autentificare cu OpenID
Decret privind înființarea și organizarea Comisiei naționale a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

Pentru asigurarea evidenței, protejării, conservării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se înființează, pe lângă Ministerul Culturii, Comisia națională a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice.

Comisia națională a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice este instituție autonomă și coordonează toate activitățile de evidență, protejare, conservare, restaurare și punere în valoare a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice din unitățile teritorial-administrative, având regimul proprietății de stat, obștești sau particulare.

Hotărârile comisiei în domeniul său de activitate sunt obligatorii.

Art. 2. - Se înființează Direcția monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, instituție bugetară cu personalitate juridică, organ operativ al Comisiei naționale înființate potrivit art. 1.

Gradul de organizare al direcției se stabilește de Ministerul Culturii, cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Fondurile necesare activităților în domeniile care fac obiectul de reglementare al prezentului decret se asigură din bugetul statului, prin Ministerul Culturii și unitățile administrativ-teritoriale, din donații și venituri ale unor fundații special constituite, donații de la organizații obștești și de cult, de la persoane fizice, precum și din încasări pentru lucrările executate în regim contractual.

Art. 3. - Asigurarea integrității monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice este coordonată sau realizată cu mijloace proprii, după caz, de organele administrației de stat din unitățile administrativ-teritoriale sau de alți beneficiari, sub îndrumarea de specialitate și controlul Direcției monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice.

Art. 4. - Numărul și structura personalului din aparatul Direcției monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice se stabilesc corespunzător cerințelor activității desfășurate, în corelare cu indicatorii economici prevăzuți în planurile anuale.

Art. 5. - Comisia națională a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice preia, de la data prezentului decret, prin Direcția monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, întreaga documentație a fostelor organisme care au funcționat anterior în acest domeniu (Comisiunea monumentelor istorice, Direcția monumentelor istorice, Direcția monumentelor istorice și de artă, Direcția patrimoniului cultural-național, Direcția economică și a patrimoniului cultural-național), cuprinzând arhive, biblioteci și fototeci, precum și inventarul bunurilor mobile și imobile ale fostei Direcții a patrimoniului cultural-național.

Art. 6. - Comisia națională a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice va prezenta, în termen de 90 de zile, propuneri de reglementare generală în domeniul său de activitate.

Art. 7. - Ionescu Grigore se numește în funcția de președinte al Comisiei naționale a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice.

Art. 8. - Membrii Comisiei naționale a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice se numesc de ministrul culturii, la propunerea președintelui comisiei.

Art. 9. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare prevederilor prezentului decret în planul și bugetul pe anul 1990 ale Ministerului Culturii și ale altor organe interesate.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prevederilor prezentului decret se abrogă.