autentificare cu OpenID
Hotărâre privind regimul licențelor de import și export
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 215 / 1992.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Importul mărfurilor în teritoriul vamal al României este liberalizat, fiind supus licențelor de import automate.

Fac excepție importurile supuse unor restricții cantitative și cele supuse controlului, conform prevederilor prezentei hotărâri, administrate printr-un sistem de licențe neautomate.

Art. 2. - Ministerul Comerțului și Turismului poate institui restricții cantitative la import, cu caracter temporar, după cum urmează:

a) la cererea Băncii Naționale a României, când apare riscul iminent al unui dezechilibru al balanței de plăți externe sau în scopul creării unor rezerve valutare normale;

b) la cererea fundamentată a agenților economici naționali ori a asociațiilor de agenți economici naționali interesați, în cazul în care anumite importuri produc sau amenință cu producerea unui prejudiciu grav, prin cantitate sau prin condițiile de realizare, producătorilor naționali ai unor produse similare sau direct concurente.

Art. 3. - Instituirea de restricții cantitative la import, lista mărfurilor contingentate, precum și cantitatea sau, după caz, valoarea pe mărfuri și țări a contingentelor, se publică în presă sau alte mijloace mass-media.

Art. 4. - În cazul în care anumite importuri produc sau amenință cu producerea unui prejudiciu grav, prin cantitate sau prin condițiile de realizare, producătorilor naționali ai unor produse similare sau direct concurente, sau când apare riscul iminent al unui dezechilibru al balanței de plăți externe sau în scopul creării unor rezerve valutare normale, Ministerul Economiei și Finanțelor, împreună cu Ministerul Comerțului și Turismului pot institui suprataxe vamale de import cu caracter temporar.

Aceste suprataxe se vor aplica până la eliminarea influențelor negative rezultate din importuri, avute în vedere la instituirea lor sau până la echilibrarea balanței de plăți externe.

În cazul instituirii de suprataxe, mărfurile respective nu vor fi supuse altor restricții cantitative.

Instituirea suprataxelor vamale se face la cererea fundamentată a agenților economici ori a asociațiilor de agenți economici interesați, sau a Băncii Naționale a României, după caz.

Art. 5. - Pentru motive de protecție a moralei publice, a sănătății și vieții persoanelor, a mediului înconjurător și a securității naționale, Ministerul Comerțului și Turismului poate introduce măsuri de control al importurilor sau interdicții la import.

Art. 6. - Instituirea suprataxelor vamale la import, a măsurilor de control sau a interdicțiilor la import, precum și produsele vizate de acestea și perioada de aplicare se publică în Monitorul Oficial al României sau în presă, după caz.

Art. 7. - Exportul mărfurilor din teritoriul vamal al României este liberalizat, fiind supus licențelor de export automate.

Fac excepție exporturile mărfurilor supuse unor restricții cantitative și cele supuse controlului, conform prevederilor prezentei hotărâri, administrate printr-un sistem de licențe neautomate.

Art. 8. - Ministerul Comerțului și Turismului poate institui restricții cantitative și interdicții la export, cu caracter temporar, în scopul asigurării echilibrului general sau local al pieței interne.

Art. 9. - Pentru motive de protecție a intereselor generale de securitate, a patrimoniului național cultural și artistic, conservarea resurselor naturale epuizabile, precum și a rezervelor în aur și argint, Ministerul Comerțului și Turismului poate introduce măsuri de control al exporturilor sau interdicții la exportul anumitor mărfuri.

Art. 10. - Instituirea de restricții cantitative la export, lista mărfurilor contingentate pe cantități sau, după caz, valoric, precum și lista mărfurilor interzise la export sau supuse controlului se publică în presă sau alte mijloace mass-media.

Art. 11. - Eliberarea licențelor de import și a licențelor de export automate, a celor pentru administrarea contingentelor, precum și instituirea de măsuri de control și interdicții la import și export se realizează de către Ministerul Comerțului și Turismului, prin Departamentul comerțului exterior.

Art. 12. - Licențele de import sau export se eliberează în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererilor de licență la Ministerul Comerțului și Turismului - Departamentul comerțului exterior.

Valabilitatea licențelor de import sau export este, de regulă, până la sfârșitul anului calendaristic pentru care au fost emise.

Licențele de import sau export pentru mărfurile contingentate se eliberează pe o perioadă care să evite blocarea utilizării contingentelor.

Art. 13. - Respingerea cererilor de licență de import sau export se face motivat.

În cazul în care temeiul respingerii nu se încadrează în prevederile prezentei hotărâri sau licența nu a fost emisă în termen, solicitantul cererii de licență nemulțumit poate acționa în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ.

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului României nr. 472/6.07.1991, precum și orice alte dispoziții contrare.