autentificare cu OpenID
Decret-lege privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Adunările generale ale cooperativelor agricole din zonele de deal-munte și preorășenești pot hotărî atribuirea, din suprafața proprietatea cooperativei, de terenuri arabile și fânețe în folosință agricolă îndelungată membrilor cooperatori din comunele sau satele respective.

În cadrul acestor suprafețe pot fi atribuite și vii sau livezi.

Suprafețele de terenuri se atribuie persoanelor care le lucrează și obțin producții bune, fără a angaja altă forță de muncă.

Suprafețele arabile și fânețele se atribuie în folosință după ce se stabilesc terenurile necesare bazei furajere pentru efectivele de animale rămase cooperativelor agricole, în urma definitivării acțiunilor de cooperare prevăzute la art. 2.

Art. 2. - Adunările generale ale cooperativelor agricole din zonele de deal-munte și preorășenești pot organiza acțiuni de cooperare, pe bază de contract, cu membrii cooperatori care doresc să preia animale în întreținere. Aceștia vor livra unităților contractante specializate, în numele cooperativei cu care au încheiat contractul de cooperare, cantitățile de produse și produși stabilite.

Unitatea contractantă va plăti contravaloarea produselor cooperativei agricole cu care a încheiat contractul de livrare a acestora la fondul de stat.

Condițiile de cooperare, avantajele, drepturile și obligațiile în acțiunea de cooperare se stabilesc prin acordul părților contractante.

De asemenea, membrii cooperatori se pot organiza în asociații libere, pentru a folosi construcțiile, grajdurile și celelalte utilități disponibile din cooperativele agricole, cu acordul acestora.

Animalele care nu se vor prelua prin aceste acțiuni de cooperare sau nu pot fi întreținute de cooperative pot fi vândute de acestea, la prețurile legale, altor unități agricole, precum și membrilor cooperatori care se angajează să plătească contravaloarea lor în produse sau produși.

Art. 3. - Suprafețele de pășuni ale cooperativelor agricole din zonele de deal-munte și preorășenești vor fi folosite ca pășuni comunale.

Art. 4. - Adunările generale ale cooperativelor agricole din celelalte zone pot hotărî atribuirea de loturi în folosință de până la 5.000 metri pătrați teren arabil sau în echivalent agricol fiecărui membru cooperator sau pensionar cooperator, precum și mecanizatorilor și altor lucrători din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, cu obligația ca aceștia să efectueze în cooperativă volumul de muncă și, respectiv, lucrările mecanizate stabilite.

În condițiile prevăzute la alineatul precedent, adunările generale pot atribui astfel de loturi în folosință și persoanelor care doresc să se întoarcă în sat și să devină membri cooperatori.

Adunările generale ale cooperativelor agricole din toate zonele țării pot atribui în folosință până la 2.500 metri pătrați teren arabil de familie și altor categorii de persoane care locuiesc în comună, în satele și orașele învecinate și nu sunt membri cooperatori, cu obligația de a cultiva în bune condiții pământul și de a plăti cooperativei o taxă anuală stabilită de adunarea generală a acesteia.

La stabilirea taxei se va ține seama de calitatea și potențialul terenurilor care urmează a fi atribuite în folosință.

În vederea aplicării asolamentelor și a executării lucrărilor de combatere a bolilor și dăunătorilor, suprafețele de teren ce se atribuie în folosință potrivit prezentului articol urmează să fie situate, de regulă, în sole compacte, în vatra satului.

Art. 5. - Unitățile agricole de stat pot atribui în folosință lucrătorilor lor permanenți terenuri arabile de până la 5.000 metri pătrați din suprafața proprie. Lucrătorii care își au domiciliul în alte localități pot primi terenuri, în suprafața arătată, de la unitățile agricole de stat sau cooperativele agricole din localitățile de domiciliu, cu aprobarea acestora, având obligația de a realiza sarcinile proprii de muncă în unitățile în care lucrează.

Art. 6. - În cooperativele agricole care au dat în folosință îndelungată suprafețe de teren arabil și fânețe, potrivit art. 1, și care urmează să-și continue activitatea prin acțiuni de cooperare în zootehnie, mica industrie, valorificarea produselor și în alte sectoare, conducerea se va asigura de președinte, ales de adunarea generală a membrilor cooperatori și salarizat din veniturile cooperativei, precum și de specialiști agricoli și contabil șef, salarizați de stat.

Art. 7. - Deținătorii de terenuri, date în folosință potrivit prevederilor prezentului decret-lege, care nu le cultivă în bune condiții sau le folosesc în alte scopuri decât producția agricolă, pierd dreptul de folosință asupra acestora, pe baza hotărârii adunării generale a cooperativei agricole sau, după caz, a conducerii unității agricole de stat.

Abrogat de Legea 18 / 1991

Art. 8. - Terenul aferent casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora, în zonele cooperativizate, constituie proprietatea particulară a deținătorilor; acestea pot fi înstrăinate și lăsate moștenire.

Terenul prevăzut la alin. 1, împreună cu lotul care poate fi atribuit în folosință membrului cooperator, potrivit prevederilor art. 4, nu poate depăși suprafața de 6.000 metri pătrați pentru deținătorul casei de locuit.

Art. 9. - Deținătorii de terenuri în folosință agricolă sau în proprietate particulară pot să-și vândă în mod liber, fără preț de mercurial, produsele obținute de pe aceste suprafețe, inclusiv animale, păsări și produse animale, atât pe piață, cât și pe bază de contracte încheiate cu unitățile specializate, în condiții reciproc avantajoase.

Persoanele care realizează produse și produși în cadrul acțiunilor de cooperare cu unitățile agricole cooperatiste pot să valorifice, în mod liber și fără preț de mercurial, cantitățile care li se cuvin din astfel de acțiuni.

Art. 10. - Statul, prin stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și alte unități de stat, va sprijini pe toți deținătorii de terenuri agricole, prin executarea de lucrări mecanizate, cu plata în natură și în bani.

Totodată, producătorii agricoli vor fi sprijiniți, prin unități specializate, să-și procure semințe, material săditor, îngrășăminte, substanțe de combatere a bolilor și dăunătorilor, reproducători, material seminal, furaje, utilaje de uz gospodăresc și altele și să primească asistență tehnică. Contravaloarea lucrărilor mecanice, materialelor și utilajelor va fi plătită în natură și în bani, la prețurile și tarifele aprobate de către organele competente, potrivit legii.

Art. 11. - Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și alte unități agricole de stat pot vinde producătorilor agricoli particulari tractoare și alte utilaje agricole cu durata de serviciu normată expirată, prin licitație publică.

Art. 12. - Orice dispoziții contrare prezentului decret-lege se abrogă.

Abrogat de Legea 18 / 1991