autentificare cu OpenID
Hotărâre privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Handicapați
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Secretariatul de Stat pentru Handicapați este organul central de specialitate al administrației de stat care realizează coordonarea, îndrumarea și controlul activității de ocrotire socială a persoanelor handicapate, în scopul recuperării, integrării socio-profesionale și asigurării protecției speciale a acestora.

Art. 2. - (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapați are următoarele atribuții principale:

a) organizează sistemul unitar de cunoaștere a problematicii economice, medico-sociale, profesionale și familiale, specifice următoarelor categoriile persoane handicapate:

 • minori-orfani, abandonați sau inadaptați;
 • minori-handicapați fizic, senzorial sau psihic;
 • adulți-handicapați fizic, senzorial sau psihic;
 • adulți cu handicap socio-economic - cu posibilități materiale reduse sau lipsiți de asemenea posibilități, atât ei cât și susținătorii legali;
 • invalizi de război, orfani de război și văduve de război, veterani de război și mari mutilați de război;
 • răniți în timpul revoluției din decembrie 1989;

b) stabilește și supune spre aprobare guvernului strategiile de urmat pentru recuperarea, integrarea socio-profesională și asigurarea protecției speciale a categoriilor de persoane menționate la lit. a), precum și proiectele de programe naționale, de urgență sau pe termen lung, pentru realizarea acestor strategii;

c) coordonează și controlează îndeplinirea programelor aprobate de guvern și ia sau, după caz, propune măsuri pentru îndeplinirea acestora;

d) elaborează, împreună cu organele centrale interesate, proiecte de acte normative din domeniul său de activitate și avizează proiectele de acte normative întocmite de alte organe care cuprind propuneri de reglementări ce au legătură cu activitatea sa;

e) întocmește și supune spre aprobare normativele de personal și baremurile de dotare pentru unitățile de ocrotire, educație specială și protecție a categoriilor de persoane prevăzute la lit. a);

f) întreprinde, împreună cu organele centrale și locale interesate, acțiuni comune sociale, de educație specială și profesională, în vederea atenuării, limitării sau eliminării consecințelor handicapului, precum și pentru reintegrarea în activitatea socio-profesională a persoanelor care și-au redobândit capacitatea de muncă;

g) coordonează realizarea acțiunilor recuperatorii medico-pedagogice, psiho-sociale și profesionale care se desfășoară în unitățile da ocrotire socială a categoriilor de persoane handicapate;

h) acționează pentru dezvoltarea și diversificarea sistemului de protecție specială la domiciliu pentru persoanele handicapate a căror ocrotire se poate realiza fără cuprinderea în sistemul instituționalizat;

i) stabilește și propune măsuri pentru dezvoltarea și diversificarea serviciilor de ocrotire socială și educația specială a handicapaților în unele colectivități - spitale, policlinici, mari întreprinderi, centre industriale, unități de învățământ;

j) întocmește studii medico-psiho-sociale privind evoluția fenomenelor sociale în vederea diversificării și modernizării activității de ocrotire socială a handicapaților;

k) analizează factorii carențiali generatori de categorii de persoane handicapate prevăzute la lit. a), în vederea stabilirii măsurilor adecvate de protecție specială;

l) urmărește și controlează realizarea planului de investiții pentru modernizarea și reprofilarea unităților de ocrotiri sociale ale handicapaților, precum și construirea de noi asemenea unități;

m) organizează, în colaborare cu organele centrale interesate, activitatea de selecționare a personalului din aparatul propriu și unitățile subordonate, prin examinări periodice, precum și perfecționarea pregătirii profesionale a acestuia;

n) propune proiecte de programe de cooperare cu organisme guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate și urmărește realizarea programelor aprobate;

o) întocmește studii în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a surselor economico-financiare de susținere a acțiunilor de ocrotiri sociale ale handicapaților;

p) acționează pentru dezvoltarea formelor neinstituționalizate de ocrotire socială a handicapaților;

r) ia măsuri de colaborare cu organele centrale interesate pentru formarea specialiștilor în managementul programelor de ocrotire socială și de educație specială a handicapaților;

s) urmărește creșterea eficienței economice și sociale a fondurilor utilizate în domeniile ocrotirii și recuperării persoanelor handicapate.

(2) Corespunzător atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Secretariatul de Stat pentru Handicapați preia de la Ministerul Învățământului și Științei și, după caz, Ministerul Muncii și Protecției Sociale prestațiile privitoare la handicapați.

Art. 3. - Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Secretariatul de Stat pentru Handicapați colaborează cu celelalte ministere și organe centrale sau locale de stat și poate solicita acestora documentații, date și informații necesare realizării atribuțiilor sale.

Art. 4. - (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapați are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1[1].

(2) Numărul maxim de posturi al Secretariatului de Stat pentru Handicapați este de 60, exclusiv demnitarii.

(3) Se vor prelua 8 posturi de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

(4) Posturile de conducere pot fi stabilite până la cel mult 20% din numărul maxim de posturi aprobat.

(5) Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcțiuni, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al secretarului de stat.

(6) Din numărul total al posturilor prevăzute cu studii superioare, cel mult 10% pot fi specialiști principali I, 15% specialiști principali II și 10% inspectori generali.

Art. 5. - Secretarul de stat reprezintă Secretariatul de Stat pentru Handicapați în raporturile cu celelalte ministere și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 6. - Salarizarea personalului din aparatul propriu al Secretariatului de Stat pentru Handicapați se face conform prevederilor Legii nr. 57/1974, art. 172 alin. 5, completându-se în mod corespunzător Nota 1 din anexa nr. VI, cap. I, lit. A.

Art. 7. - (1) Centrul metodologic pentru recuperarea copiilor și tinerilor handicapați își schimbă denumirea în „Institutul național pentru recuperare și educație specială a persoanelor handicapate”. Personalul atestat de cercetare științifică se salarizează potrivit Legii nr. 57/1974 la nivelul I de salarizare, personalul cu studii superioare neatestat și personalul fără studii superioare la grupa a III-a de ramuri iar indemnizațiile pentru funcțiile de conducere sunt cele prevăzute pentru instituțiile de cercetare mici. Personalul didactic și sanitar se salarizează potrivit art. 5 din Decretul-lege nr. 138/1990.

(2) În subordinea Secretariatului de Stat pentru Handicapați funcționează tipurile de instituții de ocrotire prevăzute în anexa nr. 2, care își schimbă subordonare avută la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Înființarea și desființarea unităților subordonate secretariatului de stat, obiectul de activitate al acestora, precum și structurile lor organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și gradele de organizare, se aprobă de secretarul de stat.

Art. 8. - Secretariatul de Stat pentru Handicapați utilizează un parc propriu de transport pentru aparatul central și unitățile subordonate, care se stabilește prin ordin al secretarului de stat, cu acordul ministrului de stat însărcinat cu calitatea vieții și protecția socială.

Art. 9. - (1) În teritoriu, Secretariatul de Stat pentru Handicapați își realizează atribuțiile prin inspectoratele de stat pentru handicapați județene și al municipiului București.

(2) Inspectoratele de stat teritoriale preiau de la oficiile de ocrotiri sociale ale direcțiilor de muncă și protecție socială atribuțiile ce le revin corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

(3) În subordinea inspectoratelor de stat pentru handicapați funcționează unitățile prevăzute în anexa nr. 3, care își schimbă subordonarea avută la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - (1) Inspectoratele de stat pentru handicapați vor funcționa în spațiul actual al uneia din unitățile de ocrotire prevăzute în anexa nr. 3, stabilite prin ordin al secretarului de stat, și vor beneficia de serviciile administrativ-gospodărești ale acestora.

(2) Plata drepturilor de personal, precum și cheltuielile aferente desfășurării activității inspectoratelor de stat pentru handicapați, vor fi executate de unitățile de ocrotire stabilite potrivit alin. 1, din fondurile ce vor fi puse la dispoziție de Secretariatul de Stat pentru Handicapați. Evidența contabilă a acestor cheltuieli va fi ținută de către serviciile de resort din unitățile de ocrotire, care vor încheia și prezenta Secretariatului de Stat pentru Handicapați dări de seamă contabile, potrivit normelor în vigoare.

Art. 11. - (1) Numărul de posturi pentru inspectoratele de stat teritoriale este de 230, din care 46 posturi se preiau de la direcțiile de muncă și protecție socială, câte un post din fiecare județ și 6 de la municipiul București.

(2) În cadrul numărului de 230 posturi aprobate, repartizarea în teritoriu a posturilor se face prin ordin al secretarului de stat.

(3) Structura organizatorică, statul de funcțiuni, atribuțiile și sarcinile personalului din inspectoratele de stat se stabilesc prin ordin al secretarului de stat.

(4) Nivelul de salarizare al funcțiilor de conducere și de execuție din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale este cel stabilit prin Nota 2 la anexa de la Legea nr. 16/1990. Personalul didactic și personalul sanitar încadrat în funcții de îndrumare și control al unităților de educație specială vor avea nivelul de salarizare prevăzut de art. 5 din Degetul-lege nr. 138/1990, precum și indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 57/1974 pentru inspectoratele școlare, beneficiind de dreptul de rezervare a postului didactic, potrivit legii.

(5) Numirea personalului de conducere din inspectoratele de stat teritoriale se face de către secretarul de stat.

Art. 12. - (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapați preia de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și de la prefecturi și Primăria municipiului București, direcțiile de muncă și protecție socială, pe baza de protocol, indicatorii economici-financiari aferenți posturilor preluate potrivit art. 4 alin. 3 și art. 11 alin. 1 din prezenta hotărâre.

(2) Personalul preluat în condițiile prevăzute de art. 4 alin. 3 și art. 11 alin. 1 se consideră transferat în interesul serviciului. Personalul preluat sau transferat în interesul serviciului, trecut în alte funcții cu niveluri de salarizare mai mici ori rămas disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, are dreptul la salariul tarifar avut, sporul de vechime și indemnizație de conducere, după caz, timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Art. 13. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Secretariatul de Stat pentru Handicapați poate emite ordine și instrucțiuni.

Art. 14. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Resurselor și Industriei vor introduce în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 noiembrie 1990. Pe aceeași dată se modifică în mod corespunzător Hotărârea guvernului nr. 586 din 17 mai 1990 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de ocrotire, instruire și recuperare a copiilor handicapați și a celor orfani, Hotărârea guvernului nr. 940 din 10 august 1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Învățământului și Științei, Hotărârea guvernului nr. 961 din 10 august 1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Hotărârea guvernului nr. 962 din 11 august 1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

(2) Se abrogă orice dispoziții contrare prezentei hotărâri.


[modificare] Anexa nr. 2

Unități subordonate Secretariatului de Stat pentru Handicapați

 • Inspectoratele de stat pentru handicapați
 • Institutul național pentru recuperare și educare specială a persoanelor handicapate
 • Întreprinderea de produse ortopedice și protezare București
 • Școlile speciale de reeducare
 • Asociația surzilor
 • Asociația nevăzătorilor.


[modificare] Anexa nr. 3

Unitățile care funcționează în subordinea inspectoratelor de stat pentru handicapați

 • Grădinițele pentru deficienți
 • Școlile generale pentru deficienți
 • Școlile profesionale speciale pentru deficienți
 • Liceele speciale pentru deficienți
 • Școlile postliceale pentru deficienți
 • Centrele școlare pentru deficienți
 • Centrele de calificare-recalificare pentru invalizi
 • Centrele logopedice interșcolare
 • Clasele din spitalele de neuropsihiatrie infantilă
 • Căminele-școală pentru deficienți
 • Căminele-spital pentru minori deficienți
 • Căminele-atelier pentru deficienți
 • Căminele-spital pentru bolnavi cronici adulți
 • Căminele pentru bătrâni.
 1. Anexa nr. 1 se comunică unităților interesate.