autentificare cu OpenID
Hotărâre privind prevenirea și combaterea abuzurilor și ilegalităților săvârșite în aplicarea prevederilor Decretului-lege nr. 42/1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea prevenirii și combaterii unor încălcări ale dispozițiilor Decretului-lege nr. 42/1990 în legătură cu atribuirea unor suprafețe de teren, preluarea de animale, de produse, ca și a altor fapte ce încalcă prevederile contractuale stabilite pentru asigurarea recoltei agricole, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară, împreună cu Ministerul de Interne și organele lor teritoriale vor organiza și desfășura acțiuni de verificare a situației unităților agricole de stat și cooperatiste la care s-au produs pagube ca urmare a unor astfel de abuzuri și încălcări.

La aceste acțiuni se va solicita, după caz, și sprijinul organelor locale ale procuraturii.

Art. 2. - Prefecturile și Primăria municipiului București vor constitui, dintre persoanele desemnate de organele prevăzute la art. 1, colective care, sub conducerea organelor locale ale administrației de stat, vor verifica toate cazurile de abuzuri și încălcări ale prevederilor Decretului-lege nr. 42/1990 semnalate sau de care vor lua cunoștință.

Art. 3. - Colectivele vor propune măsuri ferme și imediate care să conducă la instaurarea legalității și a ordinii în unitățile la care s-au constatat încălcări ale legii.

În situația în care se constată încălcări ale prevederilor legale, iar persoanele vinovate continuă să se mențină în stare de abuz cu privire la preluarea unor terenuri, animale sau produse agricole sau au produs pagube și nu plătesc despăgubirile, comisiile vor sesiza operativ organele în drept în vederea stabilirii și atragerii răspunderii civile sau penale, după caz.

Art. 4. - În cazul în care unele suprafețe de teren ce au fost atribuite în folosință nu sunt cultivate, pe acestea s-au ridicat construcții de orice fel sau au fost date de titular altor persoane, spre a fi lucrate, colectivele vor lua măsuri de identificare și vor sesiza unitatea agricolă pentru ca, pe baza hotărârii adunării generale a cooperativei agricole sau, după caz, a conducerii unității agricole de stat, titularului să-i fie retras dreptul de folosință asupra acestora, în conformitate cu art. 7 din Decretul-lege nr. 42/1990.

Art. 5. - Pentru preîntâmpinarea unor abuzuri și încălcări ale dispozițiilor Decretului-lege nr. 42/1990, organele locale ale administrației de stat vor organiza, la județe, municipii, orașe și comune, comisii speciale formate din reprezentanți ai direcțiilor generale pentru agricultură, Sucursalei Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară și al conducerii unităților agricole respective.

Aceste comisii speciale vor desfășura acțiuni, cu caracter de permanență, sub conducerea organelor locale ale administrației de stat, pentru aplicarea corectă a prevederilor Decretului-lege nr. 42/1990 în cadrul tuturor unităților agricole din județ și vor lua măsuri de prevenire a oricăror abuzuri sau încălcări ale dispozițiilor acestuia.

Comisiile speciale vor lua, totodată, măsuri pentru rezolvarea operativă a eventualelor contestații sau sesizări privind modul de aplicare a prevederilor Decretului-lege nr. 42/1990, precum și a semnalărilor în legătură cu orice abuzuri sau încălcări ale acestuia.

Art. 6. - Ministerul Agriculturii și Alimentației va urmări îndeplinirea dispozițiilor prezentei hotărâri și va informa periodic Guvernul în acest sens.

Art. 7. - Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică de la data emiterii ordinului primului-ministru, nr. 29/1990, pe care îl înlocuiește.