autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Sănătății este organul central de specialitate al administrației de stat, care înfăptuiește strategia de ansamblu a Guvernului în domeniul sănătății populației.

Art. 2. - În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sănătății are următoarele atribuții principale:

 • asigură și răspunde de organizarea activității de asistență medicală preventivă, curativă și de recuperare medicală ce se acordă prin unitățile sanitare de stat;
 • stabilește principalele obiective de etapă și pe termen lung în activitatea preventivă;
 • îndrumă și controlează modul de aplicare a normelor de igienă și sanitaro-antiepidemice în mediul de viață al populației și la locul de muncă; îndeplinește prin organele sale de specialitate funcția de inspecție sanitară de stat; dispune în situații deosebite măsuri antiepidemice;
 • stabilește și urmărește împreună cu organele competente folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;
 • îndrumă și controlează activitatea unităților de ocrotire și asistență medicală a mamei, copilului și adolescentului, asistență medicală de urgență și la locul de muncă;
 • asigură asistența medicală a persoanelor în vârstă, a copiilor și adulților bolnavi neuropsihici și handicapaților;
 • colaborează la utilizarea rațională a factorilor naturali de mediu și își dă acordul pentru utilizarea și funcționarea stațiunilor balneoclimaterice;
 • coordonează și îndrumă împreună cu organele centrale competente, activitatea de medicină a culturii fizice;
 • autorizează producerea, înregistrarea, introducerea și folosirea în practica medicală a medicamentelor, produselor biologice de uz uman și reactivilor, a plantelor medicinale și cosmeticelor, precum și a echipamentelor medicale;
 • organizează, îndrumă și controlează activitatea în rețeaua farmaceutică; organizează și răspunde de controlul calității medicamentelor, coordonează importurile de medicamente, aparatură medicală și alte produse necesare rețelei sanitare, prin întreprinderea de comerț exterior proprie;
 • coordonează și supraveghează regimul substanțelor și produselor stupefiante, psihotrope și toxice în conformitate cu prevederile legale;
 • întocmește anual Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman; coordonează și urmărește aprovizionarea cu medicamente, echipamente medicale, reactivi în unitățile sanitare de stat;
 • organizează în situații deosebite asistența medicală, asigurând rezerva de mobilizare cu medicamente și materiale sanitare;
 • organizează și elaborează împreună cu Academia de Științe Medicale, strategia și orientarea activității de cercetare științifică;
 • elaborează împreună cu organele competente, documentele de cooperare internațională, în domeniul ocrotirii sănătății; organizează activitatea de relații internaționale, urmărind realizarea contractelor;
 • sprijină informarea și documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate și organizarea manifestărilor științifice;
 • analizează și evaluează periodic indicatori ai stării de sănătate;
 • îndrumă și controlează activitatea privind deontologia medicală și etica profesională a personalului sanitar;
 • asigură resursele umane pentru sectorul sanitar de stat;
 • elaborează și emite norme de încadrare, promovare, transferare și detașare a personalului sanitar având în vedere repartizarea judicioasă pe întreg teritoriul țării;
 • participă potrivit legii la repartizarea în muncă a absolvenților institutelor de învățământ superior medical și farmaceutic (medicii, farmaciștii);
 • stabilește specialitățile medico-sanitare, organizează concursuri și examene pentru ocuparea posturilor vacante și acordarea specialității medicale sau farmaceutice;
 • stabilește structura și normele de organizare și funcționare a unităților sanitare din sectorul public; își dă acordul asupra înființării, desființării, schimbării sediului, profilului și structurii unităților sanitare;
 • analizează și avizează proiectarea investițiilor în domeniul sanitar;
 • asigură, analizează și urmărește executarea indicatorilor de plan și a bugetului de stat pentru ocrotirea sănătății;
 • acordă avize pentru activitățile bazate pe libera inițiativă și privatizare în domeniul medical și farmaceutic, veghează asupra climatului de concurență loială și ia măsuri de protejare a intereselor bolnavilor și populației;
 • emite, în vederea aplicării legii, norme obligatorii privind activitatea specifică în domeniul sanitar; elaborează și prezintă proiecte de acte normative; avizează proiecte de acte normative, elaborate de alte organe centrale ce interesează domeniul sanitar;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 3. - Pentru realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sănătății constituie comisii de specialitate.

Art. 4. - (1) Conducerea ministerului este asigurată de ministru, consiliul de administrație și colegiul ministerului.

(2) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 5. - Nivelul de salarizare pentru funcțiile de conducere și de execuție tehnice, economice și de altă specialitate din aparatul propriu al Ministerului Sănătății este cel prevăzut la cap. I, pct. I lit. A din anexa VI la Legea nr. 57/1974.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Sănătății este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al ministerului este de 220, exclusiv demnitarii.

(3) În structura organizatorică a Ministerului Sănătății pot funcționa departamente, direcții generale direcții, servicii, oficii și birouri.

(4) Numărul maxim de posturi de conducere este de 20% din numărul maxim de posturi din aparatul propriu al ministerului.

(5) Numărul posturilor de medici, farmaciști (ingineri, economiști etc.) principali I va fi cel mult de 10%, cel de medici, farmaciști (ingineri, economiști etc.), principali II, de cel mult 15% din numărul total de personal cu studii superioare, iar cel de inspectori generali de cel mult 45 posturi.

(6) Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcțiuni, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

(7) Pentru comisiile de specialitate Ministerul Sănătății va putea utiliza 8 posturi prin plata cu ora în mod temporar.

Art. 7. - (1) Ministerul Sănătății are în subordine unitățile publice prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Înființarea și desființarea unităților subordonate Ministerului Sănătății, obiectul de activitate al acestora, structurile organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și gradele de organizare se aprobă de ministrul sănătății.

(3) Înființarea și desființarea unităților finanțate de la bugetul de stat se poate face numai cu acordul Ministerului Finanțelor.

Art. 8. - În vederea asigurării, respectării normelor morale și ale deontologiei medicale, precum și pentru aplicarea regulilor de bună practică a profesiunilor de către personalul medico-sanitar și farmaceutic, funcționează colegiul central și colegiile județene (al municipiului București); modul de organizare și funcționare a acestor colegii se stabilește prin regulament aprobat de ministrul sănătății.

Art. 9. - Ministerul Sănătății va utiliza un parc propriu de transport, atât pentru aparatul central, cât și pentru unitățile subordonate care va fi stabilit prin ordin al ministrului, cu acordul ministrului de stat coordonator.

Art. 10. - Personalul transferat în interesul serviciului, trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici sau rămas disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, beneficiază de salariul tarifar avut, sporul de vechime și indemnizația de conducere, după caz, pe o perioadă de 3 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Art. 11. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, ministrul sănătății poate emite ordine și instrucțiuni.

Art. 12. - Ministerul Finanțelor și Misterul Resurselor și Industriei vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și financiari ai Ministerului Sănătății, pe anul 1990.

Art. 13. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10.08.1990. Pe aceeași dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 65 din 22 ianuarie 1990.


[modificare] Anexa Nr. 1

Ministerul Sănătății


Mo94-a-1-4.png


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista
unităților direct subordonate Ministerului Sănătății
Nr. crt. Denumirea unității Sediul
localitatea județul
I. Unități bugetare
A. Spitale, sanatorii
1. Spitalul Clinic Fundeni București
2. Spitalul Elias și Policlinica nr. 10 București
3. Spitalul Interdepartamental București
4. Policlinica Corpului Diplomatic București
5. Sanatoriul Climateric de Nevroze Predeal Brașov
6. Sanatoriul T.B.C. Moroeni Dâmbovița
7. Spitalul de Patologie Neuromusculară Vâlcele Covasna
8. Spitalul de Copii Neuropsihici Siret Suceava
9. Sanatoriul Balneoclimatic de Copii Bușteni Prahova
10. Sanatoriul Balneoclimatic de Copii Gura Ocniței Dâmbovița
B. Institute și centre medicale
11. Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Prof. dr. Alfred Rusescu” București
12. Institutul Național pentru Servicii de Sănătate și Conducere București
13. Institutul de Igienă și Sănătate Publică București
14. Institutul de Sănătate Publică și Cercetări Medicale Iași Iași
15. Institutul de Sănătate Publică și Cercetări Medicale Cluj-Napoca Cluj
16. Institutul de Sănătate Publică și Cercetări Medicale Timișoara Timiș
17. Institutul de Sănătate Publică și Cercetări Medicale Târgu Mureș Mureș
18. Institutul de Medicină Internă „N. Gh. Lupu” București
19. Institutul de Fiziologie Normală și Patologică „D. Danielopolu” București
20. Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” București
21. Institutul de Ftiziologie „Prof. dr. Marius Nasta” București
22. Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului și Cercetări Farmaceutice „Prof. dr. Petre Ionescu Stoian” București
23. Institutul Oncologic București
24. Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca Cluj
25. Institutul de Medicină Fizică, Balneoclimatologie și Recuperare Medicală București
26. Institutul de Medicină Legală „Prof. dr. Mina Minovici” București
27. Institutul de Endocrinologie „C. I. Parhon” București
28. Institutul de Hematologie București
29. Centrul Medical de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. București
30. Centrul de Nutriție și Boli Metabolice „Prof. dr. N. Paulescu” București
31. Centrul de Medicină Socială „Christiana” București
32. Centrul Dermato-Venerologic București
33. Centrul de Medicină Sportivă București
34. Centrul de Acupunctură și Homeopatie București
C. Direcții sanitare
35. Direcția Sanitară a județului Alba Alba Iulia Alba
36. Direcția Sanitară a județului Arad Arad Arad
37. Direcția Sanitară a județului Argeș Pitești Argeș
38. Direcția Sanitară a județului Bacău Bacău Bacău
39. Direcția Sanitară a județului Bihor Oradea Bihor
40. Direcția Sanitară a județului Bistrița-Năsăud Bistrița Bistrița-Năsăud
41. Direcția Sanitară a județului Botoșani Botoșani Botoșani
42. Direcția Sanitară a județului Brăila Brăila Brăila
43. Direcția Sanitară a județului Brașov Brașov Brașov
44. Direcția Sanitară a județului Buzău Buzău Buzău
45. Direcția sanitară a județului Caraș-Severin Reșița Caraș-Severin
46. Direcția Sanitară a județului Călărași Călărași Călărași
47. Direcția Sanitară a județului Cluj Cluj-Napoca Cluj
48. Direcția Sanitară a județului Constanța Constanța Constanța
49. Direcția Sanitară a județului Covasna Sf. Gheorghe Covasna
50. Direcția Sanitară a județului Dâmbovița Târgoviște Dâmbovița
51. Direcția Sanitară a județului Dolj Craiova Dolj
52. Direcția Sanitară a județului Galați Galați Galați
53. Direcția Sanitară a județului Giurgiu Giurgiu Giurgiu
54. Direcția Sanitară a județului Gorj Târgu Jiu Gorj
55. Direcția Sanitară a județului Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
56. Direcția Sanitară a județului Hunedoara Deva Hunedoara
57. Direcția Sanitară a județului Ialomița Slobozia Ialomița
58. Direcția Sanitară a județului Iași Iași Iași
59. Direcția Sanitară a județului Maramureș Baia Mare Maramureș
60. Direcția Sanitară a județului Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
61. Direcția Sanitară a județului Mureș Târgu Mureș Mureș
62. Direcția Sanitară a județului Neamț Piatra-Neamț Neamț
63. Direcția Sanitară a județului Olt Slatina Olt
64. Direcția Sanitară a județului Prahova Ploiești Prahova
65. Direcția Sanitară a județului Satu Mare Satu Mare Satu Mare
66. Direcția Sanitară a județului Sibiu Sibiu Sibiu
67. Direcția Sanitară a județului Sălaj Zalău Sălaj
68. Direcția Sanitară a județului Suceava Suceava Suceava
69. Direcția Sanitară a județului Teleorman Alexandria Teleorman
70. Direcția Sanitară a județului Timiș Timișoara Timiș
71. Direcția Sanitară a județului Tulcea Tulcea Tulcea
72. Direcția Sanitară a județului Vaslui Vaslui Vaslui
73. Direcția Sanitară a județului Vâlcea Râmnicu Vâlcea Vâlcea
74. Direcția Sanitară a județului Vrancea Focșani Vrancea
75. Direcția Sanitară a municipiului București București
D. Centre de medicină preventivă
76. Centrul de Medicină Preventivă al județului Alba Alba Iulia Alba
77. Centrul de Medicină Preventivă al județului Arad Arad Arad
78. Centrul de Medicină Preventivă al județului Argeș Pitești Argeș
79. Centrul de Medicină Preventivă al județului Bacău Bacău Bacău
80. Centrul de Medicină Preventivă al județului Bihor Oradea Bihor
81. Centrul de Medicină Preventivă al județului Bistrița-Năsăud Bistrița Bistrița-Năsăud
82. Centrul de Medicină Preventivă al județului Botoșani Botoșani Botoșani
83. Centrul de Medicina Preventivă al județului Brăila Brăila Brăila
84. Centrul de Medicină Preventivă al județului Brașov Brașov Brașov
85. Centrul de Medicină Preventivă al județului Buzău Buzău Buzău
86. Centrul de Medicină Preventivă al județului Caraș-Severin Reșița Caraș-Severin
87. Centrul de Medicină Preventivă al județului Călărași Călărași Călărași
88. Centrul de Medicină Preventivă al județului Cluj Cluj-Napoca Cluj
89. Centrul de Medicină Preventivă al județului Constanța Constanța Constanța
90. Centrul de Medicină Preventivă al județului Covasna Sfântu Gheorghe Covasna
91. Centrul de Medicină Preventivă al județului Dâmbovița Târgoviște Dâmbovița
92. Centrul de Medicină Preventivă al județului Dolj Craiova Dolj
93. Centrul de Medicină Preventivă al județului Galați Galați Galați
94. Centrul de Medicină Preventivă al județului Giurgiu Giurgiu Giurgiu
95. Centrul de Medicină Preventivă al județului Gorj Târgu Jiu Gorj
96. Centrul de Medicină Preventivă al județului Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
97. Centrul de Medicină Preventivă al județului Hunedoara Deva Hunedoara
98. Centrul de Medicină Preventivă al județului Ialomița Slobozia Ialomița
99. Centrul de Medicină Preventivă al județului Iași Iași Iași
100. Centrul de Medicina Preventivă al județului Maramureș Baia Mare Maramureș
101. Centrul de Medicină Preventivă al județului Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
102. Centrul de Medicină Preventivă al județului Mureș Târgu Mureș Mureș
103. Centrul de Medicină Preventivă al județului Neamț Piatra-Neamț Neamț
104. Centrul de Medicină Preventivă al județului Olt Slatina Olt
105. Centrul de Medicină Preventivă al județului Prahova Ploiești Prahova
106. Centrul de Medicină Preventivă al județului Satu Mare Satu Mare Satu Mare
107. Centrul de Medicină Preventivă al județului Sibiu Sibiu Sibiu
108. Centrul de Medicină Preventivă al județului Sălaj Zalău Sălaj
109. Centrul de Medicină Preventivă al județului Suceava Suceava Suceava
110. Centrul de Medicină Preventivă al județului Teleorman Alexandria Teleorman
111. Centrul de Medicină Preventivă al județului Timiș Timișoara Timiș
112. Centrul de Medicină Preventivă al județului Tulcea Tulcea Tulcea
113. Centrul de Medicină Preventivă al județului Vaslui Vaslui Vaslui
114. Centrul de Medicină Preventivă al județului Vâlcea Râmnicu Vâlcea Vâlcea
115. Centrul de Medicină Preventivă al județului Vrancea Focșani Vrancea
116. Centrul de Medicină Preventivă al municipiului București București
E. Unități de învățământ
117. Centrul de Perfecționare a Personalului Sanitar Superior București
118. Centrul de Perfecționare a Personalului Sanitar Mediu București
119. Școala Postliceală Sanitară Alba Iulia Alba
120. Școala Postliceală Sanitară Călărași Călărași
121. Școala Postliceală Sanitară Sfântu Gheorghe Covasna
122. Școala Postliceală Sanitară Giurgiu Giurgiu
123. Școala Postliceală Sanitară Târgu Jiu Gorj
124. Școala Postliceală Sanitară Slobozia Ialomița
125. Școala Postliceală Sanitară Piatra-Neamț Neamț
126. Școala Postliceală Sanitară Slatina Olt
127. Școala Postliceală Sanitară Reșița Caraș-Severin
128. Școala Postliceală Sanitară Zalău Sălaj
129. Școala Postliceală Sanitară Tulcea Tulcea
130. Școala Postliceală Sanitară Focșani Vrancea
131. Școala Postliceală Sanitară Alexandria Teleorman
132. Școala Postliceală Sanitară Vaslui Vaslui
133. Grupul Școlar Sanitar (liceu și școală postliceală) Arad Arad
134. Grupul Școlar Sanitar Bacău Bacău
135. Grupul Școlar Sanitar Bistrița Bistrița-Năsăud
136. Grupul Școlar Sanitar Baia Mare Maramureș
137. Grupul Școlar Sanitar Botoșani Botoșani
138. Grupul Școlar Sanitar Brăila Brăila
139. Grupul Școlar Sanitar Buzău Buzău
140. Grupul Școlar Sanitar Brașov Brașov
141. Grupul Școlar Sanitar Constanța Constanța
142. Grupul Școlar Sanitar Cluj-Napoca Cluj
143. Grupul Școlar Sanitar Craiova Dolj
144. Grupul Școlar Sanitar Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
145. Grupul Școlar Sanitar Galați Galați
146. Grupul Școlar Sanitar Iași Iași
147. Grupul Școlar Sanitar Odorheiu Secuiesc Harghita
148. Grupul Școlar Sanitar Hunedoara Hunedoara
149. Grupul Școlar Sanitar Oradea Bihor
150. Grupul Școlar Sanitar Pitești Argeș
151. Grupul Școlar Sanitar Ploiești Prahova
152. Grupul Școlar Sanitar Râmnicu Vâlcea Vâlcea
153. Grupul Școlar Sanitar Satu Mare Satu Mare
154. Grupul Școlar Sanitar Sibiu Sibiu
155. Grupul Școlar Sanitar Suceava Suceava
156. Grupul Școlar Sanitar Timișoara Timiș
157. Grupul Școlar Sanitar Târgu Mureș Mureș
158. Grupul Școlar Sanitar Târgoviște Dâmbovița
159. Grupul Școlar Sanitar București
F. Alte unități
160. Academia de Științe Medicale București
161. Oficiul Central de Stocare București
162. Stația Centrală de Salvare București
163. Secția pentru Controlul de Stat al Serurilor și Vaccinurilor București
164. Stația de Verificare și Întreținere a Aparaturii Medicale București
165. Centrul de Calcul și Statistică Sanitară București
166. Centrul de Documentare Medicală „Dr. Dimitrie Nanu” București
II. Unități economice
A. Oficii farmaceutice
167. Oficiul Central Farmaceutic București
168. Oficiul Farmaceutic nr. 1 București
169. Oficiul Farmaceutic nr. 2 București
170. Oficiul Farmaceutic nr. 3 București
171. Oficiul Farmaceutic Bacău Bacău
172. Oficiul Farmaceutic Brașov Brașov
173. Oficiul Farmaceutic Cluj-Napoca Cluj
174. Oficiul Farmaceutic Constanța Constanța
175. Oficiul Farmaceutic Craiova Dolj
176. Oficiul Farmaceutic Deva Hunedoara
177. Oficiul Farmaceutic Galați Galați
178. Oficiul Farmaceutic Oradea - comuna Sânmartin Bihor
179. Oficiul Farmaceutic Ploiești Prahova
180. Oficiul Farmaceutic Satu Mare Satu Mare
181. Oficiul Farmaceutic Suceava Suceava
182. Oficiul Farmaceutic Timișoara Timiș
183. Oficiul Farmaceutic Iași Iași
184. Oficiul Farmaceutic Pitești Argeș
185. Oficiul Farmaceutic Târgu Mureș Mureș
186. Întreprinderea de Comerț Exterior „Farmexim” București
B. Alte unități
187. Editura Medicală București
188. Baza de Aprovizionare București
189. Întreprinderea de Produse Ortopedice și Protezare București
190. Sectorul de Studii și Proiectare în Construcții București
191. Centrul de Cercetare și Producție Medicamente Antitumorale București
C. Unități de cercetare științifică (cu gestiune economico-financiară)
192. Institutul Cantacuzino București
193. Institutul „Victor Babeș” București
194. Institutul de Neurologie și Psihiatrie București