, precum și măsuri cu privire la protecția muncii și îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale personalului din unitățile din subordine;

f) stabilește măsuri și răspunde de respectarea reglementărilor legale, privind protejarea mediului înconjurător;

g) inițiază și promovează sau avizează, după caz, proiecte de acte normative și alte norme și reglementări;

h) urmărește aplicarea legislației din domeniul agriculturii și alimentației, precum și a altor reglementări și ia măsuri de sancționare sau trimitere în fața instituțiilor de drept, după caz, a celor care se fac vinovați de nerespectarea acestora, urmărind, totodată, recuperarea eventualelor prejudicii aduse unităților;

i) îndeplinește orice alte atribuții ce îi revin din reglementările legale, ca organ al administrației de stat pentru agricultură și alimentație.

Art. 4. - Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii și Alimentației este cea prevăzută în anexa nr. 2 cu un număr maxim de 900 posturi, exclusiv demnitarii.

Aparatul funcțional al Ministerului Agriculturii și Alimentației va avea un număr maxim de 355 persoane, din care numărul maxim de posturi de conducere, exclusiv demnitarii, va fi de maximum 20%, din totalul personalului.

În numărul maxim aprobat pentru aparatul funcțional nu se include personalul aferent executării activității de deservire și muncitorii, în număr maxim de 60 persoane.

Departamentele se vor organiza în limita a maximum 170 de posturi; majorarea numărului aprobat se va putea face în cazuri temeinic justificate, pentru buna desfășurare a activității cu până la maximum 5%, de ministrul agriculturii și alimentației. Majorarea numărului de posturi peste acesta se aprobă de ministrul de stat, la propunerea conducerii departamentului, cu avizul ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 5. - Structura organizatorică a departamentelor se elaborează de Ministerul Agriculturii și Alimentației cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și se aprobă de ministrul de stat.

Art. 6. - În cadrul structurilor organizatorice ale ministerului, departamentelor și Academiei de Științe Agricole și Silvice se pot constitui divizii, direcții și servicii cu un număr minim de personal astfel:

 • divizii (direcții generale) cu minimum 15 persoane;
 • direcții cu minimum 10 persoane;
 • servicii cu minimum 3 persoane.

Art. 7. - Numărul posturilor de inginer (economist) principal I - va fi de cel mult 10%, cel de inginer (economist) principal II - 15%, iar cel de inspector general va fi de cel mult 10% din numărul total de persoane cu studii superioare.

Art. 8. - Ministerul Agriculturii și Alimentației este condus de ministru, ajutat de un secretar de stat și un subsecretar de stat, iar departamentele sunt conduse de secretari de stat - șefi de departamente; fiecare departament poate avea și câte un subsecretar de stat.

În cazuri temeinic justificate, ministrul de stat coordonator, la propunerea ministrului agriculturii și alimentației va putea, prin excepție, să aprobe și al doilea subsecretar de stat la unele departamente.

Art. 9. - Pentru conducerea activității Ministerului Agriculturii și Alimentației, se constituie consiliul de administrație și colegiul de conducere conduse de ministru, în calitate de președinte al acestora, care se organizează și funcționează potrivit legii.

Art. 10. - Salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii și Alimentației și a departamentelor se va face conform prevederilor din Legea nr. 57/1974, anexa nr. VI.

Directorii diviziilor vor fi salarizați la nivelul directorului general, respectiv directorului general adjunct, conform prevederilor din Legea nr. 57/1974, anexa nr. VI, cap. A, poz. 1-2.

Art. 11. - Ministerul Agriculturii și Alimentației are în subordine și coordonare directă unitățile economice autonome și celelalte unități prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 12. - Structura organizatorică a unităților economice autonome se elaborează și se aprobă de Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale iar pentru celelalte unități structurile organizatorice se elaborează de acestea și se aprobă de ministrul agriculturii și alimentației.

Nivelurile de salarizare pentru personalul unităților economice autonome și celorlalte unități coordonate direct de Ministerul Agriculturii și Alimentației se vor aproba de consiliile de administrație ale acestora cu avizul ministrului agriculturii și alimentației, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 13. - Institutele de cercetare, cercetare-producție și de studii și proiectări, stațiunile de cercetări agricole sunt coordonate pe linia realizării temelor și programelor de cercetare de Academia de Științe Agricole și Silvice.

Art. 14. - Academia de Științe Agricole și Silvice, ca organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației răspunde împreună cu institutele și stațiunile de cercetări și de cercetare- producție, de realizarea programelor și temelor de cercetare, de asigurarea întregii agriculturi cu semințe necesare de cereale, plante tehnice, leguminoase pentru boabe, plante furajere, legume și cartofi, material săditor viticol și pomicol și animale de reproducție.

Art. 15. - Activitățile, activul și pasivul, care se preiau sau se predau organelor centrale și unităților prevăzute în hotărâre, se stabilesc pe bază de protocol, încheiat în termen de 30 de zile de la data apariției prezentei hotărâri.

Art. 16. - Ministerul Agriculturii și Alimentației va utiliza în parcul propriu de transport un număr de 12 autovehicule.

Parcul de autovehicule al departamentelor, Academiei de Științe Agricole și Silvice, unităților economice autonome și celorlalte unități subordonate direct Ministerului Agriculturii și Alimentației se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 17. - Departamentele, unitățile economice autonome și celelalte unități coordonate de Ministerul Agriculturii și Alimentației se vor organiza, în termen de 60 de zile, cu statut propriu și autonomie decizională prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 18. - Personalul care trece la Ministerul Agriculturii și Alimentației, sau alte unități, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în cadrul aceleiași instituții, în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la salariul tarifar avut, sporuri și indemnizații de conducere, după caz, timp de 3 luni după intrarea în vigoare a noii structuri organizatorice.

De aceleași drepturi beneficiază în mod excepțional și personalul care a fost menținut în activitate, pe aceeași durată, în Ministerul Agriculturii și Alimentației sau în unitățile acestuia, peste numărul de posturi aprobat.

Art. 19. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Resurselor și Industriei vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.

Art. 20. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 138 din 14 februarie 1990 privind structura organizatorică a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu excepția structurilor organizatorice referitoare la direcțiile generale economice, care rămân în vigoare încă 60 de zile, până la reorganizarea acestora în societăți și companii.

Art. 21. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Domenii de activitate
ale Ministerului Agriculturii și Alimentației
 • fond funciar, cadastru, pedologie și agrochimie;
 • producția agricolă vegetală și animală;
 • mecanizarea lucrărilor agricole, asimilări, reparații;
 • îmbunătățiri funciare și construcții în agricultură;
 • protecția plantelor;
 • prevenirea și combaterea bolilor la animale și sănătatea publică veterinară;
 • industrializarea produselor vegetale și animale și prepararea produselor alimentare;
 • producerea furajelor combinate;
 • contractarea, preluarea și comercializarea la intern și export a produselor vegetale și animale;
 • contractarea, preluarea și comercializarea la intern și export a produselor și preparatelor alimentare;
 • cercetarea, proiectarea și învățământul agricol și de industrie alimentară;
 • producția industrială, recondiționări în unități proprii, transporturi;
 • mica industrie și comercializarea produselor agricole și neagricole din unitățile agricole asociate;
 • dezvoltarea rurală, educația populației rurale;
 • protecția și sprijinul proprietarilor agricoli privați;
 • aprovizionarea tehnico-materială a unităților din agricultură și industria alimentară;
 • inspecția de stat și controlul calității proprii în domeniul agriculturii, sanitar-veterinare și alimentației;
 • alte activități specifice din agricultură și industria alimentară.


[modificare] Anexa Nr. 2

Ministerul Agriculturii și Alimentației


MO88_2.png


[modificare] Anexa Nr. 3

Organe economice autonome și alte unități
din subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației
I. Companii, societăți, trusturi, comisii
Subordonate direct ministerului
 • Compania Întreprinderilor de Aprovizionare
 • Comisia pentru Zona Montană
Prin Departamentul Producției Vegetale
 • Compania pentru Producerea și Valorificarea Legumelor și Fructelor
 • Trustul Inului, Cânepii și Bumbacului
 • Societatea Comercială de Cereale și Plante Tehnice
 • Compania Asociațiilor Horticole
 • Compania de Exploatare a Sistemelor de Irigații
Prin Departamentul Producției Animale
 • Trustul Sericiculturii
 • Compania pentru Producerea Nutrețurilor Combinate
Prin Departamentul Agriculturii de Stat
 • Compania „Delta Dunării”
 • Compania Întreprinderilor de Sere
 • Compania pentru Producerea și Valorificarea Porcilor
 • Compania de Producție, Industrializare și Comercializare a Produselor Avicole
 • Compania Agroindustrială Timiș
 • Societatea Comercială „Prodas”
 • Centrul de Perfecționare a Cadrelor Crevedia
Prin Departamentul Mecanizării
 • Compania Întreprinderilor pentru Construcția de Mașini
Prin Departamentul Alimentației
 • Compania Cărnii și Frigului
 • Compania Laptelui „Romlacta”
 • Compania Pescăriilor Statului
 • Compania pentru Pescuitul Oceanic
 • Compania de Morărit și Panificație
 • Compania Zahărului și Produselor Zaharoase
 • Compania de Băuturi Alcoolice și Răcoritoare, Bere, Ape Minerale și Produse Amidonoase
 • Regia Autonomă a Tutunului
 • Compania Producătorilor de Conserve și Sucuri
 • Compania Uleiurilor Vegetale
II. Unități
Subordonate direct ministerului
 • Întreprinderea de Comerț Exterior „Fructexport”
 • Întreprinderea de Comerț Exterior „Agroexport”
 • Institutul de Studii și Proiectări de Construcții pentru Agricultură și Industrie Alimentară
 • Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie și Organizarea Teritoriului
 • Centrul de Material Didactic și Propagandă Agricolă
 • Centrul de Perfecționare a Personalului din Agricultura Asociată Băneasa
 • Centrul de Perfecționare a Pregătirii Profesionale a Cadrelor Economice din Unitățile Agricole Asociate Dobrogostea
 • Comisia de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor
 • Centrul Informațional și de Calcul
Prin Departamentul Producției Vegetale
 • Întreprinderea pentru Contractarea, Condiționarea și Ambalarea Semințelor
 • Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară
 • Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor
 • Institute și stațiuni de cercetare, cercetare și producție din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice
Prin Departamentul Producției Animale
 • Întreprinderea de Dezinfecție, Dezinsecție și Deratizare
 • Întreprinderea „Protan”
 • Institutul de Biologie și Nutriție Animală Balotești
 • Institutul de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Balotești
 • Institutul de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas
 • Institutul de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Brașov
 • Institutul de Cercetări și Biopreparate „Pasteur”
 • Centrul Republican pentru Creșterea și Calificarea Cailor de rasă
 • Centrul Național de Reproducție și Selecție a Animalelor
 • Laboratorul Central pentru Controlul Alimentelor de Origine Animală
 • Laboratorul Central de Control Științific al Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar.