autentificare cu OpenID
Hotărâre privind regimul licențelor de export și import al României
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
  • contrasemnat: p. Ministrul economiei și finanțelor, Florian Bercea
  • contrasemnat: p. Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Mircea Boulescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Operațiunile de export și import se pot efectua numai de către agenții economici care au prevăzut în obiectul lor de activitate efectuarea unor astfel de operațiuni.

Art. 2. - Exportul și importul mărfurilor din și în teritoriul vamal al României sunt liberalizate, nefiind supuse licențelor de export, respectiv import.

Art. 3. - Fac excepție de la prevederile art. 2 mărfurile supuse unor restricții cantitative, regimului de control în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de România privind neproliferarea armelor de distrugere în masă și a rachetelor purtătoare, a materialelor radioactive, instalațiilor nucleare și materialelor de interes nuclear, precum și orice alte mărfuri supuse controlului, conform prevederilor prezentei hotărâri, pentru care sunt necesare licențe de export și, respectiv, import.

Totodată, sunt supuse regimului de licențe operațiunile comerciale cu decontarea în conturi de cliring, de barter sau de cooperare convenite pe baza unor acorduri guvernamentale, cele pentru recuperarea creanțelor externe ale statului, cele care se realizează pe baza unor credite acordate sau contractate la nivel guvernamental, precum și operațiunile legate de export-import.

Art. 4. - În scopul asigurării echilibrului general sau local al pieței interne, securității generale, protecției patrimoniului cultural și artistic, precum și conservării resurselor naturale epuizabile, Ministerul Comerțului și Turismului supune unele mărfuri de export unor restricții cantitative temporare, controlului sau interdicției.

Art. 5. - Ministerul Comerțului și Turismului poate institui restricții cantitative la import, cu caracter temporar, după cum urmează:

a) când apare riscul iminent al unui dezechilibru al balanței de plăți externe sau în scopul creării unor rezerve valutare normale;
b) când anumite importuri, prin cantitate sau condiții de realizare, produc sau amenință cu producerea unui prejudiciu grav producătorii naționali ai unor produse similare sau direct concurente.

Art. 6. - Instituirea la import de restricții cantitative se face la cererea fundamentată a Băncii Naționale a României sau a agenților economici naționali ori a asociațiilor de agenți economici naționali interesați, după caz, aplicându-se până la eliminarea influențelor negative avute în vedere la instituirea lor.

Art. 7. - Pentru motive de protecție a moralei publice, a sănătății și a vieții persoanelor, a mediului înconjurător și a securității naționale, Ministerul Comerțului și Turismului supune unele mărfuri din import controlului sau interdicției la import.

Art. 8. - Instituirea de restricții cantitative la export și import, supunerea mărfurilor de export și import controlului sau interdicției, lista produselor vizate, precum și perioada de aplicare a acestor măsuri se dau publicității.

Lista mărfurilor supuse regimului de control în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de România privind neproliferarea armelor de distrugere în masă și a rachetelor purtătoare, a materialelor radioactive, instalațiilor nucleare și materialelor de interes nuclear, precum și procedura de avizare a importurilor sau exporturilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului comerțului și turismului, ministrului afacerilor externe, ministrului industriei, ministrului mediului și ministrului apărării naționale, care se dă publicității.

Art. 9. - Eliberarea licențelor de export și import prevăzute în prezenta hotărâre se realizează de către Ministerul Comerțului și Turismului, prin Departamentul Comerțului Exterior.

Art. 10. - Licențele de export și import se eliberează în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererilor la Ministerul Comerțului și Turismului - Departamentul Comerțului Exterior, de regulă cu o valabilitate până la sfârșitul anului calendaristic pentru care au fost emise.

Art. 11. - Licențele de export sau import pentru mărfurile supuse restricțiilor cantitative, conform prevederilor prezentei hotărâri, se eliberează pe o perioadă care să evite blocarea utilizării contingentelor respective.

Art. 12. - Respingerea cererilor de licență de export sau import se face motivat și se comunică agentului economic respectiv.

Art. 13. - Ministerul Comerțului și Turismului va stabili metodologia de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Ministerul Economiei și Finanțelor va stabili procedurile specifice pentru depunerea documentelor de vămuire în aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 14. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 mai 1992.

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 726 din 14 octombrie 1991, precum și orice alte dispoziții contrare.