autentificare cu OpenID
Decret-lege privind unele măsuri pentru anularea unor penalități, trecerea în conservare și scoaterea din funcțiune a unor fonduri fixe, casarea și declasarea mijloacelor fixe și altor bunuri materiale fără mișcare
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se restituie de la bugetul statului penalitățile plătite de unitățile economice pentru depășirea cotelor de gaze alocate în anul 1989, în condițiile în care s-au respectat normele de consum, precum și penalitățile plătite pentru nerestituirea la termen a produselor scoase de la rezerva de stat. Penalitățile datorate și neplătite până la 31 decembrie 1989 se anulează.

Art. 2. - Se anulează obligațiile ministerelor de restituire la rezerva de stat a produselor scoase cu titlu de împrumut, precum și obligațiile de împrospătare, scadente până la 31 decembrie 1989.

Art. 3. - Litigiile între unitățile economice pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a contractelor economice până la 31 decembrie 1989, având drept obiect plata de penalități și despăgubiri, care sunt în curs de judecată, încetează, iar taxele de timbru aferente se restituie.

Art. 4. - Nu se supun calculului și plății amortizării, prin derogare de la prevederile Legii nr. 62/1968, cu modificările ulterioare, clădirile, construcțiile speciale, mașinile, utilajele, mijloacele de transport și alte fonduri fixe din cadrul capacităților de producție trecute în conservare, cu aprobarea ministerelor și celorlalte organe centrale tutelare ale unităților, ca urmare a limitării consumurilor energetice, sistării unor producții sau obiective de investiții.

Cheltuielile necesare conservării tehnice a fondurilor fixe se vor asigura în limita costurilor alocate unităților în cauză.

Art. 5. - Fondurile fixe cu durata de serviciu normată expirată aflate în dotarea unităților, care nu mai pot fi utilizate în condiții de eficiență, vor fi casate, indiferent de valoarea lor, la propunerea unităților deținătoare, cu aprobarea organului ierarhic superior și avizul băncilor finanțatoare.

Art. 6. - Fondurile fixe aflate în dotarea unităților, a căror durată de serviciu normată nu a expirat, dar sunt uzate moral sau au o uzură fizică avansată, pot fi casate, prin derogare de la prevederile Decretului nr. 49/1982, în condițiile scutirii de recuperare a valorii neamortizate, la propunerea deținătorilor, cu avizul băncilor finanțatoare și Oficiului central pentru gospodărirea fondurilor fixe din cadrul Ministerului Economiei Naționale, cu aprobarea ministerului tutelar.

Art. 7. - Ansamblele, subansamblele, piesele componente și materialele rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe casate care pot fi folosite ca atare în condiții de eficiență se vor reține spre valorificare. Restul materialelor uzate se vor preda unităților de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile conform prevederilor legale.

Cheltuielile necesare dezmembrării vor fi suportate din costurile alocate unității care efectuează această operațiune.

Art. 8. - Bunurile materiale, altele decât fondurile fixe, care nu mai pot fi utilizate datorită uzurii morale, fizice sau schimbării procesului tehnologic, pot fi declasate pe răspunderea unităților deținătoare, indiferent de plafoanele valorice și competențele prevăzute de lege.

Art. 9. - Amenzile, penalitățile, despăgubirile și dobânzile care, potrivit legii, se suportă din fondul de participare la beneficii, vor fi suportate din rezultatele financiare ale unității, înainte de determinarea beneficiului repartizat.

Art. 10. - În termen de 10 zile, Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor elabora și transmite la ministere și celelalte organe centrale instrucțiuni de aplicare a prevederilor prezentului decret-lege.