autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru anularea unor penalități, trecerea în conservare și scoaterea din funcțiune a unor fonduri fixe, casarea și declasarea mijloacelor fixe și altor bunuri materiale fără mișcare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se restituie de la bugetul statului penalitățile plătite în anul 1989 de unitățile economice pentru depășirea cotelor de gaze alocate, în condițiile în care s-au respectat normele de consum, precum și penalitățile plătite pentru nerestituirea la termen a produselor scoase din rezerva de stat. Penalitățile datorate și neplătite până la 31.XII.1989 se anulează.

Art. 2. - Se anulează penalitățile pentru nerealizarea contractelor economice la litigiile în curs de soluționare până la 31 decembrie 1989 și nu se va mai urmări încasarea penalităților neîncasate stabilite pentru neexecutarea contractelor economice în anii 1987, 1988 și 1989.

Art. 3. - Nu se supun calculului și plății amortizării prin derogare de la prevederile Legii nr. 62/1968, republicată în anul 1977, clădirile, construcțiile speciale, mașinile, utilajele, mijloacele de transport și alte fonduri fixe din cadrul capacităților de producție trecute în conservare, ca urmare a limitării consumurilor energetice, sistării unor producții sau obiective de investiții.

Cheltuielile necesare conservării tehnice a fondurilor fixe se vor asigura prin costurile alocate unităților în cauză.

Art. 4. - Fondurile fixe cu durata de serviciu normată expirată aflate în dotarea unităților economice de stat, care nu mai pot fi utilizate în condiții de eficiență, vor fi casate la propunerea unităților deținătoare, cu avizul organului ierarhic superior și al băncilor finanțatoare.

Art. 5. - Fondurile fixe aflate în dotarea unităților economice de stat, a căror durată de serviciu normată nu a expirat, uzate moral sau cu uzura fizică avansată, pot fi casate la propunerea deținătorilor cu avizul băncilor finanțatoare și Oficiului central pentru gospodărirea fondurilor fixe din cadrul Ministerului Economiei Naționale, cu aprobarea ministerului tutelar, în condițiile scutirii de recuperare a valorii neamortizate, ca derogare de la prevederile Decretului nr. 49/1982.

Art. 6. - Cu ocazia dezmembrării fondurilor fixe casate se vor reține spre valorificare toate ansamblele, subansamblele, piesele componente și materialele rezultate care pot fi folosite ca atare în condiții de eficiență. Restul materialelor uzate se vor preda unităților recuperatoare conform prevederilor legale.

Cheltuielile necesare dezmembrării vor fi asigurate prin costurile programate pentru întreprinderea ce va efectua aceste lucrări și din valorificările obținute.

Art. 7. - Bunurile materiale, altele decât fondurile fixe, din administrarea tuturor unităților de stat care nu mai pot fi folosite datorită uzurii morale, fizice sau schimbării procesului tehnologic, pot fi declasate de unitățile deținătoare.

Art. 8 - În termen de 30 de zile de la aprobarea hotărârii, ministerele vor transmite la Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor cuantumul penalităților ce urmează a fi restituite de la buget sau anulate, precum și lista fondurilor fixe propuse a fi trecute în conservare.

În termen de 15 zile de la aprobare, Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor elabora și transmite la ministere instrucțiunile de aplicare.

Art. 9. - Se anulează pentru anul 1989 prevederile contrare prezentei hotărâri din Decretul nr. 272/1987 și Legea nr. 3/1988.