autentificare cu OpenID
Decret-lege privind majorarea pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Având în vedere nivelul foarte redus al pensiilor pentru membrii cooperativelor agricole și că majoritatea acestora sunt sub 250 lei pe lună, din care în fapt s-au plătit sume și mai mici, de până la 80% din cuantumul pensiilor, se impun unele măsuri care să conducă la creșterea acestora până la nivelul pensiilor din sistemul asigurărilor sociale de stat, în condiții de muncă și venituri similare.

De asemenea, este necesar să fie majorate și alte drepturi de asigurări sociale ale cooperatorilor, care în prezent sunt mult sub nivelul celor care se acordă celorlalte categorii de oameni al muncii.

Majorarea pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole se face treptat, ținând seama de posibilitățile financiare actuale ale sistemului de pensii pentru țărănime.

În acest scop,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Începând cu data de 1 februarie 1990 pensiile pentru limită de vârstă, invaliditate și de urmaș ale membrilor cooperativelor agricole se majorează după cum urmează:

a) pensiile între 60 și 400 lei se majorează la 500 lei pe lună;

b) pensiile între 401 și 500 lei se majorează la 600 lei pe lună;

c) pensiile între 501 și 600 lei se majorează la 700 lei pe lună;

d) pensiile între 601 și 700 lei se majorează la 800 lei pe lună;

e) pensiile între 701 și 800 lei se majorează la 900 lei pe lună;

f) pensiile între 801 și 900 lei se majorează la 1.000 lei pe lună;

g) pensiile între 901 și 1.000 lei se majorează la 1.100 lei pe lună;

h) pensiile între 1.001 și 1.100 lei se majorează la 1.200 lei pe lună;

i) pensiile de peste 1.100 lei se majorează la 1.300 lei pe lună.

Art. 2. - Indemnizația pentru copiii membrilor cooperativelor agricole se majorează după cum urmează:

a) pentru primul copil, de la 100 lei la 300 lei lunar;

b) pentru al doilea copil, de la 100 lei la 350 lei lunar;

c) pentru al treilea copil, de la 200 lei la 430 lei lunar;

d) pentru al patrulea copil și următorii, de la 300 lei la câte 500 lei lunar.

Indemnizațiile se acordă pentru copiii cooperatorilor care nu sunt îndreptățiți la alocația de stat pentru copii, cu condiția ca unul dintre părinți să realizeze, lunar, volumul de muncă stabilit de adunarea generală a cooperativei.

Art. 3. - Membrii cooperativelor agricole care participă la muncă și pensionarii cooperativelor agricole beneficiază de tratament balnear și odihnă în unitățile din administrarea Uniunii Cooperativelor Agricole. Costul biletelor se suportă în proporție de 70% din fondul de pensii și asigurări sociale și de 30% de către beneficiarii acestora.

Cooperativele agricole care dispun de fonduri proprii pot acoperi - parțial sau integral - cota de 30% ce trebuie plătită de beneficiarul biletului de tratament sau de odihnă.

Art. 4. - Cooperatorii care lucrează în unitățile agricole cooperatiste, pensionarii cooperativelor agricole, precum și membrii de familie ai acestora, beneficiază, în mod gratuit, pe timpul internării în spitale, de întreținere și medicamente în rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății.

Art. 5. - Munca prestată în sectorul zootehnic din unitățile agricole cooperatiste de către cooperatori, până la data încadrării lor cu contracte de muncă, potrivit art. 7 din Decretul-lege nr. 43/1990, se consideră vechime în muncă pentru stabilirea pensiilor în cadrul asigurărilor sociale de stat.

Art. 6. - Se înființează Casa autonomă de pensii și asigurări sociale ale țărănimii, care va funcționa, în cadrul Uniunii Cooperativelor Agricole, pe baza unui statut propriu.

Casa autonomă de pensii și asigurări sociale ale țărănimii efectuează, în condițiile prevăzute prin statutul său propriu, toate operațiunile privind constituirea și administrarea fondurilor de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru membrii cooperativelor agricole și țăranii cu gospodării individuale, stabilirea și acordarea acestor drepturi.

Art. 7. - Activitatea de pensii și asigurări sociale pentru țărănime trece de la Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale la Uniunea Cooperativelor Agricole - Casa autonomă de pensii și asigurări sociale ale țărănimii. Predarea-primirea întregii activități se face prin protocol, pe bază de bilanț.

Salariații aferenți activității preluate de la Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și de la oficiile județene ale acestuia se consideră transferați în interesul serviciului. O dată cu preluarea activității se transferă și fondul de salarii și celelalte drepturi de la Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale la Uniunea Cooperativelor Agricole.

Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei Naționale vor opera modificările corespunzătoare privind fondul de salarii și numărul de personal.

Art. 8. - Uniunea Cooperativelor Agricole va face, în termen de 60 de zile de la emiterea prezentului decret-lege, propuneri pentru reglementarea unitară a pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale pentru membrii cooperativelor agricole și țăranii cu gospodărie individuală, pe principii similare cu cele din sistemul asigurărilor sociale de stat.

Sumele necesare pentru majorarea pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale, conform dispozițiilor prezentului decret-lege, se suportă din fonduri de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale cooperativelor agricole, constituite potrivit Legii nr. 4/1977.

Art. 9. - Art. 138 lit. b) și d) din Legea finanțelor nr. 9/1972 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) plățile pentru plata în bani a muncii și pentru celelalte drepturi asimilate, precum și contribuția la Casa autonomă de pensii și asigurări sociale ale țărănimii;”

„d) plățile pentru livrări de mărfuri, executări de lucrări și prestări de servicii, precum și primele de asigurare.”

Art. 10. - Art. 7 din Legea nr. 4/1977, art. 16 și 17 din Decretul nr. 410/1985, prevederile art. 8 din Decretul nr. 247/1977 referitoare la unitățile de tratament balnear ale Uniunii Cooperativelor Agricole, precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.