autentificare cu OpenID
Decret-lege privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii și activității economice a unităților agricole cooperatiste și de stat
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Unitățile agricole își vor acoperi cheltuielile de producție din veniturile realizate prin vânzarea produselor către stat pe bază de contracte, la prețuri care să reflecte cheltuielile de producție și să asigure o rentabilitate normală, din vânzarea produselor pe piață și prin rețeaua de magazine proprii, precum și din prestări de servicii.

Art. 2. - În scopul stimulării tuturor producătorilor agricoli pentru ca aceștia să lucreze eficient pământul și să crească toate speciile de animale, precum și în vederea orientării producțiilor agricole către acoperirea nevoilor economiei naționale, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu Ministerul Finanțelor și Uniunea Cooperativelor Agricole, cu consultarea largă a producătorilor agricoli, vor prezenta în termen de 30 de zile de la data prezentului decret-lege, spre aprobare, prețurile noi de contractare și de achiziții, diferențiate pe zone, precum și alte stimulente care se vor acorda tuturor categoriilor de producători agricoli pentru produsele ce se livrează la fondul de stat.

Noile prețuri, stabilite potrivit alin. 1, se vor aplica de la 1 ianuarie 1990.

Art. 3. - Începând cu anul 1990 investițiile și cheltuielile de interes național care se efectuează în unitățile agricole de stat și cooperatiste și la producătorii particulari, pentru acțiunile agrozooveterinare, amenajări de îmbunătățiri funciare - inclusiv exploatarea și întreținerea acestora -, apărarea împotriva inundațiilor și a ghețurilor, protecția mediului înconjurător, acțiunile de cercetare fundamentală și cheltuielile privind refacerea fertilității solurilor se vor finanța de la bugetul statului.

Veniturile ce se realizează de unitățile agricole de stat din activități productive și prestări de servicii ce se vor stabili de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Ministerul Finanțelor, se varsă la bugetul statului.

Art. 4. - Plata muncii în unitățile agricole cooperatiste se va determina de către adunările generale, pe baza normelor de muncă și tarifelor stabilite de către acestea, prin consultarea cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Uniunea Cooperativelor Agricole, asigurându-se niveluri similare cu cele ale muncitorilor din agricultura de stat, în aceleași condiții de dotare și productivitate.

Salarii similare celor din agricultura de stat se vor stabili și personalului de conducere, tehnic, economic, de administrație și de deservire din unitățile agricole cooperatiste.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și cu Uniunea Cooperativelor Agricole, va stabili rețele tarifare unitare pentru agricultură, în corelare cu celelalte ramuri ale economiei naționale, ținând seama de complexitatea lucrărilor și de condițiile de muncă.

Art. 5. - Personalul permanent din unitățile agricole de stat care nu a solicitat lot în folosință, precum și muncitorii sezonieri care lucrează anual peste 60 de zile în unitatea respectivă, pot primi produse în valoare de până la 10 la sută din câștigul realizat, la preț de contractare.

Art. 6. - Plata lucrărilor agricole, a altor lucrări și prestări de servicii, executate de stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și de alte unități de stat, pentru unitățile agricole cooperatiste și alte unități, precum și pentru producătorii agricoli particulari, se face integral, în natură și în bani, corespunzător volumelor și categoriilor de lucrări recepționate, la tarifele în vigoare, în termenul legal de decontare.

Plata mecanizatorilor pentru lucrările executate cu mijloace mecanice se face integral, în raport cu volumul și calitatea lucrărilor executate, la tarifele de salarizare corespunzătoare grupelor de complexitate a acestora, după recepție.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va stabili tarifele de plată a lucrărilor mecanice și tarifele de salarizare în termen de 30 de zile de la data prezentului decret-lege.

Personalul din unitățile agricole cooperatiste și de stat, precum și alte persoane care lucrează în zilele de sărbătoare și de repaus săptămânal, vor primi pentru activitatea prestată în aceste zile tarife majorate cu 50 la sută.

Art. 7. - Pentru stimularea și stabilizarea forței de muncă în sectorul zootehnic, cooperatorii și ceilalți muncitori din unitățile agricole cooperatiste care lucrează în acest sector vor fi angajați cu contracte de muncă pe durată nedeterminată de către unitățile în care își desfășoară activitatea, în baza atestatului de muncitor calificat în acest profil.

Persoanele încadrate cu contract de muncă potrivit prevederilor alin. 1 vor beneficia de pensii în aceleași condiții ca și personalul muncitor din unitățile de stat.

Art. 8. - Pentru a sprijini cooperativele agricole, specialiștii agricoli, jurisconsulții și alte cadre cu studii superioare, precum și contabilii șefi, care lucrează în cooperativele agricole, vor fi încadrați de direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară; plata salariilor și a celorlalte drepturi cuvenite acestora, potrivit legii, va fi făcută de la bugetul statului - această prevedere se abrogă începând cu 1.VII.1991.

Modificat de Legea 22 / 1991

Art. 9. - Indemnizațiile pentru copiii cooperatorilor și alocațiile de stat pentru copiii personalului din unitățile agricole cooperatiste, precum și ai personalului din unitățile de stat din agricultură și industria alimentară, situate în localitățile rurale, se plătesc la nivelul stabilit pentru personalul care lucrează în mediul urban.

Art. 10. - Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară va acorda, pe bază de cereri fundamentate, unităților agricole cooperatiste, unităților de stat și producătorilor particulari, în completarea fondurilor proprii, credite în vederea realizării producțiilor vegetale și animale, precum și pentru activitatea de mică industrie și prestări de servicii.

Art. 11. - Pentru acoperirea riscurilor determinate de influența factorilor naturali asupra producției agricole vegetale și animale se constituie un fond special de asigurare, cu participarea unităților agricole de stat și cooperatiste, care va fi administrat conform legii. Pentru situații de calamități naturale, fondul de asigurare se va constitui și cu participarea statului.

Factorii de risc și modul de constituire a fondului special de asigurare și de acoperire a pagubelor se stabilesc de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu Uniunea Cooperativelor Agricole și Ministerul Finanțelor, în termen de 60 de zile de la data prezentului decret-lege.

Art. 12. - Investițiile și reparațiile capitale din agricultura de stat și cooperatistă și din industria alimentară se finanțează din fonduri proprii, credite acordate de stat și alocații bugetare.

Finanțarea investițiilor la producătorii agricoli particulari se face din fonduri proprii, credite acordate de stat și din credite acordate de cooperativele de credit.

Art. 13. - Întreprinderile agricole de stat și stațiunile pentru mecanizarea agriculturii care au fost comasate potrivit Decretului nr. 220/1989 vor funcționa cu denumirea, sediul, gradul de organizare, subordonarea și structura organizatorică avute înaintea adoptării acestui decret.

Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la 31 decembrie 1989, indicatorii privind activitatea economico-financiară și contractele încheiate pentru anul 1990 se predau pe bază de protocol.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va prezenta propuneri, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret-lege, privind redimensionarea unor unități agricole de stat, în vederea funcționării în condiții de eficiență a acestora.

Art. 14. - Prevederile privind înființarea și funcționarea consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste cuprinse în Decretul nr. 32/1980, prevederile art. 1 lit. d) - referitoare la statutul consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist - din Decretul nr. 93/1983, art. 1, art. 15 și anexele nr. 1 și nr. 18 din Decretul nr 220/1989, precum și orice alte dispoziții referitoare la consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste, se abrogă.

Direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară vor asigura personalului din aparatul fostelor consilii unice agroindustriale de stat și cooperatiste locuri de muncă corespunzătoare pregătirii profesionale, la unitățile agricole din județ.

Economiștii șefi vor fi repartizați de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară la direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară și la sucursalele Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară. În același mod se va proceda și cu mijloacele de transport persoane și șoferii respectivi.

În cadrul fiecărei stațiuni pentru mecanizarea agriculturii se creează funcția de inginer agronom șef, iar la direcția pentru agricultură și industrie alimentară, funcțiile de inspector (sau inspector principal) de specialitate pentru probleme economico-financiare și de jurisconsult sau consilier juridic (principal).

Art. 15. - Personalul care trece la alte unități, în condițiile prezentului decret-lege, se consideră transferat în interesul serviciului, iar cel trecut în funcții cu salarii mai mici beneficiază, pe o perioadă de 3 luni, de salariul avut anterior.

Art. 16. - Datoriile din creditele de producție și avansurile bănești nerestituite la scadență, inclusiv creditele pentru plata furnizorilor prin compensare, acordate unităților agricole cooperatiste și dobânzile aferente acestora, pentru activitatea anului 1989 și a anilor anteriori, în suma de 57 miliarde lei, se anulează și se acoperă din excedentele bugetare pe anii anteriori. De asemenea, se acoperă din excedentele bugetare pe anii anteriori sumele necesare plății reținerilor efectuate în cursul anului 1989, de 5 miliarde lei, stabilite potrivit art. 2 din Decretul-lege nr. 35/1990.

Creditele de investiții acordate unităților agricole cooperatiste, scadente până la 31 decembrie 1989, și dobânzile aferente acestora, în sumă de 550 milioane lei, se anulează și se acoperă din excedentele bugetare pe anii anteriori.

Art. 17. - Pierderile de mijloace circulante din activitatea anului 1989 și a anilor anteriori, precum și alte sume neachitate, inclusiv penalitățile și dobânzile aferente, la unitățile de stat din agricultură și industria alimentară, se vor reglementa financiar la analiza pe bază de bilanț a activității economice și financiare a economiei naționale pe anul 1989. Până la reglementarea financiară a acestor pierderi și datorii nu se vor calcula dobânzi și penalități începând cu 1 ianuarie 1990, iar Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară va finanța activitatea de producție a unităților de stat din agricultură și industria alimentară în cadrul fondurilor prevăzute prin planurile trimestriale de credite pe anul 1990.

Art. 18. - La unitățile agricole cooperatiste, sumele neachitate și penalitățile aferente acestora către fondul de pensii, ADAS și bugetul de stat, provenite din anul 1989 și anii anteriori, în sumă de 42,6 miliarde lei, nu se mai urmăresc la plată și se scot din evidența acestora, precum și a instituțiilor față de care există aceste obligații.

Art. 181. - Pentru pagubele produse anterior datei de 1 ianuarie 1990, la bunurile asigurate prin efectul legii și facultativ, aparținând unităților agricole cooperatiste ale căror dosare sunt ținute în evidență, potrivit legii, pentru care primele de asigurare neachitate și penalitățile aferente acestora nu se mai urmăresc la plată, Administrația Asigurărilor de Stat nu mai datorează despăgubiri.

În sumele neachitate de unitățile agricole cooperatiste, care nu se mai urmăresc la plată de către Administrația Asigurărilor de Stat, se includ și sumele ce rezultă din regularizarea unor despăgubiri.

Primele de asigurare încasate pentru anul 1990 la bunurile asigurate prin efectul legii aparținând unităților agricole cooperatiste se restituie acestora în cazurile în care nu li se cuvin despăgubiri pentru pagube produse în cursul anului 1990.

Adăugat de Legea 27 / 1990

Art. 19. - Unitățile de stat din agricultură și industria alimentară și unitățile agricole cooperatiste se exonerează de plata penalităților nedecontate pentru neachitarea la termen a facturilor, precum și de plata penalităților și a daunelor pentru neexecutarea contractelor economice pe anul 1989 și anii anteriori.

Art. 20. - Obligațiile de plată, neprescrise potrivit legii, ale cooperatorilor și celuilalt personal din unitățile agricole cooperatiste și din unitățile de stat din agricultură și industria alimentară, rezultate în urma stabilirii drepturilor totale de salarizare la finele anilor anteriori, nu se mai urmăresc.

De asemenea, nu se mai urmăresc debitele membrilor cooperatori, ale celuilalt personal din unitățile agricole cooperatiste, precum și ale altor persoane, care provin din deținerea unor terenuri agricole prin nerespectarea prevederilor statutare.

Art. 21. - Tractoarele, autocombinele, mașinile agricole și celelalte utilaje din dotarea stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii, date în folosință unităților agricole de stat, trec în administrarea acestor unități începând cu data de 1 ianuarie 1990.

Activitatea de transporturi auto, inclusiv cu tractoare rutiere din unitățile agricole de stat, se organizează potrivit normelor de structură aprobate pentru activitatea de transport auto din economia națională.

Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la 31 decembrie 1989, indicatorii de plan și financiari și contractele încheiate pe anul 1990 se predau pe bază de protocol.

Art. 22. - Se autoriză Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor ca, pe baza propunerilor făcute de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prezentului decret-lege în indicatorii economici și în bugetul de stat pe anul 1990.

Art. 23. - Orice dispoziții contrare prezentului decret-lege se abrogă.