autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Tineretului și Sportului este organ central de specialitate al administrației de stat, care elaborează și aplică, în baza programului Guvernului României, măsuri în sprijinul tineretului și dezvoltării activității sportive.

Art. 2. - În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Tineretului și Sportului are următoarele atribuții:

A. Departamentul Tineretului

a) Realizează cercetări și studii orientate către cunoașterea și rezolvarea problemelor tineretului și prezintă Guvernului și Parlamentului concluzii asupra problematicii din acest domeniu;

b) Inițiază proiecte de acte normative pentru cadrul legislativ specific preocupărilor, aspirațiilor și necesităților tinerilor;

c) Emite, în condițiile legii, ordine și instrucțiuni cu privire la folosirea mijloacelor materiale și financiare din activitatea pentru tineret;

d) Stimulează înființarea și funcționarea, conform legii și propriilor statute, a instituțiilor autonome (organizațiilor destinate aplicării programelor de tineret);

e) Elaborează programe speciale culturale, pentru timpul liber și de altă natură, destinate tineretului;

f) Menține un contact direct cu organizațiile de tineret legal constituite receptând și analizând inițiativele acestora în vederea sprijinirii realizării lor;

g) Îndrumă, avizează și sprijină activitatea fundațiilor de tineret în vederea realizării scopurilor de utilitate publică pentru care acestea au fost înființate. Aprobă regulamentele elaborate de consiliile fundațiilor și urmărește folosirea patrimoniului acestora în concordanță cu prevederile legii;

h) Organizează, coordonează și controlează activitatea instituțiilor subordonate departamentului, conform art. 5 și anexei nr. 2 din prezenta hotărâre;

i) Stabilește legături cu instituțiile specializate în domeniul tineretului sau cu preocupări privind activitatea tineretului;

j) Realizează contacte internaționale cu organisme guvernamentale corespondente lui și cu organizații internaționale care se ocupă cu probleme de tineret;

k) Facilitează crearea cadrului necesar stabilirii de contacte internaționale directe între organizații de tineret în vederea cunoașterii reciproce și realizării de programe comune prin înființarea de instituții specializate în acest domeniu;

l) Informează opinia publică asupra concepției și rezultatelor aplicării politicii pentru tineret.

B. Departamentul Sportului

a) Stabilește direcțiile de dezvoltare a sportului pentru toți, în vederea creșterii nivelului de pregătire fizică și păstrării sănătății populației;

b) Elaborează strategia generală a organizării și dezvoltării sportului de performanță;

c) Colaborează cu Comitetul Olimpic Român în vederea pregătirii și participării sportivilor români la programele olimpice;

d) Asigură, în colaborare cu instituțiile administrației de stat, organizațiile economice și social-culturale dezvoltarea bazei materiale a activității sportive;

e) Stabilește norme tehnico-metodologice de organizare și folosire a mijloacelor materiale și financiare în activitatea sportivă;

f) Organizează și coordonează activitatea de cercetare științifică în domeniul sportului;

g) Stimulează înființarea și dezvoltarea instituțiilor medicale specializate în vederea asigurării asistenței specifice sportivilor de performanță;

h) Coordonează dezvoltarea relațiilor cu organisme guvernamentale sau internaționale și înlesnește contactele internaționale ale federațiilor, cluburilor și asociațiilor sportive;

i) Asigură o largă informare publică în vederea stimulării interesului populației pentru activitatea sportivă;

j) Organizează și controlează activitatea instituțiilor subordonate Departamentului Sportului.

Art. 3. - Structura organizatorică a Ministerului Tineretului și Sportului este prevăzută în anexa nr. 1.

Numărul maxim de posturi este de 160, exclusiv demnitarii.

Numărul posturilor de specialiști (ingineri, referenți etc.) și de inspectori generali, se stabilește în procente față de numărul total al personalului cu studii superioare, la 10% pr. I, 15% pr. II, 10% inspector general.

Patrimoniul Ministerului Sportului trece la Ministerul Tineretului și Sportului - Departamentul Sportului, pe baza bilanțului întocmit la 31 iulie 1990.

Art. 4. - În structura organizatorică a Ministerului pot funcționa departamente, direcții generale, direcții, servicii, oficii și birouri.

Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcțiuni, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

Art. 5. - În subordinea Ministerului Tineretului și Sportului sunt unitățile publice prevăzute în anexa nr. 2.

Înființarea și desființarea unităților subordonate Ministerului Tineretului și Sportului, obiectul de activitate, precum și modificarea structurilor organizatorice, finanțarea, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și gradelor de organizare se aprobă de către Ministerul Tineretului și Sportului.

Înființarea și desființarea unităților finanțate de la bugetul de stat se fac cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 6. - În profil teritorial, de rezolvarea problemelor diverselor categorii de tineri și activității sportive răspund, în mod nemijlocit, conducerile organelor administrative la nivel județean, municipal, orășenesc și comunal, care vor acorda sprijin acțiunilor și programelor inițiate de Ministerul Tineretului și Sportului.

Art. 7. - Ministerul Tineretului și Sportului utilizează un parc propriu de transport pentru aparatul central și unitățile subordonate, care se stabilește prin ordin al ministrului, cu acordul ministrului de stat.

Art. 8. - În aplicarea prezentei hotărâri, ministrul tineretului și sportului poate emite ordine și instrucțiuni.

Art. 9. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Resurselor și Industriei vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii financiari care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 3 septembrie 1990.

Pe aceeași dată orice dispoziții contrare se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Ministerul Tineretului și Sportului


Mo94-a-1-5.png


[modificare] Anexa Nr. 2

Unități publice
în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului
A. Departamentul Tineretului
1. Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)
2. Compania Autonomă de Turism pentru Tineret (C.A.T.T.)
B. Departamentul Sportului
3. Oficii teritoriale pentru sport
4. Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport (C.C.P.S.)
5. Federațiile, cluburile
6. Muzeul Sportului
C. Unități comune celor două departamente
7. Editura „Start”.